Р Е Ш Е Н И Е

ГР.БЕРКОВИЦА, 16.09.2013г.

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

РАЙОНЕН СЪД гр.Берковица……………………….гражданска колегия в публично заседание на 16 септември..…………………………………… през две хиляди и тринадесета година……..…….……….………………………в състав:

 

                                                              ПРЕДСЕДАТЕЛ: Ел.ФИЛИПОВА

 

при секретаря Св..П.………………………………и в присъствието на прокурора………………..като разгледа докладваното от съдията Филипова……….…………………………….гр.дело 248 по описа за 2013г…………..……………………..и за да се произнесе взе предвид следното:

 

Предявени са обективно съединени искове с правно основание чл.344, ал.1, т.1 и 2 от КТ.

        

Ищецът Т.И.В. твърди, че от 1986 година работел на различни длъжности при ответника, като последно заемал длъжността „Управител ресторант” към балнео хотел „Тинтява” в град Вършец. Твърди, че на 11.04.2013 година му била връчена заповед 10 от същата дата на Директора на клона на ответното дружество в град Вършец, с която трудовото му правоотношение било прекратено на основание чл.328, ал.1, т.2 КТ. Твърди, че заповедта е незаконосъобразна като на първо място заявява, че е издадена от некомпетенто лице. На следващо място уволнението е незаконосъобразно и тъй като преди това не му е връчвано предизвестие, в клона реално не е налице съкращение и преди уволнението не е извършван подбор. Смята, че уволнението му е най – вече незаконосъобразно с оглед обстоятелството, че е нарушена разпоредбата на чл.333, ал.3 и 4 КТ, тъй като към момента на уволнението заемал длъжност – Председател на синдикална секция към КТ „Подкрепа”. Поради това намира, че уволнението му е незаконно и следва да бъде отменено. Следва да бъде възстановен и на заеманата преди уволнението длъжност. В тази насока моли съда да постанови решението си, като претендира и направените в производството разноски.

 

Ответното дружество ПРОФИЛАКТИКА, РЕХАБИЛИТАЦИЯ И ОТДИХ" (ПРО) ЕАД, град София в предоставения срок за отговор по реда на чл.131 ГПК взема становище за неоснователност на предявения иск като излага следните доводи : При изпълнение на трудовите си задължения, г-н Т.И.В. е допуснал неизпълнение на възложената работа, неспазване на техническите и технологичните правила, като нарушението е допуснато на 23.03.2013г., и за нарушението е наложено наказание по чл. 188, ал. 1 от КТ - Забележка, със Заповед № 6 от 25.03.2013г. на Директора на „ПРО" ЕАД, клон Вършец. На следващо място според утвърдени разписание на длъжностите и поименно разписание на „ПРО" ЕАД, клон Вършец, в сила от 01.04.2013г. „Управител на ресторант", с място на работа Ресторант „Тинтява" няма. С оглед изпълнение на утвърдените длъжностно и поименно разписание на „ПРО" ЕАД, клон Вършец, в сила от 01.04.2013г., на ищеца по делото - г-н Т.И.В., на основание чл. 328, ал. 1, т. 2 от КТ, е връчена Заповед № 10 от 11.04.2013г. на Директора на „ПРО" ЕАД, клон Вършец при отказ да получи заповедта, удостоверен от свидетелите Надка Дацова, Невяна Илиева и Ива Ангелова, като заповедта е получена лично от Т.И.В. на 15.04.2013г., като са спазени всички процедурни и материално-правни предпоставки за издаване на Заповедта за прекратяване на трудовото правоотношение. Излагат подробни аргументи, че уволнителната заповед е подписана от оправомощено за това лице,; че е налице действително съкращение в щата; както и че невръчването на предизвестие не опорочава законосъобразността на уволнението. Твърди, че в конкретния случай не се налага и не е задължително извършването на подбор при извършеното съкращение.  Смята, че незаконосъобразно        и неточно е становището на ищеца, че е допуснато нарушение на чл. 333, ал. 3 и ал. 4 от КТ, във вр. с действащия Колективен трудов договор (КТД) при клон Вършец. Видно от чл. 8, ал. 2, т. 1 на КТД, че защитата не се прилага за работник, който е с наложено дисциплинарно наказание.  По тези съображения, моли съда, да постанови решение, с което отхвърли предявените искове като неоснователни.

 

Доказателствата по делото са писмени. От анализа им се установява следната фактическа обстановка :

 

Ищецът заемал длъжност „Управител ресторант” към балнео – хотел „Тинтява” в град Вършец по безсрочно трудово правоотношение. На 11.04.2013 година последното било прекратено със Заповед 10 от същата дата и на основание , вписано в заповедта чл.328, ал.1, т.2 КТ. В мотивите било записано – поради съкращаване в щата и утвърдено щатно разписание от 01.04.2013 година.

Основното възражение относно незаконосъобразността на уволнителната заповед се свежда до нарушена процедура при уволнението с оглед закрилата на уволнения като председател на синдикалната секция и с оглед правомощието на лицето, издало уволнителната заповед.

Правната теория и константната съдебна практика поставят изискване към работодателя при прекратяване на трудово правоотношение да спази регламентираната в КТ процедура според вида на прекратителното основание и да мотивира съответно заповедта си. Само тогава съдът може да проведе цялостен и задълбочен контрол по правилността на извършеното уволнение. С оглед изискванията на чл.312 във връзка с чл.310 от ГПК в доклада си съдът е разяснил на страните, че “доказателствената тежест по отношение на иска по чл.344, ал.1, т.1 от КТ се носи от ответника. Следва да бъде доказана законосъобразността на уволнението – заповедта да е издадена от компетентно лице, да съдържа изискващите се от закона реквизити, да е спазена процедурата по уволнението и връчването на заповедта, да са настъпили визираните в последната основания, предпоставящи сочената хипотеза на уволнение...”. Правото на работодателя да прекрати трудовото  правоотношение с работника е потестативно по своя характер и поражда действие с достигане на изявлението до адресата. Към този момент следва да се преценява и дали това потестативно право е правилно упражнено, т.е. била ли е налице закрила по чл.333 от КТ и изпълнена ли е процедурата по нейното реализиране. Основното възражение е, че ищецът се ползва от закрилата по чл.333, ал.3 КТ, която норма предвижда, че член на синдикалното ръководство в предприятието по смисъла на §1, т.6 от ДР на КТ на териториален, отраслов или национален ръководен изборен синдикален орган, може да бъде уволнен на някое от предвидените в чл.333, ал.3 от КТ основания само след предварително дадено съгласие на централното ръководство на синдикалната организация за времето, през което заема длъжността и до 6 месеца след освобождаването му от нея. Ищецът е ангажирал доказателства, от които е видно, че към датата на уволнението е председател на синдикалната секция на КТ „Подкрепа” в „ПРО” ЕАД, град Вършец. Следователно ищецът е от кръга лица, ползващи се с предварителна закрила при уволнение по чл.333, ал.3 от КТ. Ответникът не ангажира доказателства да е искал и да е получил съгласие за прекратяване на трудовото правоотношение с ищеца. Процедурата по реализиране на закрилата по чл.333 от КТ е задължителна за работодателя. Съгласно разпоредбата на чл.344, ал.3 от Кодекса, при нарушение на тази процедура, съдът отменява атакуваната заповед без да разглежда спора по същество. С оглед на тази констатация, съдът не намира за необходимо да изследва въпроса налице ли е закрила за този работник и по чл.333, ал.4 КТ. От представения по делото КТД от 01.03.2012 година (л.53 – 60 от делото), вписан в специалния регистър на Инспекция по труда е видно, че работодателят и синдикалната организация са предвидили дерогиране на закрилата по чл.333, ал.4 КТ за работници или служители, на които е било наложено дисциплинарно наказание, в сила към момента на прекратяване на трудовия договор. Действително на ищеца е наложено дисциплинарно наказание непосредствено преди уволнението. Но следва да се има предвид, че договореното изключение от предвидената по закон закрила касае членовете на синдикалната организация и изрично посочва закрилата по чл.333, ал.4 КТ, но не и ръководителите на синдиката, чиято закрила е уредена в чл.333, ал.3 КТ.

Доколкото въпроса за правомощието на лицето, издало уволнителната заповед е въпрос по същество на уволнението, а не свързан със спазване на предписана в закона процедура и с оглед констатацията, че предписаната такава не е спазена, не следва да се разглежда подробно това възражение на ищеца. За пълнота следва да бъде отбелязан само следния факт: Юридическите лица могат да откриват свои поделения извън населените места, където е тяхното седалище. Клон на ЮЛ подлежи на вписване в търговския регистър. По смисъла на §1, т.1 от ДР на КТ клонът може да е работодател. Всичко това обаче не променя факта, че лицето, издало уволнителната заповед трябва да има правомощията за това. А в случая то ще има такива, ако са му възложени от управителното тяло на ЮЛ – в случая Съветът на директорите на „ПРО” ЕАД. Представителната власт на лицето, управляващо клона е известна след отразяване на това обстоятелство в Търговския регистър. В конкретния случай в регистъра фигурира друго лице като Управител на клон. Съдът не възприема доводите на ответника, че подписалият заповедта е назначен за директор на клона от прокуриста с допълнение към трудовия му договор от 03.06.2011 година. От една страна прокуриста няма такива правомощия, от друга самите представени от ответника доказателства сочат, че директорите на клонове се избират от СД и възлагат на прокуриста във всеки отделен случай да сключи трудов договор – протокол 2 от заседание на съвета на директорите от 22.01.2010 година, на което подписалият уволнителната заповед на ищеца в качеството на директор на клона в град Вършец е избран за зам.директор на клона в Павел баня. Изводът на съда е, че това лице няма правомощието на работодател, за да прекратява трудовия договор на ищеца.

 

Предявен е и иск с правно основание чл.344, ал.1, т.2 от КТ. Същият, предвид естеството си, е обусловен от изхода на иска за признаване на уволнението за незаконно. Възстановяването на заеманата преди уволнението длъжност е естествена последица от положително проведен иск за признаване на уволнението за незаконно. Ето защо в конкретния случай и предвид изложеното по – горе, ищецът следва да бъде възстановен на заеманата от него преди уволнението длъжност –„Управител ресторант” към балнео хотел „Тинтява” към „Профилактика, рехабилитация и отдих” ЕАД, клон град Вършец.

 

При такъв изход от делото ответникът следва да заплати и направените от ищеца разноски.

 

При такъв разбор на доказателствата , съдът

 

 

Р     Е     Ш     И :

 

 

ПРИЗНАВА за НЕЗАКОННО уволнението на Т.И.В. с ЕГН **********,***, извършено със Заповед № 10/11.04.2013г. на Директора на „Профилактика, рехабилитация и отдих” ЕАД, клон град Вършец и ОТМЕНЯ като незаконосъобразна заповедта.

 

ВЪЗСТАНОВЯВА Т.И.В. с ЕГН **********,*** на заеманата преди уволнението длъжност –„Управител ресторант” към балнео хотел „Тинтява” към „Профилактика, рехабилитация и отдих” ЕАД, клон град Вършец.

 

ОСЪЖДА „Профилактика, рехабилитация и отдих”ЕАД, с ЕИК 121577013, със седалище и адрес на управление гр. София, район Изгрев, ул. 172, № 11 ДА ЗАПЛАТИ на Т.И.В. с ЕГН **********,*** направените в производството   разноски в размер на 290.00 лева.

 

ОСЪЖДА „Профилактика, рехабилитация и отдих”ЕАД, с ЕИК 121577013, със седалище и адрес на управление гр. София, район Изгрев, ул. 172, № 11 ДА ЗАПЛАТИ в полза на държавата по сметка на Висшия съдебен съвет държавна такса за уважените искове по чл.344, ал.1, т.1 и т.2 в размер 80.00 лева, както и 5 (пет) лева при служебно издаване на изпълнителен лист.

 

Решението може да се обжалва пред Окръжен съд - Монтана в двуседмичен срок, считано от 16.09.2013г.

 

 

                                                                       РАЙОНЕН СЪДИЯ: