М О Т И В И

към присъда по НОХД № 315 по описа на Районен съд град Берковица за 2013 година, четвърти наказателен състав.

 

         Подсъдимият Ц.А.Г. се обвинява от Районна прокуратура град Берковица в това, че на 28.03.2012г. в местността „Лещов връх”, землището на село Боровци, област Монтана, в имот № 130003, собственост на К.С.М. ***, в качеството и на наследник на Стефан Х.П.,***, починал на 17.04.2002г. - отдел 44, подотдел „М” на Горски фонд без да притежава редовно писмено позволително отсякъл 2.5 куб.метра /3 броя дървета/ дърва за огрев от вида благун и цер на стойност 175.00 лева, както и в имот № 130002- собственост на С.Н.М. ***, К.С.М. ***, П.Н.Г. ***, Г.М.К.,***,  с наследници С.А.К. ***, А.Г. ***, Н.Г. ***, както и М.Й.Г. ***, М.Т.Г.- М. *** и В.Ц.П. ***, всички в качеството им на наследници на Христо Кирков П.,***, починал на 03.10.1973г. отрязал 24.5 куб.м./ 58 броя/ дърва за огрев от вида благун и цер на стойност в размер на 1 715.00 лева или общо щети на стойност 1 892.00 лева – престъпление по чл.235 ал.1 предложение първо от НК.

          Прокурорът поддържа обвинението. Моли съда да признае за виновен подсъдимия, като му наложи наказание при условията на чл.55 ал.1 т.2 б.Б от НК, като съответно се приложи и разпоредбата на чл.55 ал.3 от НК.

          Подсъдимият Ц.А.Г. се признава за виновен в хода на съдебното следствие. Служебният му защитникът – адв.М.М. моли съда да наложи наказание при наличие на многобройни смекчаващи вината обстоятелства, като приложи и разпоредбата на чл.55 ал.3 от НК.

Производството се разви при условията и реда на чл.370 ал.1 и сл. от НПК /чл.371 т.1 от НПК/ - съкратено съдебно следствие, предшествано от предварително изслушване на страните.

         Доказателствата по делото са писмени. На основание чл.373 ал.1 във вр/ка с чл.372 ал.3 от НПК във вр/ка с чл.283 от НПК съдът прие, прочете и огласи доказателствения материал, без да извършва разпит на свидетелите и вещото лице.

          Съдът, като взе предвид събраните по делото писмени и гласни доказателства поотделно и в тяхната съвкупност и логическо единство, както и във връзка с доводите и съображенията на страните, приема за установено следното:

 

ОТ ФАКТИЧЕСКА СТРАНА:   

 

Подсъдимият Ц.А.Г. е роден на *** ***. Живее в същия град с настоящ адрес ул.„А..”- …….. и град Берковица, ул.”….”  № .. неженен, неосъждан.

Наказван е двукратно по административен ред с влезли в законна сила НП за нарушения по чл.108 ал.1 т.3 от Закона за горите.

         Въз основа на Решение № 05Б от 6.07.2000г. на Поземлена комисия- гр. Берковица /към настоящият момент ОСЗГ/ в полза на Стефан Х.П.,***, починал на 17.04.2002г. /Удостоверение за наследници на л. 127 от ДП/е възстановено право на собственост върху отнети земи от горски фонд и гори, между които и гора с площ от 7.000 дка, находяща се в местността „Лещов връх” в землището на село Боровци, област Монтана, представляваща имот № 130003. Издадена е скица на същия /л. 73 от ДП/ и на 26.05.2006г. е извършен въвод във владение по протокол № 581 от същата дата /л.28/ в полза на свидетелката К.С.М. в качеството и на единствен наследник. Другият наследник С. С. П. с молба – декларация от 06.02.2003г. е направил отказ от наследство - л.125 от досъдебното производство. С нотариално заверено пълномощно № 28/24.01.2012г. на Кметство село Боровци, област Монтана свидетелката М. е упълномощила подсъдимия Ц.А.Г. да я представлява пред Държавно лесничейство град Берковица за получаване на документи по повод добив на дърва за огрев от възстановените имоти, останали в наследство /л.29 от ДП/. Въз основа на това пълномощно подсъдимият Г. на 16.03.2012г. е направил заявление до Директора на РДГ град Берковица за снабдяване на необходимите разрешителни /л.53 и сл. от досъдебното производство/. Последвала е Заповед № ГСП- 75/ 26.03.2012г. на Директора на РДГ град Берковица за предвидено ползване в цитирания по - горе имот, попадащ в отдел 44-м от горския фонд на 4 куб.м. широколистна дървесина.

