Р Е Ш Е Н И Е

ГР.БЕРКОВИЦА, 05.08.2014г.

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

РАЙОНЕН СЪД гр.Берковица……………………….гражданска колегия в публично заседание на 16 юли……………………………………………… през две хиляди и четиринадесета година……….....………………………в състав:

 

                                                              ПРЕДСЕДАТЕЛ: Ел.ФИЛИПОВА

 

при секретаря Св.П.………………………………и в присъствието на прокурора………………..като разгледа докладваното от съдията Филипова……….…………………………….АН дело 228 по описа за 2014г………………..……………..и за да се произнесе взе предвид следното:

 

Производството е образувано на основание чл.59 и сл. от ЗАНН по жалба на Й.Ц.Х. ***, с ЕГН ********** против НП № 14-0243-000105/21.03.2014 год. на Началника на РУП-Берковица, с което му е наложено административно наказание глоба в размер на 500.00 лв., както и административно  наказание лишаване от право да управлява МПС за срок от шест месеца месеца и са му отнети 10 контролни точки на основание чл. 174, ал.1 от ЗДвП.

 

В жалбата сe твърди, а подробни аргументи се излагат и в съдебно заседание, че атакуваното НП е незаконосъобразно, че неправилно в него е посочена нарушената правна норма, излагат се съображения и за това, че се касаело за маловажен случай.

Въззиваемата страна не изпраща свой процесуален представител.

 

След като  прецени обжалваното постановление с оглед основанията посочени във въззивната жалба и събраните по делото доказателства, съдът прие за установено  следното:

 

Жалбата е с правно основание чл. 59, ал. 1 от ЗАНН ,  подадена е в преклузивния 7 дневен срок по ал. 2 от този текст, от легитимиран субект (срещу който е издадено атакуваното НП), при наличие на правен интерес от обжалване и пред компетентния съд (районния съд по мястото на извършване на твърдяното нарушение), поради което е процесуално допустима, а разгледана по същество   жалбата  е   НЕОСНОВАТЕЛНА по следните съображения:

 

На 03.03.2014 година около 12.20 часа служители на РУП – Берковица спрели за проверка лек автомобил Опел Фронтера с рег. Номер ВР 90 69 ВС, движещ се по ул. „Александровска” в град Берковица и управляван от жалбоподателя. При направена проверка за употреба на алкохол с техническо средство „Алкотест 7510” с фабричен номер ARDM № 0226 светлинната скала на уреда отчела съдържание на алкохол в издишвания въздух в размер на 0.90 . На място на въззивника бил съставен АУАН № 8-А/03.03.2014 година, в който било посочено, че същият е нарушил разпоредбата на чл. 5, ал.3, т.1 от ЗДвП, както и било конкретизирано техническото средство, с което е измерено съдържанието на алкохол в издишания от водача въздух. На водача бил издаден талон за кръвна проба. В 12.55 часа му била взета кръв за изследване, резултатите от което показали наличие на алкохол в кръвта 0,64‰.

Въз основа на издадения акт, на жалбоподателя било съставено атакуваното НП. Административно наказващият орган приел, че е налице нарушение на разпоредбата на чл. 5, ал.3, т.1 от ЗДП и на основание чл. 174, ал.1 от ЗДП му наложил административно наказание глоба в размер на 500лв. и административно наказание лишаване от правоуправление за срок от 6 месеца.

 

Съдът в изпълнение на задълженията си за контрол по законосъобразността на образуването и провеждането на административно наказателното производство установи, че АУАН и издаденото въз основа на него НП са издадени от компетентните длъжностни лица, в сроковете по чл. 34 от ЗАНН и съдържат формалните реквизити предвидени в нормите на чл.42 и чл.57 от ЗАНН. Административно наказващият орган е съобразил установените факти, дал е правилна квалификация на нарушението и е наложил на въззивника наказания в пределите предвидени в закона, а именно глоба в размер на 500лв. и лишаване от право да управлява МПС за срок от шест месеца, като и двете наказания са наложени в размер на минималния предвиден такъв.

Съдът не възприема направените от жалбоподателя възражения за това, че нарушената норма била неправилно посочената по чл.5,ал.3, т.1 ЗДвП, както и че в НП не била посочена установената от физикохимичното изследване концентрация на алкохол.

Цитираната като нарушена норма е императивна и създава безусловна забрана за водачите на превозни средства да управляват такива след употреба на алкохол. Като е управлявал лекия автомобил, след като е употребил алкохол, жалбоподателят безспорно е нарушил именно тази забрана.

Действително когато е налице физико химично изследване на кръвна проба, то има приоритет пред показателите на техническото средство. В конкретния случай стойностите и от двете изследвания са в периметъра от 0,5 ‰ до 1,2‰. За съдържание на такъв алкохол в кръвта законът предвижда санкция в нормата на чл.174, ал.1 ЗДвП, както е в конкретния случай. Дали съдържанието е 0,9 ‰ или 0,64‰ и в двата случая е налице нарушение, наказуемо именно по чл.174, ал.1 ЗДвП. Концентрацията, наред с отчитане на други смекчаващи или отегчаващи отговорността обстоятелства ще има значение при определяне на конкретния размер на наложеното наказание. В случая то е минималното предвидено в закона.

Съдът не възприема и направеното възражение, че при медицинското изследване не е отчетена нарушена координация и е имал адекватно поведение. Тези показатели са изключени в закона при преценка налице ли е нарушение или не, тъй като забраната е безусловна за употреба на алкохол.

 

С оглед на всичко изложено по-горе съдът намира, че атакуваното НП е издадено в съответствие с материалния закон, по предвидения в закона ред и като такова следва да бъде потвърдено.

 

При изложените мотиви съдът

 

Р    Е    Ш   И :

ПОТВЪРЖДАВА  НП № 14-0243-000105/21.03.2014 год. на Началника на РУП-Берковица, с което на Й.Ц.Х. ***, с ЕГН ********** му е наложено административно наказание глоба в размер на 500.00 лв., както и административно  наказание лишаване от право да управлява МПС за срок от шест месеца и са му отнети 10 контролни точки на основание чл. 174, ал.1 от ЗДвП.

 

 

            Решението подлежи на обжалване пред АС – Монтана в 14 - дневен срок от съобщаването му на страните, че е изготвено.

                                                          

 

РАЙОНЕН СЪДИЯ: