Р Е Ш Е Н И Е

Гр. Берковица, 14.10.2013 г.

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

РАЙОНЕН СЪД – БЕРКОВИЦА, втори наказателен състав в публично съдебно заседание на десети октомври през две хиляди и тринадесета година в състав:

 

                                         ПРЕДСЕДАТЕЛ: Юлита Г.

 

При секретаря…Т.Й..…, като разгледа докладвано от съдия Г. АНД № 32 по описа за 2013 година, за да се произнесе, взе предвид следното:

Производството е по чл. 59, ал. 1 и сл. от ЗАНН вр. с чл. 189, ал. 8 от ЗДвП.

С Електронен фиш /ЕФ/ за налагане на глоба Серия К №0612089 на ОДМВР Монтана е наложено на П.Н.П. *** и ЕГН********** административно наказание - глоба в размер на 150 / сто и петдесет/ лева за нарушение по чл. 21, ал. 2 от ЗДвП на основание чл. 189,ал.4 във връзка с чл.182, ал. 2, т.4 от ЗДвП.

Недоволен от наложената глоба П. моли да бъде отменен издадения фиш, посочвайки, че е нарушен закона.

Въззиваемата страна ОДМВР- Монтана не изпраща представител и не взема становище по жалбата.

Доказателствата по делото са писмени и гласни. Съдът като ги обсъди във връзка с изложените доводи, намира жалбата за допустима и основателна.

Разгледана по същество жалбата е основателна по следните съображения:

На 21.06.2013 г. в 19:03 часа по път ІІ-81 при КПП-Чапраза  и с посока на движение от гр.София към  гр.Берковица   при наличието на ограничение на скоростта с поставен ПЗ В-26 – 50 км/ч, е установено и заснето с техническо средство Радар №TFR1М0610/12 /мобилна система за видеоконтрол на нарушенията на правилата за движение – TFR1-M/, че мпс – во - л. а. “Фолксваген Голф” с ДК №СА 45 97 РС се е движил с превишена скорост от 39 км/ч, като действително отчетената била 92 км/ч при приспаднати 3 км/ч , при разрешена скорост 50 км/ч извън  населено място . За нарушение по чл. 21, ал. 2 ЗДвП е наложено административно наказание на основание чл. 189, ал. 4 вр. с чл. 182, ал. 1, т. 2 от ЗДвП – глоба в размер на 150 лева на жалбоподателя П..

По делото не е приложена  справка от централна база КАТ ,от която да се установи въпросният автомобил дали е  собственост по регистрация на жалбоподателя П.  .

Техническото средство – мобилна система за видеоконтрол на нарушенията на правилата за движение – тип TFR1-M -Радар №0610/12 на 21.06.2013 г. е било поставено на служебен полицейски автомобил, видно от Протокол №185 – ФХПД/04.06.2012 г. е бил годен към  21.06.2013 г.

Процедурата по чл. 189, ал. 4 и сл. от ЗДвП се следва, респ. издава се ЕФ при нарушение, установено и заснето с техническо средство, в отсъствието на контролен орган и на нарушител. В случая горните обстоятелства не са налице, поради което е следвало да се следва общата процедура по ЗДвП и ЗАНН – съставяне на АУАН и издаване на НП. В чл.189, ал.4 от ЗДвП са посочени изрично условията, които следва да са налице кумулативно, за да се издаде електронен фиш, а именно нарушението да е установено и заснето с техническо средство в отсъствие на контролен орган и на нарушител, т.е издаването на електронен фиш е строго лимитирано и възможно само в случаите на предварително стационарно позиционирани технически средства със съответните предварителни обозначения за съществуването им, същите да работят на автоматичен режим без нужда от обслужване от съответен контролен орган. В останалите случаи при използване на мобилни технически средства, обслужвани и използвани непосредствено от контролен орган, тази разпоредба е неприложима и за констатирани с тези технически средства нарушения на ЗДвП е приложим общия ред за съставяне на АУАН и издаване на наказателно постановление. Противното разбиране на тези законови разпоредби би било заобикаляне на закона и стимулиране на незаконосъобразно бездействие на контролните органи, свързано с неосъществяване на активен контрол по спазване на закона, превенция на административните нарушения и непосредственото им разкриване и установяване.

Предвид горното издаденият ЕФ следва да бъде отменен.

На основание гореизложеното, съдът

 

Р Е Ш И:

        

ОТМЕНЯВА  Електронен фиш за налагане на глоба Серия  К №0612089 на ОДМВР Монтана,с който на П.Н.П. *** и ЕГН********** е наложено административно наказание - глоба в размер на 150 / сто и петдесет/ лева за нарушение по чл. 21, ал. 2 от ЗДвП на основание чл. 189,ал.4 във връзка с чл.182, ал. 2, т.4 от ЗДвП.

 

Решението може да се обжалва пред АС – Монтана в 14 / четиринадесет/ дневен срок от съобщаването му на страните, че е изготвено, на основанията предвидени в НПК и по реда на Глава дванадесета от АПК.

                                                          

 

                                                       РАЙОНЕН СЪДИЯ: