Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е

                                                           

гр. Берковица, 08.10.2013г.

 

 В      И М Е Т О   Н А     Н А Р О Д А

 

         Районен съд-Берковица в публично заседание на   двадесет и седми  септември две хиляди и тринадесета година в състав:

                                                  Председател: Юлита Г.

 

при секретаря Т.Й. като разгледа докладваното от съдията Г. НАХД  №281 по описа за 2013 година и за да се произнесе взе предвид следното:

Производството е образувано по жалба на Е.Д.С. *** и  с ЕГН **********, против Наказателно постановление № 32-0000184 от 28.06.2013г. на Началник в ОО „КД-ДАИ” гр.Монтана, с което му е наложено административно наказание „Глоба” в размер на 1500,00 лв. на осн. чл.93, ал.1, т.1 от Закона за автомобилните превози, за нарушение на чл.18, т.5 от Наредба №34/06.12.1999г. на МТ.

         В жалбата се твърди, че НП било незаконосъобразно, тъй като не е извършил нарушението,за което е наказан.В съдебно заседание чрез упълномощен адвокат доразвива доводите,изложени в жалбата и моли съдът да отмени издаденото НП.

Ответната страна – Началникът в ОО „КД-ДАИ” гр. Монтана, в придружително писмо моли наказателното постановлението  да бъде потвърдено.

Съдът, след като се запозна с депозираната жалба, установи, че същата е подадена от жалбоподателя в законоустановения срок, поради което е процесуално допустима, а разгледана по същество същата според съда е основателна.

От фактическа страна се установява следното: АУАН е съставен от актосъставителя С.Г.  -гл.специалист –инспектор ОО КД-ДАИ-гр.Монтана в присъствието на свидетелите Д.Д. също –спец.-инспектор ОО КД-ДАИ-гр.Монтана и мл.автоконтрольор К.З.-***.В него е записано- „на 19.06.2013год. в 16,00часа извърших проверка на лек автомобил….”.В съдебно заседание от показанията на двамата свидетели Г. и Д. –служители на ОО КД –ДАИ-гр.Монтана се установи, че на 19.06.2013г. служител  от РУП - гр. Вършец –К.З., извършил проверка на лек автомобил „Мицубиши Колт” с ДК №М 35 37 ВС на ул.”Ботуня” №41,а те двамата са извикани само във връзка със съставяне на АУАН. Това те сторили в сградата на РУ”П”-Вършец в присъствието на нарушителя като установили единствено,че същият не притежава Удостоверение”водач на таксиметров автомобил”. Други обстоятелства във връзка с извършеното нарушение двамата свидетели не установяват,тъй като не са присъствали по време на проверката и констатиране на описаното в АУАН и НП нарушение.Двамата свидетели твърдят,че са съставили АУАН по данни от служителите от РУП-Вършец.

Видно от приложения по делото АУАН бл.№ 157914/19.06.2013г. в същия е описано следното нарушение: “На 19.06.2013г. около 16,00 часа в гр.Вършец  ул. „Ботуня” №41 извърших проверка на лек автомобил „Мицубиши Колт” с ДК №М 35 37 ВС,боядисана в жълт цвят със залепени шахматни ленти по дължина на автомобила,надпис на превозвач на двете предни врати съгласно изискванията на Наредба №34/06.12.1999год. на МТ,като се установи следното нарушение-Водачът не  притежава удостоверение „водач на лек таксиметров автомобил”.Същият е спрян за проверка в 10,00часа на същата дата с един пътник,от който са снети писмени обяснения по случая”, с което нарушил  чл. 18 т.5 от Наредба № 34 за таксиметров превоз на пътници. Въз основа на този акт е издадено обжалваното НП, в което е описана същата фактическа обстановка. В НП за извършеното нарушение по чл. 18 т.5 от Наредба № 34 за таксиметров превоз на пътници, на жалбоподателя е наложено наказание по чл. 93 ал.1 т.1 от ЗАвПр - глоба в размер на сумата от 1500лв. 

От изложеното по-горе съдът намира, че при съставяне на АУАН и НП са допуснати съществени процесуални нарушения, които са възпрепятствали жалбоподателя да осъществи защитата си. Така например при описание на нарушението в АУАН никъде не е посочено, че жалбоподателят е управлявал таксиметров автомобил. Никъде в него не е посочено, че е извършвал превоз на пътници. Посочено е само „..с един пътник..” като не са вписани данни за пътника, за да се изисква от него да притежава удостоверение „водач на таксиметров автомобил.Според съда нарушен е чл. 42 т.4 от ЗАНН, тъй като в АУАНН липсва описание на нарушението, което да съответства на  нормата на чл. 93 ал.1 от ЗАвПр. В обжалваното наказателно постановление също са допуснати съществени процесуални нарушения при издаването му. Нарушена е разпоредбата на чл. 57 т.5 от ЗАНН, която изисква  в НП да се опише извършеното нарушение, обстоятелствата при които е извършено, както и доказателствата, които го потвърждават. В случая никъде в описанието на нарушението в НП не е посочено, че жалбоподателят е управлявал таксиметров автомобил, а още по-малко, че с него е извършвал обществен превоз или превоз за собствена сметка на пътници и товари без редовно издадени документи изискващи се за това. В АУАН и издаденото въз основа на него НП е вписано,че в автомобила се е намирал един пътник от който са снети писмени обяснения.Такива обаче не са приложени към административно наказателната преписка като доказателство,нито са посочени данни за лицето .

Предвид изложеното описанието на нарушението в АУАН и в обжалваното НП не съответства на наложеното наказание по чл. 93 ал.1т.1 от ЗАвПр, тъй като  за да бъде наложено наказание  по този текст от закона е необходимо първо нарушителят да управлява таксиметров автомобил, а освен това и да  извършва обществен превоз или превоз за собствена сметка на пътници и товари, без редовно издадените документи, изискващи се от регламент на европейските институции, от този закон и от подзаконовите нормативни актове по прилагането му. В случая това не е установено. Такова описание на нарушението липсва в акта и издаденото НП. Фактическата обстановка в акта и издаденото НП не съответства и на  показанията на разпитаните в съдебно заседание свидетели, които едва в съдебно заседание заявяват, че те не са присъствали по време на проверката на ул.”Ботуня” в гр.Вършец жалбоподателяг е управлявал таксиметров автомобил, но никой от тях не установява той да е извършвал превоз на пътници в него. Свидетелите разпитани по делото не описват автомобила дали е бил с открита или закрита табела „такси”, имало ли е пътници в него, бил ли е оборудван за такси. Описаната фактическа обстановка в акта и НП е създала невъзможност на нарушителя да разбере за какво е санкциониран по чл. 93 ал.1 т.1 от Закона за автомобилните превози, тъй като както в акта, така и в обжалваното наказателно постановление, липсват доказателства да е извършвал таксиметров превоз на пътници, за да му е необходимо да притежава удостоверение за водач на лек таксиметров автомобил. 

При така установеното от фактическа страна съдът направи следните правни изводи :

Безспорно се установява, че не са налице всички съставомерни елементи, които да установяват по категоричен и безспорен начин както от обективна, така и от субективна страна, извършеното от жалбоподателя нарушение  на чл.18, т.5 от Наредба №34 от 06.12.1999г. Действително той  към датата на проверката не е притежавал удостоверение „Водач на лек таксиметров автомобил”,  но  видно е, че към момента на проверката такова удостоверение не му е било необходимо, тъй като не е отразено, че е шофирал таксиметров автомобил на 19.06.2013г. в 10,00 часа, както и че е извършвал  таксиметров превоз на пътници, като последното е основание за налагане на административно наказание на жалбоподателя по чл.93 ал.1 т.1 от Закона за автомобилните превози.  

С оглед гореизложеното съдът намира, че наказващият орган неправилно и незаконосъобразно е ангажирал административно наказателната отговорност на нарушителя по чл. 93, ал.1, т.1 от ЗАвП.

Липсата на описание на нарушението, съответстващо на наложеното наказание е съществено процесуално нарушение опорочило цялата процедура по съставяне на наказателното постановление и налагане на наказанието, поради което НП като неправилно и незаконосъобразно следва да бъде отменено.  

Водим от гореизложеното и на основание чл.63, ал.1 пр.3 от ЗАНН съдът                                 Р  Е  Ш  И  :

 

 ОТМЕНЯ  Наказателно постановление № 32-0000184 от 28.06.2013г. на Началник в ОО „КД-ДАИ” гр.Монтана, с което  на Е.Д.С. *** и  с ЕГН **********  е наложено административно наказание „Глоба” в размер на 1500.00 лв. /хиляда и петстотин лева/ на осн. чл.93, ал.1, т.1 от ЗАвП за нарушение на чл.18, т.5 от Наредба №34/06.12.1999г. на МТ, като неправилно и незаконосъобразно.

Решението подлежи на обжалване пред Административният съд-гр.Монтана в четиринадесет дневен срок от връчване на съобщенията до страните, че също е изготвено.

 

                                                                РАЙОНЕН СЪДИЯ: