МОТИВИ към присъда по НОХД –  № 334/ 2013год.-22.10.2013г. по описа на БРС,ІІ н.с. 

Районна прокуратура - гр. Берковица е повдигнала обвинение срещу К.Г.И.- род. на *** ***, живущ ***,българин, български гражданин, разведен,със средно образование, осъждан-реабилитиран по право,не работи , ЕГН **********  ЗА  ВИНОВЕН  в това ,че на 09.10.2013г. около 18.41часа  в гр.Вършец,  с посока на движение от с.Стояново към центъра  управлявал лек автомобил „Рено Клио" с ДК № PК 98-02 АХ, собственост на Борислав Иванов Аначков, ЕГН **********, след употреба на алкохол над 1,2 на хиляда, а именно 1,95 на хиляда, установено с техническо средство „Алкотест Дрегер 7510" с фабр.№  0051, тариран и годен за работа до м.12.2012  и с Протокол № 555/11.10.2012г. на НТЛ при ОД на МВР, гр.Монтана за извършена физико-химическа експертиза  престъпление по чл.343б,ал.1 от НК.

В съдебно заседание представителят на прокуратурата поддържа обвинението със същата правна квалификация на деянието. Счита, че от събраните по делото доказателства  обвинението се доказало по несъмнен начин с оглед и на което подсъдимия следва да бъде признат за виновен  в извършването на престъплението по чл.343 б ал.1 от НК. По отношение на индивидуализиране на наказанието представителят на държавното обвинение предлага на подсъдимия да  бъде наложено наказание при условията на чл. 55 от НК , тъй като намира , че  са налице изключителни и многобройни смекчаващи вината обстоятелства, при които и най-лекото наложено наказание ще се окаже несъразмерно тежко. Подсъдимият   е  осъждан за извършено престъпление от общ характер,но реабилитиран по право,признава вината си и дава обяснения,с което е съдействал за разкриване на обективната истина по делото,дал е кръв за изготвяне на експертиза,съжалява за стореното и се разкайва. Прокурорът пледира на подсъдимия да  бъде наложено и   наказание лишаване от  право да управлява МПС,тъй  като същият  е правоспособен водач.

Подсъдимият К.Г.И.    участва в С.З. лично ,   признава се  за виновен . На ДП  също  признава вината си,не дава обяснения .

Съдът, след като прецени събраните по делото доказателства поотделно и в тяхната съвкупност и обсъди доводите и съображенията на страните, намира за установено следното: 

ОТ ФАКТИЧЕСКА СТРАНА: Подсъдимият К.Г.И.- род. на *** ***, живущ ***, а в настоящия момент живее в с.Миланово,общ.Своге,българин,български гражданин , разведен,                                                                     със средно образование , осъждан-реабилитиран по право  , безработен,                                                                     ЕГН ********** .  

Същият  е правоспособен водач на  МПС ,   притежава СУМПС  и   се води на отчет в сектор „ПП” при КАТ-гр.София.

                    На 09.10.2012г. около 18,41 часа служителите на РУ Полиция, гр.Вършец, свидетелите К.Л. и С.П.,  спрели за проверка  лек автомобил „Рено Клио" с ДК № PК 98-02 АХ  движещ се по ул.”Република”, гр.Вършец. Автомобилът се движел в посока от  с.Стояново към центъра  . При извършената проверка на документите се установило, че водач на автомобила е подсъдимия К.Г.И., същият е изпробван за употреба на алкохол с техническо средство „Алкотест Дрегер 7510" с фабр.№  0051, тариран и годен за работа до м.12.2012 . Апаратът отчел концентрация на алкохол от 2,11 на хиляда в издишания от водача въздух. Съставен е акт за нарушението и е издаден талон за медицинско изследване.

               По делото е изпълнена физико-химическа експертиза / л.6 от досъдебното производство/. От заключението на вещото лице инж.Е.П.К. е видно, че концентрацията на алкохол в кръвта на обвиняемия К.Г.И. е била 1,95 промила.

Съставен е и акт № 23А/09.10.2012 година на РУ „Полиция”- гр.Вършец.

По доказателствата: Горната фактическа обстановка съдът установи след съвкупен анализ на всички събрани по делото писмени и гласни доказателства.

        Така описаната фактическа обстановка се установява от следните, събрани по делото доказателствени материали-  показанията на свидетелите К.Л. и С.П., прочетените при условията на чл.281 ал.1 във връзка с ал.1,т.5 от НПК ,   както и от писмените доказателства, прочетени на основание чл.283 от НПК и надлежно приобщени към доказателствения материал ( включително  АУАН, талон за медицинско изследване , справка за съдимост ,справка за нарушител ).

      Съдът кредитира изцяло показанията на свидетелите Л. и Миланов, като същите гласни  доказателствени средства са логични, непротиворечиви и напълно кореспондират с останалите събрани по делото доказателства.

            От наличните по делото и кредитирани от съда доказателствени материали, събрани и проверени по реда и със средствата, предвидени в НПК, по несъмнен начин се установи осъществяването на деянието, предмет на настоящото наказателно производство, неговото време, място, механизъм и начин на извършване, както и авторството.

При така установената в хода на настоящото производство фактическа обстановка и анализът на събраните доказателства и ангажирани доказателствени средства в хода на наказателно производство и възприетите и кредитирани такива, съдът направи следните изводи от ПРАВНА СТРАНА:

С гореописаното деяние подсъдимият К.Г.И.  е осъществил от обективна и субективна страна състава на престъплението по чл.343Б ал.1 от НК, тъй като на  09.10.2013г. около 18.41часа  в гр.Вършец,  с посока на движение от с.Стояново към центъра  управлявал лек автомобил „Рено Клио" с ДК № PК 98-02 АХ, собственост на Борислав Иванов Аначков, ЕГН **********, след употреба на алкохол над 1,2 на хиляда, а именно 1,95 на хиляда, установено с техническо средство „Алкотест Дрегер 7510" с фабр.№  0051, тариран и годен за работа до м.12.2012г. и с Протокол № 555/11.10.2012г. на НТЛ при ОД на МВР, гр.Монтана за извършена физико-химическа експертиза .

Фактът, че подсъдимият И. е автор на деянието съдът намери за безспорно установен от показанията на всички разпитани по делото свидетели -  К.Л. и С.П. , а също и  от останалия събран  и кредитиран доказателствен материал.

От обективна страна, налице е извършено от подсъдимия И. съставомерно деяние по посочения текст от наказателния закон. В настоящия казус са  налице от обективна страна всички признаци на горепосочения състав на  чл. 343 б ал.1 от НК. От доказателствата по делото  безспорно се установява, че подсъдимият е управлявал  моторно превозно средство лек автомобил „Рено Клио" с ДК № PК 98-02 АХ, собственост на Борислав Иванов Аначков, ЕГН . За да е осъществено деянието по чл. 343б, ал. 1 от НК като елемент от престъплението е наличието на алкохол в кръвта на извършителя като количеството на алкохола трябва да бъде "над 1,2 на хиляда". Горепосоченият елемент от обективна страна в случая  е безспорно налице, тъй като в кръвта на водача на МПС( на автомобила „Рено Клио" с ДК № PК 98-02 АХ    /,а именно на  подс. К.И. е  установена концентрация на алкохол  от 1,95 на хиляда. Освен това от обективна страна  законодателят изисква и това количество алкохол в кръвта на водача на МПС да бъде установено по надлежния ред. В случая под надлежен ред следва да се разбира реда, установен в Наредбата за реда за установяване употребата на алкохол или друго упойващо вещество от водачите на моторни превозни средства. Впрочем всяко отклонение от реда, установен в Наредбата води до нарушение на  изискуемия  от закона "надлежен ред" за установяване употребата на алкохол, респективно води до липса на елемент от обективна страна и до несъставомерност на деянието. В настоящия казус, обаче, са спазени всички изисквания на наредбата, съгласно която употребата на алкохол или друго упойващо вещество се установява посредством използване на съответни технически средства и/ или чрез медицински и лабораторни изследвания.

От субективна страна деянието е извършено виновно, при пряк умисъл, като подсъдимият И. е съзнавал неговия общественоопасен характер, предвиждал е и е желаел настъпването на общественоопасните последици.Съзнавал е ,че е употребил алкохол и въпреки това е управлявал МПС. 

Причини за осъществяване на деянието от страна на подсъдимия са   заниженият му самоконтрол и самодисциплина както и  несъобразяване с правилата за движение по пътищата.

ПО НАКАЗАНИЕТО: Санкцията на чл. 343 Б ал.1 от НК предвижда за извършеното от подсъдимия престъпление наказание лишаване от свобода до една година.

        При индивидуализирането на наказанието на  подсъдимия съдът отчете  от една страна като смекчаващи  вината обстоятелства чистото  съдебно минало на подсъдимия / същият  е осъждан , но е реабилитиран по право /, признанието на вината,  липсата на неблагоприятни последици от деянието му ,както и оказаното съдействие за разкриване на обективната истина като  е дал кръв за химическо изследване.Отегчаващо вината обстоятелство е факта , че е допуснал  да управлява след употреба на алкохол.С оглед на изложеното съдът прие, че са налице изключителни и многобройни смекчаващи вината.  Съдът определи на подс. И. наказание при условията на чл.55 ал.1 т.2 б.Б от НК ,като наложи наказание пробация в замяна на предвиденото наказание лишаване от свобода,като определи и съответните пробационни мерки по т. 1 , 2 и 6  на чл.42а,ал.2 от НК-задължителна регистрация по настоящ адрес”-за срок от  10 месеца – с периодичност два пъти седмично на основание чл.42б,ал.1 от НК, „задължителни периодични срещи с пробационен служител”-за срок от 10 месеца и 150 часа безвъзмезден труд в полза на обществото в рамките на една календарна година ,  в замяна на предвиденото наказание  лишаване от свобода.

            Подсъдимият  е правоспособен водач,поради което съдът  приложи  императивната разпоредба на чл. 343г във вр. с чл. 343 б, ал.1,във вр. с чл. 37, т. 7 от НК и му наложи наказание  лишаване от право да управлява МПС за срок от  15 /петнадесет/ месеца,считано от влизане на присъдата в законна сила,като се приспадне времето на лишаване от това право по административен ред. 

     Съдът счита, че за постигане целите на индивидуалната и генералната превенция и най-вече за поправяне и превъзпитание на подсъдимия не е наложително да му бъдат определени наказания в по-висок размер. Така наложените наказания са необходими и достатъчни за оказване на предупредително, превъзпитателно и възпиращо въздействие, както върху самия подсъдим, така и върху останалите членове на обществото.

     Направените разноски по делото в размер на 12лв. са за сметка на подсъдимия  .

По изложените мотиви съдът постанови присъдата си.

 

                                   РАЙОНЕН СЪДИЯ: