П Р О Т О К О Л

Гр.БЕРКОВИЦА, 14.10.2013год.

 

 

РАЙОНЕН СЪД гр.Берковица…………………..………………………в публично съдебно заседание на 14.10.2013г………….……… .в състав:

 

                                      ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЮЛИТА Г.                                   

                   СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ:1.

                            

                                                                   2.

                                                                  

при участието на секретаря…Т.Й.……………………….……….

и прокурора В. Давидов………………….…...…....сложи за разглеждане

НОХД 311  по описа  за 2013г….……..…….……...………….докладвано

от съдията Г.………..…………………..…………………….…. на поименното повикване в…10.00..………………..…….часа се явиха:

         

ПОДСЪДИМИЯТ изв., се явява лично и с адв. Митов, редовно упълномощен.

          ЗА РП Б-ца се явява прокурор Виктор Давидов.

         

ПРОКУРОРА: Моля да дадете ход на делото  при условията и реда на чл.384 ал.1 във връзка с чл.381 ал.1 от НПК, тъй като с подсъдимия и неговия защитник сме постигнали споразумение, което представяме и моля да одобрите. Същото не противоречи на закона и морала.

          АДВ МИТОВ: Моля да дадете ход на делото  при условията и реда на чл.384 ал.1 във връзка с чл.381 ал.1 от НПК, тъй като с подсъдимия и прокурора сме постигнали споразумение, което представяме и моля да одобрите.Същото не противоречи на закона и морала.

             ПОСТЪПИЛО е споразумение за прекратяване на наказателното производство на основание чл.384 ал.1 във вр. с чл.381 ал.1от НПК по НОХД № 311/2013г. по описа на БРС сключено между адв. Румен Митов - АК Монтана, като защитник на подсъдимия В.Й.С. от една страна и Виктор Давидов  от друга – прокурор - РП  Берковица.

 

Предвид на това обстоятелство съдът

        

                               О П Р Е Д Е Л И :

ОТМЕНЯ Определение от 10.10.2013г., с което е даден ход на делото по общия ред.

ДАВА ход на делото при условията и  по реда на глава ХХІХ от НПК.

ПРОКУРОРА: Считам, че споразумението не противоречи на закона. Подписа под споразумението е мой. С така постигнатото споразумение ще се постигнат целите на наказанието.

АДВ МИТОВ: Поддържам споразумението. Подписа под споразумението е мой и намирам, че ще се изпълнят целите на наказанието. Подсъдимият се е признал за виновен. Подсъдимият е декларирал, че се отказва от разглеждане на делото по общият ред, за което е подписал съответната декларация.

 

СЪДЪТ и на основание чл. 382 ал. 4 от НПК запитва подсъдимия В.Й.С. разбира ли обвинението, признава ли се за виновен, разбира ли последиците от споразумението и доброволно ли го е подписал.

 

ПОДСЪДИМИЯТ ЛИЧНО: Разбирам обвинението. Признавам се за виновен. Разбирам последиците от споразумението, съгласен съм с тях. Доброволно съм го подписал.

         

ДЕЯНИЕТО, за което е обвинен подсъдимият, не е от кръга на визираните в чл. 381 ал. 2 от НПК. С престъплението  не са причинени имуществени вреди, поради което не се налага тяхното възстановяване или обезпечаване. Споразумението е сключено между страните в рамките на предвиденото от правната норма наказание.

 

С НАСТОЯЩЕТО СПОРАЗУМЕНИЕ страните се съгласяват, че

подсъдимият В.Й.С. – на 24 години, роден на ***г. в гр. Берковица, с постоянен адрес:***, българин, български гражданин, образование начално, неженен, безработен, осъждан, ЕГН:**********, СЕ ПРИЗНАВА ЗА ВИНОВЕН  в това, че на 12.06.2013г.около 00,50 часа в гр. Вършец, обл. Монтана, по улица „Република“, с посока на движение към центъра на града, е управлявал МПС – лек автомобил „Форд“, модел „Ескорд”с ДК № РК 66-39 АК, собственост на Симеон Рангелов Ставрев от гр. Перник, след употреба на алкохол и с концентрация на такъв в кръвта си над допустимата от закона норма от 1,2 на хиляда, а именно 1,66 на хиляда, установено по надлежния ред с Физико-химическа експертиза – Протокол №675/13.06.2013 г. на НТЛ при ОД на МВР- Монтана – престъпление по чл. 343б, ал.1 от НК.

СТРАНИТЕ ПОСТИГАТ СЪГЛАСИЕ на подсъдимия В.Й.С. за извършеното престъпление да бъде наложено наказание на основание чл.343б, ал.1, във вр. с чл.55,ал.1, т.2, б. „б” -„ПРОБАЦИЯ” като замяна на предвиденото за извършеното престъпление наказание „лишаване от свобода” за срок до една година, като на основание чл.42 а, ал.2,т.1,т.2 и т.6 от НК определя пробационни мерки: „Задължителна регистрация по настоящ адрес” за срок от ДВАНАДЕСЕТ МЕСЕЦА, като на основание чл.42б,ал.1 от НК определя периодичност на изпълнение- два пъти седмично и „Задължителни периодични срещи с пробационен служител”за срок от ДВАНАДЕСЕТ МЕСЕЦА, считано от влизане на присъдата в законна сила и привеждането и в изпълнение както и 200 /двеста/ часа безвъзмезден труд в полза на обществото в рамките на една календарна година.

Разноските по водене на досъдебното производство и до приключване на съдебното производство в размер на 12 /дванадесет/ лева, да се заплатят от подсъдимия,  в полза на Държавата на основание чл.189,ал.3 от НК.

 

ПОДПИСАНИЯТ В.Й.С. е  декларирал, че на основание чл. 381, ал.6 от НПК се отказва от съдебно разглеждане на НОХД № 311/2013г. по описа на БРС по общия ред и е съгласен с условията на споразумението.

 

СЪДЪТ намира, че с така определеното по вид и размер наказание ще бъдат изпълнени целите на наказанието визирани в чл. 36 от НК, както и че представеното споразумение не противоречи на закона и морала, няма пречка да се одобри.

С П О Р А З У М Е Л И   С Е:

 

 

ПОДСЪДИМ:

                                 /В. С./          ПРОКУРОР:

ЗАЩИТНИК:                                                    /В. Давидов/

     /адв. Митов/

 

 

ПРЕДВИД горното и на основание чл. 384, ал.1 във връзка с чл.382 ал. 7 от НПК, Съдът

 

О П Р Е Д Е Л И :

 

ОДОБРЯВА постигнатото споразумение, сключено между РП Берковица, представлявана от прокурор Виктор Давидов от една страна и адв. Румен Митов –АК Монтана, като защитник на подсъдимия В.Й.С.- на 24 години, роден на ***г. в гр. Берковица, с постоянен адрес:***, българин, български гражданин, образование начално, неженен, безработен, осъждан, ЕГН:********** и същият е ВИНОВЕН в това, че на 12.06.2013г.около 00,50 часа в гр. Вършец, обл. Монтана, по улица „Република“, с посока на движение към центъра на града, е управлявал МПС – лек автомобил „Форд“ ,модел „Ескорд”с ДК № РК 66-39 АК, собственост на Симеон Рангелов Ставрев от гр. Перник,след употреба на алкохол и с концентрация на такъв в кръвта си над допустимата от закона норма от 1,2 на хиляда, а именно 1,66 на хиляда, установено по надлежния ред с Физико-химическа експертиза – Протокол №675/13.06.2013 г. на НТЛ при ОД на МВР- Монтана – престъпление по чл. 343б, ал.1 от НК. за което МУ НАЛАГА наказание на основание чл.343б, ал.1, във вр. с чл.55,ал.1, т.2, б. „б” -„ПРОБАЦИЯ” като замяна на предвиденото за извършеното престъпление наказание „лишаване от свобода” за срок до една година, като на основание чл.42 а, ал.2,т.1,т.2 и т.6 от НК определя пробационни мерки: „Задължителна регистрация по настоящ адрес” за срок от ДВАНАДЕСЕТ МЕСЕЦА, като на основание чл.42б,ал.1 от НК определя периодичност на изпълнение- два пъти седмично и „Задължителни периодични срещи с пробационен служител”за срок от ДВАНАДЕСЕТ МЕСЕЦА, считано от влизане на присъдата в законна сила и привеждането и в изпълнение както и 200 /двеста/ часа безвъзмезден труд в полза на обществото в рамките на една календарна година.

РАЗНОСКИТЕ по водене на досъдебното производство и до приключване на съдебното производство в размер на 12 /дванадесет/ лева да се заплатят от подсъдимия  в полза на Държавата на основание чл.189,ал.3 от НК.

ОТМЕНЯВА взетата на  досъдебното  производство  мярка  за  неотклонение „ подписка”  по отношение  на  подсъдимия, тъй  като  са отпаднали основанията  за  налагането й.

ПРЕКРАТЯВА наказателното производство по НОХД 311/2013г. по описа на БРС, поради постигнато споразумение.

          ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване или протест.

          ПРОТОКОЛЪТ приключи в 10.30 ч. и е изготвен в с.з.

 

СЕКРЕТАР:                            РАЙОНЕН СЪДИЯ: