Р Е Ш Е Н И Е

ГР.БЕРКОВИЦА, 11.06.2014г.

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

РАЙОНЕН СЪД гр.Берковица…….……...наказателна колегия в публично

заседание на 06 юни………………..………….……………………………….

през две хиляди и четиринадесета година…….……………………в състав:

 

                                            ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДЕСИСЛАВА ЦВЕТКОВА

                                                    

при секретаря П.И...….….……..……………..……и в присъствието на прокурора..……………………….……....…....като разгледа докладваното от

съдията Цветкова………………………..…..……….....АН дело 154 по описа

за 2014г...…………………………………....и за да се произнесе взе предвид:

 

            Производството е по реда на чл.340 от НПК във връзка с чл.59 и сл. от ЗАНН.

          С Наказателно постановление 50 / 06.07.2012г. на Началника на РУ „Полиция” град Берковица на Н.Н.К. ***, с ЕГН ********** е наложено административно наказание глоба в размер на 500.00лв. на основание чл.315 ал.1 т.1 от Кодекса за застраховането.

          Недоволен от така издаденото Наказателно постановление е останал Н. Никоаев К., който обжалва същото с оплакване за неправилност, необоснованост и незаконосъобразност, като излага конкретни доводи. Предвид на това моли съда да го отмени, като незаконосъобразно. В хода на въззивното производство не редовно призован не се явява. Призовката е върната в цялост с отбелязване, че не е намерен на посочения от него адрес, поради което съдът е разгледал делото при условията на чл.61 ал.2 от ЗАНН.

          Въззиваемата страна не изпраща процесуален представител и не взема становище по жалбата.

          Въззивният съд, като взе предвид събраните по делото писмени и гласни доказателства, доводите на жалбоподателя посочени в жалбата, намира за установено следното:

          Жалбата е допустима: подадена в срока по чл.59 ал.2 от ЗАНН в съответствие с изискуемото от закона съдържание и от страна, имаща правен интерес и процесуална възможност за въззивно обжалване, а разгледана по същество се явява ЧАСТИЧНО ОСНОВАТЕЛНА.

         Съдът като взе предвид становищата на страните и събраните по делото писмени и гласни доказателства, намира за установено следното от фактическа страна:

         На 08.06.2012г. свидетелят Д.К.К. и Т.Г.Г., служители на РУ „Полиция” град Берковица и за първия и СПУ-Монтана за втория извършвали съвместни проверки по КАТ. Около 08.15 часа в село Бързия, обл.Монтана по ул.”Петроханска” спрели за рутинна проверка лек автомобил „Ягуар ХЖ 6” с ДКН СА 10 04 СН. Водач на същият бил Н.Н.К., жалбоподател в настоящето производство. При проверката се установило, че водача на МПС нямал сключена застраховка „Гражданска отговорност” за 2013г.

         На водача на МПС бил съставен АУАН за допуснато нарушение на чл.259 ал.1 от КЗ. При предявяването на акта жалбоподателят не направил възражение. В срока по чл.44 от ЗАНН също не направил възражения.

         В деня на проверката 08.06.2012г. около 15.00 часа жалбоподателят сключил застрахователна полица към ЗК „Олимпик” /л.7 от делото/.

         Административнонаказващият орган е счел, че нарушението е доказано, поради което е издал атакуваното наказателно постановление.

         Изложената фактическа обстановка съдът прие за установена, въз основа на писмените доказателства събрани в хода на въззивното производство.

          При така установената фактическа обстановка, съдът намира, че жалбата е частично основателна, поради следните съображения:

         Наказаният навежда доводи, че не е доказано по несъмнен начин извършеното нарушение и излага общи доводи за незаконосъобразност.

Приложената по делото на л.7 комбинирана застрахователна полица ГО не е имала действие към момента на проверката. Тя е сключена приблизително шест часа след проверката, а именно на 08.06.2012г. в 15.00ч, а проверката е извършена на същият ден в 08.15 часа.

Наказващият орган е спазил процесуалноправните изисквания за издаване на обжалваното наказателно постановление. Актът за установяване на административното нарушение е предявен на нарушителя. Наказателното постановление е издадено от компетентен орган преди изтичането на давностните срокове по чл.34 от ЗАНН и съдържа предвидените в разпоредбата на чл.57 от ЗАНН реквизити.

По разбиране на съда фактическите обстоятелства свързани с настоящият случай не указват на маловажност по смисъла на чл.28 от ЗАНН, особено като се има предвид характера на този вид административно нарушение. Тези обществени отношения по задължителното застраховане на МПС са масово нарушавани и са причина за неблагоприятните последици за изрядни водачи на МПС при настъпване на застрахователно събитие. В този смисъл е и трайната съдебна практика на Административен съд – Монтана по приложението на чл.259 ал.1 във връзка с чл.249 ал.1 и чл.315 ал.1 т.1 от Кодекса за застраховането, където изначално се изключва разбирането за маловажност на случая – арг.Решение от 02.03.2012г. по КАНД № 23 по описа за 2012г. на АС-Монтана.

Предвид гореизложеното правилно наказващият орган е санкционирал жалбоподателя. Но при определяне размера на наказанието административнонаказващият не е взел предвид целите на наказанието определени в чл.12 от ЗАНН, както и изискванията на чл.27 от ЗАНН - да отчита тежестта на конкретното нарушение, подбудите за неговото извършване и други смекчаващи или отегчаващи обстоятелства и имотното състояние на нарушителя, а също и обществената опастност на този вид административно нарушение. Наказващият орган е следвало да съобрази обстоятелството, че непосредствено след съставяне на акта вредните последици от деянието са отстранени, а и не е наказван за извършени нарушения на КЗ /доколкото по делото няма доказателства за обратното/ и е следвало да наложи наказание в предвидения в правната норма размер. Ето защо съдът намира, че атакуваното НП следва да бъде изменено, като се намали размера на наложеното наказание от 500.00 лева на 400.00 лева глоба. 

 

          Предвид гореизложените мотиви и на основание чл.63 ал.1 от ЗАНН Районен съд - Берковица

 

Р  Е  Ш  И  :

 

          ИЗМЕНЯВА Наказателно постановление50 / 06.07.2012г. на Началника на РУ „Полиция” град Берковица, с което на Н.Н.К. ***, с ЕГН ********** е наложено административно наказание глоба в размер на 500.00лв. на основание чл.315 ал.1 т.1 от Кодекса за застраховането, като НАМАЛЯВА същото на глоба в размер на 400.00 лева.

          РЕШЕНИЕТО подлежи на касационно обжалване пред АС-Монтана в 14-дневен срок от съобщението на страните.

                                                        

         

                                                        РАЙОНЕН СЪДИЯ: