МОТИВИ

към присъда по НОХД № 326 по описа на Районен съд град Берковица за 2013 година, четвърти наказателен състав.

 

Подсъдимият И.А.И. *** в това, че през м.декември 2012г. в село Боровци, обл.Монтана в условията на продължавано престъпление отнел от владението на Н. К. Н. *** движими вещи - 4бр.тежести за мотокултиватор на 180.00лева, навесна система триточкова за трактор на стойност 165.00лева, фреза ротационна навесна на стойност 300.00 лева, 6бр. браздири на стойност 180.00 лева, 4бр. картофовадачки на стойност 200.00 лева, 6 бр.колела за колтиватор ф30 на стойност 210.00 лева, 2бр. плугове за мотокултиватор на стойност 120.00 лева, 6 бр. лемежи за  плугове на стойност 90.00 лева, 4бр. хидроцилиндри на стойност 180.00 лева и  7бр. профили винкел, всеки един с дължина 2метра,50/50/4 на стойност 49.00 лева, всички на обща стойност 1 554.00 лева, без съгласието на собственика и с намерение противозаконно да ги присвои – престъпление по чл.194 ал.1 вр. с чл.26 ал.1 от НК

          Прокурорът в съдебно заседание поддържа така предявеното обвинение и взема становище, че то е доказано по несъмнен начин, за което и следва да се наложи съответното наказание на подсъдимия при спазване на изискванията на Закона. Взема становище, че следва да се определи наказание при условията на чл.55 ал.1 т.2 б. Б от НК.

         Гражданският ищец и частен обвинител Н.К. Н. моли съда да уважи предявеният граждански иск в пълния му размер, ведно със законните последици от това.

          Подсъдимият И.А.И. първоначално не се признава за виновен, но в последното съдебно заседание се признават за виновни по повдигнатото обвинение, като излага и мотивите за извършеното деяние – спешна нужда от средства, във връзка с животоспасяващо лечение на член от семейството. В хода на съдебните прения моли съда да му наложи най – лекото възможно наказание, като излага и мотиви за това.

           Съдът, като прецени събраните по делото доказателства, доводите и възраженията на страните намира за установено следното:

От фактическа страна:   

 

       Подсъдимият И.А.И. е роден на ***г***. Живее в село Б……, ул. “…“ № ... Не е осъждан и не е освобождаван от наказателна отговорност по реда и условията на чл. 78а от НК.

           Свидетеля Н. К. Н. *** притежава наследствена къща, която се намира в село Б.., обл. М…, ул. “…..“ № …. Той е собственик и управител на дружество с предмет на дейност –продажба на малогабаритна селскостопанска техника и прикачен инвентар за нея. При и повод на тази си дейност в жилището на посочения адрес той съхранява такъв инвентар, включително и отпадъчно желязо.

          Свидетелят и граждански ищец Н. Н. не живее постоянно в село Б, ул.“……” № ... Това обстоятелство било известно на подсъдимия И.А.И., който през м. декември 2012година влизал в дома му. При и повод на това отнел от там 4бр. тежести за мотокултиватор, навесна система триточкова за трактор, фреза ротационна навесна, 6бр.  браздири, 4бр.  картофовадачки, 6 бр. колела за колтиватор ф30, 2бр.  плугове за мотокултиватор, 6бр.  лемежи за плугове, 4бр.  хидроцилиндри и 7бр.  профили винкел, всеки един с дължина 2метра, 50/50/4.

         Противозаконно отнетите вещи подсъдимия И.И. ***. В последствие ги натоварил в микробуса на свидетеля С.Т.Т. *** и го откарал в град Монтана. Там отнетите вещи, собственост на гражданския ищец Н.Н., подсъдимия предал в пункт за изкупуване на черни и цветни метали, собственост на „Триумф” ЕООД град Монтана, находящ се на ул. “Индустриална“  № 47. Видно от стокова разписа подсъдимият предал вещите в пункта на 11.12.20012г. – арг.л. 23 от ДП.

Няколко дни по късно гражданският ищец Н. К. Н. при посещение в пункта на посочения адрес разпознал една част от предадените от подсъдимия вещи и изкупил същите обратно.

         На досъдебното производство е назначена съдебно – оценителна експертиза изпълнена от вещо лице П.В., съгласно заключението на което отнетите движими вещи - 4бр. тежести за мотокултиватор на 180лева, навесна система триточкова за трактор на стойност 165лева, фреза ротационна навесна на стойност 300лева, 6бр.  браздири на стойност 180лева, 4бр.  картофовадачки на стойност 200лева, 6 бр. колела за колтиватор ф30 на стойност 210лева, 2бр.  плугове за мотокултиватор на стойност 120 лева, 6 бр.  лемежи за плугове на стойност 90лева, 4бр.  хидроцилиндри на стойност 180 лева и 7бр.  профили винкел, всеки един с дължина 2метра, 50/50/4 на стойност 49 лева, всички на обща стойност 1554.00 лева. Съдът е възприел експертното заключение на основание чл.282 ал.3 от НПК без да бъде извършен разпит на същия, тъй като страните са съгласни с това. Съдът изцяло възприема експертното заключение, като обективно и компетентно дадено, а още повече и не оспорено от страните по делото.

 

По доказателствата:

Изложената по-горе фактическа обстановка съдът прие за установена въз основа на събраните гласни и писмени доказателства, посочени по-горе, а имено: свидетелските показания на Н.К. Н., Е.С. Б. , В.Г.М., Д. Д. дадени в хода на съдебното следствие, както и приобщените по реда на чл.281 ал.7 във връзка с ал.5 във връзка с ал.1 т.5 от НПК свидетелски показания на Р.Г.С. и С.Т.В.. Подсъдимият И.И. се призна за виновен в последното съдебно заседание, като обясни и мотива за това – баща му бил в изключително влошено здравословно състояние, което налагало бързо и скъпо лечение.  В тази насока са и свидетелските показания на Д. Д. – служител на РУП-Берковица. Съдът възприе тази фактическа обстановка и въз основа на изготвеното експертно заключение, както и писмените доказателства приети по реда на чл.283 от НПК.

При тази система от преки доказателства съдът приема горната фактическа обстановка за безспорно доказана по настоящото дело, от която могат да се обосноват съответните правни изводи:

          Подсъдимият е годен субект на престъплението, в което е обвинен, защото към момента на деянието е пълнолетен и е бил в състояние на вменяемост. Разбирал е свойството и значението на извършеното и е могъл да ръководи постъпките си. Бил е в ясно съзнание, адекватен и подреден.

          От обективна страна според становището на съда, действията на подсъдимия са съставомерни за осъществено от него изпълнително деяние на престъплението по чл.194 ал.1 във връзка с чл.26 ал.1  от НК. Безспорно е установено от доказателствата по делото, а не се спори и между страните, че през месец декември 2012г. подсъдимия е отнел противозаконно чужди движими вещи, без съгласието на собственика и с намерение противозаконно да ги присвои, като това е сторил на няколко пъти от дома на гражданския ищец.

         По несъмнен начин е доказано в процеса, че са налице условията на чл.26 ал.1 от НК – подсъдимият е извършил едно и също престъпление през непродължителен период от време , при една и съща обстановка и при еднородност на вината, при които последиците се явяват от обективна и субективна страна продължение на предшестващите.

От субективна страна подсъдимия е осъществил престъплението при пряк умисъл като форма на вината. Тази форма изхожда от установените факти по делото. Същият е съзнавал обществено опасните последици и е търсили настъпването на техния резултат. Подсъдимият е бил съгласен с общественоопасният характер на поведението си и е целял настъпването на тези общественоопасни последици. Налице е проявление на  съставомерни признаци за осъществено от него деяние от субективна страна.

При така изложените правни съображения, касаещи установените обстоятелства, подкрепени от събраните доказателства, се определи съответното наказание на подсъдимия.

При индивидуализацията на наказанието на подсъдимия И.А.И. за така извършеното от него престъпление, съдът взе в предвид смекчаващите и отегчаващите вината обстоятелства.

Смекчаващи вината обстоятелства са признанието на вината, чистото съдебно минало към момента на извършване на деянието, както и мотива за извършването на деянието – бързо намиране на средства с цел животоспасяване на член на семейството - баща.

Отегчаващи вината обстоятелства –  няма. 

От направеният по-горе анализ е видно, че безспорно са налице многобройни смекчаващи вината обстоятелства, при наличие на които и най-лекото предвидено в Закона, наказание “лишаване от свобода” се указва несъразмерно тежко. В конкретният случай са налице условията на чл.55 ал.1 т.2 б.Б от НК, съобразно който текст предвиденото наказание “лишаване от свобода” за това престъпление, за което не е предвиден най-нисък предел, следва да бъде заменено с наказание “ПРОБАЦИЯ”. С оглед личността  на подсъдимия и конкретните особености на настоящият случай, съдът намира, че на подсъдимият И.А.И. следва да бъдат определени следните пробационни мерки съгласно чл.42а ал.2 т.1 и т.2 от НК: “задължителна регистрация  по настоящ адрес” за срок от ДЕСЕТ МЕСЕЦА, като на основание чл.42б ал.1 от НК определя периодичност на изпълнение 2 пъти седмично и “задължителни периодични срещи с пробационен служител” за срок от ДЕСЕТ МЕСЕЦА, считано от влизане на присъдата в законна сила и привеждането й в изпълнение.

          С така наложените по вид и размер наказания съдът, счита, че ще могат да се постигнат целите и задачите на личната и генералната превенция, а наказанието да въздейства поправително, предупредително и възпитателно по отношение на този подсъдим и по отношение на останалите граждани.

        

ПО ГРАЖДАНСКАТА ОТГОВОРНОСТ:

 

          На основание чл.84 от НПК в настоящият наказателен процес е приет за съвместно разглеждане граждански иск против подсъдимият И. Алексиевв И. предявен от Н. К. Н. за сумата от по 1 554.00 лева, ведно със законната лихва върху тази сума, считано от датата на увреждането – месец декември 2012г. до окончателното й изплащане.

            Съдът намери така предявения граждански искове за ОСНОВАТЕЛЕН.

          По делото се установи по несъмнен начин, че подсъдимият И. е причинил на пострадалия имуществени вреди в следствие на противозаконно отнемане на движими вещи, от което са произтекли неблагоприятни последици за последния. Тези неблагоприятни последици от процесното инкриминирано деяние представляват имуществени вреди, които подсъдимият е длъжен да обезщети.

При този изход на делото подсъдимият И.И. следва да ЗАПЛАТИ на Н. К. Н. ***, с ЕГН ********** сумата от 1 554.00 лева, представляваща обезщетение за претърпени имуществени вреди, ведно със законната лихва върху тази сума, считано от датата на увреждането – месец 12.2012г. до окончателното им изплащане.

Предвид изхода на делото и на основание чл.189 ал.3 от НПК подсъдимият И.А.И. със снета по-горе самоличност и ЕГН следва да ЗАПЛАТИ в полза на ВСС – София държавна такса върху уваженият размер на граждански иск в размер на 62.16 лв, направените по водене на делото разноски в размер на 30.00 лева в полза на МВР-София, както и по 5.00 лева държавна такса за всеки служебно издаден изпълнителен лист в полза на ВСС-София.

Няма приложени по делото веществени доказателства.

По горните съображения, съдът се произнесе с присъдата си.

РАЙОНЕН СЪДИЯ: