МОТИВИ КЪМ ПРИСЪДА ПО НОХД №  188/2014Г.

 

Производството пред съда е образувано по внесен от РП-Берковица обвинителен акт срещу подсъдимия     Т.И.К. *** , роден на ***г*** , българин , български гражданин , вдовец , със средно  образование , пенсионер , не е осъждан , ЕГН ********** за  това ,че на 16.03.2014г.,в двора на къщата си в с.Замфирово, община Берковица,ул.“Замфир Попов „ № 16 ,без да притежава редовно писмено позволително,съхранявал незаконно добити от другиго/неустановено по делото лице / 10 пространствени куб.м. дърва за огрев , от вид „дъб „ на обща стойност 400лв.- престъпление по чл. 235, ал.2,пр. 5-то,във вр. с чл. 235, ал.1 от НК.

Държавното обвинение изпраща прокурор за участие в процеса. Същият след приключване на съдебното следствие, не поддържа обвинението така, както е внесено за разглеждане, а поддържа обвинение за престъпление по чл.235 ал.6, вр. с ал.1 от НК, а именно маловажен случай и предлага на съда, след като признае подсъдимия за виновен , да наложи наказание на основание чл.235 ал.6,вр. ал.1, вр.чл.54 от НК - глоба.

Подсъдимият  се явява в стадия на съдебното следствие с упълномощен процесуален представител. Не представя и не иска събирането на други доказателства. Съдейства за разкриване на обективната истина. Признава вината си по обвинението, разкайва се за стореното, моли за снизхождение .

След преценка на събраните по делото доказателства, съдът приема за установено от фактическа и правна страна следното:

 

ПО  ДОПУСТИМОСТТА НА ПРОИЗВОДСТВОТО :

 

Налице е внесен от  прокурор обвинителен акт, с който се инициира пред настоящата инстанция съдебната фаза на наказателно производство от общ характер. След приключване на съдебното следствие се поддържа обвинение за престъпление по чл.235 ал.6, вр. с ал.1 от НК, а именно маловажен случай.

 

ФАКТИЧЕСКА ОБСТАНОВКА ПО ДЕЛОТО:

        

         На 16.03.2014 година служителите от РДГ –Берковица К.С.Т. и Д.Г.К.-горски  инспектори  извършили проверка в  село Замфирово, ул. „Замфир Попов „ № 16, по анонимен сигнал за  съхранение на незаконно добити дърва.На посочения адрес живеел подсъдимият Т.И.К..Той оказал съдействие и ги пуснал в дома си , за да извършат проверката. Свидетелите Т. и К. установили ,че във вътрешния двор имало наредени на фигури дърва за огрев от вид „дъб „.Дървата не били маркирани с контролна горска марка.Количеството им възлизало на  10 пространствени куб.м. и били от вид „дъб „.Подсъдимият не представил документ , доказващ законния им произход.

     Свидетелите съставили акт за констатираното нарушение № 402/2014г. и констативен протокол № 000820.Дървата били оставени на отговорно пазене при подсъдимия,който поел задължението да не се разпорежда с тях,докато не бъдат конфискувани.

  Съгласно изслушаната и приета по делото оценъчна експертиза стойността на 10 куб.м. дърва за огрев – дъб, е 400 лева.

         Подсъдимият К. съдействал за разкриване на обективната истина, видно от обясненията , дадени на досъдебно производство / Протокол за разпит на обвиняем –л.18-19  от ДП №108/2014год. по описа на РУ”П”-Берковица/, както и от обясненията, дадени в с.з. в хода на съдебното следствие, признава вината си и се разкайва.

         Видно  от свидетелството му за съдимост, към момента на деянието подсъдимият К. не е бил осъждан за друго такова деяние.

        Горната фактическа обстановка се доказва безспорно от събраните по делото писмени, веществени и гласни доказателства - от обясненията на подс.К., показанията на свид. С.  и К.,  и прочетените  и приобщени към доказателствения материал по делото на осн.чл.283 от НПК писмени доказателства по  ДП №108/2014год. по описа на РУ”П”-Берковица.                                                                              

                   ПРАВНИ ИЗВОДИ НА СЪДА:

 

Установено по делото, посредством показанията на свидителите , обясненията на подсъдимия К., както и събраните по делото други  писмени доказателства е, че на 16.03.2014г.,в двора на къщата си в с.Замфирово, община Берковица,ул.“Замфир Попов „ № 16 ,без да притежава редовно писмено позволително,съхранявал незаконно добити от другиго/неустановено по делото лице / 10 пространствени куб.м. дърва за огрев , от вид „дъб „ на обща стойност 400лв.

 От обективна и субективна страна престъплението по чл.235 ал.6 вр. с ал.1 от НК е доказано. Същото е довършено и е извършено при форма на вината – пряк умисъл по чл.11 ал.2 от НК.

Деянието е извършено от подсъдимия  виновно. Същият е съзнавал, че купува дърва за огрев не по установения ред, а именно : без редовно писмено позволително, но въпреки това, като е желаел да се облагодетелствува по престъпен начин и поради ниско правно съзнание е извършил деянието, като е закупил дървата от непознати лица на по-ниска цена ,без същите да имат контролна горска марка и без да има издадено разрешително.  Горното обосновава извода на съда, че при извършване на деянието деецът е съзнавал общественоопасния му характер, предвиждал е неговите общественоопасни последици и искал настъпването на тези последици - “пряк умисъл” по смисъла на  чл.11 ал.2 от НК.

 

ПО ВИДА И РАЗМЕРА НА НАКАЗАНИЕТО :

 

Деянието, извършено от подсъдимия К., осъществява състава на чл.235 ал.6, вр.ал.1 от НК.

Налице са многобройни смекчаващи отговорността обстоятелства – подсъдимия е възрастен човек, с ограничени финансови възможности,с болна съпруга  в този период /впоследствие същата е починала / съдейства за разкриване на истината по делото, разкайва се.

Поради изложеното настоящият Съд, намира, че присъдата следва да се определи при условията на чл.54 от НК, като законосъобразно наказание се определя  глоба в размер на 100 лева.

На основание чл.235 ал.7 от НК предмета на престъплението – 10 куб.м. дърва за огрев –  дъб, следва да се отнеме в полза на Държавата.

Подсъдимият К. на основание чл.189 ал.3 от НПК следва да се осъди да заплати направените  разноски в размер на 30лв по сметка на ОД на МВР-Монтана и 15лв. по сметка на ВСС-София.

 

Мотивиран от горното, съдът постанови присъдата  си.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ  :