Р Е Ш Е Н И Е

ГР.БЕРКОВИЦА, 07.11.2014г.

 

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

 

РАЙОНЕН СЪД гр.Берковица……………………….гражданска колегия в публично заседание на 29 октомври……..….…………..………………… през две хиляди и четиринадесета година…………...………………………в състав:

 

 

                                           

                   ПРЕДСЕДАТЕЛ: Ел.ФИЛИПОВА

        

 

при секретаря Св.П.………………………………и в присъствието на прокурора………………..като разгледа докладваното от съдията Филипова……….…………………………….гр.дело 396 по описа за 2014г…………..…………………..и за да се произнесе взе предвид следното:

 

         Производството по делото е по иск с правно основание чл.150 от СК.

Ищецът К.Г.И. твърди, че с влязло в сила решение, постановено по гр.д.40 по описа на БРС за 2004 година ответникът е осъден да заплаща на неговата майка и законен представител Габриела А.П.  месечна издръжка в размер на 35.00 лева. Твърди, че от присъждане на тази издръжка е изминал период от време повече от десет години, през който са нараснали нуждите на детето. Вече е на 16 години, ученик е в ЛПГ в град Берковица. Това е свързано с необходимост от допълнителни средства за  учебни помагала. Твърди, че трудовото възнаграждение, което получава майка му не стига за покриване на нарастващите му нужди. Моли съда, да постанови решение, с което осъди ответника да му заплаща месечна издръжка вместо по 35.00 по 150.00 лева месечно, считано от датата на завеждане на делото, като претендира и направените в производството разноски.

         В срока за отговор ответникът Г.К.И. оспорва размера на предявения иск. Твърди, че няма възможност да заплаща претендирания размер месечна издръжка, тъй като има друго дете за което да полага грижи и живее на квартира.

Доказателствата по делото са писмени. След преценката им, съдът намира за установено следното:

         Не се спори между страните, че ответникът е баща на детето К., за което грижи полага майката. Не се спори и обстоятелството, че с влязло в сила решение, постановено по гр.д. 40 по описа на БРС за 2004 година ответникът е осъден да заплаща месечна издръжка за това дете в размер на 35.00 лева. Спорно между страните е, налице ли е такава промяна в обстоятелствата, която да обуславя изменение на присъдената издръжка и в какъв размер.

 

         Установи се от доказателствата по делото, че от постановяване на издръжката е изминал период от време, през който безспорно нуждите на детето са нараснали, като е налице и увеличение на необходимите средства за неговата издръжка. Непосредствена грижа по отглеждане и възпитание на детето полага майката. От доказателствата по делото е видно, че към датата на предявяване на иска последната е получила трудово възнаграждение в размер на 160.00 лева, а дълго време преди това не е получавала такова. Ответникът баща на детето реализира трудов доход от около 515.00 лева месечно, живее на квартира в град София, като представя доказателства, че заплаща месечен наем в размер на 320.00 лева. В съдебно заседание представя и запорно съобщение, за дължими суми към взискатели по изпълнително дело. Има друго семейство и дете на около годинка и осем – девет месеца.

Самият К. е ученик в Лесотехническата гимназия в град Берковица, вече е на 16 години и безспорно са увеличени потребностите му, както във връзка с неговото израстване, така и във връзка с обучението му.

         Съгласно закона, всеки родител е длъжен да издържа ненавършилите си пълнолетие деца. Трайната съдебна практика възприема, че щом родителят е в трудоспособна възраст, той би могъл да реализира средства, с които да изпълнява задължението си за издръжка към непълнолетните си деца. В конкретния случай са налице доказателства, от които е видно, че макар ответникът да е в трудоспособна възраст и да реализира доходи, то последните не са под средните за страната, като е задължен за издръжка и към друго лице от същия ред. Същевременно за това друго дете задължена е и неговата майка, за чийто доходи и възможности липсват доказателства по делото.

 

         За да постанови изменение във вече присъдения размер на издръжка, съдът следва да установи, че е налице съществена и трайна промяна на обстоятелствата, при които е постановено решението за издръжка. Сам по себе си изминалия период от време не може да обоснове извод за наличие на такава. Действително за този период детето израства, с оглед икономическите условия в страната нуждата от средства за задоволяване на потребностите му се увеличава, но заедно с това намалява и възможността на дължащия издръжка да престира такава. Съгласно разпоредбата на чл.142 СК при определяне размера на издръжката, съдът е длъжен да вземе предвид както нуждите на правоимащия, така и възможностите на дължащия издръжка.

С оглед гореизложеното, съдът намира, че е налице промяна в обстоятелствата, която обосновава изменение в размера на присъдената издръжка. Тази промяна може да се определи и като съществена с оглед събраните по делото доказателства. Задължението на ответника обаче и към друго лице от същия ред обосновава извод на съда за неоснователност на иска в претендирания размер от 150.00 лева.

Съдът намира, че за нуждите на детето К. са необходими средно месечно по около 180.00 лева. От тях ответникът следва да заплаща месечно съответно по 100.00 лв., а останалата сума следва да бъде поета от майката, която полага и непосредствената грижа по отглеждането и възпитанието му.

         При този изход на делото ответницата следва да бъде осъдена да заплати и съответната ДТ върху увеличения размер на издръжката.

        

         Водим от гореизложените мотиви съдът

 

 

Р  Е  Ш  И:

 

ИЗМЕНЯВА размера на присъдената по гр.д. № 40 по описа на БРС за 2004 г. издръжка, като ОСЪЖДА Г.К.И. с ЕГН **********,*** ДА ЗАПЛАЩА на К.Г.И. с ЕГН ********** ***, със съгласието на неговата майка и законен представител Габриела А.П. с ЕГН **********,*** вместо по 35.00 лв. по 100.00 лева месечна издръжка, считано от 14.08.2014 година до настъпване на законни причини за нейното изменение или прекратяване, ведно със законната лихва върху всяка просрочена вноска до окончателното й изплащане като ОТХВЪРЛЯ предявения над този размер иск като НЕОСНОВАТЕЛЕН.

 

ОСЪЖДА Г.К.И. с ЕГН **********,***  ДА ЗАПЛАТИ на К.Г.И. с ЕГН ********** ***, със съгласието на неговата майка и законен представител Габриела А.П. с ЕГН **********,*** сумата 100.00 лева направени по водене на делото разноски съобразено уважената част от иска.

 

         ОСЪЖДА  Г.К.И. с ЕГН **********,*** ДА ЗАПЛАТИ ДТ върху увеличения размер на издръжката в полза на държавата по сметка на ВСС  в размер на 93.60 лева, както и 5.00 лв. при служебно издаване на изпълнителен лист.

        

 

Решението подлежи на обжалване пред МОС в двуседмичен срок, считано от 12.11.2014 г.

 

Допуска предварително изпълнение на решението.

 

 

                  

                                                         РАЙОНЕН СЪДИЯ :