МОТИВИ                                                        БП-    НОХД 327/ 2014г.

                                                                                29.08.2014год.                      

 

       С Обвинителен акт на РП-Берковица подсъдимият Н.К.А. - роден на *** г. в гр.Берковица,живущ ***, българин, български гражданин, разведен, осъждан , със средно специално  образование, работи в СД „Сираков и СИЕ” със седалище и адрес на управление с.Бързия,обл.Монтана и  с ЕГН **********  е обвинен в това, че на 16.08.2014г. около 23,05  часа в гр.Берковица, по ул.”Берковска река”  управлявал лек автомобил „Фолксваген Пасат” с ДК № М 1978 АТ с концентрация на алкохол в кръвта си над 0,5 на хиляда, а именно 1,76 промила алкохол, установено по надлежния ред  чрез изследване с техническо средство   „Алкотест 7510” с фабричен № ARBB-0070, тариран и годен за работа до м.11.2014г., след като е бил осъден с влязла в законна сила присъда на 29.10.2010г. по НОХД № 439/2010 година на Районен съд, гр.Берковица -престъпление по чл.343б ал.2 от НК.

      Прокурорът поддържа обвинението така, както е предявено.

      Подсъдимият  на досъдебното производство  се признава за виновен.В съдебно заседание  се явява лично  , дава кратки  обяснения по случая, като отново  признава вината си.Изразява съжаление за стореното.Твърди,че вечерта пил и се наложило спешно да пътува до гр.Монтана поради влошено здравословно състояние на майка му.

      Доказателствата по делото са писмени и гласни.

      Съдът ,след като обсъди събраните по делото доказателства поотделно и в тяхната съвкупност и логическо единство,както и във връзка с доводите и съображенията на страните,приема за установено следното:               Подсъдимият Н.К.А. е роден на *** ***, притежава СУМПС № 230335200/01.10.2009г., категории „В,  М, АМ”. Осъждан е за извършени престъпления, включително и по чл.343 б, ал.1 от НК с присъда по НОХД № 439/2010г. по описа на БРС, като това осъждане има отношение към квалификацията на настоящето обвинение.

               На 16.08.2014г. около 23,05 часа свидетелите, полицейските служители в РУ Полиция, гр.Берковица Ц.С.Ц. и Т.Й.Г. били на работна смяна, като патрулирали със служебния автомобил в гр.Берковица, намирали се на ул.”Берковска река”. Тогава забелязали по същата улица и с посока на движение от железопътния прелез в посока към кв.”Беговица” движещ се лек автомобил „Фолксваген Пасат” с ДК № М 1978 АТ, който спрели за проверка с подаден сигнал със стоп-палка по образец. При проверката установили, че автомобила се управлявал от Н.К.А., същият силно лъхал на алкохол и бил видимо повлиян от него. Лекият автомобил е собственост на Камен Емилов Димитров от гр.Монтана. Свидетелите Ц. и Г. извършили проверка на водача на лекия автомобил А. за употреба на алкохол с техническо средство  „Алкотест 7510” с фабричен № ARBB-0070, тариран и годен за работа до м.11.2014г. Индикацията на уреда отчела 1,76 промила на хиляда в издишания от А. въздух. Съставен е АУАН № 595-564955/16.08.2014г. за нарушението и е издаден талон за медицинско изследване на кръвта № 0070313 и извършване на физико-химическа експертиза.

        Видно от приложената служебна бележка /л.6 от бързото производство/ водачът А. не е дал кръвна проба за изследване.

               По бързото производство е приложена Справка от картон на водача /л.12 от бързото производство/, видно от която е, че подс. Н.К.А. притежава СУ на МПС № 230335200/01.10.2009г., категории „В,  М, АМ, има налагани наказания по ЗДвП.

     Гореизложената фактическа обстановка се установява от показанията на свидетелите Ц.Ц. и Т.Г., дадени на досъдебното производство и лично от втория в съдебно заседание,а на първия прочетени по реда на чл.281 от НПК,  които съдът кредитира като обективни, безпротиворечиви и безпристрастни и няма индиция за тяхната заинтересованост,както и от събраните по делото писмени доказателства.Двамата свидетели твърдят,че подсъдимият по време на проверката лъхал на алкохол,което било причината да бъде изпробван с техническото средство за употреба на алкохол.

      При така установената фактическа обстановка по делото съдът намира,че подс.  Н.К.А. *** е осъществил  от субективна и обективна страна състава на чл.343б ал.2 от НК. Деянието се явява повторно,тъй  като А. е управлявал МПС с концентрация на алкохол в кръвта си над 0,5 на хиляда, след като е бил осъден с влязла в законна сила присъда на 29.10.2010г. по НОХД № 439/2010г. по описа на БРС.

      Причините за извършване на престъплението-пренебрежително отношение към установения правов ред,в частност към правилата за движение.

       Предвид гореизложеното съдът призна подс.  Н.К.А. ***  за ВИНОВЕН по предявеното му обвинение и наложи съответното наказание лишаване от свобода.

             При определяне на наказанието съдът съобрази всички обстоятелства с правно значение за неговото индивидуализиране. Съдът намери ,че не са налице условията за прилагане на чл.55 от НК,а именно изключителни и многобройни смекчаващи вината обстоятелства,при наличието на които и най-лекото,предвидено в закона наказание,ще се окаже несъразмерно тежко за подсъдимия.Подсъдимият   е осъждан за престъпление от общ характер и  е освобождаван от наказателна отговорност по реда на чл.78А от НК.Нарушител е на правилата за движение по пътищата- има налагани наказания по ЗДвП,както и е осъждан с влязла в законна сила присъда на 29.10.2010г. по НОХД № 439/2010г. по описа на БРС за извършено престъпление по чл.343б,ал.1 от НК.

 Подсъдимият на досъдебното производство и в съдебно заседание признава вината си ,дава обяснения,с което съдейства за разкриване на обективната истина.Същият обяснява,че вечерта пил,но майка му получила здравословен проблем,поради което се наложило да замине за гр.Монтана.

      За престъплението се предвижда наказание лишаване от свобода до две години и глоба в размер от 100 до 300лв..

      При определяне вида и размера на наказанието съдът счита, че е съобразил всички обстоятелства от значение за неговата индивидуализация, като го определи при условията на чл. 54, ал. 1 и ал. 2 НК при смекчаващите отговорността обстоятелства –  признание на вината и при отегчаващите отговорността обстоятелства – висока степен на установена концентрация на алкохол – 1.76 на хиляда, висока степен на обществена опасност на извършеното деяние и обстоятелството,че същият е извършил деянието при условията на повторност и е  нарушител на ЗДП, като това се очертава като  тенденция в поведението му през последните  години.Съдът наложи наказание 8 /осем/ месеца лишаване от свобода                  Съдът приложи чл. 66, ал. 1 НК защото са налице условията за това – подс. А. е осъждан на пробация, наложеното наказание лишаване от свобода е по – малко от три години и не на последно място с оглед данните за личността на подсъдимия, съдът намери, че за постигане целите на наказанието и най – вече за поправяне на подсъдимия, не е наложително определеното му наказание да се изтърпява ефективно.

      Подсъдимият  е правоспособен водач,поради което съдът   приложи и разпоредбата на чл.343Г от НПК и   му  наложи  наказание ЛИШАВАНЕ ОТ ПРАВО ДА УПРАВЛЯВА МПС за срок от 18 /осемнадесет / месеца предвид установената  концентрация на алкохол в кръвта и с оглед предходното му осъждане за същото престъпление.

       С така наложеното по вид и размер наказание съдът счита,че ще могат да се постигнат целите и задачите на личната и генералната превенция,наказанието да въздейства поправително,възпитателно и предупредително по отношение на този подсъдим,както и по отношение на останалите граждани.

      По делото не са направени разноски,поради което подсъдимият не дължи такива.

              Водим от гореизложените мотиви съдът постанови присъдата си.                                                     

                                                                

                                                              ПРЕДСЕДАТЕЛ: