Р Е Ш Е Н И Е

ГР.БЕРКОВИЦА, 18.10.2013г.

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

РАЙОНЕН СЪД гр.Берковица…….……...наказателна колегия в публично

заседание на 20 септември.…...……..………….……………………………….

през две хиляди и тринадесета година....……….……………………в състав:

 

                                            ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДЕСИСЛАВА ЦВЕТКОВА

                                                    

при секретаря К.А.….….……..……………..……и в присъствието на прокурора..……………………….……....…....като разгледа докладваното от

съдията Цветкова..………………………..………….....АН дело 331 по описа

за 2013г...…………………………………....и за да се произнесе взе предвид:

 

            Производството е по реда на чл.340 от НПК във връзка с чл.59 и сл. от ЗАНН.

          С Наказателно постановление 11010303 / 19.07.2013г. на Директор Агенция за държавна финансова инспекция град София на Ю.Д.В. ***, с месторабота „МБАЛ-Берковица” ЕООД град Берковица, с ЕГН ********** е наложено административно наказание глоба в размер на 500.00лв. на основание чл.129 ал.5 от ЗОП.

          Недоволна от така издаденото Наказателно постановление е останала Ю.Д.В., която обжалва същото с оплакване за неправилност, необоснованост и незаконосъобразност, като излага конкретни доводи. Пълномощникът й в хода на производството доразвива доводите изложени в жалбата.

          Въззиваемата страна чрез своя процесуален представител взема становище, че жалбата е неоснователна, а атакуваното НП-законосъобразно.

          Въззивният съд, като взе предвид събраните по делото писмени и гласни доказателства, доводите на страните посочени в жалбата, намира за установено следното:

          Жалбата е допустима: подадена в срока по чл.59 ал.2 от ЗАНН в съответствие с изискуемото от закона съдържание и от страна, имаща правен интерес и процесуална възможност за въззивно обжалване, а разгледана по същество се явява НЕОСНОВАТЕЛНА.

         Съдът като взе предвид становищата на страните и събраните по делото писмени и гласни доказателства, намира за установено следното от фактическа страна:

         „МБАЛ-Берковица ЕООД е публичноправна организация и възложител на обществени поръчки, по смисъла на чл.7, т.3 от Закона за обществените поръчки.

С чл.8 ал.2 от ЗОП е определено, че възложителите или упълномощени от тях длъжностни лица организират и провеждат процедурите за възлагане на обществени поръчки и сключват договорите за тях. Съгласно чл.8, ал.3 от ЗОП, когато възложителят е юридическо лице, правомощията по ал.2 се осъществяват от лицето, което го представлява. До 02.01.2012 г. болницата се е ръководила и представлявала от д-р Милтон Дамянов Викторов и от 03.01.2012 г. се представлява от Ю.Д.В., изпълняваща длъжността Прокурист, жалбоподател в настоящето производство.

          Съгласно Договор № 1 от 11.05.2011г, за доставка на лекарствени продукти, са доставени същите за 55 835,47 лв. без ДДС. Така сключеният договор е със срок на действие една година - до 11.05.2012 год.

На основание стойността на извършените доставки през предходния период, „МБАЛ- Берковица ЕООД следва да възложи доставка при условията на ЗОП. Съгласно чл.14, ал.4, т.2 от ЗОП възложителят може и да не проведе процедура по закона, но е длъжен да приложи условията и реда на Глава Осма „а от ЗОП (чл.101а и сл.), т.е. да възложи обществена поръчка чрез публична покана.

          На 12.11.2012г. е сключен Договор № 1, след проведена открита процедура по реда на ЗОП, открита с Решение № 1/26.07.2012 г. За времето от 16.05.2012 год. до 12.11.2012г. са изплатени 35 341,24 лв. с ДДС (29 451,03 лв. без ДДС) за доставка на лекарствени продукти въз основа на 46 бр. издадени от „Либра ЕАД, гр.София фактури. Тези средства са изплатени без да е налице договор, сключен при условията и реда на Закон за обществените поръчки.

          По време на проверката се установло, че през периода от 16.05.2012г. до 12.11.2012 г. в МБАЛ - Берковица не е възложена обществена поръчка за доставка на лекарствени продукти чрез публична покана, по реда на глава осма „а" от Закона за обществените поръчки. През същия период не е сключен договор за доставка, а извършените разходи за лекарствени продукти са доказани с първични счетоводни документи - фактури и банкови платежни документи.

         Задължението за откриване и провеждане на процедури за възлагане на обществени поръчки по реда на Закона за обществените поръчки и сключването на договори се вменява на ръководителите, по смисъла на чл.8, ал.1 от Закона за обществените поръчки.

В посоченият случай Прокуриста на МБАЛ-Берковица, в качеството си на представляващ възложителя носи отговорност за неспазване на изискването за възлагане на обществена поръчка чрез публична покана, по реда на глава осма „а от Закона за обществените поръчки.

Прокуриста на МБАЛ-Берковица е извършил нарушение, като не е възложила обществена поръчка чрез публична покана, по реда на глава осма „а" от Закона за обществените поръчки, преди да достави лекарствените продукти.

Предвди гореизложеното проверяващите достигнали до извода, че жалбоподателката е извършила нарушение и съставили АУАН от 25.02.2013г. за допуснато нарушение на чл.14 ал.4 т.2 във връзка с чл.101а от ЗОП  във връзка с чл.8 ал.3 във връзка с ал.2 във връзка с чл.7 т.3 от ЗОП. При предявяване на акта наказаната не направила никакви възражения. Не направил такива и в срока по чл.44 ал.1 от ЗАНН.

Административнонаказващият орган въз основа на акта за установяване на административното нарушение издадал атакуваното наказателно постановление, в което изцяло възприел фактическите констатации в акта и наложил съответното наказание.

         Изложената фактическа обстановка съдът прие за установена, въз основа на писмените и гласни доказателства събрани в хода на въззивното производство. Свидетелските показания на Т.С.Т. актосъставител съдът кредитира изцяло, като непротиворечиви, логични и в съответствие с писмените доказателства по делото.

          При така установената фактическа обстановка, съдът намира, че жалбата е неоснователна, поради следните съображения:

         Жалбоподателката оспорва изцяло констатациите отразени в АУАН и НП, като твърди, че не е извършила деянието, за което е наказана. Твърди още, че закупените лекарства не са надвишили праговете по чл.14 ал.4 от ЗОП. Навежда доводи, че в качеството си на прокурист не е представляваща собственика на капитала на дружеството, както и не е имала качеството на управител на ТД.

         От събраните по делото доказателства, в този смисъл и свидетелските показания на актосъставителя Т.С.Т. по несъмнен начин се доказва в процеса, че жалбоподателката е извършила деянието, за което е наказана.

         Съгласно чл.21 от ТЗ, прокуристът е физическо лице, натоварено и упълномощено от търговец да управлява предприятието му срещу възнаграждение. Упълномощаването може да бъде дадено на повече от едно лице за отделно или съвместно упражняване. Упълномощаването на прокуриста трябва да бъде с нотариално заверени подписи и да се заяви от търговеца за вписване в търговския регистър заедно с образец от подписа на прокуриста. Нормата на чл.22 от ТЗ визира, че прокуристът има право да извършва всички действия и сделки, които са свързани с упражняване на търговското занятие, да представлява търговеца, да упълномощава други лица за извършване на определени действия. Той не може да упълномощава другиго със своите права по закон.

         Ето защо съдът намира, че в конкретният случай правилно е определен субекта на административнонаказателната отговорност.

         Нормата на чл.14 ал.4 т.2 от ЗОП визира, че възложителите могат да не провеждат процедурите по закона, но са длъжни да прилагат условията и реда на глава осма "а" при обществени поръчки с обект по чл. 3, ал. 1 на стойност без ДДС за доставки или услуги - от 20 000 до 66 000 лв., а когато поръчката е с място на изпълнение извън страната - от 66 000 до 132 000 лв. В конкретният случай са изплатени 35 341.24 лева с ДДС / или 29 451.03 лева без ДДС/ на периода от 16.05.2012г. до 12.11.2012г. на фирма „Либра” ЕАД град София. Тези суми са изплатени без да е налице договор, сключен при условията и реда на ЗОП.

         Предвид на гореизложено съдът намира, че жалбоподателката е извършила това нарушение, поради което правилно й е вменена и административна отговорност.

         Предвид гореизложеното съдът намира, че жалбоподателката е извършила нарушението, за които е наказана и същото правилно е квалифицирано.

          По разбиране на настоящият съдебен състав фактическите обстоятелства свързани с настоящият случай не указват на маловажност по смисъла на чл.28 от ЗАНН, особено като се има предвид характера на този вид административно нарушение.

Предвид гореизложеното правилно наказващият орган е санкционирал жалбоподателя. При определяне размера на наказанието административнонаказващият е взел предвид целите на наказанието определени в чл.12 от ЗАНН, както и изискванията на чл.27 от ЗАНН - да отчита тежестта на конкретното нарушение, подбудите за неговото извършване и други смекчаващи или отегчаващи обстоятелства и имотното състояние на нарушителя, а също и обществената опастност на този вид административно нарушение, като е наложил съответното наказание.

Съдът намира направеното възражение от наказаната за приложението на чл.133 ал.2 от ЗОП за неоснователно. Тази норма визира, че когато нарушението е извършено при възлагане на обществена поръчка на стойностите по чл.14 ал.3 от ЗОП предвидените размери се намаляват. В случая обаче стойностите са определени в чл.14 ал.4 т.2 от ЗОП и е неприложима.

          Предвид гореизложеното съдът намира, че жалбата е неоснователна, а атакуваното наказателно постановление – законосъобразно и като такова следва да се потвърди.

Предвид гореизложените мотиви и на основание чл.63 ал.1 от ЗАНН Районен съд - Берковица

    

 

Р  Е  Ш  И  :

 

          ПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление11010303 / 19.07.2013г. на Директор Агенция за държавна финансова инспекция град София, с което на Ю.Д.В. ***, с месторабота „МБАЛ-Берковица” ЕООД град Берковица, с ЕГН ********** е наложено административно наказание глоба в размер на 500.00лв. на основание чл.129 ал.5 от ЗОП, като ЗАКОНОСЪОБРАЗНО.

          РЕШЕНИЕТО подлежи на касационно обжалване пред АС-Монтана в 14-дневен срок от съобщението на страните.

 

 

                                                         

                                                                  РАЙОНЕН СЪДИЯ: