МОТИВИ                                                                 НОХД 14/ 2014Г.

                                                                                    12.02.2014год.

 

 

    С Обвинителен акт на РП-Берковица  подсъдимия       К.Г.И. – роден на ***г***,      живее в град Берковица,ул.“Мир“,№51,с основно образование,безработен,                                                            неженен,неосъждан,ЕГН********** е обвинен В ТОВА,ЧЕ на 02.09.2013година в землището на град Берковица,м.“Търновити рът“ в отдел 169,подотдел „У“,без редовно писмено позволително отсякъл от горския фонд 1.5пр. куб.метра дърва за огрев от дървесен вид „Дъб“ и „Габър“,с което причинил щета на ДГС –Берковица в размер на 105 лева - престъпление по   чл. 235, ал.1  от НК

          В хода на съдебното производство по искане на прокурора е допуснато изменение на обвинението,като същото вместо такова по чл.235 ал.1 от НК се прие за предявено по чл.235 ал.6 от НК ,поради обстоятелството,че се касае за маловажен случай. Представителят на Районна прокуратура  поддържа обвинението ,както относно фактическата обстановка,така и относно правната квалификация на деянието.  Предлага наказанието на подсъдимия да бъде определено при условията на чл.54 от НК ,тъй като не са налице условията на чл.55 от НК а именно изключителни и многобройни смекчаващи вината обстоятелства.Щетите,причинени от деянието не са възстановени поради което не са налице и условията на чл.78А от НК ,въпреки чистото съдебно минало на подсъдимия.  

             В съдебно заседание подсъдимият се явява лично ,признава вината си и дава обяснения. 

              Съдът, като обсъди събраните по делото доказателства поотделно и в тяхната съвкупност и логическо единство, както и във връзка с доводите и становищата на страните, приема за установено следното:

             Подсъдимият К.Г.И. е роден на ***г***.Не е осъждан и освобождаван от наказателна отговорност по реда на чл.78а от НК.

  На 02.09.2013година служители на ДГС –Берковица извършили проверка за незаконен добив на дървесина в държавния горски фонд.Проверката те извършили в м.“Търновити рът“,землището на град Берковица.При извършване на същата в отдел 169,подотдел“У“ заварили на място  подс.К.Г.И. *** да добива дърва с моторен трион.В близост до него проверяващите видели и други хора,които обаче до пристигането им на място,успели да избягат с каруците и конете си.на място останал единствено подс.И..Проверяващите видели именно него да реже дърва с моторния трион.Той бил на мястото с кон и каруца ,но отрязаните от него дърва все още не били натоварени в нея.

На мястото служителите на ДГС –Берковица замерели отсеченото само от подс.И. количество дървесина,при което е установено,че е  отсечен 1.5 пр.куб.метра дърва за огрев от дървесен вид „Дъб“ е „Габър“.За добива на дървесината подс.И. не представил редовно писмено разрешително и дървата не били маркирани.

За констатираното нарушение  е съставен Констативен протокол /А07,серия К -09,№019019,а също така е иззет от нарушителя и моторния трион,с който последният добивал дървесина.На следващия ден на подс.И. е бил съставен и Акт за установяване на административно нарушение №967/2013година,серия К2009,№008670 по регистъра на ДГС-Берковица.

     Съгласно заключението на вещото лице по извършената оценъчна експертиза добитите от подсъдимия И. 1.5пр.куб.метра дърва от дървесен вид „Дъб“ и „Габър“ са на стойност 67.50лева.С тези си действия е причинил щета в размер на 105 лева.

    При така установената фактическа обстановка и при този разбор на доказателствата съдът намира,че с деянието си подс. К.Г.И. е осъществил от субективна и обективна страна състава на престъплението по чл.235 ал.6 от НК.

      Обективните данни по делото сочат,че именно подс.И. е извършил описаното по-горе инкриминирано деяние.

      От субективна страна престъплението  е извършено умишлено-подсъдимият е съзнавал общественоопасния характер на деянието,предвиждал е настъпването на общественоопасните последици и е искал настъпването на тези последици.

       Причини за извършеното престъпление  са ниското правно и обществено съзнание и пренебрежително отношение към установения правов ред.  

     Разпоредбата на чл.235,ал.6 от НК предвижда наказание лишаване от свобода до  една година или пробация или глоба от 100 до 300лв. Подсъдимият е пълнолетно лице, не е осъждан   за извършени престъпления от общ характер и не е освобождаван от НО по реда на чл.78А от НК.  

       За извършеното от подс.И. престъпление съдът му наложи съответното наказание „глоба” в размер на 200лв. като взе предвид  малкото количество и  ниската стойност на дървата .Съдът не приложи разпоредбата на чл.78А от НК и не освободи подсъдимия от наказателна отговорност с налагане на административно наказание,тъй като установено по делото е ,че причинените имуществени вреди не са възстановени.

          При определяне размера на наказанието съдът взе предвид обществената опасност на деянието, личността на дееца, цялото конкретно своеобразие на обстоятелствата, при които е извършено престъплението, семейното и имотно състояние на дееца и всички смекчаващи и отегчаващи отговорността обстоятелства. Съдът отчете като смекчаващи вината обстоятелства изразената на досъдебното производство  критичност към станалото с признанието на вината,малкото количество добит  дървен материал . Отчитайки горното,при условията на чл.54 от НК с оглед постигане целите на специалната и генерална превенция съдът след като съобрази и обществената опасност на деянието и на дееца, наложи на подсъдимия наказание глоба в размер на 200.00 /двеста / лева .С така наложеното по вид и размер наказание, съдът счита, че ще бъдат постигнати целите на личната и на генералната превенция на закона, като се въздейства предупредително и възпитателно, както върху дееца, така и върху останалите членове на обществото.  

 

          ПО ГРАЖДАНСКАТА ОТГОВОРНОСТ :

 

В настоящия наказателен процес бе приет са съвместно разглеждане писмен граждански иск от „Северозападно държавно предприятие” ДП ТП ДГС „Берковица”,представлявано от директора на ТП ДГС „Берковица”-инж.Йордан Йосифов Йончев с адрес гр.Берковица, ул.”Митрополит Кирил „ №13  сумата от  105,00 лв.представляваща обезщетение за претърпените имуществени вреди от деянието ,ведно със законната лихва върху тази сума,считано от датата на увреждането – 02.09.2013год. до окончателното изплащане.

Съдът намери приетия иск за обезщетение за имуществени вреди в размер на 105,00 лв  за частично основателен.Същият не бе оспорен от страна на подсъдимия . По делото се събраха несъмнени и неоспорени доказателства, които доказват, че подс.И.  на 02. 09. 2013 г. в землището на  град Берковица,м.“Търновити рът“ в отдел 169,подотдел „У“,без редовно писмено позволително отсякъл от горския фонд 1.5пр. куб.метра дърва за огрев от дървесен вид „Дъб“ и „Габър“ , с което причинил щета на ДГС-гр.Берковица в размер на 105,00лв .В рамките на това производство, имайки предвид принципите, че подлежат на обезщетение онези вреди, които са причинени и са предмет на престъплението, и че всеки е длъжен да възстанови виновно причинените от него вреди, съдът уважи гражданския иск .Съдът уважи гражданския иск само в частта по отношение на причинената щета в резултат на незаконното отсичане на посочените дърва в  размер 37,50лв. .Съдът не уважи иска по отношение стойността на дървения материал,тъй като по делото се установи,че служителите на ДГС-Берковица не са предприели необходимите действия за запазването и съхранението на дървения материал,като нито са положили усилия да го извозят и съхранят,нито са го оставили на отговорно пазене на подсъдимия.Дървения материал е оставен без надзор в гората,а на другия ден не е намерен.Предвид на това съдът прецени,че подсъдимият не е отговорен за изчезването на дървения материал и не следва да бъде осъден да заплати исканата като обезщетение сума за стойността на дървата.

Предвид горното съдът осъди подсъдимия К.Г.И.  да заплати на  „Северозападно държавно предприятие” ДП ТП ДГС „Берковица”,представлявано от директора на ТП ДГС „Берковица”-инж.Йордан Йосифов Йончев с адрес гр.Берковица, ул.”Митрополит Кирил „ №13  сумата от 37,50 лева  ,представляващи  обезщетение за  претърпени имуществени вреди- причинена щета , ведно със законната лихва върху тази сума, считано от 02.09.2013 г.. до окончателното й изплащане .

 

     При този изход на  делото и при условията на чл.189,ал.3 от НПК подс. К.Г.И. следва да заплати по сметка на ОД на МВР-Монтана  сумата  от 30,00лв. направени разноски по делото,както и  50,00лв. ДТ върху уважения размер на гражданския иск и  5лв.ДТ в случай на служебно издаване на изпълнителен лист.

     Водим от гореизложените  мотиви съдът постанови присъдата си.

 

 

                                                      РАЙОНЕН  СЪДИЯ :