Р Е Ш Е Н И Е

ГР.БЕРКОВИЦА, 24.11.2014г.

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

РАЙОНЕН СЪД гр.Берковица……………………….гражданска колегия в публично заседание на 22 октомври…………………………………… през две хиляди и четиринадесета година……….……….………………………в състав:

 

                                                              ПРЕДСЕДАТЕЛ: Ел.ФИЛИПОВА

 

при секретаря Св.П.………………………………и в присъствието на прокурора………………..като разгледа докладваното от съдията Филипова……….…………………………….гр.дело 350 по описа за 2014г…………..……………………..и за да се произнесе взе предвид следното:

 

Производството по делото се развива на основание чл.422 от ГПК и има за цел да установи съществуването на вземането на ищеца към ответника, за което вече му е издадена заповед за изпълнение по ч.гр.д.90  по описа на БРС за 2014 година.

Ищците “Банка ДСК” ЕАД, гр. София в производството твърдят, че между тях, Найден Димитров Божков като кредитополучател и Г.П.Л., Вероника Йорданова Стоянова и Ерменко Иванов Горанов като поръчители бил сключен договор за банков кредит от 12.02.2004 година с размер 5100 лева. Сумата по договора била усвоена изцяло от кредитополучателя. На 05.05.2010 г. е подписан Анекс, съгласно който остатъка от дълга е в размер на 4900 лв. На същата дата е подписан и Договор за поръчителство от лицата Г.П.Л., Вероника Йорданова Стоянова и Ценка Симова Антонова. На 27.09.2012 г. е сключено допълнително споразумение към Договора за кредит от 12.02.2004 г, с което е предоговорен погасителният план, без да се променя лихвеният процент и крайната падежна дата за издължаване на кредита. Поради забава в плащанията по кредита, продължила повече от 90 дни на 27.11.2013 г. банката упражнила правото си да обяви кредита за предсрочно изискуем. Това дало повод на Банката да предяви вземането си в заповедно производство по реда на чл.417 ГПК. На 24.02.2014 година съдът е издал заповед за изпълнение за сумата от 2484.86 лв., представляваща задължение по договор за кредит за текущо потребление от 12.02.2004 г., 179.77 лева договорна лихва за периода 27.08.2013 г. – 19.02.2014 г. 61.29 лева наказателна лихва за периода 27.08.2013 - 19.02.2014 година, 338.70 лева заемни такси, ведно със законната лихва върху главницата, считано от 20.02.2014 година до окончателното й изплащане, както и 293.23 лева разноски в производството и изпълнителен лист за посочените суми солидарно срещу кредитополучателя и поръчителите. Предвид обстоятелството, че поръчителката Г.П.Л. е подала възражение срещу издадената заповед за изпълнение, то ищецът е предявил иск за установяване на вземането, за което вече е издадена заповед за изпълнение. Моли съда, да постанови решение, с което признае за установено вземането му в посочените размери. Претендират и осъждане за разноските в настоящото производство.

В срока по чл.131 от ГПК ответницата Г.П.Л. оспорва предявения иск. Твърди, че допълнителното споразумение от 12.02.2004 г., с което е предоговорен погасителният план е подписан единствено от кредитополучателя Найден Димитров Божков. Заявява също, че отговорността й като поръчител е погасена по давност на основание чл. 147 ЗЗД. По тези съображения моли съда, да постанови решение, с което отхвърли предявения иск.

 

Доказателствата по делото са писмени. Приложено е и ч.гр.д.90/2014 година, по което е издадена заповед за изпълнение в полза на ищеца в производство по чл.410 ГПК. След преценка на представените доказателства, съдът приема за установено следното :

 

На 12.02.2004 г. Банка „ДСК” ЕАД и Найден Димитров Божков  сключили договор за кредит за текущо потребление в размер на 5000.00 лева.  Договор за поръчителство по кредита сключили и лицата Г.П.Л., Ерменко Иванов Горанов и Вероника Йорданова Стоянова. Поради затруднения в изплащането на заема, Банката и кредитополучателя сключили анекс към договора от 05.05.2010 година, в който възприели краен срок за погасяване на вземането 27.04.2015 година, размер на месечните погасителни вноски, лихвен процент, както и остатъка на дълга към този момент, а именно 4 900.00 лева. По повод на този анекс ответницата Л. подписала отново договор за поръчителство при променените условия в договора. На 27.09.2012 година кредитополучателят и Банката сключили отново допълнително споразумение, в което възприели, че към този момент остатъкът от кредита е в размер на 3 449.00 лева, а Найден Божков се задължил в период от 12 месеца да не ползва нови кредити. Поради неизпълнение на задължението за изплащане на кредита, последният бил обявен за предсрочно изискуем. В тази връзка на 20.02.2014 година Банката предявила правата си срещу задълженото лице в производство по чл.417 ГПК. Заявила искане за издаване на заповед за незабавно изпълнение и изпълнителен лист и срещу ответницата в настоящото производство Г.Л. в качеството й на поръчител. На 24.02.2014 година съдът разпоредил издаването на заповед за незабавно изпълнение и изпълнителен лист солидарно срещу длъжника и поръчителя за сумата от 2484.86 лв., представляваща задължение по договор за кредит за текущо потребление от 12.02.2004 г., 179.77 лева договорна лихва за периода 27.08.2013 г. – 19.02.2014 г. 61.29 лева наказателна лихва за периода 27.08.2013 - 19.02.2014 година, 338.70 лева заемни такси, ведно със законната лихва върху главницата, считано от 20.02.2014 година до окончателното й изплащане, както и 293.23 лева разноски. В срока по чл.414 ГПК ответницата Л. е подала възражение срещу издадената заповед – 13.06.2014 година. В съдебно заседание на 22.10.2014 година представителят на Банката заявява, че предсрочната изискуемост е обявена на ответницата чрез предявяване на исковата молба, съгласно възприетото в ТР 4/2013 година. С оглед на това вещото лице е изготвило заключението си, като е отчело датата на получаване на исковата молба от ответницата – 25.07.2014 година. Констатирало е следното : Последната погасителна вноска, внесена по погасителния план на кредита е на 27.09.2013 година. С нея са погасени вноските за главница до 27.06.2013 година и част от вноската за м.07.2013 година. Кредитът е отнесен в просрочие на 27.11.2013 година поради забавяне в плащането над 90 дни, а именно 123 дни. Към датата на обявяване на предсрочната изискуемост по отношение на ответницата – датата на получаване на исковата молба 25.07.2014 година е налице забава с още 363 дни. Към тази дата непогасената част от главницата е в размер на 2 484.86 лева; дължимата договорна лихва за периода 27.09.2013 – 25.07.2014 година е 229.26 лева; на наказателната лихва за същия период – 150.29 лева и заемни такси – 338.70 лева.

При така установените факти и с оглед направеното възражение в тежест на ищеца бе да установи, че е налице валидно отношение, пораждащо отговорност за поръчителя и в частност, че е настъпила предсрочна изискуемост на вземането. Предсрочната изискуемост в конкретния случай не е настъпила. Съгласно възприетото в т.18 от ТР 4/2013 година, за да е налице предсрочна изискуемост на кредита, то следва да е налице както обективният факт на неплащане на определен брой погасителни вноски, така и волеизявление от страна на Банката, достигнало до длъжника, че обявява предсрочната изискуемост на вземането. Това волеизявление следва да е налице преди датата на подаване на заявлението за издаване на заповед за изпълнение, каквото в случая не е налице. Именно като констатира, че не е настъпила предсрочна изискуемост на вземането, съдът намира предявения иск за неоснователен, поради което

 

 

 

          

Р     Е     Ш     И :

 

ОТХВЪРЛЯ предявения от “Банка ДСК” ЕАД, със седалище и адрес на управление гр. София, район “Оборище”, ул. Московска 19, ЕИК 121830616, представлявана от Виолина Маринова Спасова и Доротея Николаева Н. – законни представители срещу Г.П.Л. с ЕГН **********,*** за заплащане на сумата от 2484.86 лева главница, 179.77 лева договорна лихва за периода 27.08.2013 г. - 19.02.2014 г., 61.29 лева наказателна лихва за периода 27.08.2013 г. - 19.02.2014 г., 338.70 лева заемни такси, ведно със законната лихва, считано от 20.02.2014 година до окончателното изплащане, заедно с направените разноски в размер 293.23 лева, за които е издадена заповед за изпълнение от 24.02.2014 година по ч.гр.д. № 90 по описа на БРС за 2014 година като НЕОСНОВАТЕЛЕН.

 

Решението подлежи на обжалване пред МОС в двуседмичен срок от съобщаването му на страните.

 

След влизане в сила на решението да се докладва ведно с ч.гр.90/2014 година за произнасяне по чл.416 ГПК.

 

 

                                                                      

РАЙОНЕН  СЪДИЯ :