Р    Е   Ш   Е   Н   И   Е

                      гр.Берковица, 11.10.2013 г.

 

                    В  ИМЕТО  НА  НАРОДА

 

Районен съд- Берковица в публично заседание на десети октомври през две хиляди и тринадесета година, в състав:

                                        

               ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЮЛИТА  Г.

 

при секретаря Т.Й., като разгледа докладваното от съдията АНД № 289 по описа за 2013 г.  на БРС, за да се произнесе взе предвид следното:

 

Производство по чл.59 и сл. от ЗАНН.

Обжалвано е Наказателно постановление №29/16.04.2013год. на Началника на РУ”П” - Берковица, с което на основание чл.53 от ЗАНН и чл.271 ал.1 от ЗМВР на Д.М.и. *** и ЕГН ********** е наложено административно наказание “глоба” в размер на 50 лева, за нарушение на чл.60 ал.2 от ЗМВР.

 Жалбоподателят в жалбата моли съда да отмени наказателното постановление  като неправилно и противоречащо на закона. Твърди, че при връчване на призовката е уведомил полицейските служители, че поради неотложно пътуване ще се яви след седмица.

В съдебно заседание жалбоподателят редовно призован не се явява.

Жалбата е подадена от надлежна страна в срока по чл.59 ал.2 от ЗАНН, поради което е процесуално допустима.

От събраните по делото доказателства и становища на страните, преценени поотделно и в тяхната съвкупност, се установи следното от фактическа страна: На 21.03.2013г. св. Г.И. ***,  в присъствието на колегата си св. Д.Д., връчил призовка лично на жалбоподателя Д.М.И. за явяване на същата дата 21.03.2013 г., 18.00 часа  при ПИ Г.И. ***, с оглед необходимостта от снемане на обяснения. На посочената дата К. не се явил, като за неявяването си не посочил, каквато и да е причина. Направил това на следващия ден- 22.03.2013 година, когато свидетелят Г.И., в присъствието на колегата си Д.Д. и Св.Митов – и двамата полицейски служители, съставил срещу жалбоподателя акт за установяване на административно нарушение № 29/2013 година за това, че на 21.03.2013 година в 18:00 часа в сградата на РУ «Полиция» гр. Берковица лицето  редовно призовано с призовка да се яви , не се е явил и не може да посочи уважителни причини за неявяването си.  Препис от АУАН бил връчен на жарлбоподателя да се запознае със съдържанието му и да впише своите възражения. И. подписал акта, Като вписал че разполагал с мого малко време,за да се върне до гр.Берковица ,както и че не е длъжен след работно време.Други възражения не е депозирал  в предвидения в чл. 44, ал. 1 от ЗАНН срок.

Въз основа на съставения акт и материалите съдържащи се в административно – наказателната преписка, административно-наказващият орган е издал обжалваното НП като е възприел изцяло констатациите съдържащи се в АУАН.  На основание чл.271 ал.1 от ЗМВР на Д.М.и. *** и ЕГН ********** е наложено административно наказание “глоба” в размер на 50 лева, за нарушение на чл.60 ал.2 от ЗМВР. Наказателното постановление му е връчено лично.

Така установената фактическа обстановка се потвърждава  от показанията на разпитаният в съдебно заседание свидетел, както и приетите и приложени по делото писмени доказателства. Съдът кредитира изцяло показанията на  разпитания по делото свидетел, тъй като същият пресъздава това, което е възприел непосредствено като показанията му са логични и безпротиворечиви. Изяснява всестранно и пълно всички релевантни по делото обстоятелства.

При така установената фактическа обстановка съдът приема, следното: В хода на административно – наказателното производство не е  допуснато съществено нарушение на процесуалните правила, което да е довело до накърняване  на правото на защита на санкционираното лице. Актът за установяване на административно нарушение и наказателното постановление са издадени от оправомощени за това длъжностни лица, в рамките на определената им компетентност и са били надлежно предявени и връчени на жалбоподателя.

Безспорно е установено от доказателствата по делото, а не се спори и между страните, че на процесната дата  жалбоподателят, след като бил надлежно призован, не се явил без уважителни причини. Събраните писмени и гласни доказателства, преценени поотделно и в тяхната съвкупност са непротиворечиви. Изясняват всестранно и пълно фактите, и обстоятелствата предмет на установяване и доказване в настоящото производство, и по безспорен начин доказват осъществяване на нарушението. Фактите от обективна страна не се оспорват от  страна на жалбоподателя, тъй като в жалбата се излага единствено причините за неявяването  на  указаната в призовката дата. Твърдението на жалбоподателя, че  връчването на призовката е станало твърде късно,поради което не е успял да се яви, което евентуално би могло да се прецени като уважителна причина за неявяването му, не е подкрепено с доказателства. Опровергава се от представеното по делото НП № 137 от 12.04.2013год. от което е видно,че нарушението във връзка с което  му е съставен АУАН на 21.03.2013год. и във връзка с което е призован да се яви в сградата на РУП-Берковица е установено в 16.05часа,което означава,че жалбоподателят е разполагал с достатъчно време да се яви в 18.00часа Това установява обстоятелството,че свид.И., при  връчване на призовката, е съобразил явяването  да е в удобно за жалбоподателя време.

Съдът намира, че в процеса не се доказаха факти и обстоятелства, които биха обосновали становището на съда  за различни констатации от тези отразени в акта, а оттам и  за различни  правни изводи от тези на административно наказващия орган. Съдът намира, че нарушението е извършено от жалбоподателя, както от обективна, така и от субективна страна. За административните нарушения не се изисква пряк умисъл. Достатъчно е да са извършени непредпазливо. Наказващият орган се е съобразил с действителната фактическа обстановка, правилно е квалифицирал нарушението, което е било осъществено и правилно е приложил съответната административно-наказателна разпоредба на ЗМВР. В случая обаче съдът намира, че наказващият орган е наложил  наказание на жалбоподателя  в завишен размер. Разпоредбата на чл. 27, ал. 2 от ЗАНН задължава АНО при определяне на наказанието да вземе предвид тежестта на нарушението, подбудите за неговото извършване и другите смекчаващи и отегчаващи вината обстоятелства, както и имотното състояние на нарушителя. В тази връзка съдът намира, че наказателното постановление следва да се измени, като се намали размера на глобата. При определяне размера на глобата следва да се отчете обстоятелството, че липсват данни жалбоподателят до момента да е наказван за подобни деяния и е установено, че същият доброволно се е явил в сградата на РУ „Полиция” гр. Берковица в последствие- на другия ден. Освен това по делото липсват данни за имотното състояние на жалбоподателя, но предвид тежестта на нарушението и с оглед постигане целите на личната и на генералната превенция, съдът счита, че жалбоподателят И. следва да изтърпи наказание в минимален размер, а именно глоба в размер на 20,00 лв. В този смисъл следва да се измени наказателното постановление.

Водим от гореизложеното и на основание чл.63 ал.1 от ЗАНН, съдът

 

Р    Е    Ш    И :

 

ИЗМЕНЯ наказателно постановление №29/16.04.2013год. на Началника на РУ”П” - Берковица, с което на основание чл.53 от ЗАНН и чл.271 ал.1 от ЗМВР на Д.М.И. *** и ЕГН ********** е наложено административно наказание “глоба” в размер на 50 лева, за нарушение на чл.60 ал.2 от ЗМВР, като НАМАЛЯВА размера на наказанието глоба в полза на държавата от 50,00 лв. на 20,00лв. (двадесет) лева.

Решението подлежи на касационно обжалване пред Административен съд – гр.Монтана в 14-дневен срок от съобщаването му на страните, че е изготвено.

 

 

 

 

                                                ПРЕДСЕДАТЕЛ  :