Р Е Ш Е Н И Е

ГР.БЕРКОВИЦА, 06.06.2014г.

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

РАЙОНЕН СЪД гр.Берковица…….……...наказателна колегия в публично

заседание на 06 юни…....…...……..………….……………………………….

през две хиляди и четиринадесета година…….…….………………в състав:

 

                                            ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДЕСИСЛАВА ЦВЕТКОВА

                                                    

при секретаря П.И.....….….……..…………………и в присъствието на прокурора..……………………….……....…....като разгледа докладваното от

съдията Цветкова..………………………..……..……...АН дело 175 по описа

за 2014г...…………………………………....и за да се произнесе взе предвид:

 

            Производството е по реда на чл.59 и сл. от ЗАНН.

          С Електронен фиш за налагане на глоба серия К № 0807112 от 22.02.2014г. на ОД на МВР град Монтана на В.М.А. ***, с ЕГН ********** е наложено административно наказание глоба в размер на 200.00 лева на основание чл.189 ал.4 във връзка с чл.182 ал.1 т.4 от ЗДвП, за нарушение на чл.21 ал.2 от ЗДвП.

          Недоволен от така издаденото Наказателно постановление е останал В.М.А., който обжалва същото с оплакване за неправилност, необоснованост и незаконосъобразност, като излага конкретни доводи. Навежда още доводи, че в хода на административно-наказателното производство са допуснати съществени нарушения на процесуалните правила, които са опорочили цялото административно-наказателно производство. Предвид горното моли съда да постанови решение, с което да се отмени атакуваното наказателно постановление, като незаконосъобразно. Редовно призован за участие в съдебно заседание не се явява.

          Въззиваемата страна не изпраща свой процесуален представител и не взема становище по жалбата.

          Въззивният съд, като взе предвид събраните по делото писмени доказателства, доводите на жалбоподателя и посочените в жалбата основания, намира за установено следното:

          Жалбата е допустима: подадена в срока по чл.59 ал.2 от ЗАНН в съответствие с изискуемото от закона съдържание и от страна, имаща правен интерес и процесуална възможност за въззивно обжалване, а разгледана по същество се явява ОСНОВАТЕЛНА.

         Съдът като взе предвид становищата на страните и събраните по делото писмени доказателства, намира за установено следното от фактическа страна:

         На 22.02.2014 год. в патрулен автомобил била монтирана мобилна система за видеоконтролиране на нарушенията на правилата за движение по пътищата, радар № 0610/12 и камера. Патрулният автомобил бил спрян в село Бързия, обл.Монтана, ул.”Петроханска” и с посока на движение от град София към град Берковица. Камерата била включена и автоматично заснемала автомобилите, които се движат с превишена скорост с посока на движение от град София към град Берковица, като същите не били спирани на място. След приключване на работната смяна операторите на мобилното устройство снели информацията от камерата.

В издадения Електронен фиш за налагане на глоба е отразено, че на 22.02.2014г. в 10.44 часа в/на път село Бързия, обл.Монтана, ул.”Петроханска” и с посока на движение от град София към град Берковица, с автоматизирано техническо средство № 0610/12, било заснето движение на лек автомобил  Нисан Навара”, с рег. № М 90 43 ВС, със скорост от 71 км./ч. – над разрешената скорост от 40 км./ч. за този участък в населеното място. Въз основа на заснемането бил издаден Електронен фиш за налагане на глоба, серия К № 0807112, в който като нарушител бил вписан собственика, на когото е регистрирано МПСВ.А.. В издадения Електронен фиш за налагане на глоба е отразено, че за констатираното нарушение на чл. 21, ал.2 от ЗДвП на жалбоподателя на основание чл.189 ал.4 във вр. чл.182 ал.1 т.4 от ЗДвП е наложено административно наказание „глоба” в размер на 200.00 лева.

Горната фактическа обстановка съдът прие за безспорно установена от събраните по делото писмени доказателства. Въз основа на нея направи следните правни изводи:

При извършената цялостна проверка за законосъобразност съдът установи, че в хода на административнонаказателното производство е допуснато съществено нарушение на процесуалните правила, като то е със самостоятелно отменително основание. След като съдът констатира нарушението на процесуалните правила и то от категорията на съществените, които са основание за отмяна на Електронен фиш за налагане на глоба, няма да се спира на това дали е доказано извършването на вмененото във вина на жалбоподателя нарушение или не.

В конкретния казус е налице фиксирана скорост на движение на лек автомобил  Нисан Навара”, с рег. № М 90 43 ВС, от 71 км.ч при разрешена за този участък извън населено място до 40 км/ч. Налице е годно от техническа гледна точка средство за заснемане, а именно радарен скоростомер № 0610/2012, тип „Мобилна система за видео контрол на нарушенията на правилата за движение – TFR1-M”. Налице е надлежно оформен снимков материал – клип № 3246 от 22.02.2014г. съдържащ информация досежно датата, часа и стойността на отчетената скорост на движение на автомобила. Това писмено доказателство съдържа и данни за номера и марката на засеченото МПС. Не се спори по обстоятелството, че техническото средство, с което е засечена скоростта на МПС не със стационарна камера, а с мобилна такава и това е извършено не в отсъствието на органите на реда, а в тяхното присъствие. Въпреки това АНО е санкционирал нарушителя с електронен фиш вместо с АУАН, което съдът счита за недопустимо и такова водещо до отмяна на процесния акт.

В ЗДвП са предвидени две процедури за установяване на административни нарушения по този закон. При първата, съгласно разпоредбите на чл. 189, ал.1 и ал.14 от ЗДвП, се съставя АУАН при спазване на изискванията на чл. 40 и сл. ЗАНН. Втората процедура е чрез издаване на електронен фиш. Съгласно разпоредбите на чл. 189 ал.4 – ал. 11 от ЗДвП, електронен фиш се издава при нарушение, установено и заснето с техническо средство, в отсъствието на контролен орган и на нарушител се издава електронен фиш за налагане на глоба в размер, определен за съответното нарушение.

Съгласно разпоредбата на чл.189 ал.4 от ЗДвП, при нарушение, установено и заснето с техническо средство, в отсъствието на контролен орган и на нарушител се издава електронен фиш за налагане на глоба в размер, определен за съответното нарушение. Аналогична е и разпоредбата на чл.39 ал.4 от ЗАНН, която позволява за случай на административни нарушения, установени и заснети с техническо средство или система, в отсъствие на контролен орган и нарушител, когато това е предвидено в закон, овластените контролни органи да налагат глоби в размер над необжалваемия минимум по ал. 2, за което се издава електронен фиш. Правните норми следва да бъдат тълкувани не само граматически и смислово, но и във връзка с останалите правни норми уреждащи същата материя. Условията при които се издава електронен фиш са уредени не само в ЗДвП, но и в чл. 39, ал. 4 от ЗАНН, а видно и от самите мотиви към Законопроекта за изменение и допълнение на ЗДвП е записано, че в чл. 39, ал. 4 от ЗАНН изрично са уредени случаите на издаване на фиш, с който се налага глоба за нарушение, установено чрез техническо средство в отсъствието на контролен орган.

Видно от доказателствата по делото извършеното нарушение е установено и заснето с техническо средство в присъствието на контролни органи, които е необходимо да включат системата в работен режим, което налага санкциониране по реда на глава трета, раздел втори от ЗАНН , т.е със АУАН при спазване на съответните императивни норми. Следва да бъде съставен АУАН в присъствието на нарушителя и свидетелите, които са присъствали при извършване или установяване на нарушението като административно наказателната преписка следва да се разгледа по реда на Глава Трета, раздел IV от ЗАНН и да бъде наложено административно наказание „глоба”, с издадено от компетентен наказващ орган наказателно постановление. В този смисъл е и Тълкувателно решение № 1 от 26.02.2014г. по т.д. № 1/2013г. на ОСК на ВАС.

Предвид изложеното съдът намира, че следва да отмени издадения електронен фиш като незаконосъобразен.

          Предвид гореизложените мотиви и на основание чл.63 ал.1 от ЗАНН Районен съд-Берковица

 

Р  Е  Ш  И  :

 

          ОТМЕНЯВА Електронен фиш за налагане на глоба серия К № № 0807112 от 22.02.2014г. на ОД на МВР град Монтана, с който на В.М.А. ***, с ЕГН ********** е наложено административно наказание глоба в размер на 200.00 лева на основание чл.189 ал.4 във връзка с чл.182 ал.1 т.4 от ЗДвП, за нарушение на чл.21 ал.2 от ЗДвП, като НЕЗАКОНОСЪОБРАЗНО. 

          РЕШЕНИЕТО подлежи на касационно обжалване по реда на АПК пред АС-Монтана в 14-дневен срок от съобщението на страните.

 

 

                                                      РАЙОНЕН СЪДИЯ: