Р   Е   Ш   Е   Н   И   Е

 

гр. Берковица, 07.11.2014г.

 

В  ИМЕТО НА  НАРОДА

 

Берковски районен съд, І състав в публичното заседание на пети ноември през две хиляди и четиринадесета година в състав:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

                                                                                    

Председател:  К. Тодоров

 

при секретаря П. И., като разгледа докладваното от съдия Тодоров гр. дело № 429 по описа за 2014г., за да се произнесе, взе предвид следното:

 

Производството е по иск за развод с правно основание чл.49, ал.1 СК.

В исковата молба ищцата И.К.П. *** твърди, че с ответника Г.З.П. са сключили граждански брак на 14.12.2001 година, като от брака си имат две деца - Злати Григоров П., роден на *** година и Екатерина Григорова П., родена на *** година. Поддържа, че първоначално отношенията в семейството им се развивали нормално, но след раждането на сина им Злати П. ответника започнал да злоупотребява с алкохол, да прави скандали без никакъв повод и да упражнява физически тормоз върху нея. След раждането на дъщеря им Екатерина скандалите зачестили. Изтъква, че ответника работил на сезонна работа, като зимата престоявал в дома им и семейството разчитало единствено на нейната заплата, но същия отново харчел пари за алкохол и много пъти се налагало да взема пари назаем, за да може да осигури семейния бюджет за месеца. Сочи, че се е грижила за всичко в семейството им - водела децата на детска градина, на училище, работила, грижила се за прехраната, а ответника пиел, вдигал скандали и й нанасял побои пред децата, като това се отразявало и на тях - живеели в стрес. Твърди, че на 21.06.2013 година без никакъв повод от нейна страна, в пияно състояние ответника й нанесъл побой, след което тя напуснала семейното жилище в град Берковица, ж.к. "Изгрев", бл.3, собственост на родителите на ответника, и се прибрала в жилището на своята майка. Поддържа, че оттогава заедно с децата живее там, като нямат никакви контакти с ответника. Последният осъществявал контакти с децата, но от датата на раздялата не е давал никаква издръжка за тях. Счита, че брака им с ответника е изчерпан от смисъл и съдържание и моли съда, след като установи твърдените от нея обстоятелства, да постановите решение, с което да прекрати сключения помежду им граждански брак по изключителна вина на ответника; да предостави за ползване на ответника семейното им жилище, находящо се в град Берковица, ж.к. "Изгрев", бл.3, ет.4, ап.8, собственост на родителите на ответника; да предостави упражняването на родителските права върху децата им Злати Григоров П. и Екатерина Григорова П. на нея; да осъди ответника да й заплаща, като на майка и законна представителка на малолетните им деца Злати и Екатерина, по 100 лева месечна издръжка за детето Екатерина и по 120 лева месечна издръжка за детето Злати, считано от една година назад от датата на завеждане на делото, ведно със законната лихва от датата на падежа на всяка просрочена вноска; да определи режим на виждане с децата, съобразно който ответника да има право да ги вижда всяка първа и трета събота от месеца от 9.00 часа до 18.00 часа, както и да ги взема по един месец през летния сезон когато отпуските им не съвпадат; да постанови след развода да носи предбрачното фамилно име - Маринова, като не претендира издръжка от ответника, както и да осъди ответника да й заплати направените по делото разноски.

В срока по чл.131, ал.1 от ГПК ответникът Г.З.П. *** не е депозирал отговор на исковата молба, не е взел становище по исковете, не е направил възражения и не е посочил и представил доказателства. В съдебно заседание оспорва претендираната от ищцата издръжка за минало време, като твърди, че през периода на раздялата децата са били при него по седмица-две и им е давал пари.

Отдел “Закрила на детето” при Дирекция за социално подпомагане, гр.Берковица в писмено становище по делото поддържат, че в интерес на децата е и двамата родители да поемат своите задължения по отглеждането, възпитанието и развитието им, като всеки от тях поеме своята отговорност по издръжката им.

Съдът, като прецени събраните по делото писмени и гласни доказателства, намери за установено следното:

Ищцата И.К.П. и ответника Г.З.П. са съпрузи, сключили граждански брак с акт № 56 от 14.12.2001г. на Община Берковица, като от брака си имат две деца – Злати Григоров П., роден на *** година и Екатерина Григорова П., родена на *** година. Семейното жилище на съпрузите е било в гр.Берковица, ж.к. "Изгрев", бл.3, ет.4, ап.8.

 От разпита на свидетелите К.К.М. и Е.К. Маринова, съответно брат и майка на ищцата, чиито показания съда кредитира изцяло като непосредствени и достоверни, се установи, че отношенията между съпрузите постоянно са били напрегнати и ищцата е била подложена на постоянен тормоз от ответника. След раждането на първото им дете ответника системно биел съпругата си, за което се налагало в дома им да идва полиция. Скандалите между двамата ставали дори и пред децата. Свидетелите установяват, че ответникът злоупотребявал с алкохол и не полагал грижи за издръжката на семейството, което налагало ищцата често да иска пари от майка си. На 21.06.2013 г., след пореден скандал между съпрузите, прераснал в побой върху ищцата, в който отново се намесила полицията, се разделили, като ищцата напуснала семейното жилище и заедно с децата отишла да живее в жилището на майка си. От показанията на тези свидетели се установи също, че след раздялата между страните ответникът не е давал пари на децата за тяхната издръжка, същият има желание да се вижда с децата си, но те го избягват.

Факти, свързани със скандала между съпрузите на 21.06.2013 г., прераснал в побой върху ищцата, и нанесените й телесни травми се установяват и от приложените по делото медицинско свидетелство № 665/24.06.2013 година на МБАЛ-Берковица и Постановление на РП-Берковица изх. № 590 от 26.06.2013 година.

При така възприетата фактическа обстановка, от правна страна съдът намира за обосновани следните изводи:

Налице са елементите от състава на разпоредбата на чл.49, ал.1 СК. Бракът между страните е дълбоко и непоправимо разстроен, изпразнен от съдържанието, което закона и добрите нрави влагат в понятието брак и съпружески отношения – на взаимност, доверие, взаимопомощ. Брачната връзка между страните съществува само формално, семейната общност е изцяло и напълно унищожена без възможност за възстановяването й, с оглед на което, съдът намира, че следва да постанови решение, с което да допусне прекратяването на брака с развод.

Вината за това дълбоко и непоправимо, по смисъла на закона, разстройство на брака е на ответника. Неговото поведение – вдигане на скандали, тормоз на съпругата си и побоите върху нея, злоупотребата с алкохол и неосигуряването на средства за издръжка на семейството, постепенно са изпразнили брака от съдържанието, което закона и морала влагат в това понятие – любов, доверие, взаимно уважение и разбиране. Постоянният физически и емоционален тормоз, на който е била подложена ищцата, дълбоко са засегнали честта и достойнството й и в крайна сметка са довели до разрив във взаимоотношенията, а оттам и до дълбокото и непоправимо разстройство на брака. С оглед на това вина за прекратяването на брака носи единствено и само ответника по делото.

По отношение на родителските права върху децата, с оглед на обективните обстоятелства – възрастта им, средата, към която същите до голяма степен са привикнали, както и на желанието на двамата родители и възможността на ищцата да упражнява тези права, които по своя характер са едновременно и задължения, съдът намира, че упражняването на същите следва да бъде присъдено на ищцата-майка.

По отношение на режима на лични контакти, по разбиране на съда и с оглед на заявеното от страните, бащата-ответник следва да осъществява личен контакт с малолетните си деца всяка първа и трета събота от месеца от 9.00 часа до 18.00 часа, както и да ги взема по един месец през летния сезон, когато отпуските на двамата родители не съвпадат.

За задоволяване нуждите на родените от брака деца - Злати П., на 11 години и Екатерина П., на 6 години, от храна, облекло, учебници и учебни пособия и други ежедневно необходими разходи са нужни значителни средства, които следва да се поемат от родителите им – страните по делото – съобразно доходите и възможностите им. Доказателства за доходите на ответника по делото за периода на фактическата раздяла и към настоящия момент не се представиха, поради което съдът приема, че същия реализира доход, равен на средната работна заплата за страната. От удостоверение изх. № 430/22.08.2014 година, издадено от работодателя на ищцата - „Ай Пи Ел България" ООД - гр.София, се установи, че същата получава месечно трудово възнаграждение около 587 лева. Установи се също, от служебни бележки с № 866 и № 867 от 03.09.2014 година на ІІ ОУ "Христо Смирненски" -Берковица, че Злати П. е записан за ученик в ІV клас за учебната 2014/2015г., а Екатерина П. е записана за ученичка в І клас за учебната 2014/2015г.

Като взе предвид доходите на родителите и възрастта и потребностите на децата и съобразно законовата разпоредба на чл.142 от СК, съдът намира, че месечната издръжка, която двамата родители следва да осигурят за малолетния Злати следва да бъде не по-малко от 200 лева, а за малолетната Екатерина – от 180 лв. Съгласно чл.140, ал.3 от СК тези суми следва да се разпределят между родителите съобразно с възможностите им, като се вземат предвид и непосредствените грижи по отглеждането и възпитанието на децата от страна на майката. С оглед предоставянето на упражняването на родителските права върху децата на ищцата, то ответника следва да поеме частта от ежемесечните разноски по отглеждането им като заплаща по 120 лева месечна издръжка на сина си Злати и по 100 лева месечна издръжка на дъщеря си Екатерина, считано от предявяване на иска – 12.09.2014г. Останалите необходими средства ще се дават от майката, която ще продължи да полага преки и непосредствени грижи по възпитанието и отглеждането на децата.

Претендира се от ищцата и издръжка за минало време, считано от една година назад от датата на завеждане на исковата молба – 12.09.2013г.

Съгласно чл. 149 от СК издръжка за минало време може да се търси най-много за една година преди завеждане на иска. Началният срок на издръжката при този иск е от деня на неизпълнението, но не повече от една година преди завеждането на иска. За основателността на тази претенция освен предпоставките, визирани в чл.143, ал.2 СК, е необходимо още ответникът да не е осигурявал до този момент доброволно издръжка на децата си или осигуряваната такава да не е била достатъчна да покрие нуждите им. Ищцата не е длъжна да доказва нуждите на децата за този период. Ако ответникът твърди, че доброволно е доставял издръжка, той би следвало да го докаже (Виж. Проф. д-р Лиляна Ненова, Семейно право на РБ, ІІ изд., с.472, изд. Софи-Р, 1994г.).

По делото се установи, че съпрузите са живеели съвместно и заедно са отглеждали и издържали децата до 21.06.2013г., когато е настъпила фактическата раздяла помежду им. По делото ответната страна не представи доказателства за плащане на издръжка на децата след този момент до подаване на исковата молба в съда, поради което претенцията за заплащане на издръжка за минало време е основателна за периода от 12.09.2013г. до предявяване на иска – 12.09.2014г. Размерът на издръжката, която следва да заплати ответника за този период на децата си съдът определя също на 120 лева месечно за детето Злати и на 100 лв. месечно за детето Екатерина.

По отношение на семейното жилище, находящо се в гр.Берковица, ж.к. "Изгрев", бл.3, ет.4, ап.8, не са налице претенции от страна на ищцата и тъй като същото е собственост на трети лица - родителите на ответника, същото ще се ползва за в бъдеще от ответника. По отношение на фамилното име на ищцата с оглед изричното искане от нейна страна, след прекратяването на брака, същата следва да носи предбрачното си фамилно име - Маринова.

Разноските по делото следва да бъдат понесени от ответника, който има вина за прекратяване на брака, като същия следва да заплати по сметка на съда следващите се допълнителни държавни такси за прекратяване на брака и върху присъдената издръжка, както и на ищцата – направените по делото разноски.

Водим от изложеното, съдът

 

Р    Е    Ш    И:

 

ПРЕКРАТЯВА с РАЗВОД брака между И.К.П. с ЕГН **********,*** и Г.З.П. ЕГН **********,***, сключен с акт за граждански брак № 56/14.12.2001г. на община Берковица, поради ДЪЛБОКОТО МУ И НЕПОПРАВИМО РАЗСТРОЙСТВО, по вина на Г.З.П..

ПРЕДОСТАВЯ упражняването на РОДИТЕЛСКИТЕ ПРАВА по отношение на родените от брака деца – Злати Григоров П., роден на *** година с ЕГН ********** и Екатерина Григорова П., родена на *** година с ЕГН **********, на майката И.К.П..

ОПРЕДЕЛЯ режим на ЛИЧНИ КОНТАКТИ на родените от брака деца – Злати Григоров П. и Екатерина Григорова П., с бащата Г.З.П. всяка първа и трета събота от месеца от 9.00 часа до 18.00 часа, както и да ги взема по един месец през летния сезон, когато отпуските на двамата родители не съвпадат.

ОСЪЖДА Г.З.П. ЕГН **********,*** ДА ЗАПЛАЩА на Злати Григоров П., роден на *** година с ЕГН **********, чрез неговата майка и законна представителка И.К.П. с ЕГН **********,***, месечна издръжка 120 (сто и двадесет) лева и на Екатерина Григорова П., родена на *** година с ЕГН **********, чрез нейната майка и законна представителка И.К.П. с ЕГН **********,***, месечна издръжка 100 (сто) лева, считано от 12.09.2013г. до окончателното й изплащане или до настъпване на законоустановени причини за изменение или прекратяване на издръжката, ведно със законоустановената лихва върху всяка просрочена вноска, съобразно падежа й.

ПРЕДОСТАВЯ ползването на СЕМЕЙНОТО ЖИЛИЩЕ, находящо се в гр.Берковица, ж.к. "Изгрев", бл.3, ет.4, ап.8, собственост на родителите на ответника, на Г.З.П..

ПОСТАНОВЯВА след развода съпругата И.К.П. да носи предбрачното си фамилно име - Маринова.

ОСЪЖДА Г.З.П. ЕГН **********,*** ДА ЗАПЛАТИ на И.К.П. с ЕГН **********,*** направените по делото разноски в размер 626, 50 лева.

ОСЪЖДА Г.З.П. ЕГН **********,*** да ЗАПЛАТИ в полза на държавата по бюджета на съдебната власт допълнителна държавна такса за развода в размер 20 (двадесет) лева, държавна такса върху присъдената издръжка в размер 316, 80 лева, както и 5 лева такса при издаване на изпълнителен лист.

 

Решението може да се обжалва пред Окръжен съд - Монтана в двуседмичен срок от връчване на препис от него на страните.

 

                                                                           РАЙОНЕН СЪДИЯ: