Р Е Ш Е Н И Е

ГР.БЕРКОВИЦА, 05.02.2014г.

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

РАЙОНЕН СЪД гр.Берковица……………………….гражданска колегия в публично заседание на 16 януари…………………………………… през две хиляди и четиринадесета година……….……….………………………в състав:

 

                                                              ПРЕДСЕДАТЕЛ: Ел.ФИЛИПОВА

 

при секретаря Св..П.………………………………и в присъствието на прокурора………………..като разгледа докладваното от съдията Филипова……….…………………………….гр.дело 529 по описа за 2013г…………..……………………..и за да се произнесе взе предвид следното:

       

Производството по делото е по иск с правно основание чл.258 и сл. ЗЗД.

 

Ищецът И.И.Й. твърди, че по силата на сключен на 04.01.2010 година договор с ответната Община е изпълнявал функциите на координатор по проект „Придобиване на умения и постигане на обществена активност за потенциална местна инициативна група на територията на общините Берковица и Годеч” – проект, финансиран по програма за развитие на селските райони 2007-2013 г. Твърди, че изпълнил задълженията си по договора и че до 26.12.2012 г. ответната Община изпълнявала също своите задължения за заплащане на договореното възнаграждение. Според твърдението в исковата молба договорената сума за възнаграждение за извършената от него по договора работа възлиза на 14690.00 лв., от която  ответникът  изплатил  сумата 7821.44 лв. След посочената по – горе дата останала незаплатена част от договорената сума в размер на  6868.56 лв. Тази сума не му била изплатена и след неколкократни покани от негова страна. Това поведение на ответника формира правния му интерес от предявяване на настоящия иск. Моли съда, да постанови решение, с което осъди ответника да му заплати сумата от 6 868.00 лева, ведно със законната лихва считано от 10.01.2013 г. до окончателното й изплащане. Претендира и направените разноски.

В срока по чл.131 от ГПК ответникът Община Берковица е депозирал отговор, в който по същество оспорва претенцията на ищеца като неоснователна. Твърди, че съгласно условията по договора е изплатил на ищеца суми според извършената и одобрена работа по проекта общо 7819.34 лева. Останалата част от сумата не е изплатена поради липса на одобрение на разходи по проекта от финансиращия орган. Моли съда да постанови решение, с което отхвърли предявения иск и присъди на ответната община направените в производството разноски.

 

Доказателствата по делото са писмени и от тях се установява следната фактическа обстановка:

 

На 04.01.2010 година страните сключили договор, по силата на който ищецът се задължил да изпълнява функции на координатор при реализирането на проект „Придобиването на умения и постигане на обществена активност за потенциална местна инициативна група на територията на общините Берковица и Годеч”, финансиран по Програма за развитие на селските райони 2007-2013 година. Страните се договорили, че ищецът ще извършва предвидените по Проекта задължения лично в срока на договора, като общият брой на отработените дни не надвишава 90. Крайният срок на договора бил определен до 30.08.2011 година. Срещу престираните дейности ответната Община се приела да заплати сумата от 14 690.00 лева. Заплащането следвало да се извърши по банков път след представен и одобрен доклад за извършените дейности.

По делото са представени общо 10 формуляра за положен от ищеца труд с вписани в тях отработени часове и начислени суми за плащане, както и съответните към всеки формуляр платежни нареждания за изплащане на суми в общ размер на 7 819.34 лева.

Според заключението на вещото лице плащане е извършено по всички представени доклади и отчетени формуляри за отработени дни (л.75 от делото и с.з. от 16.01.2014г. – л.81) и плащането е в посочения по – горе размер, а именно 7 819.34 лева като чиста сума за получаване, след приспадане на нормативно определените разходи за осигуровки и данъци.

След проверка по изпълнението на проекта изпълнителният орган не е одобрил направени разходи по проекта, в т.ч. и за координиращата дейност в общ размер на 12 428.77 лева.

Между страните не се спори, че плащане на тази сума е извършено. Основният спор между страните се състои в това налице ли е изпълнение на договора от страна на ищеца и дължи ли ответникът с оглед на това заплащане на цялата договорена сума. Спори се в частност дължима ли е разликата от 5549.68 лева като чиста сума за получаване според заключението на вещото лице, а според исковата претенция 6 868.56 лева до посочената в договора сума от 14 690.00 лева.

При така установените факти, съдът намира предявения иск за неоснователен. Предметът на сключения между страните договор е специфичен като по юридическата си същност носи белезите на договор за изработка. Според този договор изпълнителят е длъжен да изпълни договореното така, че то да бъде годно за предвиденото в договора предназначение. Срещу това възложителят е длъжен да заплати стойността на изработеното след като го приеме и одобри. Както е отразено и в доклада по делото, доказателствената тежест за обема и качеството на изработеното е за ищеца (изпълнителя).

В конкретния случай се установи от проверката на вещото лице и от представените по делото от ответника писмени доказателства, че за отработеното по проекта, ищецът е изготвил 10 доклада, съответно 10 формуляра за отработени общо 60 дни, както и че по всички тях е одобрено и извършено плащане. В съдебно заседание вещото лице изрично заяви, че няма „отчетено, одобрено и неплатено”. Следователно. Макар общия обем на възложеното да е предвиждал осъществяване на дейност в рамките на 90 дни за обща сума от 14 690.00 лева, то видно е че ищецът е отработил и отчел 60 дни, работата по които е одобрена и съответно изплатена.

Неоснователно беше направеното искане за допълнителна задача към вещото лице, което да провери продължил ли е проекта след м.10.2010 година (последният отчет на ищеца) и дали верифицирането от страна на финансиращия орган е пропорционално към всеки от членовете на екипа. На първо място нито в исковата молба и най – вече в срока за становище по отговора и проекта за доклад, където бяха представени от ответника отчетните формуляри на ищеца, се твърди последният да е извършвал дейност в повече от отчетената. На следващо място извън предмета на спора е дали неодобрението на отпуснатите суми по проекта засяга пропорционално плащането към ищеца, след като беше безспорно установено, че всичко което е отчетено от ищеца като дейност е одобрено и на практика заплатено. Напълно неоснователно е отправеното искане към съда за заплащане на цялата сума по договора при положение, че изработеното по него е в по – малък от договорения обем, а онова което реално е отчетено е прието и заплатено.

При така изложените съображения,съдът намира, че предявеният иск е неоснователен и следва да бъде отхвърлен. Ответникът е претендирал направените в производството разноски, поради което такива му се дължат на основание чл. 78, ал. 3 ГПК

По горните съображения съдът

 

                                     Р     Е     Ш     И :

 

         ОТХВЪРЛЯ предявения от И.И.Й. с ЕГН **********,*** с ЕИК 000320559, гр. Берковица, пл. Й. Радичков № 4 иск като НЕОСНОВАТЕЛЕН.

 

         ОСЪЖДА И.И.Й. с ЕГН **********,***  ДА ЗАПЛАТИ на Община Берковица с ЕИК 000320559, гр. Берковица, пл. Й. Радичков № 4  направените в производството разноски в размер на 675 лв.

 

Решението подлежи на обжалване пред МОС в двуседмичен срок от съобщаването му на страните.

 

 

                                                                      

РАЙОНЕН  СЪДИЯ :