Р   Е   Ш   Е   Н   И   Е

 

гр. Берковица, 23.10.2013г.

 

В   ИМЕТО  НА  НАРОДА

 

Берковски районен съд, І състав в публичното заседание на двадесет и трети октомври през две хиляди и тринадесета година в състав:

 

                                                                  Председател : Калин Тодоров

 

при секретаря П. И., като разгледа докладваното от съдия Тодоров АН дело № 399 по описа за 2013 г., за да се произнесе, взе предвид:

 

         Производството е по реда на чл.1 от УБДХ.

         Нарушителката М.А.Ф. *** е обвинена в това, че на 23.10.2013г. около 10.00 часа в гр.Берковица, на ул.”Николаевска” пред магазин ”Виваком” извършила непристойни прояви, изразени в участие в скандал и сбиване с Анка Стефанова Василева от същия град пред други граждани, с което е нарушила общественият ред и спокойствие.

         В съдебно заседание нарушителката не се признава за виновна и дава обяснения за случилото се. Навежда доводи, че многократно е канила Анка да си плаща сметките на телефона, но тя не искала.

         Представител на РП-Берковица не се явява.

Съдът, като прецени събраните по делото писмени и гласни доказателства поотделно и в тяхната съвкупност, приема за установено следното:

Преди около месец Анка Василева помолила М.Ф. да й купи телефон от офиса на МТел в гр.Берковица и последната купила телефона, при условие Анка Василева да си плаща сметките за проведените телефонни разговори. На 20.09.2013 г. М.Ф. проверила сметката на телефона и установила, че същата е в размер 300 и няколко лева. На 23.10.2013г. около 10.00 часа двете случайно се срещнали в гр.Берковица, на ул.”Николаевска” пред магазин ”Виваком” и М.Ф. питала Анка Василева защо не си плаща сметките за проведените по телефона разговори, а последната й отговорила, че няма да ги плати. Последвал скандал помежду им, съпроводен с псувни на ромски език и скубане на косите, който прераснал в сбиване. На улицата имало много хора, които станали свидетели на случилото се. Така изложената фактическа обстановка се подкрепя и от събраните по делото писмени доказателства.

         Със скандала и сбиването на обществено място, пред много хора, нарушителката М.Ф. е нарушила обществения ред и спокойствие, проявила е явно неуважение към реда и обществото, като деянието й е съставомерно по чл.1 от УБДХ.

         Съдът, като изходи от конкретната опасност на деянието и нарушителката, намира, че за поправянето и превъзпитанието й ще е необходимо да се наложи предвиденото в чл.1, ал.1, т.2 от УБДХ административно наказание – глоба в минимален размер от 100 лева.

         Като смекчаващо вината обстоятелство съдът счете сравнително не високата степен на обществена опасност на деянието.

 

         Водим от гореизложеното и на основание чл.1, ал.1, т.2 от УБДХ,  съдът

Р  Е  Ш  И  :

 

         НАЛАГА на М.А.Ф. ***, с ЕГН ********** административно наказание – глоба 100 (сто) лева в полза на държавата.

 

         РЕШЕНИЕТО може да се обжалва в срок до 24 часа от обявяването му пред Окръжен съд – Монтана на касационните основания предвидени в НПК.

        

След влизане в сила на решението препис от него да се връчи на Началника на РУП-Берковица, за сведение.

 

 

                                                                  РАЙОНЕН СЪДИЯ: