Р Е Ш Е Н И Е

ГР.БЕРКОВИЦА, 31.10.2013г.

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

РАЙОНЕН СЪД гр.Берковица…….……...наказателна колегия в публично

заседание на 11 октомври…...……..………….……………………………….

през две хиляди и тринадесета година………….……………………в състав:

 

                                            ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДЕСИСЛАВА ЦВЕТКОВА

                                                    

при секретаря К.А.…….….……..…..……………и в присъствието на прокурора..……………………….……....…....като разгледа докладваното от

съдията Цветкова..……………………………………...АН дело 316 по описа

за 2013г…………………………………......и за да се произнесе взе предвид:

 

            Производството е по реда на чл.59 и сл. от ЗАНН.

          С Наказателно постановление 215/ 30.07.2013г. на Заместник Кмет на Община Берковица на В.С.Й. ***, с ЕГН ********** е наложено административно наказание глоба в размер на 10лв. на основание чл.27 ал.1 от Наредба за осигуряване и поддържане на обществения ред на територията на Община Берковица.

          Недоволна от така издаденото Наказателно постановление е останала В.С.Й., която обжалва същото с оплакване за незаконосъобразност, като излага конкретни доводи. Предвид горното моли съда да постанови решение, с което да се отмени атакуваното наказателно постановление. В съдебно заседание пълномощникът й  доразвива доводите изложени в жалбата.

         Въззиваемата страна не изпраща представител и не взема становище по жалбата.

          Въззивният съд, като взе предвид събраните по делото писмени доказателства, доводите на пълномощника на жалбоподателя и посочените в жалбата основания, намира за установено следното:

          Жалбата е допустима: подадена в срока по чл.59 ал.2 от ЗАНН в съответствие с изискуемото от закона съдържание и от страна, имаща правен интерес и процесуална възможност за въззивно обжалване, а разгледана по същество се явява ОСНОВАТЕЛНА.

          Атакуваното наказателно постановление е издадено въз основа на акт за установяване на административно нарушение, с който е констатирано, че жалбоподателката на 06.06.2013г. около 15.00 часа в град Берковица на ул.”Парчевич” пред № 7 предизвикала скандал с лицето Ина Маринова от село Долни богров, изразяваща се в отправяне на обидни изрази и думи, след което и нанася шамар в областта на лицето. С това си деяние жалбоподателката е нарушила обществения ред и нормите на културно поведение. Това деяние е възведено като нарушение на чл.4 т.1 от НОПОРТОБ.

         При извършената служебна проверка за законосъобразност съдът констатира, че в хода на административнонаказателното производство са допуснати съществени процесуални нарушения, които са ограничили правото на защита на наказания.

         Съгласно чл.38 ал.3 от Наредба за осигуряване и поддържане на обществения ред и сигурност на територията на община Берковица наказателните постановления се издават от Кмета на общината или упълномощено от него лице.

         В конкретният случай атакуваното НП е издадено от Зам.кмета на Община Берковица. По делото липсват доказателства за упълномощаване, а и в обстоятелствената част на НП не е вписано такова – не е посочена заповед, въз основа на която да бъде издадено НП.        

         Предвид горното съдът счита, че наказателното постановление е незаконосъобразно поради това, че е издадено от некомпетентен орган.

         Това е особено съществено нарушение на процесуалните правила и е със самостоятелно отменително основание.

         Само за прецизност съдът отбелязва, че в обстоятелствената част на НП е сочено, че жалбоподателката е отправила обидни думи, но от доказателствата по делото не става ясно какви са тези думи, както и дали по своя характер те наистина са обидни.

         Липсата на описание на нарушението също съставлява съществено нарушение на процесуалните правила, тъй като това е съществен реквизид от АУАН и НП.

         Административнонаказателното производство срещу жалбоподателката е започнало с допускане на съществени процесуални нарушения, което е достатъчно основание за отмяна на наказателното постановление, без да е необходимо да се разглеждат въпросите по съществото на делото, а именно извършено ли е деяние, което по смисъла на чл.6 от ЗАНН да съставлява административно нарушение, извършено ли е виновно, правилно ли е наказан жалбоподателя и правилно ли е определен размера на наложеното наказание.

          Водим от горните съображения и на основание чл.63 ал.1 от ЗАНН Районен съд гр.Берковица

 

Р  Е  Ш  И  : 

                                                        

         ОТМЕНЯ Наказателно постановление № 215/ 30.07.2013г. на Заместник Кмет на Община Берковица, с което на В.С.Й. ***, с ЕГН ********** е наложено административно наказание глоба в размер на 10лв. на основание чл.27 ал.1 от Наредба за осигуряване и поддържане на обществения ред на територията на Община Берковица, като НЕЗАКОНОСЪОБРАЗНО.

          РЕШЕНИЕТО подлежи на касационно обжалване по реда на АПК пред АС-Монтана в 14 дневен срок от получаване на съобщението.

 

 

 

РАЙОНЕН СЪДИЯ: