Р    Е   Ш   Е   Н   И   Е

                      гр.Берковица, 10.10.2013 г.

 

                    В  ИМЕТО  НА  НАРОДА

 

Районен съд- Берковица в публично заседание на трети октомври през две хиляди и тринадесета година, в състав:

                                        

               ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЮЛИТА  Г.

 

при секретаря Т.Й., като разгледа докладваното от съдията АНД № 302 по описа за 2013 г.  на БРС, за да се произнесе взе предвид следното:

 

Административнонаказателното производство по чл.59 и сл. ЗАНН е образувано по жалба на ЕТ„ДИАНАС 88-А.А.” със седалище и адрес на управление  гр.Берковица ,ул.”Червена роза” №29,понастоящем ул.”Солунска”,представлявано от управителя А.  Д. А. с ЕГН **********, против НП №12-292 от 16.07.2013 г. на Директор на Дирекция„Инспекция по труда”-Монтана, с което за извършено нарушение на чл.153, ал.1 от КТ, на осн. чл. 416, ал.5 от КТ, му е наложено административно наказание “имуществена санкция” в размер на 1500 лв.

В жалбата си въззивникът твърди, че НП е незаконосъобразно,  издадено е при допуснати нарушения на процес. правила и в нарушение на материалния закон и моли съда да го отмени. В съдебно заседание чрез упълномощен адвокат доразвива доводите ,изложени в жалбата.

            Административно -наказващият орган – Дирекция  “Инспекция по труда”–Монтана чрез процесуалния си представител оспорва жалбата, като моли съда да потвърди наказателното постановление.В представена писмена защита излага подробно доводите си.

Съдът намира жалбата за процесуално допустима, тъй като е подадена от надлежна страна, в законоустановения за това срок и съдържа необходимите реквизити, а като взе предвид събраните по делото доказателства, намира за установено от фактическа страна следното:

На 04.07.2013г. св.С.Ш. ст.инспектор към Дирекция “Инспекция по труда”-гр.Монтана посетила хранителен  магазин ,обект на ЕТ”Дианас 88-А.А.” с цел рутинна проверка по спазване на трудовото законодателство. В момента на проверката не са представени графици за работа и Правилник за вътрешния трудов ред.Връчила  призовка до управителя на дружеството-работодател за явяване в Д”ИТ”-гр.Монтана и предоставяне на документи с оглед предмета на проверка-спазване на трудовото законодателство. На 09.07.2013г. при проверката по документи -  графици за работно време и Правилник за вътрешния трудов ред,предоставени ведно с останалите документи от упълномощено лице , св.Ш. констатирала, че работодателят ЕТ“ Дианас 88-А.А.” е нарушил разпоредбите на КТ като не е осигурил  необходимата непрекъсната  седмична почивка най-малко  48 часа в размер на два последователни дни ,от които един поначало е неделя  на работниците –Пламена Д.Андонова,Мария А.Лекова,Мая Д.Яврийска и Е.Цв.Петкова за периода  от м.януари 2013год.  до месец юли 2013год. . За констатациите бил съставен протокол от 09.07.13г.

 На 09.07.13г бил изготвен и акт за установяване на административно нарушение  №12-1202334 като в същия е посочено, че ЕТ“ Дианас 88-А.А.” с управител А.Д.А., в качеството му на работодател,  е нарушил разпоредбите на трудовото законодателство  с това, че не е осигурил  необходимата 48 часа непрекъсната седмична почивка  на работниците – Пламена Д.Андонова,Мария А.Лекова,Мая Д.Яврийска и Е.Цв. за периода  от м.януари 2013год.  до месец юли 2013год. , с което е нарушил чл.153 ал.1 от КТ.

Акта е съставен в присъствието представител на дружеството, на когото е и връчен, и подписан от него, без да са отразени възражения. Направени са възражения  в законоустановения срок.

Нарушението било констатирано  от свидетелите С.Ш. и Т.П.  – инспектори  в Дирекция “Инспекция по труда”- Монтана , при извършена проверка за спазване на трудовото законодателство на 04.07.12г. в  обекта  и на 09.07.2013г. по документи .

При проверката били констатирани и множество нарушения - всички описани в протокол за извършена проверка. В точка 6 от този документ е посочено, че работодателят не е осигурил 48 часа непрекъсната седмична почивка  на работниците – Пламена Д.Андонова,Мария А.Лекова,Мая Д.Яврийска и Е.Цв. за периода  от м.януари 2013год.  до месец юли 2013год.

 Въз основа на съставения акт и съобразявайки материалите в административно-наказателната преписка, административно- наказващият орган е издал обжалваното НП № 12-29/16.07.2013г. на Директора на Дирекция “Инспекция по труда” - гр.Монтана, с което на основание чл.416 ал.5 от КТ, във връзка с чл.414 ал.1 от КТ на  ЕТ“ Дианас 88-А.А.” с управител А.Д.А. “ е наложена имуществена санкция в размер на 1 500  / хиляда и петстотин/ лева, за нарушение на чл.153 ал.1 от КТ.

Така установената фактическа обстановка се потвърждава от всички събрани по делото писмени доказателства и от разпита в съдебно заседание на актосъставителя С.Ш.  и на свидетеля при установяване на нарушението и при съставяне на акта –  Т.П..

При така установената фактическа обстановка, от правна страна съдът намира,че жалбата е ОСНОВАТЕЛНА, по следните съображения:

Действайки като въззивна инстанция и подлагайки  на служебна проверка както акта, така и НП при така установената фактическа обстановка съдът направи  следните изводи от правна страна:

Актът за установяване на административно нарушение  е съставен от компетентно лице по смисъла на чл. 416,ал.1 от КТ, вр чл. 37, ал.1,б.”б” от ЗАНН. Издаденият акт е подписан от представител на нарушителя, актосъставителя и свидетеля при установяване на нарушението и съставянето на акта. При съставяне на акта са допуснати съществени нарушения на процесуалните правила, посочени в чл. 36 - 46 ЗАНН, които след това са пренесени изцяло и в издаденото от безспорно компетентен орган НП. Всеки акт за установяване на административно нарушение следва да съдържа определени реквизити, посочени изчерпателно в разпоредбата на чл.42 от ЗАНН, между които задължителни са датата и мястото на извършване на нарушението /т.3/. В настоящият случай съдът приема, че по делото не е установено  мястото на извършване на нарушението, като същото не е посочено в съставения АУАН. Видно от приложеният по делото АУАН ,в него е посочено само седалището и адреса на управление на работодателя в гр.Берковица, като не е посочено изрично място на извършване на нарушението. Дори да се презюмира, че нарушението е извършено по месторегистрация на ЕТ, то в хода на съдебното следствие се установи , че ЕТ има общо пет обекта и не е установено в кой от тях посочените лица полагат труд. Това обстоятелство, което е задължителен реквизит както на АУАН, така и на НП не е посочено и липсва както в акта, така и в НП. Следователно наказващият орган е задълбочил допуснатото нарушение като вместо да събере допълнителни доказателства, в тази насока, самостоятелно да установи и отстрани пропуска в АУАН, така както му е вменено задължение по чл. 53, ал.2 от ЗАНН, той при издаване на НП е допуснал нарушение и по чл.57, ал.1, т.5 ЗАНН –  липса на място, където е извършено.  Нормите на чл.42 ЗАНН и  на чл.57,ал.1 ЗАНН са императивни, тъй като са свързани с осигуряване правото на защита на привлечения към административно-наказателна отговорност, в чието съдържание се включва и правото му да се запознае с вмененото му нарушение – дата, място и обстоятелства, при които е извършено. Доколкото мястото на извършване на нарушението е основен елемент от обективната съставомерност на всяко нарушение то неговата липса всякога представлява съществено нарушение на процес. правила. Следва да се отбележи  и това, че мястото на извършване на нарушението освен като основен елемент на обективната съставомерност е от съществено значение за определяне компетентността както на контролния и наказващия орган, така и за определяне на местната подсъдност при разглеждане на делото от съда.

На следващо място настоящият състав счита, че както в АУАН така и в НП липсва пълно описание на нарушението, както и на обстоятелствата при които е извършено същото. В обстоятелствената част на наказателното постановление е намерило отражение съдържанието на нарушената правна норма на чл.153 ал.1 от КТ, но не и обстоятелствата на нарушението. Налице е нарушение на разпоредбата на чл.57 ал.1 т.5 от ЗАНН, изискваща описание на нарушението и обстоятелствата при които е извършено. Посоченото нарушение е съществено, тъй като нарушава правото на жалбоподателя да разбере за какво именно нарушение е санкциониран,  а също така препятства възможността за преценката за тежестта на нарушението.

 В процесния случай нарушението в издаденото НП  се явява описано по начин, непонятен както за нарушителя така и за съда, разглеждащ делото. По този начин са останали неизяснени и неуточнени съображенията и волята на наказващия орган по отношение на установеното от него, тъй като в издаденото НП липсва посочване на задължителни реквизити - място на извършване на нарушението.

Цитиранатите разпоредби  са императивни, тъй като осигуряват правото на защита на привлечения към административнонаказателна отговорност. Неправилното и неточно посочване, както и непосочването изобщо на необходимите реквизити на НП обуславя незаконосъобразността на издаденото НП и е предпоставка за неговата отмяна.

         Предвид съществения пропуск направен при съставяне на НП, този недостатък е опорочил цялото административнонаказателно производство С оглед на това разглеждането на спора по същество е безпредметен и обжалваното НП следва да се отмени изцяло като незаконосъобразно, издадено в нарушение на процесуалния закон.

Водим от изложените съображения и на основание чл. 63, ал.1 от ЗАНН съдът

                                 Р  Е  Ш  И  :

         ОТМЕНЯВА НП №12-292 от 16.07.2013 г. на Директор на Дирекция„Инспекция по труда”-Монтана, с което на ЕТ„ДИАНАС 88-А.А.” със седалище и адрес на управление  гр.Берковица ,ул.”Червена роза” №29,понастоящем ул.”Солунска”,представлявано от управителя А.  Д. А. с ЕГН **********, за нарушение по чл.153,ал.1 КТ е наложена имуществена санкция в размер на 1 500 лв., на основание чл.416,ал.5 във връзка с чл.414 ал.1  от КТ като незаконосъобразно.

РЕШЕНИЕТО  подлежи на касационно обжалване в 14-дневен срок от съобщаването му на страните, пред Административен съд-Монтана на основанията, предвидени в НПК и по реда на Глава дванадесета от АПК.

 

                                 ПРЕДСЕДАТЕЛ: