МОТИВИ                                                                 НОХД 335/ 2013Г.

                                                                                    22.10.2013год.

 

 

    С Обвинителен акт на РП-Берковица подсъдимата В.В.И.  - родена на ***г***, българка , българска гражданка, неомъжена ,с начално  образование,безработна,неосъждана и ЕГН ********** е обвинена   В ТОВА ,ЧЕ на 28.04.2013година в град Берковица,обл.Монтана, ул.”Мир”№60  без да притежава редовно писмено позволително съхранявала незаконно добит от другиго дървен материал -5,5 пространствени кубични метра дърва за огрев от вида бук на стойност 248 лева  престъпление  по чл. 235, ал.2 във вр. с чл.235 ал.1  от НК

     Представителят на Районна прокуратура  поддържа обвинението така,както е предявено,както относно фактическата обстановка,така и относно правната квалификация на деянието.Предлага наказателната отговорност да бъде реализирана при условията на чл.55 от НК ,като на подсъдимата се наложи наказание пробация в замяна на предвиденото наказание лишаване от свобода като се приеме наличието на изключителни и многобройни смекчаващи вината обстоятелства.По отношение на кумулативно предвиденото наказание глоба,предлага същото на основание чл.55,ал.3 от НК да не бъде налагано. 

             В разпоредително с.з. съдията-докладчик е насрочил делото по общия ред, но в първото по делото с.з. е уважил направеното искане от подсъдимата и нейният защитник за промяна в хода на съдебното следствие и е разгледал същото по реда на Гл.Двадесет и седма, чл.371, т.2 от НПК.

      Подсъдимата се явява лично в с.з. и с договорен защитник адв.А.Христов от МАК. Признава се за виновна по повдигнатото й обвинение и изцяло признава фактите, посочени в обстоятелствената част на обвинителният акт, дава съгласие да не се събират доказателства за тях.

          Съдът, като обсъди събраните по делото доказателства поотделно и в тяхната съвкупност и логическо единство, както и във връзка с доводите и становищата на страните, приема за установено следното:

           Подсъдимата    е родена на  ***г***.Не е осъждана за престъпление от общ характер и не е освобождавана от наказателна отговорност по реда на чл.78А от НК.

           На 28.04.2013година служители от ДГС –Берковица,а именно свидетелите К.С.Т. и Д.Г.  К. извършили проверка в района на кв.“Раковица „гр.Берковица.Такава била извършена и в дом  на ул.“Мир „ №60,където живеели подс.И. и семейството й,както и останалите роднини  .

При проверката служителите от ДГС установили,че в двора на посочения адрес –улица „Мир „№ 60, се съхраняват 5,5 пр. куб.м. дърва за огрев от вид  бук.Стойността им според лесотехническата експертиза възлиза на 248лв.За тези дърва никой от живущите в имота не представил документи за законния им произход,както и превозен билет.Същите ,според изложеното в  констативния протокол, не били маркирани с КГМ.Последното говори ,че дървата са незаконно добити.Същата се е признала за виновна и се е възползвала от правото да не дава обяснения  и  представила личната си карта във връзка със съставяне на АУАН.

 На досъдебното производство е назначена лесотехническа експертиза, изпълнена от вещо лице Ст.Ц., от чието заключение се установява, че стойността на причинената щета възлиза на 248.00 лева.В хода на съдебното следствие не е изслушано  вещото лице,паради неявяването й.

          Гореизложената фактическа обстановка се установява от свидетелските показания на Кр.Т. и Д.К. , на които съдът дава вяра като обективни, логически последователни, непротиворечиви и безпристрастни. Същата фактическа обстановка намира потвърждение и от събраните и надлежно приобщени към доказателственият материал по делото писмени доказателствени средства, в този смисъл и заключението по изготвената на досъдебното производство лесотехническа експертиза, както и от направеното самопризнание от страна на подсъдимата в хода на съдебното следствие.

       При така установената фактическа обстановка и при този разбор на доказателствата съдът намира,че с деянието си подс.В.И. е осъществила от субективна и обективна страна състава на престъплението по чл.235 ал.2 във връзка с чл.235 ал.1   от НК.          Обективните данни по делото сочат,че именно подс.И. е извършила описаното по-горе инкриминирано деяние.

      От субективна страна престъплението  е извършено умишлено-подсъдимата е съзнавала общественоопасния характер на деянието,предвиждала е настъпването на общественоопасните последици и е искала настъпването на тези последици.Същата е знаела,че не притежава документ,доказващ законния произход на  дървата,същите са били немаркирани,закупила ги е не по определения ред и не  от определените за това места и въпреки това ги е съхранявала в двора на дома си.

       Причини за извършеното престъпление  са ниското правно и обществено съзнание и пренебрежително отношение към установения правов ред.  

     Разпоредбата на  чл.235,ал.2 от НК предвижда наказание лишаване от свобода  до шест  години и глоба от 1000 до 20 000лв. Подсъдимата е пълнолетно лице, не е осъждана е за извършено престъпление  от общ характер,няма налагани административни наказания по ЗГ.

     При индивидуализирането на наказанието на  подсъдимата съдът отчете ,че са налице изключителни и многобройни  смекчаващи  вината обстоятелства,при които и най-лекото наложено наказание ще се окаже несъразмерно тежко за подсъдимата,а именно-признание на вината и  съдействие за разкриване на обективната истина,  изразеното съжаление и разкаяние за стореното,нисък интелект и тежко имотно състояние поради липса на работа и средства за препитание. Също така  съдът отчете като смекчаващо отговорността обстоятелство и ниската стойност и сравнително малкото количество  дървен материал . Отчитайки горното, с оглед постигане целите на специалната и генерална превенция съдът след като съобрази и обществената опасност на деянието и на дееца и съгласно разпоредбата на чл.373 ал.2 от НПК във връзка с  чл.55,ал.1,т.2,б.”б” от НК определи на подсъдимата наказание като замени предвиденото наказание лишаване от свобода с пробация чрез налагане на ПРОБАЦИОННИТЕ МЕРКИ: ЗАДЪЛЖИТЕЛНА РЕГИСТРАЦИЯ по настоящия адрес на подсъдимата за срок от  ШЕСТ МЕСЕЦА с периодичност два пъти седмично и ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ПЕРИОДИЧНИ СРЕЩИ С ПРОБАЦИОНЕН СЛУЖИТЕЛ за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА, считано от влизане в сила на настоящата присъда и привеждането й в изпълнение.

      Пробационните мерки и срока им са съобразени със закона, обстоятелствата по делото и личността на подсъдимата, отчитайки  характеристичните данни към ДП  и данните за съдимост. Съдът не наложи други пробационни мерки освен задължителните, като изходи от обстоятелствата по делото и обвинението. Съдът счита, че не са налице данни за налагане и на друга пробационна мярка, а задължителните са достатъчни като отговарящи на установената степен на опасност на конкретното деяние и личността на подсъдимата.

           На основание разпоредбата на чл.55,ал.3 от НК съдът не наложи предвиденото наред с наказанието лишаване от свобода по-леко наказание глоба като отчете тежкото имотно състояние на подсъдимата и обстоятелството,че именно липсата на средства за закупуване на дърва за огрев,са я принудили да извърши престъплението. 

          Според преценката на съда, именно така определеното по вид и размер наказание се явява съответно на степента на обществена опасност на деянието и дееца, изпълняващо целите на наказанието, визирани в разпоредбата на чл. 36 от НК, поради което  е  и справедливо. 

     При този изход на  делото и при условията на чл.189,ал.3 от НПК подс.  В.В.И.  следва да заплати по сметка на ВСС-София  сумата  от 35,00лв. направени разноски по делото,както  и  5лв.ДТ в случай на служебно издаване на изпълнителен лист.

     Водим от гореизложените  мотиви съдът постанови присъдата си.

 

                                                      РАЙОНЕН  СЪДИЯ :