Р Е Ш Е Н И Е

ГР.БЕРКОВИЦА, 11.11.2014г.

 

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

 

РАЙОНЕН СЪД гр.Берковица……………………….гражданска колегия в публично заседание на 29 октомври……..….…………..………………… през две хиляди и четиринадесета година…………...………………………в състав:

 

 

                                           

                   ПРЕДСЕДАТЕЛ: Ел.ФИЛИПОВА

        

 

при секретаря Св.П.………………………………и в присъствието на прокурора………………..като разгледа докладваното от съдията Филипова……….…………………………….гр.дело 418 по описа за 2014г…………..…………………..и за да се произнесе взе предвид следното:

 

         Производството по делото е по иск с правно основание чл.150 от СК.

 

Ищцата Глория Василева Янева със съгласието на своята майка Д.Г. твърди, че с влязло в сила решение, постановено по гр.д.16 по описа на БРС за 2009 година ответникът е осъден да заплаща на последната като майка и законен представител на малолетното дете месечна издръжка в размер на 60.00 лева. Твърди, че от присъждане на тази издръжка е изминал период от време повече от пет години, през който са нараснали нуждите на детето. Вече е ученичка в седми клас. Това е свързано с необходимост от допълнителни средства, а тя е безработна и е затруднена с издръжката й. Моли съда, да постанови решение, с което осъди ответника да й заплаща месечна издръжка вместо по 60.00 по 120.00 лева месечно, считано от датата на завеждане на делото, като претендира и направените в производството разноски.

         В срока за отговор ответникът В.Х.Я. оспорва размера на предявения иск. Твърди, че няма възможност да заплаща претендирания размер месечна издръжка, тъй като има още две деца за които да полага грижи, както и болни родители, за които се грижи, безработен е.

Доказателствата по делото са писмени. След преценката им, съдът намира за установено следното:

         Не се спори между страните, че ответникът е баща на детето Глория, за което грижи полага майката. Не се спори и обстоятелството, че с влязло в сила решение, постановено по гр.д. 16 по описа на БРС за 2009 година ответникът е осъден да заплаща месечна издръжка за това дете в размер на 60.00 лева. Спорно между страните е, налице ли е такава промяна в обстоятелствата, която да обуславя изменение на присъдената издръжка и в какъв размер.

         Установи се от доказателствата по делото, че от постановяване на издръжката е изминал период от време, през който безспорно нуждите на детето са нараснали, като е налице и увеличение на необходимите средства за неговата издръжка. Непосредствена грижа по отглеждане и възпитание на детето полага майката. Доказателствата по делото сочат, че е безработна в период повече от една година. Ответникът също твърди, че е безработен и му липсват средства, но не представя доказателства в подкрепа на това си твърдение. Ангажира доказателства, че има още две деца : едното пълнолетно на 23 години, а  другото на 16години, както и че има възрастни родители със здравословни проблеми, за които твърди, че се грижи.

          Съгласно закона, всеки родител е длъжен да издържа ненавършилите си пълнолетие деца. Трайната съдебна практика възприема, че щом родителят е в трудоспособна възраст, той би могъл да реализира средства, с които да изпълнява задължението си за издръжка към непълнолетните си деца. В конкретния случай не са налице доказателства, от които е видно, че ответникът реализира или не трудови доходи. Съдът приема, че е задължен с издръжка към едно лице от същия ред – дъщеря си Теодора. На сина си ответникът дължи издръжка докато учи, но не непременно, а само ако има възможност да му дава такава без особени затруднения. Разпоредбата на чл.141 СК определя реда лица, които имат право на издръжка. Видно е, че на родителите се дължи издръжка едва след тази на децата. Ето защо, макар съдът да възприема доводите на ответника, че се грижи за възрастните си родители, то този факт не го освобождава от задължението да заплаща издръжка на непълнолетната Глория.

         За да постанови изменение във вече присъдения размер на издръжка, съдът следва да установи, че е налице съществена и трайна промяна на обстоятелствата, при които е постановено решението за издръжка. Сам по себе си изминалия период от време не може да обоснове извод за наличие на такава. Действително за този период детето израства, с оглед икономическите условия в страната нуждата от средства за задоволяване на потребностите му се увеличава, но заедно с това намалява и възможността на дължащия издръжка да престира такава. Съгласно разпоредбата на чл.142 СК при определяне размера на издръжката, съдът е длъжен да вземе предвид както нуждите на правоимащия, така и възможностите на дължащия издръжка.

С оглед гореизложеното, съдът намира, че е налице промяна в обстоятелствата, която обосновава изменение в размера на присъдената издръжка. Тази промяна може да се определи и като съществена с оглед събраните по делото доказателства. Задължението на ответника обаче и към друго лице от същия ред обосновава извод на съда за неоснователност на иска в претендирания размер от 120.00 лева.

Съдът намира, че за нуждите на детето Глория са необходими средно месечно по около 180.00 лева. От тях ответникът следва да заплаща месечно съответно по 100.00 лв., а останалата сума следва да бъде поета от майката, която полага и непосредствената грижа по отглеждането и възпитанието му.

         При този изход на делото ответницата следва да бъде осъдена да заплати и съответната ДТ върху увеличения размер на издръжката.

 

         Водим от гореизложените мотиви съдът

 

 

 

Р  Е  Ш  И:

 

 

ИЗМЕНЯВА размера на присъдената по гр.д. № 16 по описа на БРС за 2009 г. издръжка, като ОСЪЖДА В.Х.Я. с ЕГН **********,*** ДА ЗАПЛАЩА на ГЛОРИЯ ВАСИЛЕВА ЯНЕВА с ЕГН ********** ***, със съгласието на нейната  майка и законен представител Д.Г.К. с ЕГН **********,*** вместо по 60.00 лв. по 100.00 месечна издръжка, считано от 29.08.2014 година до настъпване на законни причини за нейното изменение или прекратяване, ведно със законната лихва върху всяка просрочена вноска до окончателното й изплащане като ОТХВЪРЛЯ предявения над този размер иск като неоснователен.

 

ОСЪЖДА  В.Х.Я. с ЕГН **********,*** ДА ЗАПЛАТИ на Д.Г.К. с ЕГН **********,*** сумата 250.00 лева направени по водене на делото разноски съобразено уважената част от иска.

 

         ОСЪЖДА  В.Х.Я. с ЕГН **********,*** ДА ЗАПЛАТИ ДТ върху увеличения размер на издръжката в полза на държавата по сметка на ВСС  в размер на 57.60 лева, както и 5.00 лв. при служебно издаване на изпълнителен лист.

        

 

Решението подлежи на обжалване пред МОС в двуседмичен срок, считано от 12.11.2014 г.

 

Допуска предварително изпълнение на решението.

 

 

                  

                                                         РАЙОНЕН СЪДИЯ :