МОТИВИ по НОХД №307/2013 г. по описа на Районен съд-Берковица

 

Подсъдимият   Ю.К.Д. –роден на ***г*** , българин , български гражданин,неженен , неосъждан,ученик,с ЕГН ********** е обвинен   В ТОВА ,че  на 11.04.2013г , в с.Замфирово,като непълнолетен , но разбиращ свойството и значението на извършеното и можещ да ръководи постъпките си , след като действал в съучастие като съизвършител с подсъдимия Р.Г.Т. *** след използване на специално техническо средство отнел от владението на  Р.  И.К. *** чужди движими вещи – пари в размер на 400лв.,без съгласието на собственика и с намерение противозаконно да ги присвоят , като  отнетите вещи били възстановени до приключване на разследването- престъпление по чл. 197, т. 3 във вр. с чл. 195, ал.1 т 4 във вр. с чл. 194, ал.1 ,във вр. с чл. 63, ал.1 т 3 ,във вр. с чл. 20, ал.2 от НК .

Подсъдимият Р.Г.Т.  -роден на ***г*** , българин , български гражданин ,неженен , неосъждан,с основно  образование ,с ЕГН **********  е обвинен в това ,че  на 11.04.2013 година,в с.Замфирово,  като непълнолетен , но разбиращ свойството и значението на извършеното и можещ да ръководи постъпките си , след като действал в съучастие като съизвършител с подсъдимия Ю.К.Д. *** след използване на специално техническо средство отнел от владението на  Р.  И.К. *** чужди движими вещи – пари в размер на 400лв.,без съгласието на собственика и с намерение противозаконно да ги присвоят , като  отнетите вещи били възстановени до приключване на разследването-  престъпление по чл. 197, т. 3 във вр. с чл. 195, ал.1 т 4 във вр. с чл. 194, ал.1 ,във вр. с чл. 63, ал.1 т 3 ,във вр. с чл. 20, ал.2 от НК

Прокурорът поддържа обвинението като предлага на съда да признае подсъдимите за виновни и с оглед вида на производството да им наложи наказание  ОБЩЕСТВЕНО ПОРИЦАНИЕ с приложение на чл. 55 НК.

Подсъдимият Ю.К.Д. се признава за виновен и съжалява за постъпката си.

Подсъдимият Р.Г.Т.   се признава за виновен и съжалява за постъпката си.

Служебният защитник  на двамата  подсъдими - адв.М.М. моли съда да определи наказание обществено порицание на двамата подсъдими.

След преценка на събраните по делото писмени и гласни доказателства  поотделно и в тяхната съвкупност и във връзка с доводите  на страните,съдът  приема за установено следното:

            Подсъдимият Ю.К.Д. е роден на ***г. в гр.Врацаца. Живее в с.Замфирово, не е осъждан за извършени престъпления.

            Подсъдимият Р.Г.Т. е роден на ***г***, не е осъждан за извършени престъпления.

            Свидетелката Р.И.  К. ***.В една от стаите си,в гардероба , тя съхранявала  пари-400лв.

            Двамата подсъдими се познавали.На тях им било известно  обстоятелството  ,че свидетелката К. живее сама и е възрастна жена.Знаели също с какъв ключ биха могли да отключат вратата на къщата й.

          Това обстоятелство станало причина да вземат решение да извършат кражба на пари от дома й.

          На 11.04.2013година през нощта  двамата проникнали в дома на свидетелката ,като за това използвали подправен ключ.Влезли в една от стаите.Проверили в гардероба и над него намерили пари – 400лв.Всички банкноти били с номинал от по 50лв.Подсъдимите ги присвоили и напуснали къщата на Р. Тодорова.

         Парите изхарчили за свои нужди.

         След разкриване на деянието върнали същите на собственичката.

         Съдът, след като обсъди събраните по делото доказателства в тяхната съвкупност и логическо единство намира за установена по безспорен начин фактическата обстановка изложена в обвинителния акт.

         От субективна страна деянието е извършено с пряк умисъл. Причините за извършване на същото са желание за облагодетелстване по престъпен начин и незачитане на правовия ред в страната.

Относно наказанието по отношение на двамата  подсъдими

Въз основа на горната фактическа обстановка съдът прие, че подсъдимите Д. и Т. са виновни в извършване на деяние по чл.197, т.3 във връзка с чл. 195, ал.1 т 4 във вр. с чл. 194, ал.1 ,във вр. с чл. 63, ал.1 т 3 ,във вр. с чл. 20, ал.2 от НК ,тъй като на 11.04.2013 година,в с.Замфирово,  като непълнолетни , но разбиращи свойството и значението на извършеното и можещи да ръководят постъпките си , след като действали в съучастие като съизвършители и след използване на специално техническо средство отнели от владението на  Р.  И.К. *** чужди движими вещи – пари в размер на 400лв.,без съгласието на собственика и с намерение противозаконно да ги присвоят , като  отнетите вещи били възстановени до приключване на разследването

ВИД И РАЗМЕР НА НАКАЗАНИЕТО:

За извършеното от подсъдимите престъпление се предвижда наказание лишаване от свобода  до осем години.

      Подсъдимите са били непълнолетни към момента на осъществяване на инкриминираното деяние,поради което така предвиденото наказание се редуцира съгласно разпоредбата на чл.63 ал.1 т.3 НК в размер на до 3 години лишаване от свобода.

       При определяне вида и размера на наказанието съдът счита, че е съобразил всички обстоятелства с правно значение за неговата индивидуализация, като го определи при условията на чл. 55, ал. 1, т. 2,б.”б” НК  ,а именно- подсъдимите признават вината си и съдействат за разкриване на обективната истина като дават обяснения на досъдебното производство,младата им възраст,семейното им и имотно състояние,липсата на средства поради факта,че същите не работят и не реализират доходи,както и факта,че отнетите вещи са върнати и заместени преди приключване на съдебното следствие,с което причинените щети са възстановени и определи  наказанието при хипотезата на цитираната норма и  определи  и  наложи  на двамата   подсъдими наказание  «ОБЩЕСТВЕНО ПОРИЦАНИЕ « в замяна на предвиденото наказание лишаване от свобода,което да се изпълни чрез обявяване на присъдата на видно мяста в сградата на Кметство с.Замфирово.Съдът не наложи другото алтернативно предвидено наказание пробация,тъй Като единият подсъдим е ученик в десети класс в училището в с.Георги Дамяново и изпълнението на това наказание би го възпрепятствало да посещана редовно учебни занятия.Подс.Т. не учи ,но предвид младата му възраст и липсата на средства,съдът прецени,че налагането на наказание пробация би го затруднило в опитите му да намери лаботяа и осигурява средства за издръжката си.

 

С така наложеното по вид и размер наказание съдът намира, че ще могат да се постигнат целите и задачите на личната и генералната превенция, а наказанието да въздейства поправително, предупредително и възпитателно по отношение на двамата подсъдими и останалите граждани.

При така изложените мотиви, съдът постанови присъдата си.

 

 

                                   ПРЕДСЕДАТЕЛ: