Р Е Ш Е Н И Е

 

Гр. Берковица,24.06.2014 г.

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

РАЙОНЕН СЪД – БЕРКОВИЦА, втори наказателен състав в публично съдебно заседание на двадесет и девети май през две хиляди и четиринадесета година в състав:

 

                                         ПРЕДСЕДАТЕЛ: Юлита Г.

 

При секретаря…Т.Й..…, като разгледа докладвано от съдия Г. АНД № 170 по описа за 2014 година, за да се произнесе, взе предвид следното:

 

Производството е образувано на основание чл.59 и сл. от ЗАНН по жалба на И.Г.Д. *** и ЕГН ********** против НП № 40-А от 13.01.2014год. на Началника на РУП-Берковица, с което му е наложено административно наказание глоба в размер на 500лв., както и административно  наказание лишаване от право да управлява МПС за срок от шест месеца на основание чл. 174, ал.1 от ЗДП.

В жалбата си въззивникът твърди, че НП е незаконосъобразно, оспорва извършването на нарушението за което е наложена санкция и моли постановлението да бъде отменено.

В съдебно заседание,редвно призован ,не се явява и не изпраща представител.

За въззиваемата страна, редовно призована за датата на с.з., представител не се явява.

След като  прецени обжалваното постановление с оглед основанията посочени във въззивната жалба и събраните по делото доказателства, съдът прие за установено от фактическа страна следното:

Жалбата е подадена в срока за обжалване и от надлежна страна, поради което същата е процесуално допустима.

На 16.12.2013год., въззивникът управлявал МПС – „Сузуки Витара” с ДК№СА 3090 ТН по ул.”Заряница” в гр.Берковица, когато около 21:56часа  бил спрян за проверка от св. Ал.Г. –  и И.Б. ***. В хода на проверката въззивникът бил тестван за употреба на алкохол с техническо средство „Алкотест 7410” ARSM № 0077, което отчело съдържание на алкохол в издишвания въздух в размер на 0.74 промила.

На място на въззивникът бил съставен АУАН № 40А/16.12.2013год., в който било посочено, че същият е нарушил разпоредбата на чл. 5, ал.3, т.1 от ЗДП. Актът бил надлежно предявен и връчен на въззивника. На последният бил издаден и талон за медицинско изследване.същият се явил и дал кръв за изследване.Видно от Протокол за изготвена физико-химична експертиза е,че установената концентрация на алкохол е 0,78 промила.

На 13.01.2014год., въз основа на акта, АНО издал НП № 40-А като е приел изцяло фактическите констатации изложени в него, приел е че въззивникът е нарушил разпоредбата на чл. 5, ал.3, т.1 от ЗДП и на основание чл. 174, ал.1 от ЗДП му наложил административно наказание глоба в размер на 500лв. и административно наказание лишаване от правоуправление за срок от 6 месеца.

Горната фактическа обстановка съдът прие за установена въз основа на всички събрани в хода на съдебното следствие доказателства, които преценени поотделно и в своята съвкупност не водят на различни правни изводи.

Съдът в изпълнение на задълженията си  за контрол по законосъобразността на образуването и провеждането на административно наказателното производство установи, че АУАН и издаденото въз основа на него НП са издадени от компетентните длъжностни лица, в сроковете по чл. 34 от ЗАНН и съдържат формалните реквизити предвидени в нормите на чл.42 и чл.57 от ЗАНН.

Като прецени всички доказателства по делото по отделно и в тяхната съвкупност съдът прецени от правна страна следното:

Съгласно разпоредбата на чл.5, ал.3, т.1, пр.1 от ЗДП на водачът на ППС е забранено да управлява ППС под въздействието на алкохол.

В случая по делото не е спорно, а и по категоричен начин от събраните в хода на съдебното следствие гласни доказателства бе установено, че на посочената в акта дата въззивникът е управлявал МПС.

От друга страна по категоричен начин от показанията на  разпитания по делото свидетел се установява и това, че съдържанието на алкохол в издишвания въздух от въззивника към момента на управление на автомобила е възлизало на 0.74 промила. А от приложения Протокол за  изготвена физико-химична експертиза е видно,че установената концентрация на алкохол е 0,78 промила.

Като съобрази горните обстоятелства съдът прецени, че въззивникът е нарушил разпоредбата на чл.5, ал.3, т.1 от ЗДП, тъй като е управлявал МПС с концентрация на алкохол в кръвта си над 0,5промила и това е доказано по безспорен и категоричен начин.

АНО е дал правилна квалификация на нарушението и е наложил на въззивника наказания в пределите предвидени в закона, а именно глоба в размер на 500лв. и лишаване от право да управлява МПС за срок от шест месеца, като и двете наказания са наложени в размер на минималния предвиден в закона.

С оглед на всичко изложено по-горе съдът счете, че атакуваното НП е издадено в съответствие с материалния закон, същото не страда от пороци, които го правят процес. недопустимо и като такова следва да бъде потвърдено.

Водим от горното Районен съд Берковица

 

                   Р    Е    Ш    И  :

 

ПОТВЪРЖДАВА НП № 40-А от 13.01.2014год. на Началника на РУП-Берковица, с което на И.Г.Д. *** и ЕГН ********** на основание чл. 174, ал.1 от ЗДП са наложени административно наказание глоба в размер на 500лв. и административно  наказание лишаване от правоуправление за срок от 6 месеца.

 

Решението подлежи на касационно обжалване пред Административен съд Монтана в 14-дневен срок от получаване на съобщението от страните, че решението и мотивите са изготвени.

 

                                          ПРЕДСЕДАТЕЛ: