Р Е Ш Е Н И Е

 

Гр. Берковица,13.06.2014 г.

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

РАЙОНЕН СЪД – БЕРКОВИЦА, втори наказателен състав в публично съдебно заседание на тринадесети  юни през две хиляди и четиринадесета година в състав:

 

                                         ПРЕДСЕДАТЕЛ: Юлита Г.

 

При секретаря…Т.Й..…, като разгледа докладвано от съдия Г. АНД № 193 по описа за 2014 година, за да се произнесе, взе предвид следното:

 

Производството е по чл. 59, ал. 1 и сл. от ЗАНН вр. с чл. 189, ал. 8 от ЗДвП.

С Електронен фиш /ЕФ/ за налагане на глоба Серия К №0806939 на ОДМВР Монтана на П.В.Д. *** и ЕГН ********** е наложено административно наказание - глоба в размер на 150 / сто и петдесет / лева за нарушение по чл. 21, ал.2 от ЗДвП и на основание чл. 189,ал.4 във връзка с чл.182, ал.2, т.4 от ЗДвП.

Недоволен от наложената глоба Д.  моли да бъде отменен издадения фиш, излагайки подробни съображения в депозираната жалба.

 В съдебно заседание жалбоподателят редовно призован, не се явява .

              Въззиваемата страна ОД на МВР- Монтана не изпраща представител и не взема становище по жалбата.

Съдът, след като съобрази доводите на страните, събрания по делото доказателствен материал и закона, установи от фактическа страна следното:
         На 17.02.2014 год. в патрулен автомобил била монтирана мобилна система за видеоконтролиране на нарушенията на правилата за движение по пътищата, радар TFR1M№0610/12 и камера. Патрулният автомобил бил спрян в м.”Сечения камък” . Камерата била включена и автоматично заснемала автомобилите, които се движат с превишена скорост с посока на движение от гр.Монтана към гр.Берковица, като същите не били спирани на място . След приключване на работната смяна операторите на мобилното устройство снели информацията от камерата. За констатираното нарушение по чл. 21, ал. 1 от ОДМВР – гр. Монтана е издал електронен фиш  Серия К №0806939   , като на П.В.Д. ***   на основание чл. 189, ал. 4 вр. чл. 182, ал.2, т.4 от ЗДвП е наложено административно наказание “глоба” в размер на 150.00 лева.

    По делото  са представени доказателства от страна на АНО,от които  е видно,че  ЕФ е връчен на нарушителя на 24.04.2014год.,а жалбата е подадена  в установения в чл. 189, ал. 8 ЗДП 14-дневен срок от връчване на фиша на 28.04.2014год..

Разгледана по същество жалбата е ОСНОВАТЕЛНА по следните съображения:

На 17.02.2014 год.  в 14:21 часа в м.”Сечения камък” с посока на движение от гр.Монтана към гр.Берковица при наличието на ограничение на скоростта  - 50 км/ч, е установено и заснето с техническо средство Радар №0610/12 /мобилна система за видеоконтрол на нарушенията на правилата за движение – TFR1-M/,монтирана в патрулен автомобил с рег.№М 6003 ВВ, че мпс – во – л.а.“БМВ 316” с ДК №М 8703ВВ се е движил с превишена скорост от 38 км/ч, като действително отчетената била 88 км/ч при приспаднати 3 км/ч , при разрешена скорост 50 км/ч за    . За нарушение по чл. 21, ал.2 ЗДвП е наложено административно наказание на основание чл. 189, ал. 4 вр. с чл. 182, ал.2, т.4 от ЗДвП – глоба в размер на 150 лева на жалбоподателя Д.  .

Процедурата по чл. 189, ал. 4 и сл. от ЗДвП се следва, респ. издава се ЕФ при нарушение, установено и заснето с техническо средство, в отсъствието на контролен орган и на нарушител. В случая горните обстоятелства не са налице, поради което е следвало да се следва общата процедура по ЗДвП и ЗАНН – съставяне на АУАН и издаване на НП. В чл.189, ал.4 от ЗДвП са посочени изрично условията, които следва да са налице кумулативно, за да се издаде електронен фиш, а именно нарушението да е установено и заснето с техническо средство в отсъствие на контролен орган и на нарушител, т.е издаването на електронен фиш е строго лимитирано и възможно само в случаите на предварително стационарно позиционирани технически средства със съответните предварителни обозначения за съществуването им, същите да работят на автоматичен режим без нужда от обслужване от съответен контролен орган. В останалите случаи при използване на мобилни технически средства, обслужвани и използвани непосредствено от контролен орган, тази разпоредба е неприложима и за констатирани с тези технически средства нарушения на ЗДвП е приложим общия ред за съставяне на АУАН и издаване на наказателно постановление. Противното разбиране на тези законови разпоредби би било заобикаляне на закона и стимулиране на незаконосъобразно бездействие на контролните органи, свързано с неосъществяване на активен контрол по спазване на закона, превенция на административните нарушения и непосредственото им разкриване и установяване.

Предвид горното издаденият ЕФ следва да бъде отменен.

На основание гореизложеното, съдът

 

Р Е Ш И:

        

ОТМЕНЯВА  Електронен фиш за налагане на глоба Серия   К №0806939 на ОДМВР Монтана,с който  на П.В.Д. *** и ЕГН ********** е наложено административно наказание - глоба в размер на 150 / сто и петдесет / лева за нарушение по чл. 21, ал.2 от ЗДвП и на основание чл. 189,ал.4 във връзка с чл.182, ал.2, т.4 от ЗДвП.

Решението може да се обжалва пред АС – Монтана в 14 / четиринадесет/ дневен срок от съобщаването му на страните, че е изготвено.

                                                          

 

                                                      ПРЕДСЕДАТЕЛ: