Р Е Ш Е Н И Е

ГР.БЕРКОВИЦА, 31.10.2013г.

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

РАЙОНЕН СЪД гр.Берковица…….……...наказателна колегия в публично

заседание на 08 октомври..…...……..………….……………………………….

през две хиляди и тринадесета година……....……….………………в състав:

 

                                            ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДЕСИСЛАВА ЦВЕТКОВА

                                                    

при секретаря К.А...….….……..…………………и в присъствието на прокурора..……………………….……....…....като разгледа докладваното от

съдията Цветкова..………………………..………….....АН дело 288 по описа

за 2013г...…………………………………....и за да се произнесе взе предвид:

 

            Производството е по реда на чл.59 и сл. от ЗАНН.

          С Наказателно постановление 137/ 12.04.2013г. на Началника на РУ „Полиция” град Берковица на Д.М.И. ***, с ЕГН ********** е наложено административно наказание глоба в размер на 1 500.00лв. на основание чл.179 ал.3 т.2 от ЗДвП.

          Недоволен от така издаденото Наказателно постановление е останал Д.М.И., който обжалва същото с оплакване за неправилност, необоснованост и незаконосъобразност, като излага конкретни доводи. Навежда още доводи, че в хода на административно-наказателното производство са допуснати съществени нарушения на процесуалните правила, които са опорочили цялото административно-наказателно производство. Предвид горното моли съда да постанови решение, с което да се отмени атакуваното наказателно постановление, като незаконосъобразно. В хода на въззивното производство пълномощникът му доразвива доводите изложени в жалбата.

          Въззиваемата страна не изпраща свой процесуален представител и не взема становище по жалбата.

          Въззивният съд, като взе предвид събраните по делото писмени и гласни доказателства, доводите на пълномощника на жалбоподателя и посочените в жалбата основания, намира за установено следното:

          Жалбата е допустима: подадена в срока по чл.59 ал.2 от ЗАНН в съответствие с изискуемото от закона съдържание и от страна, имаща правен интерес и процесуална възможност за въззивно обжалване, а разгледана по същество се явява ОСНОВАТЕЛНА.

         Съдът като взе предвид становищата на страните и събраните по делото писмени и гласни доказателства, намира за установено следното от фактическа страна:

         Актът за установяване на административно нарушение е съставен за това, че на 21.03.2013г. около 16.05 часа на път ІІІ-815 и с посока на движение от село Боровци, обл.Монтана към село Гаврил Геново, обл.Монтана жалбоподателя И. управлявал колесен трактор „ЮМЗ – 6L” с ДКН М 29 02 ЕЕ, собственост на Илия Павлов Вехтареки, с ЕГН ********** ***. Колесният трактор се движи по път отворен за обществено ползване, като водачът не е закупил по реда на чл.10 ал.1 т.1 от ЗДвП винетка и няма залепен винетен стикер на предно панорамно стъкло за 2013г. за платена пътна републиканска мрежа. Проверяващите счели, че това е нарушение на чл.139 ал.5 от ЗДвП и му съставили АУАН.

         Изложената фактическа обстановка съдът прие за установена, въз основа на писмените и гласни доказателства събрани в хода на въззивното производство и по нея не се спори между страните.

         При така установената фактическа обстановка, съдът намира, че жалбата е основателна поради следните съображения:

         По направените процесуални възражения:

         Жалбоподателят Д.И. не оспорва фактическите констатации, но твърди, че това не съставлява нарушение, тъй като не се изисква за такова МПС винетен стикер. Навежда доводи, че в хода на административно - наказателното производство са допуснати съществени нарушения на процесуалните правила.

         Съдът намира направеното  възражение за основателно.

Очертаните от тази непротиворечива доказателствена съвкупност фактически положения обаче, според настоящата инстанция не обуславят извод за осъществен от жалбоподателя И. състав на административно нарушение, с посочената в АУАН и НП правна квалификация.  

         Безспорно е установено, а не се спори и между страните, че жалбоподателя на 21.03.2013г. около 16.05 часа е управлявал колесен трактор по път ІІІ-815, тоест път отворен за обществено ползване, като не е имал залепен винетен стикер.

         Безспорно е обстоятелството, че управлявания от жалбоподателя колесен трактор е регистриран съгласно ЗРКЗГТ. Нормата на чл. 140 ал. 6 от ЗДвП предвижда, че колесните трактори могат да се движат по изключение по пътищата, отворени за обществено ползване, по ред, определен с наредба, издадена от министъра на земеделието и храните, министъра на вътрешните работи и министъра на регионалното развитие и благоустройството, а именно Наредба № 15/ 07.04.2008 г. за реда за движение по пътищата, отворени за обществено ползване, на колесни трактори, тракторни ремаркета и друга самоходна техника, регистрирани съгласно ЗРКЗГТ. В тази Наредба няма текст, който да задължава при движение по път отворен за обществено ползване да се закупува винетка – арг.чл.5 и чл.14 от същата. Разпоредбата на чл. 10д от Закона за пътищата /ЗП/ визира изрично, че за колесни трактори, тракторни ремаркета и друга самоходна техника, регистрирана за работа съгласно Закона за регистрация и контрол на земеделската и горската техника, не се заплаща винетна такса.

          От гореизложеното може да се достигне до извода, че като се е движил жалбоподателя с колесен трактор без залепен върху предното обзорно стъкло валиден винетен стикер, представляващ удостоверителен знак за платена винетна такса, не е извършил деяние, осъществяващо административно нарушение по чл.139 ал. 5 от ЗДвП.

В този смисъл атакуваното НП е изцяло неправилно, съответно и незаконосъобразно.     

Предвид гореизложените мотиви и на основание чл.63 ал.1 от ЗАНН Районен съд-Берковица

 

Р  Е  Ш  И  :

 

          ОТМЕНЯВА Наказателно постановление 137/ 12.04.2013г. на Началника на РУ „Полиция” град Берковица, с което на Д.М.И. ***, с ЕГН ********** е наложено административно наказание глоба в размер на 1 500.00лв. на основание чл.179 ал.3 т.2 от ЗДвП, като НЕЗАКОНОСЪОБРАЗНО. 

          РЕШЕНИЕТО подлежи на касационно обжалване по реда на АПК пред АС-Монтана в 14-дневен срок от съобщението на страните.

 

 

                                                      РАЙОНЕН СЪДИЯ: