Р Е Ш Е Н И Е

ГР.БЕРКОВИЦА, 24.10.2013г.

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

РАЙОНЕН СЪД гр.Берковица…….……...наказателна колегия в публично

заседание на 27 септември.…...……..………….……………………………….

през две хиляди и тринадесет година………….……………………в състав:

 

                                            ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДЕСИСЛАВА ЦВЕТКОВА

                                                    

при секретаря К.А...….….……..…………………и в присъствието на прокурора..……………………….……....…....като разгледа докладваното от

съдията Цветкова..………………..……..……………...АН дело 341 по описа

за 2013г...…………………………………....и за да се произнесе взе предвид:

 

          Производството е по реда на чл.59 и сл. от ЗАНН.

          С Наказателно постановление № 212 / 13.08.2013г. на Началника на Митница град Лом на Т.Д. ***, с ЕГН ********** е наложено административно наказание глоба в размер на 1 000.00лв. на основание чл.109 ал.1 от ЗАДС, както и на основание чл.124 ал.3 от ЗАДС е отнето съоражението послужило за извършване на нарушението – казан с вместимост 120 литра за изваряване на ракия, охладител с медна серпентина, медна лула и меден капак на стойност 250.00 лева.

          Недоволен от така издаденото Наказателно постановление е останал Т.И., който обжалва същото с оплакване за неправилност, необоснованост и незаконосъобразност, като излага конкретни доводи. Предвид горното моли съда да постанови решение, с което да се отмени атакуваното наказателно постановление, като незаконосъобразно. В съдебно заседание доразвива доводите изложени в жалбата, като твърди, че деянието извършено от него съставлява явно маловажен случай.

          Въззиваемата страна чрез своя процесуален представител взема становище, че жалбата е неоснователна и като такава следва да се остави без уважение.

          Въззивният съд, като взе предвид събраните по делото писмени и гласни доказателства, доводите на страните и  посочените в жалбата основания, намира за установено следното:

          Жалбата е допустима: подадена в срока по чл.59 ал.2 от ЗАНН в съответствие с изискуемото от закона съдържание и от страна, имаща правен интерес и процесуална възможност за въззивно обжалване, а разгледана по същество се явява ЧАСТИЧНО ОСНОВАТЕЛНА.

         Съдът като взе предвид становищата на страните и събраните по делото писмени и гласни доказателства, намира за установено следното от фактическа страна:

         На 06.03.2013г. около 13.30 часа служители на Митница град Лом били извикани по компетентност от служители на РУП Берковица във връзка с извършена проверка в дома на жалбоподателя. Проверяващите констатирали, че в обект – гаражно помещение в подблоковото пространство, находящ се в град Б, ж.к.”….” бл….., вх…. било монтирано съоръжение за дестилация за етилов алкохол /меден казан с вместимост от 120 литра/. Гаражното помещение било собственост на жалбоподателя. В момента на проверката устройството било в режим на работа и сетилирало алкохол общо 3 литра, с алкохолно съдържание от 40%vol. Административнонаказаният не представил удостоверение за регистрация на Специализиран малък обект за дестилиране, съгласно ЗАДС.

         Това било констатирано с протокол № 146/ 06.03.2013г. – л.14-15 от делото. Въз основа на горното на 04.06.2013г. бил съставен и АУАН, връчен на жалбоподателя на 13.06.2013г. При предявяването жалбоподателят не направил възражения. Не направил такива и в срока по чл.44 ал.1 от ЗАНН. Въз основа на това аднимистративнонаказващият орган издал атакуваното наказателно постановление.

         Така установената фактическа обстановка се потвърждава и от показанията на разпитаните в съдебно заседание свидетели М.Т., Д.И. и Г. и Г., както и приетите и приложени по делото писмени доказателства.  Безспорно се установи в процеса, че жалбоподателят е инсталирал съоражението за производство на алкохол за собствени нужди. При така установената фактическа обстановка съдът приема за безспорно установено, че жалбоподателят е инсталирал съоръжение за производство на алкохол, заредил е необходимия материал и е привел същото в действие, като в резултат на неговите действия е произведено определено количество ракия - 3 литра.

         Според разпоредбата на чл.60 ал.1 от ЗАДС производството на алкохол и алкохолни напитки се извършва само в данъчен склад за производство и складиране. Алинея 2 на посочената разпоредба въвежда изключение за напитките с код по КН 2208 (ракии), които могат да се произвеждат и в регистрирани специализирани малки обекти за дестилиране. Не се оспорва от страна на жалбоподателят, че в  Агенция „Митници” няма регистриран като специализиран малък обект за дестилиране гараж, находящ се в град Берковица. Алкохолното съдържание в произведената от жалбоподателя ракия е установено по надлежния ред, със  сертифицирани алкохомери, в присъствието на санкционираното лице. Съдът счита, че по делото е безспорно установено извършването на нарушение по чл.60 ал.2 от ЗАДС, изразяващо се в това, че на 06.03.2013г. в град Берковица жалбоподателят е осъществявал производствен процес по смисъла на чл.59 ал.1 ЗАДС, за същия е следвало да има издадено разрешение по реда на чл.56, ал.1, т.1 ЗАДС, а не е притежавал такова, поради което законосъобразно актосъставителя и АНО са квалифицирали деянието му като нарушение на посочените разпоредби.

Съдът обаче счита, че при издаване на НП административно наказващият орган е подходил формално при анализа  на доказателствата и преценка за обществената опасност на извършеното деяние. Съдът намира, че в настоящия случай извършеното нарушение съставлява маловажен случай, по смисъла на чл. 28 от ЗАНН по следните съображения:

За да се приложи чл.28 от ЗАНН следва да е налице маловажен

случай на административно нарушение, при който наказващият орган може да не наложи наказание като предупреди нарушителя, устно или писмено, че при повторно извършване на нарушение ще му бъде наложено такова. Предвид посочената разпоредба преценката относно наличие на основанията на чл.28, б.”а” от ЗАНН следва да се извърши от административно наказващия орган, като се вземе предвид тежестта на нарушението, причините довели до извършването му, причинени ли са вреди от нарушението и други смекчаващи вината обстоятелства. Действително обществените отношения, които регулира ЗАДС са от особена обществена важност, но това не игнорира задължението на административнонаказващия орган  да прецени всеки отделен случай, с оглед обществената опасност на конкретното деяние и на конкретния нарушител.  Настоящата инстанция счита, че случаят е маловажен, тъй като поради своята малозначителност нарушението има изключително ниска степен на обществена опасност. Количеството алкохолна напитка  не е  голямо – 3 литра, поради което може да се приеме, че то е произведено за лична консумация. От представените по делото писмени доказателства става ясно, че жалбоподателя е безработен, пазарната цена на извареното количество алкохол е 11.80 лева, а дължимия акциз в размер на 13.20лв, които той е заплатил – арг.л.17, л.42 и л.43 от делото, поради което съдът намира, че наложеното наказание се явява несъразмерно тежко с оглед имотното му състояние. Също така с оглед обстоятелството, че в административнонаказателната преписка липсват данни за предходни нарушения, доказателства в тази насока не се представиха и в съдебно заседание, следва де се приеме, че нарушението извършено от жалбоподателя е първо до настоящия момент. Като не е обсъдил тези негови характеристики и не ги е взел предвид при предприемане на действия по издадения АУАН в съответствие с правната норма на чл.28 от ЗАНН административно наказващият орган е нарушил процесуалния закон, с което е издал едно незаконосъобразно наказателно постановление.

Съобразявайки се с изложеното, наказващият орган е бил длъжен да отчете наличието на обстоятелствата на чл. 28 от ЗАНН, които изключват отговорността или най-малкото да се мотивира, защо не прилага чл. 28 от ЗАНН. За това го задължава чл. 53, ал. 1 от ЗАНН, според който наказващият орган издава наказателно постановление, след като се убеди, че няма основание за прилагане на чл. 28  от ЗАНН. Видно от обстоятелствената част на наказателното постановление, наказващият орган не е изложил мотиви за липсата  на предпоставките по чл. 28 от ЗАНН.

          Предвид изложеното съдът намира, че НП следва да бъде отменено в частта, с която на жалбоподателят  е наложено административно наказание глоба в размер на 1 000.00 лева за извършено нарушение на чл.109 ал.1 вр. чл.60 ал. 2 от ЗАДС.

Доколкото по безспорен начин е установено, че жалбоподателят е осъществил  състава на вмененото му нарушение, НП следва да бъде потвърдено  в частта, с която на основание чл.124 ал.3 от ЗАДС е отнето в полза на държавата  съоръжението за дестилация на етилов алкохол, състоящо се от казан с вместимост 120 литра за изваряване на ракия, охладител с медна серпентина, медна лула и меден капак на стойност 250.00 лева.

          Предвид гореизложените мотиви и на основание чл.63 ал.1 от ЗАНН Районен съд - Берковица

 

Р  Е  Ш  И  :

 

          ОТМЕНЯВА Наказателно постановление № 212 / 13.08.2013г. на Началника на Митница град Лом, В ЧАСТТА, с която на Т.Д. ***, с ЕГН ********** е наложено административно наказание глоба в размер на 1 000.00лв. на основание чл.109 ал.1 от ЗАДС, като НЕЗАКОНОСЪОБРАЗНО. 

         ПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление 212 / 13.08.2013г. на Началника на Митница град Лом, в ЧАСТТА, с която на Т.Д. ***, с ЕГН ********** е наложено административно наказание на основание чл.124 ал.3 от ЗАДС и е отнето съоражението послужило за извършване на нарушението – казан с вместимост 120 литра за изваряване на ракия, охладител с медна серпентина, медна лула и меден капак на стойност 250.00 лева, като ЗАКОНОСЪОБРАЗНО.

          РЕШЕНИЕТО подлежи на касационно обжалване по реда на АПК пред АС-Монтана в 14-дневен срок от съобщението на страните.

 

 

                                                      РАЙОНЕН СЪДИЯ: