Р Е Ш Е Н И Е

ГР.БЕРКОВИЦА, 17.06.2014г.

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

РАЙОНЕН СЪД гр.Берковица…….……...наказателна колегия в публично

заседание на 17 юни….……...……..………….……………………………….

през две хиляди и четиринадесета година…….……………………в състав:

 

                                            ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДЕСИСЛАВА ЦВЕТКОВА

                                                    

при секретаря С.П...…….….……..………………и в присъствието на прокурора..……………………….……....…..като разгледа докладваното от

съдията Цветкова..………………………..……..…....АН дело 194 по описа

за 2014г…………………………………....и за да се произнесе взе предвид:

 

            Производството е по реда на чл.59 и сл. от ЗАНН.

          С Наказателно постановление 14-0243-000124/ 09.04.2014г. на Началника на РУ „Полиция” град Берковица на С.В.С. ***, с ЕГН ********** е наложено административно наказание глоба в размер на 1 000.00 лв. и лишаване от право да управлява МПС за срок от 12 месеца на основание чл.174 ал.1 от ЗДвП, както и на основание чл.4 ал.1 от Наредба № Із-2539/17.12.2007г. на МВР са отнети 10 контролни точки. Със Заповед за ПАМ № 14-0243-000058 на Началника на РУП-Берковица е наложено на жалбоподателя на основание чл.171 т.1 б.Б от ЗДвП временно отнемане на СУ на МПС до решаване на въпроса за отговорността, но не повече от 6 месеца.

          Недоволен от така издаденото Наказателно постановление е останал С.В.С., който обжалва същото с оплакване за незаконосъобразност, като излага конкретни доводи. Предвид горното моли съда да постанови решение, с което да се отмени атакуваното наказателно постановление, а като алтернативно искане да се намали наложеното наказание. В съдебно заседание доразвива доводите изложени в жалбата.

          Въззиваемата страна не изпраща свой процесуален представител и не взема становище по жалбата.

          Въззивният съд, като взе предвид събраните по делото писмени и гласни доказателства, доводите на жалбоподателя и посочените в жалбата основания, намира за установено следното:

          Жалбата е допустима: подадена в срока по чл.59 ал.2 от ЗАНН в съответствие с изискуемото от закона съдържание и от страна, имаща правен интерес и процесуална възможност за въззивно обжалване, а разгледана по същество се явява ОСНОВАТЕЛНА, досежно алтернативното искане.

          Съдът като взе предвид становищата на страните и събраните по делото писмени и гласни доказателства, намира за установено следното от фактическа страна:

          Свидетелите Б.С.Ц. и Ц.К.И., служители на РУ „Полиция”- Берковица били на работна смяна на 28.03.2014г. Около 00.50 часа в град Берковица на ул.”Здравец” с посока на движение към ул.”Тузлата” забелявали МПС „Опел Астра” с ДКН М 99 85 ВС. Спрели лекия автомобил, като водач на същото бил С.В.С., жалбоподател в настоящето производство. Последният бил изпробван за употреба на алкохол с техническо средство „Алкотест 7510”, с фабр.№ARВВ-0070, тариран и годен за работа. Техническото средство отчело наличие на алкохол 1.07 промила на хиляда. Издаден е талон за кръвна проба.

          Въз основан на констатираното проверяващите съставили АУАН от същата дата. Жалбоподателят не направил конкретни възражения. В срока по чл.44 от ЗАНН не подал допълнителни възражения срещу констатациите.

          От изпълнената физико – химична експертиза, оформена като Протокол № 799/01.04.2014г. /л.7 по делото/ от вещо лице Елена Първанова Коларова, химик в НТЛ при ОД на МВР-Монтана се установява, че в кръвта иззета от С.В.С. се съдържат 0.95 промила редуциращи вещества, изчислени като етилов алкохол.

          Изложената фактическа обстановка съдът прие за установена, въз основа на писмените и гласни доказателства събрани в хода на въззивното производство. Свидетелските показания съдът кредитира изцяло, като непротиворечиви, логични и в съответствие с писмените доказателства по делото.

          При така установената фактическа обстановка, съдът намира, че жалбата е основателна, досежно алтернативното искане, поради следните съображения:

По направените процесуални възражения:

 

          В жалбата си административнонаказаният развива доводи, че в хода на административнонаказателното производство са допуснати съществени нарушения на процесуалните правила, които са ограничили правото му на защита.

          При извършената цялостна проверка за законосъобразност на атакуваното наказателно постановление съдът не установи в хода административнонаказателното производство да са допуснати съществени нарушения на процесуалните правила. Както АУАН, така и НП съдържат в цялост всички изискуеми се реквизити съгласно чл.42 от ЗАНН и чл.57 от ЗАНН. Както акта, така и атакуваното НП са издадени въз основа на годни доказателствени средства събрани по надлежния ред.

          Предвид гореизложеното съдът намира, че описаното деяние в съставеният против жалбоподателя акт съдържа всички обективни и субективни признаци на административно нарушение по смисъла на чл.6 от ЗАНН и осъществяват както от субективна така и от обективна страна  състав на административно нарушение по ЗДвП, за което жалбоподателя основателно е бил санкциониран. Ето защо съдът намира, че С. е извършил посоченото административно нарушение.

          По разбиране на съда фактическите обстоятелства свързани с настоящият случай не указват на маловажност по смисъла на чл.28 от ЗАНН, особено като се има предвид характера на този вид администратино нарушение.

Предвид гореизложеното правилно наказващият орган е санкционирал жалбоподателя. При определяне размера на наказанието административнонаказващият е следвало да има предвид целите на

наказанието определени в чл.12 от ЗАНН, както и изискванията на чл.27 от ЗАНН - да отчита тежестта на конкретното нарушение, подбудите за неговото извършване и други смекчаващи или отегчаващи обстоятелства, а също и обществената опастност на този вид административно нарушение. По делото няма доказателства да друго нарушение поЗДвП, а и в конкретният случай става въпрос за невисоко количество употребен алкохол, поради което съдът намира, че следва да се намали наложеното наказание в предвидения от правната норма минимален размер, а именно глоба в размер на 600.00 лв. и лишаване от право да управлява МПС за срок от 7 месеца на основание чл.174 ал.1 от ЗДвП.

Предвид гореизложените мотиви и на основание чл.63 ал.1 от ЗАНН Районен съд - Берковица

    

 

Р  Е  Ш  И  :

 

ИЗМЕНЯВА Наказателно постановление 14-0243-000124/ 09.04.2014г. на Началника на РУ „Полиция” град Берковица, с което на С.В.С. ***, с ЕГН ********** е наложено административно наказание глоба в размер на 1 000.00 лв. и лишаване от право да управлява МПС за срок от 12 месеца на основание чл.174 ал.1 от ЗДвП, като НАМАЛЯВА наказанието на глоба в размер на 600.00 лв. и лишаване от право да управлява МПС за срок от 7 месеца, а в останалата част досежно отнетите контролни точки ПОТВЪРЖДАВА.

Приспада изтърпяната част от наказанието от Заповед за ПАМ № 14-0243-000058 на Началника на РУП-Берковица, с което е наложено на основание чл.171 т.1 б.Б от ЗДвП временно отнемане на СУ на МПС до решаване на въпроса за отговорността, но не повече от 6 месеца.

РЕШЕНИЕТО подлежи на касационно обжалване пред АС-Монтана в 14-дневен срок от съобщението на страните.

 

 

                                                         

                                                РАЙОНЕН СЪДИЯ: