Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е

ГР. БЕРКОВИЦА, 17.04.2015 г.

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

 

РАЙОНЕН СЪД гр.Берковица……………………….гражданска колегия в публично заседание на 19 март…....…..…………………………………… през две хиляди и петнадесета година……………….………………………в състав:

 

                                                              ПРЕДСЕДАТЕЛ: Ел.ФИЛИПОВА

 

при секретаря Св..П.………………………………и в присъствието на прокурора………………..като разгледа докладваното от съдията Филипова……….…………………………….гр.дело 592 по описа за 2014г…………..……………………..и за да се произнесе взе предвид следното:

       

 

            Производството е по иск за предоставяне упражняването на родителски права и определяне място на живеене на дете с правно основание чл.127, ал.2 от СК.

 

         Предявен е иск от Т.А.Г. ***, по който е конституирана като ответник Е.В.С.. Ищецът твърди, че с ответницата живеели съвместно от м.10.2008 година до м.04.2013 година и от съвместното им съжителство имат едно ненавършило пълнолетие дете – Бояна, родена на *** година. През това време ответницата заедно с детето често ходила на гости на родителите си в Берковица под различни предлози, като посещенията били доста продължителни. През време на посещенията ответницата имала връзки с мъже, като детето било оставяно на грижите на бабата – майката на ответницата. Когато ответницата го вземала при нея не е посещавало детска градина, било оставяно само да спи с котки, които да му правят компания. За целия период независимо дали ответницата пребивавала с детето в Берковица или живяла заедно с него в кв.Повеляново в Девня, Е. не полагала грижи за детето и демонстрирала явна незаинтересованост. През м. 07.2014 г. ищецът взел детето при себе си и било записано на детска градина до 16.09.2014 г., когато ответницата се появила в детската градина и отвела отново детето със себе си. От тогава няма почти никакви контакти с детето. Моли съда, да постанови решение, с което му предостави родителските права по отношение на малолетното дете Бояна и определи местоживеенето му при него, като  определи режим на лични контакти на майката с детето всяка първа и трета седмица от месеца от 09.00 до 18.00 часа в събота и неделя, както и 20 дни през лятото, който не съвпада с платения му годишен отпуск,  да му заплаща  в качеството му на законен представител на детето месечна издръжка в размер на 120.00 лева, считано от датата на предявяване на иска.

В срока по чл.131 от ГПК ответницата Е.В.С.  оспорва предявения иск. Навежда доводи, че сама полага грижи за детето и по същество оспорва фактическите твърдения в исковата молба. Твърди, че не тя като майка, а ответникът няма възможност  да полага грижи за детето. Моли съда да постанови решение, с което отхвърли предявения иск.

В съдебно заседание ищецът не се явява и не изпраща представител, както и не е осигурил поисканите свидетели. Не взема становище и по оспорените от ответницата писмени доказателства.

Ответницата чрез процесуалния си представител в съдебно заседание поддържа, че именно тя полага грижи за детето, притежава достатъчен родителски капацитет, осигурила е подходяща среда, поради което упражняването на родителските права следва да бъде предоставено на нея.

         Доказателствата по делото са писмени и гласни. Представен е по делото и социален доклад от Отдел за закрила на детето към ДСП – Берковица. Съдът кредитира показанията на разпитаните по делото свидетели, доколкото същите пресъздават  лични впечатления.

         След анализ на доказателствата по делото, съдът прие за установени следните факти и обосновани правни изводи, както следва :

         Установи се в производството, че страните живеели на съпружески начала в периода 2008 – 2013 година. В съжителството им на  06.07.2009 година се родило едно дете - Бояна. Не се спори от страните факта, че живеят разделени, като ищецът живее в град Девня, а ответницата в град Берковица, както и че към момента на разглеждане на делото, детето се отглежда от майката.

         Установи се от доказателствата, че за времето на раздялата, детето е обгрижвано предимно в дома на баба си и дядо си по майчина линия в град Берковица. В същия град посещава детска градина, а от посоченото в социалния доклад е видно, че детето го води и прибира както бабата, така и майката. В дома има създадени подходящи условия за отглеждане на детето. Установи се също, че майката работи и полага грижи за детето, в резултат на което последното е уравновесено, комуникативно, участва в танцов състав, театрална група.

         Въведените от ищеца твърдения за липса на родителски капацитет на майката, както и за проява на поведение, с което неглижира детето категорично не бяха доказани в производството. Не се установиха и качества и възможности на ищеца, които да мотивират съда, че именно той би полагал по – добра грижа за детето и е в интерес на последното родителските права да бъдат предоставени за упражняване от бащата.

 

         При така установените факти, съдът намира за обосновани следните правни изводи :

 

         Отношенията между родители и деца имат важно значение, както за семейството и всеки един от членовете му, така и за обществото. При намеса в тези отношения с оглед тяхното регулиране, съдът следва да отчете всички обстоятелства, касаещи тяхното развитие, така че постановения от него съдебен акт да защити в най – голяма степен интересите на детето. Тези отношения, с оглед естеството си, излизат извън рамките на развитие на едно нормално гражданско правоотношение с права и съответни на него задължения, затова и законодателят е предоставил възможност на съда да преценява във всеки конкретен случай, когато тяхното нормално развитие е нарушено, на кого от родителите да предостави отговорността за отглеждането и възпитанието на детето в по – голям обем и упражняването на родителските функции.

 

         От събраните по делото доказателства се установи по безспорен начин, че за детето Бояна се полагат грижи, които отговарят на потребностите му.  Детето е на 6 годинки, момиченце, установило е своя среда в дома на майка си и обкръжението й, посещава детска градина и е ангажирано с допълнителни дейности, подходящи за възрастта  и интересите му – танцов състав, театрална трупа. Доколкото по делото не са налице доказателства, които да разколебават съда, че това е в интерес на детето, то родителските права следва да бъдат предоставени за упражняване на майката, а местоживеенето на детето да бъде определено при нея.

 

При предоставяне упражняването на родителски права в пълен обем на единия родител, съдът следва да определи и режим на лични конткти с другия. Той следва да е такъв, че в максимална степен да задоволи потребността на детето и от двамата родители. С оглед конкретните данни по делото и най – вече с оглед факта, че ищецът не ангажира доказателства в подкрепа на нито едно свое твърдение, съдът намира, че подходящ би бил режимът, определен и с привременните мерки, а именно всяка първа и трета събота от месеца от 10.00 часа до 15.00 часа по местоживеене на детето в присъствие на майката. Съдът намира такъв режим за подходящ с оглед факта, че бащата живее в населено място твърде отдалечено от местоживеенето на детето и е нецелесъобразно последното да пътува. На следващо място по делото ищецът не ангажира доказателства, от които съдът да обоснове извод за наличие на толкова силна емоционална връзка между него и детето, която да предполага по – продължителен контакт. Не на последно място е и възрастта на детето.

         Разпоредбата на чл.127, ал.2 СК предвижда при определяне местоживеенето на децата, режима на упражняване на родителски права и лични контакти, съдът да се произнася и по въпроса за издръжката на детето. Това е така, тъй като всеки родител е длъжен да издържа своите ненавършили пълнолетие деца. Предвид обстоятелството, че детето ще бъде отглеждано от единия родител, то другият следва да участва в неговата издръжка, като последната трябва да се определи при спазване на изискването на чл.142, ал.1 от СК.  По делото са налице доказателства, че ответницата работи и реализира средства, без да са налице конкретни данни в какъв размер. средно месечно трудово възнаграждение около 360.00 лева (според посоченото в социалния доклад). Съдът намира, че за нуждите на детето Бояна са необходими месечно по около 180.00 лева, които да задоволят потребностите й от храна, облекло, отопление, учебни пособия. От тези средства ищецът следва да заплаща сумата от 100.00 лева, а майка й останалата част, като полага и непосредствената грижа по нейното отглеждане и възпитание.

 

С оглед този изход на делото ищецът следва да бъде осъден да заплати  ДТ върху размера на присъдената издръжка в размер на 144.00 лева, както и 5.00 лева за служебно издаване на изпълнителен лист, както и направените от ответницата в производството разноски.

 

         Водим от гореизложените мотиви, съдът

 

Р   Е   Ш   И :

 

         ПРЕДОСТАВЯ упражняването на родителските права по отношение на малолетната Бояна Т. Гюрова с ЕГН ********** на майката Е.В.С. с ЕГН **********.

 

ОПРЕДЕЛЯ местоживеене на детето Бояна при майката Е.В.С. с ЕГН ********** ***.

 

ОПРЕДЕЛЯ режим на лични контакти на детето с бащата Т.А.Г. с ЕГН ********** *** всяка първа и трета събота от месеца от 10.00 ч. до 15.00 ч. по местоживеене на детето в присъствие на майката, както и един месец през лятото, който не съвпада с годишния отпуск на майката.

 

ОСЪЖДА Т.А.Г. *** да заплаща на Е.В.С. с ЕГН **********,*** в качеството й на майка и законен представител на малолетното дете Бояна издръжка в размер на 100 лв. месечно, ведно със законната лихва върху всяка просрочена вноска до окончателното й изплащане, считано от влизане на решението в законна сила.

 

ОСЪЖДА Т.А.Г. *** ДА ЗАПЛАТИ на Е.В.С. с ЕГН ********** *** направените в производството разноски в размер на 600.00 лева.

        

ОСЪЖДА Т.А.Г. *** ДА ЗАПЛАТИ в полза на държавата по сметка на ВСС ДТ в размер на  144.00  лева, както и 5 (пет) лева при служебно издаване на изпълнителен лист.

 

 

         Решението подлежи на обжалване пред Окръжен съд Монтана в двуседмичен срок от получаване на съобщение от страните, че е изготвено.

 

 

                                                       

                                                                 РАЙОНЕН СЪДИЯ :