Съседният също горски имот № 130002 е съсобствен на свидетелите С.Н.М., К.С.М., П.Н.Г., Г.М.К., М.Й.Г., М.Т.Г.- М. и В.Ц.П. в качеството им на наследници на Христо Кирков П.-***, починал на 3.10.1973 година. В хода на съдебното производство почина и свидетеля Г.М.К.,***, като е оставил наследници С.А.К. ***, А.Г. ***, Н.Г. ***. Същите са призовани в качеството на свидетели.

         След издаване на цитираната по- горе заповед съгласно утвърденият ред подсъдимият Ц.Г. не е предприел действия и не се е снабдил с позволително за сеч. Въпреки горното след като се уговорил със свидетеля П.М.Г. да му помага на 28.03.2013 година двамата отишли на място с цел започване и приключване на сечта. С тях пристигнал и свидетелят Р.З.И., в качеството му на лицензиран лесовъд с цел да маркира съответните дървета. На място последният маркирал само три и след извършен оглед заявил, че в случаят границите между отделните имоти не са ясно разграничени, поради което следва да бъде потърсено техническо лице и по тази причина отказал да маркира други дървета. След неговото заминаване и без маркировка подсъдимият Г. и свидетелят П.Г. започнали и извършили сечта като освен трите броя маркирани дървета отсекли още 58 броя. Около 18.00 часа вечерта в района пристигнали за проверка свидетелите Г.Н.П., С.И.С., П.Н.Д., Д.В.К., Г.А.А. - петимата инспектори към ИАГ- гр. София, както и свидетеля Й.Д.П.,***, които на място констатирали извършената сеч като извикали и свидетелите Д.В.Е. и В.Х.Е., за да откарат на склад незаконно отсечения дървен материал. При поискване подсъдимият не е представил изискуемите се по закон документи. Съставени са акт № 531/ 28.03.2012г. и констативен протокол от същата дата /л.14 и л.15 от досъдебното производство/.

         На досъдебното производство е назначена и изпълнена лесо-техническа експерзита, съгласно заключението на вещото лице инж. С.Ц.  /л. 113-116 от досъдебното производство/ отсечените в имот № 130003 без редовно писмено позволително 2.5 куб.м дърва за огрев- благун и цер са на стойност 175.00 лева, включващи и причинената вреда. Останалите отсечени 58 броя дървета са се намирали в имот № 130002 и се касае до 24.5 куб.м дърва за огрев- благун и цер на стойност 1 715.00 лева. Общата причинена вреда възлиза на 1892.00 лева. Съдът изцяло възприема експертнот озаключение, като обективно и компетентно дадено, а още повече и не оспорено от страните по делото.

          Гореизложената фактическа обстановка се установява от свидетелските показания на Г.Н.П., С.И.С., П.Н.д., Д.В. Каремекчиев, Г.А.А., Й.Д.П., К.С.М., Я.Н.Я., С.Н.М., М.Й.Г., П.Н.Г., В.Ц.П., М.Т. – Г., П.М.П., Б.Г.Л., Д.В.Е., В.Х.Е., Р.З.И. и П.М.Г., на които съдът дава в. като обективни, логически последователни, непротиворечиви и безпристрастни. Същата фактическа обстановка намира потвърждение и от събраните и надлежно приобщени към доказателственият материал по делото писмени доказателствени средства, както и от направеното самопризнание от страна на подсъдимия в хода на съдебното следствие.

 

ПРАВНА КВАЛИФИКАЦИЯ НА ДЕЯНИЕТО:

 

          С оглед така приетата за установена по делото фактическа обстановка съдът намира, че подсъдимият Ц.А.Г. е осъществил от обективна и субективна страна престъпния състав на чл.235 ал.1 пр.І от НК, като на на 28.03.2012г. в местността „Лещов връх”, землището на село Боровци, област Монтана, в имот № 130003, собственост на К.С.М. ***, в качеството и на наследник на Стефан Х.П.,***, починал на 17.04.2002г. - отдел 44, подотдел „М” на Горски фонд без да притежава редовно писмено позволително отсякъл 2.5 куб.метра /3 броя дървета/ дърва за огрев от вида благун и цер на стойност 175.00 лева, както и в имот № 130002- собственост на С.Н.М. ***, К.С.М. ***, П.Н.Г. ***, Г.М.К.,***,  с наследници С.А.К. ***, А.Г. ***, Н.Г. ***, както и М.Й.Г. ***, М.Т.Г.- М. *** и В.Ц.П. ***, всички в качеството им на наследници на Христо Кирков П.,***, починал на 03.10.1973г. отрязал 24.5 куб.м./ 58 броя/ дърва за огрев от вида благун и цер на стойност в размер на 1 715.00 лева или общо щети на стойност 1 892.00 лева.

От обективна страна, изпълнителното деяние, изразяващо се в отсичане на дървесина от ГФ без редовно писмено позволително е било реализирано от подсъдимия Г. посредством действията му.

Деянието на подсъдимия Г. е извършено при форма на вината “пряк умисъл” по смисъла на чл. 11, ал. 2 НК, тъй като той е съзнавал както това че извършва сеч на дървета от ГФ без да притежава редовно писмено позволително за това.

Към момента на осъществяване на процесното деяние подсъдимият Г. е бил в състояние да разбира свойството и значението на извършеното и е могъл да ръководи постъпките си, което обосновава ангажирането на неговата отговорност.

 

ОПРЕДЕЛЯНЕ НА НАКАЗАНИЕТО :

 

За извършеното престъпление по чл.235 ал.1 от НК за е предвидено наказание лишаване от свобода до 6 години и глоба от 1 000.00 лв. до 20 000.00 лева.

При така изложените правни съображения, касаещи установените обстоятелства, подкрепени от събраните доказателства, се определи съответното наказание на подсъдимия Ц.А.Г..

При индивидуализацията на наказанието на подсъдимия Ц.А.Г. за така извършеното от него престъпление, съдът взе в предвид смекчаващите и отегчаващите вината обстоятелства.

Съдът, като обсъди обстоятелствата, имащи значение за определяне отговорността на подсъдимия, прие за установено:

         Обществената опасност на деянието е висока.

         Личната обществена опасност на подсъдимия е занижена –не е осъждан извършени престъпления от общ характер и се признава за виновен.

         Като смекчаващи вината обстоятелства  следва да се отчетат: не високата степен на лична обществена опасност на подсъдимия, признание на вината и спомагането за разкриване на обективната истина.

         Отегчаващи вината обстоятелства – няма.

         От направеният по-горе анализ е видно, че безспорно са налице многобройни смекчаващи вината обстоятелства, при наличие на които и най-лекото предвидено в Закона, наказание “лишаване от свобода” се указва несъразмерно тежко. В конкретният случай са налице условията на чл.55 ал.1 т.2 б.Б от НК, съобразно който текст предвиденото наказание “лишаване от свобода” за това престъпление, за което не е предвиден най-нисък предел, следва да бъде заменено с наказание “ПРОБАЦИЯ”. С оглед личността  на подсъдимата и конкретните особености на настоящият случай, съдът намира, че на подсъдимия Ц.А.Г. следва да бъдат определени следните пробационни мерки съгласно чл.42а ал.2 т.1, т.2 и т.6 от НК: “задължителна регистрация  по настоящ адрес” за срок от ЕДНА ГОДИНА и ШЕСТ МЕСЕЦА, като на основание чл.42б ал.1 от НК определя периодичност на изпълнение 2 пъти седмично, “задължителни периодични срещи с пробационен служител” за срок от ЕДНА ГОДИНА и ШЕСТ МЕСЕЦА, както и 120 часа „безвъзмезден труд в полза на обществото” за срок от ЕДНА календарна година, считано от влизане на присъдата в законна сила и привеждането й в изпълнение.

         Съдът счете, че в конкретният случай са налице условията на чл.55 ал.3 от НК, поради което не наложи по-лекото наказание –глоба, което законът предвижда. Подсъдимият Ц.А.Г. е безработен, не реализира никакви доходи, поради което извършва инкриминираното деяние. Налагане на наказание глоба в размер от 1 000.00 лв. до 20 000.00 лева напрактика няма да бъде изпълнено и няма да осъществи своите цели. Ето защо съдът не наложи по – лекото наказание – глоба.

С така наложеното по вид и размер наказание съдът, счита, че ще могат да се постигнат целите и задачите на личната и генералната превенция, а наказанието да въздейства поправително, предупредително и възпитателно по отношение на този подсъдим и по отношение на останалите граждани.

Независимо от обстоятелството, че отсечените дървета са от частна гора, те са дърва от горския фонд, поради което законодателят не прави разграничение. Ето защо съдът отне в полза на Държавата предмета на престъплението – 58 броя дървета за огрев от вида благун и цер на основание чл.235 ал.7 от НК във връзка с ал.1 на чл.235 от НК, като видно от Констативен протокол на л.16 от делото от 28.03.2012г. дървата са задържани от служители на РДГ-Берковица.

         Предвид изхода на делото и на основание чл.189 ал.3 от НПК подсъдимият следва да заплати и направените по водене на делото разноски по сметка на МВР –София в размер на 150.00 лева,  както и по 5.00 лева държавна такса в случай на всеки служебно издаден изпълнителен лист.

          Водим от гореизложените мотиви съдът постанови присъдата си.

                                   

 

                                                РАЙОНЕН СЪДИЯ: