Р Е Ш Е Н И Е

ГР.БЕРКОВИЦА, 30.09.2013г.

 

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

 

РАЙОНЕН СЪД гр.Берковица……………………….гражданска колегия в публично заседание на 16 септември….…………..………………… през две хиляди и тринадесета година…….……………...………………………в състав:

 

 

                                           

                   ПРЕДСЕДАТЕЛ: Ел.ФИЛИПОВА

        

 

при секретаря Св.П.………………………………и в присъствието на прокурора………………..като разгледа докладваното от съдията Филипова……….…………………………….гр.дело 323 по описа за 2013г…………..…………………..и за да се произнесе взе предвид следното:

 

         Производството по делото е по иск с правно основание чл.150 от СК.

 

Ищцата твърди, че с влязло в сила решение, постановено по гр.д.42 по описа на БРС за 2011 година ответникът е осъден да й заплаща в качеството й на майка и законен представител на малолетното им дете месечна издръжка в размер на 80.00 лева. Твърди, че от присъждане на тази издръжка е изминал период от около две година, през който детето е пораснало, съответно нараснали са и нуждите му. От друга страна ответникът реализира доходи, които му позволяват да заплаща по – висок размер на определената издръжка. Моли съда, да постанови решение, с което осъди ответника да й заплаща месечна издръжка за малолетния М. вместо по 80.00 по 150.00 лева месечно, считано от датата на завеждане на делото, като претендира и направените в производството разноски.

         В срока за отговор ответникът Й.Д.П. оспорва предявения иск. Твърди, че макар и да е изминал период от време от присъждане на издръжката, то не е налице промяна в обстоятелствата, която да обосновава увеличение на нейния размер.  От друга страна доходите му са по – ниски от тези на ищцата.

Доказателствата по делото са писмени. След преценката им, съдът намира за установено следното:

         Не се спори между страните, че ответникът е баща на детето М., за което грижи полага майката - ищца. Не се спори и обстоятелството, че с влязло в сила решение, постановено по гр.д. 42 по описа на МОС за 2011 година ответникът е осъден да заплаща месечна издръжка за това дете в размер на 80.00 лева. Спорно между страните е, налице ли е такава промяна в обстоятелствата, която да обуславя изменение на присъдената издръжка и в какъв размер.

 

         Установи се от доказателствата по делото, че от постановяване на издръжката е изминал период от време, през който безспорно нуждите на детето са нараснали, като е налице и увеличение на необходимите средства за неговата издръжка. Непосредствена грижа по отглеждане и възпитание на детето полага майката. Същата полага труд и като професионален приемен родител на други две деца. Трудовото й възнаграждение за тази дейност е 496.00 лева месечно, без в т.ч. да са посочени отпусканите допълнително средства за всяко едно от децата. Освен това ищцата реализира доходи и като кредитен консултант (становището на О „ЗД” – Берковица).

 

         Същевременно бащата няма задължение за издръжка към трети лица. Месечните му доходи, реализирани от трудово възнаграждение са 460.00 лева. Съгласно закона, всеки родител е длъжен да издържа ненавършилите си пълнолетие деца. Трайната съдебна практика възприема, че щом родителят е в трудоспособна възраст, той би могъл да реализира средства, с които да изпълнява задължението си за издръжка към непълнолетните си деца. В конкретния случай са налице доказателства, от които е видно, че макар ответникът да е в трудоспособна възраст, страда от сериозно заболяване, чието лечение изисква значителни средства.

 

         По делото не се събраха доказателства за възможностите на двамата родители към момента на постановяване на издръжката, чието изменение се иска, както и за нуждите на детето, за да може съдът да отчете наличие на някаква промяна.

За да постанови изменение във вече присъдения размер на издръжка, съдът следва да установи, че е налице съществена и трайна промяна на обстоятелствата, при които е постановено решението за издръжка. Сам по себе си изминалия период от време не може да обоснове извод за наличие на такава. Действително за този период детето израства, с оглед икономическите условия в страната нуждата от средства за задоволяване на потребностите му се увеличава, но заедно с това намалява и възможността на дължащия издръжка да престира такава. Съгласно разпоредбата на чл.142 СК при определяне размера на издръжката, съдът е длъжен да вземе предвид както нуждите на правоимащия, така и възможностите на дължащия издръжка.

С оглед гореизложеното, съдът намира, че е налице промяна в обстоятелствата, която обосновава изменение в размера на присъдената издръжка. Тази промяна обаче не може да се определи като съществена с оглед събраните по делото доказателства, поради което и молбата не следва да бъде уважена в претендирания размер от 150.00 лева.

 

Съдът намира, че за нуждите на детето М. са необходими средно месечно по около 150.00 лева. От тях ответникът следва да заплаща месечно съответно по 100.00 лв., а останалата сума следва да бъде поета от майката, която полага и непосредствената грижа по отглеждането и възпитанието му.

         При този изход на делото ответницата следва да бъде осъдена да заплати и съответната ДТ върху увеличения размер на издръжката.

        

         Водим от гореизложените мотиви съдът

 

 

 

Р  Е  Ш  И:

 

 

ИЗМЕНЯВА размера на присъдената по гр.д. № 42 по описа на МОС за 2011 г. издръжка, като ОСЪЖДА Й.Д.П. с ЕГН **********,*** ДА ЗАПЛАЩА на С.П.П. с ЕГН ********** *** в качеството й на майка и законен представител на малолетното дете М.Й.Д. с ЕГН ********** вместо по 80.00 лв. по 100.00 лв. месечна издръжка, считано от 15.07.2013 година до настъпване на законни причини за нейното изменение или прекратяване, ведно със законната лихва върху всяка просрочена вноска до окончателното й изплащане като ОТХВЪРЛЯ предявения над този размер иск като неоснователен.

 

ОСЪЖДА  Й.Д.П. с ЕГН **********,*** ДА ЗАПЛАТИ на С.П.П. с ЕГН ********** *** сумата от 67.00 лева направени по водене на делото разноски съобразено уважената част от иска.

 

         ОСЪЖДА  Й.Д.П. с ЕГН **********,*** ДА ЗАПЛАТИ ДТ върху увеличения размер на издръжката в полза на държавата по сметка на ВСС  в размер на 28.80 лева, както и 5.00 лв. при служебно издаване на изпълнителен лист.

        

 

Решението подлежи на обжалване пред МОС в двуседмичен срок, считано от 30.09.2013 г.

 

Допуска предварително изпълнение на решението.

 

 

                  

                                                         РАЙОНЕН СЪДИЯ :