Р    Е   Ш   Е   Н   И   Е

                      гр.Берковица, 11.10.2013 г.

 

                    В  ИМЕТО  НА  НАРОДА

 

Районен съд- Берковица в публично заседание на тринадесети октомври през две хиляди и тринадесета година, в състав:

                                        

               ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЮЛИТА  Г.

 

при секретаря Т.Й., като разгледа докладваното от съдията АНД № 293 по описа за 2013 г.  на БРС, за да се произнесе взе предвид следното:

 

Производството е по реда на по реда на чл. 59 и сл. от ЗАНН.

 Образувано е по жалба от Р.П.А. ***,пл.”Йордан Радичков” №4 с ЕГН **********, срещу НП № М-17-ЗСР-11 от 08.07.2013г. , издадено от Началника на РДНСК-СЗР гр.Враца, с което на жалбоподателя е наложено административно наказание на осн. чл.232, ал.1, т.1 от ЗУТ - "глоба" от 1`000.00 лева за нарушение на чл.223, ал.2 от ЗУТ.

В съдебно заседание жалбоподателят -, редовно призован, не се явява. За него се явява адв.Й.Василев от АК-Монтана с пълномощно по делото. В хода на съдебните прения, последният от името на доверителя си поддържа жалбата , като моли НП да бъде отменено.

В съдебно заседание административно-наказващият орган Началника на РДНСК -СЗР гр.Враца - редовно призован, се представлява от ст.юрисконсулт Аврамова. В хода на съдебните прения, последната  моли съдът да потвърди НП, като правилно и законосъобразно.

От събраните гласни и писмени доказателства, съдът прие за установена следната фактическа обстановка:

Жалбата от Р.П.А. ***,пл.”Йордан Радичков” №4 с ЕГН **********, срещу НП № М-17-ЗСР-11 от 08.07.2013г. , издадено от Началника на РДНСК-СЗР гр.Враца, е подадена в законоустановения срок и от лице, което има право на жалба, поради което е допустима.

Разгледана по същество е основателна по следните съображения:

С Писмо изх.№М-221-03-239/07.05.2013год. Зам.началника на ДНСК е дал указания на Кмета на Община Берковица за предприемане действия съобразно правомощията си по ЗУТ за постройки ,находящи се в имот с идентификатор 03928,514,20 от кадастралната карта на гр.Берковица.При извършена на 28.05.2013год. проверка  от инспектори в РО”НСК”-Монтана  в Община Берковица, служба „Незаконно строителство” не са представени доказателства за предприети действия относно строежите в посочения имот,които действия да са отразени в Констативен акт.При проверката бил съставен констативен протокол от 28.05.2013г., в който било отразено каква документация е проверена от инспекторите, във връзка с коя преписка и какви нарушения са били констатирани . В хода на проверката служителите на РО”НСК”-Монтана констатирали, че в преписката не се съдържат данни за извършена на място проверка и предприети действия относно строеж /сграда без установено предназначение,използвана за гаражи/ находящ се в имот с идентификатор 03928.514.20, както и че липсват констатации относно законността и търпимостта на постройката и не са предприети последващи действия от община Берковица. Въз основа на тези констатации контролните органи приели, че Р.А., в качеството си на главен специалист „Незаконно строителство” към Община Берковица е нарушила чл.223, ал.2 от ЗУТ, за което св.Ч. в присъствието на св.Д.  съставила АУАН №М-17/28.05.2013г.

Жалбоподателката А. подписала акта и получила екземпляр от него. Въз основа на така съставения акт на 28.05.2013г. било издадено НП № М-17-СЗР-11 от 08.07.2013г. , издадено от Началника на РДНСК-СЗР, с което на жалбоподателя е наложено административно наказание на осн. чл.232, ал.1, т.1 от ЗУТ - "глоба" от 1`000.00 лева за нарушение на чл.223, ал.2 от ЗУТ.

От така изложената и приета фактическа обстановка, за да постанови Решението си, съдът следва да обсъди наличието на административно нарушение, доказателствата относно субекта на административното нарушение, административното наказание и реда по който то е наложено.

Процедурата по установяването на административно нарушение, издаването на НП и неговото обжалване е уредена в ЗАНН. За неуредените в посочения нормативен акт случаи, чл. 84 от ЗАНН, препраща към субсидиарно приложение на разпоредбите на НПК. В производството по обжалване на НП, административно-наказващия орган е този, който поддържа адмистративно-наказателното обвинение, съответно тежестта на доказване е за него. Отразените в Акт за установяване на административно нарушение фактически констатации  нямат доказателствена стойност по презумпция. Същите не се считат за установени до доказване на противното, със способите за събиране на доказателствата в наказателния процес. Във въззивното производство пред съда  се прилагат разпоредбите на НПК, съгласно които годни доказателства и доказателствени средства са само тези, събрани по реда и условията на Кодекса, като същите подлежат на проверка в хода на съдебното следствие.

В настоящия случай съдът е поставен в невъзможност да изследва въпроса дали е извършено административното нарушение, за което е санкциониран жалбоподателя, доколкото нито от обстоятелствената част на НП, нито от диспозитива и цифровата квалификация става ясно какво нарушение е вменено на А.. В обстоятелствената част е посочено, че се касае за неизпълнение на дадени указания на  главен специалист „Незаконно строителство” при Община Берковица. Не се сочи в какво се състои това  неизпълнение и на кои точно задължения, съответно от какво произтичат,доколкото чл.223, ал.1 от ЗУТ, съдържа общо правило касаещо правомощията на общинските администрации и следва да бъде посочено конкретното задължение, което е не изпълнено . След като АНО е приел, че жалбоподателят е нарушил чл.223, ал.2 от ЗУТ, е изписал една от формите на изпълнително деяние по чл.232, ал.1, т.1 от ЗУТ, а именно: неизпълнение на задълженията. АНО е бил длъжен да изследва от фактическа страна на кого са били делегирани задълженията, които според него са били нарушени и след това да определи субекта на административно-наказателна отговорност. Посочените нарушения на правилата за формулиране на НП са съществени по смисъла на закона и нарушават правото на защита на нарушителя да разбере в извършването на какво точно нарушение – от фактическа и от правна страна е обвинен, съответно да организира защитата си.

На следващо място е приложена санкционната норма на чл.232, ал.1, т.1 от ЗУТ, като не е конкретизирана съответната алтернатива, доколкото посочената правна норма съдържа в себе си три форми на изпълнително деяние.

С оглед изложеното и независимо от обстоятелството, че процедурите по съставяне на АУАН и издаване на НП не страдат от пороци, атакуваното НП следва да бъде отменено.

ВОДИМ  от горното и на основание чл.63, ал.1 от ЗАНН, съдът

 

Р Е Ш И:

 

ОТМЕНЯ  НП № М-17-ЗСР-11 от 08.07.2013г. , издадено от Началника на РДНСК-СЗР гр.Враца, с което на Р.П.А. ***,пл.”Йордан Радичков” №4 с ЕГН ********** е наложено административно наказание на осн. чл.232, ал.1, т.1 от ЗУТ - "глоба" от 1`000.00 лева за нарушение на чл.223, ал.2 от ЗУТ, като НЕПРАВИЛНО И НЕЗАКОНОСЪОБРАЗНО.

Настоящето Решение подлежи на касационно обжалване пред АС-Монтана в 14-дневен срок от съобщението за изготвено Решение до страните.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ..............