МОТИВИ:                                                             НОХД 23 / 2014г.

 

          С обвинителен акт на Районна прокуратура град Берковица подсъдимият Б.Р.Х. е обвинен в това, че на 23.08.2013г. в местността „Сиренярското, землището на гр.Берковица при условията на повторност без да притежава редовно писмено позволително транспортира 1,0 пространствен куб.м. дърва за огрев от дървесния вид габър на стойност 45,00 лева, придобити от друго неустановено по делото лице, с което причинил вреда на Държавния горски фонд в размер на общо 70,00 лева, като случаят е маловажен – престъпление по чл.235, ал.6 във връзка с ал.3, т.4, във връзка с ал.2, предложение трето и ал.1 и във връзка с чл.28, ал.1 от НК.

          Прокурорът поддържа обвинението, като моли съда да определи наказанието при условията на чл.54 от НК, но във втората предвидена в правната норма хипотеза.

          Подсъдимият Б.Р.Х. се признава за виновен. Не оспорва отразената в обвинителния акт фактическа обстановка. Моли съда да му наложи наказание пробация.

Доказателствата по делото са писмени и гласни. На основание чл.281 ал.7 във връзка с ал.5 във връзка с ал.1 т.5 от НК са приобщени свидетелските показания на Г.П. дадени на досъдебното производство. При условията на чл.282 ал.3 от НПК е приобщено заключението по назначената на досъдебното производство съдебно лесо-техническа експертиза изпълнена от вещо лице С.П.Ц..

          Съдът, като взе предвид събраните по делото доказателства поотделно и в тяхната съвкупност и логическо единство, както и във връзка с доводите и съображенията на страните, приема за установено следното:

 

ОТ ФАКТИЧЕСКА СТРАНА:   

           

Подсъдимият Б.Р.Х. е роден на ***г***. Осъждан е с две присъди за извършени престъпления от общ характер, като по НОХД 318/2012г. на БРС е осъден на четири месеца лишаване от свобода и глоба 1000 лева за престъпление по чл.235,ал.1 от НК, изпълнението на което е отложено на основание чл.66 от НК за срок от три години.

            На 23.08.2013г. около 14 часа свидетеля Г.Д.П., служител на РУ Полиция гр.Берковица при обход на м.”Сиренярското”, землището на град Берковица забелязал каруца с дърва в коритото на реката, като мъж от ромски произход се опитвал да изкара каруцата с коня. Свидетеля П. забелязал, че каруцата била пълна с дърва от вида габър, а стреките и били счупени. Когато мъжът забелязал свидетеля П., тръгнал да бяга, като успял да освободи от каруцата коня и да го вземе със себе си. Свидетелят П. разпознал обаче лицето, като подсъдимия Б.Р.Х., тъй като той бил системен нарушител на Закона за горите. Каруцата с дърва останала в коритото на реката, а свидетеля П. уведомил служители на ДГС  град Берковица, които пристигнали на място и иззели каруцата с дървата, които съхранили в служебен гараж. На другия ден свидетеля П. заедно със служители на ДГС, гр.Берковица установили подсъдимия Х. и му съставили акт за установеното нарушение.

        Свидетеля Д. Милчов Д.,*** установява, че установената каруца била пълна с дърва от вида габър, като същите били немаркирани. При измерването служителите на ДГС-Берковица установили, че се касае до 1 куб.пр.м. дърва за огрев.

          На досъдебното производство е назначена лесотехническа експертиза изпълнена от вещо лице С.Ц., от заключението на която се установява, че се касае за 1,0 пространствен куб.м. дърва за огрев от дървесен вид габър, стойността на които към момента на извършването на деянието е 45,00 лева, като размерът на общо причинената щета възлиза на 70,00 лева / л.38-39 от досъдебното производство /. Съдът изцяло възприема експертното заключение, като обективно и компетентно дадено, а още повече и не оспорено от страните по делото.

          Гореизложената фактическа обстановка се установява от свидетелските показания на Г.Д.П., преиобщени по реда на чл.281 от НК, Д.М.Д., Н.Л.Ц. и Д.Г.Л., на които съдът дава вяра като обективни, логически последователни, непротиворечиви и безпристрастни. Същата фактическа обстановка намира потвърждение и от събраните и надлежно приобщени към доказателственият материал по делото писмени доказателствени средства. Подсъдимия Б.Р.Х. се признава за виновен. В обясненията си той не оспорва обстоятелството, че е транспортирал дърва и че няма документ, който да доказва законният им произход. В тази насока е и експертното заключение по назначената на досъдебното производство лесотехническа експертиза.

 

ПРАВНА КВАЛИФИКАЦИЯ НА ДЕЯНИЕТО:

          С оглед така приетата за установена по делото фактическа обстановка съдът намира, че подсъдимия Б.Р.Х. е осъществил от обективна и субективна страна престъпния състав на чл.235 ал.6 във връзка с във връзка с ал.3, т.4, във връзка с ал.2, предложение трето и ал.1 и във връзка с чл.28,ал.1 от НК, като без да притежава редовно писмено позволително транспортирал дърва за огрев.

От обективна страна, изпълнителното деяние е изпълнено от подсъдимия. Обективната страна на деянието по чл.235 ал.6 от НК се характеризира със следните особености. Предмет на престъплението е незаконното транспортиране на дървен материал, тоест в нарушение на реда установен в Закона за горите. Видно от събраните в хода на производството доказателства по несъмнен начин се установява, че по дървата не е имало контролни горски марки, както и не са имали никакъв документ за законен произход.

Деянието на подсъдимия е извършено при форма на вината “пряк умисъл” по смисъла на чл. 11, ал. 2 НК, тъй като е съзнавал противоправното си деяние и е целял настъпването на всички вредни последици от това.

Към момента на осъществяване на процесното деяние подсъдимия Б.Р.Х. е бил в състояние да разбира свойството и значението на извършеното и е могъл да ръководи постъпките си, което обосновава ангажирането на неговата отговорност.

 

ОПРЕДЕЛЯНЕ НА НАКАЗАНИЕТО :

За извършеното престъпление по чл.235 ал.6 от НК за е предвидено наказание лишаване от свобода до 1 години или пробация или глоба от  100.00 лв. до 300.00 лева.

При така изложените правни съображения, касаещи установените обстоятелства, подкрепени от събраните доказателства, се определи съответното наказание на подсъдимия Х..

При индивидуализацията на наказанието на подсъдимия Б.Р.Х. за така извършеното от него престъпление, съдът взе в предвид смекчаващите и отегчаващите вината обстоятелства.

Съдът, като обсъди обстоятелствата, имащи значение за определяне отговорността на подсъдимия, прие за установено:

         Обществената опасност на деянието не е висока.

         Личната обществена опасност на подсъдимия е завишена –осъждан е за извършено престъпления от общ характер и то по чл.235 ал.1 от НК, с влязла в законна сила присъда през 2012г.

         Като смекчаващи вината обстоятелства  следва да се отчетат: признание на вината и спомагането за разкриване на обективната истина.

         Отегчаващи вината обстоятелства – предишно осъждане.

         От направеният по-горе анализ е видно, че безспорно са налице смекчаващи вината обстоятелства, при наличие на които следва да се определи наказанието. Ето защо съдът определи наказанието при условията на чл.54 от НК и във втората хипотеза на чл.235 ал.6 от НК. Предвид на горното съдът наложи наказание “ПРОБАЦИЯ”. С оглед личността  на подсъдимия и конкретните особености на настоящият случай, съдът намира, че на подсъдимия Б.Р.Х. следва да бъдат определени следните пробационни мерки съгласно чл.42а ал.2 т.1, т.2 и т.6 от НК: “задължителна регистрация  по настоящ адрес” за срок от ЕДНА ГОДИНА, като на основание чл.42б ал.1 от НК определя периодичност на изпълнение 2 пъти седмично, “задължителни периодични срещи с пробационен служител” за срок от ЕДНА ГОДИНА и безвъзмезден труд в полза на обществото за срок от 150 часа за една календарна година, считано от влизане на присъдата в законна сила и привеждането й в изпълнение.

         Съдът отне в полза на Държавата на основание чл.235 ал.7 от НК вещите, които принадлежат на виновния и са били предназначени и са послужили за извършване на умишлено престъпление – 1 пространствен куб.м. дърва за огрев от дървесния вид габър на стойност 45.00 лева, както и конска каруца оставена на отговорно пазене на касиер – домакина на ДГС – Берковица, оформено с разписка от 23.08.2013г., л.16 от ДП.

С така наложеното по вид и размер наказание съдът, счита, че ще могат да се постигнат целите и задачите на личната и генералната превенция, а наказанието да въздейства поправително, предупредително и възпитателно по отношение на тази подсъдимия и по отношение на останалите граждани.

          Предвид изхода на делото подсъдимия Х. на основание чл.189 ал.3 от НПК следва да заплати в полза на МВР-София направените по водене на делото разноски в размер на 30.00 лева, както и 5.00 лева държавна такса в случай на служебно издаване на изпълнителен лист в полза на ВСС-София.

По горните съображения, съдът се произнесе с присъдата си.

 

РАЙОНЕН СЪДИЯ: