Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е

 Гр. Берковица, 07.10.2013 г.

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

            Берковски районен съд в публично съдебно заседание на двадесет и шести септември през две хиляди и тринадесета година, в състав:

 

                                               ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЮЛИТА Г.

        

          При секретар Т.Й., като разгледа докладваното от съдията НАХД № 286 по описа за 2013 г. и за да се произнесе взе предвид следното:

 

Производството е по реда на чл. 59 и сл. от ЗАНН.

Образувано е по жалба на Г.К.С. *** и  ЕГН ********** срещу наказателно постановление № 8/23.05.2013 г., издадено от Началника на РУ”П”-Вършец, с което на жалбоподателя, за нарушение на чл.55 от Закон за Министерството на вътрешните работи /ЗМВР/, на основание чл.270 ал.1 от ЗМВР е наложена глоба 500 лв.

В проведеното съдебно заседание жалбоподателят се явява лично и чрез пълномощника си доразвива доводите,изложени в жалбата.Дава  обяснения относно случилото се. Поддържа жалбата си, в която се отправя искане за отмяна на издаденото НП.

Въззиваемата страна – РУ”П”-Вършец не се представлява, но в съпроводителното писмо, с което жалбата е изпратена в съда се моли жалбата да бъде оставена без уважение, а наказателното постановление да бъде потвърдено.

След преценка - поотделно и в съвкупност на събрания по делото доказателствен материал, доводите и становищата на страните, съдът намира за установено  от фактическа и правна страна:

Жалбата е допустима, предвид обстоятелствата, че е подадена от санкционираното лице, в законоустановения 7-дневен срок от връчването му на оспореното наказателно постановление.

Разгледана по същество е основателна, макар и по причини различни от навежданите в жалбата.

От фактическа страна:

На  05.05.2013г. около 15.30 часа в град Вършец, кв.”Изток”, ул.”Трета” № 3 жалбоподателят се намирал на гости в дома на баща си Крум С. и празнували рожден ден. Баща му пускал  музика.Служители на РУ”П”-Вършец дошли на проверка и предупредили да не се пуска силна музика,тъй като по този начин се нарушава спокойствието на гражданите в интервала от 14.00 часа до 16.00 часа. Служителите на РУП-Вършец –В.Д. и П.А. впоследствие,без да извършват повторна проверка съставили  на жалбоподателя АУАН за нарушение на чл. 55 от ЗМВР – неизпълнение на отправеното му разпореждане да не пуска силна музика  като вписали,че нарушителят отказва да го получи., което било удостоверено с подписа на свидетеля П.А.- свидетел по съставяне на АУАН.

Въз основа на съставения акт за установяване на административно нарушение Началника на РУ”П”-Вършец издал обжалваното наказателно постановление.

      В хода на въззивното производство тези констатации не бяха потвърдени. Свидетелите В.Д. и П.А. не се явиха за участие в съдебно заседание, независимо, че са редовно призовани и не се сочат причини за неявяването им.        

Жалбоподателят прави възражения, че  не живее на посочения адрес,а е бил на гости на баща си,където са празнували рождения ден на сестра му.Твърди,че  във въпросния ден се е намирал там само в качеството си на гост..По делото не са представени доказателства от страна на административнонаказващия орган и не е изяснено обстоятелството дали жалбоподателят живее на посочения адрес и дали именно той е пускал музиката .Не е приложено към представената административно-наказателна преписка и писменото разпореждане,за което се твърди,че е издадено,нито в АУАН и НП се сочи неговия номер и дата.

Съдът намира, че административнонаказателното производство е приключило при неизяснена фактическа обстановка,поради което не се установява по безспорен и категоричен начин обстоятелството,че жалбоподателят е извършил нарушението ,за което е наказан.Видно от представените по делото доказателства за соченото нарушение е наказан бащата на жалбоподателя с НП №7 /23.05.2013год.

На следващо място съдът намира,че е допуснато и друго процесуално нарушение водещо до отмяна на издаденото НП. Чл. 55 от ЗМВР съдържа 5 алинеи, всяка от които представлява законна разпоредба по смисъла на чл. 57 ал.1 т.6 от ЗАНН.  Поради изложеното съдът намира, че с неуказване на конкретната алинея/конкретни алинеи,  не е изпълнено изискването на  чл. 57 ал.1 т.6 от ЗАНН при издаването на обжалваното наказателно постановление, същото да съдържа  нарушените законни разпоредби, които следва да са конкретно указани, а не да се извеждат или предполагат .Посоченото нарушение е съществено и не може да се санира в съдебното производство, поради което обжалваното наказателно постановление следва да бъде отменено като незаконосъобразно.

Мотивиран от горното и на основание чл. 63, ал. 1 от ЗАНН, Районен съд-Берковица

 

Р  Е  Ш  И :

 

ОТМЕНЯ НАКАЗАТЕЛНО ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 8/23.05.2013 г., издадено от Началника на РУ”П”-Вършец, с което на Г.К.С. *** и  ЕГН **********  , за нарушение на чл.55 от Закон за Министерството на вътрешните работи /ЗМВР/, на основание чл.270 ал.1 от ЗМВР е наложена глоба 300 лв., като НЕЗАКОНОСЪОБРАЗНО.

 

Решението подлежи на касационно обжалване пред  Административен съд-Монтана в 14-дневен срок от получаване на съобщението от страните, че е изготвено.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: