Р Е Ш Е Н И Е

30.10.2013г. гр. Берковица

 

В   И М Е Т О   Н А   Н А Р О Д А

 

           

РАЙОНЕН СЪД гр.Берковица…….……...наказателна колегия в публично

заседание на 11 октомври.....……..………….……………………………….

през две хиляди и тринадесета година..……….……………………в състав:

 

                                            ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЮЛИТА Г.

                                                    

при секретаря Т.Й.…….….……..………………и в присъствието на прокурора..……………………….……....…..като разгледа докладваното от

съдията Г...………………………....………...АН дело 261  по описа

за 2013г…………………………………....и за да се произнесе взе предвид:

 

                                                

            Производството е по реда на чл.59 и сл. от ЗАНН.

         Обжалвано е Наказателно постановление №12-035 от 11.06.2013г., издадено от Началник сектор „Рибарство и контрол”-Монтана, с което на жалбоподателя С.Е.Ц. ***  и ЕГН ********** за нарушение на чл.32 ал.1 от Закона за рибарството и аквакултурите е наложено административно наказание ГЛОБА в полза на държавата в размер на 2000 лв.  на основание чл.70, ал.1 от ЗРА ,както и са отнети в полза на Държавата 2 броя хрилни мрежи с размери  50 м. х 3м х 80мм, 1 брой надуваема гумена лодка с 2 броя гребла и помпа на основание чл.90 ал.1 от ЗРА.

Нарушителят обжалва наказателното постановление в 7-дневен срок от връчването му съгласно чл.59, ал.2 от ЗАНН. В жалбата си излага мотивите, поради които счита, че обжалваното наказателно постановление следва да се отмени – фактическата страна не отговаряла на обективната истина, на посочената дата изобщо не е бил в посочения район и изобщо не е осъществявал какъвто и да е риболов.За първи път разбрал за нарушението,след като бил извикан в РУП-Берковица.Твърди,че не притежава нито лодка,нито мрежи.Навежда доводи,че обжалва НП само в частта по отношение на наложеното наказание глоба,но не и в частта по отношение на отнетите 1бр. лока и 2бр. мрежи,тъй като не са негова собственост. В съдебно заседание,редовно призован се представлява от упълномощен адвокат,който доразвива доводите,изложени в жалбата и моли НП да бъде отменено.

В с.з. органа, издал обжалваното наказателно постановление не изпраща представител.В представено писмено становище/ получено след съдебно заседание / излага доводи за потвърждаване на издаденото НП

Съдът, като прецени събраните доказателства, установи:

Жалбата е подадена в срок и е процесуално допустима, разгледана по същество същата е основателна.

Не се установи по безспорен и категоричен начин, че жалбоподателят е осъществил описаното в акта и издаденото въз основа на него наказателно постановление, административно нарушение. Актът за установяване на административно нарушение няма обвързваща сила за фактите, описани в него, а извършването на нарушението подлежи на доказване по несъмнен начин от административно наказващия орган, като до тогава е в сила презумцията за невиновност, действаща в наказателното право. Съобразно събраните в съдебното производство доказателства, съдът установи следната фактическа:

С Акт за установяване на административно нарушение №А 0018248/26.04.2013г., съставен от инспектор Л.К. ***, е образувано административнонаказателно производство относно извършено от жалбоподателя административно нарушение. Деянието, осъществено от посочения за нарушител, е описано - на 26.04.2013г. в 06,15ч. лицето С.Е.Ц. е извършил стопански риболов от гумена лодка с 2 бр. хрилни мрежи във водите на яз.Огоста в землището на бивше с.Калиманица, общ.Берковица  в периода на пълна забрана за улов на пролетно-лятно размножаващи се риби ,съгласно Приложение №1 на ЗРА,с което нарушават чл.32 ал.1 от ЗРА и Заповед №РД 09-264/11.04.2013год. на Министъра на земеделието и храните.Господин Ц. е контролирал уредите в работно положение и боравил с тях.Имало уловена общо 19кг риба,от която платика -9 кг и сребриста каракуда-10кг.Рибата е върната обратно във водите на язовир Огоста..

С обжалваното наказателно постановление на нарушителя  е наложено административно наказание, като е определена глоба  в размер на 2000 лева относно установеното нарушение, а именно – извършва стопански риболов с 2 бр.хрилни мрежи  в периода на пълна забрана за улов на пролетно-лятно размножаващи се риби ,съгласно Приложение №1 на ЗРА,с което нарушават чл.32 ал.1 от ЗРА и Заповед №РД 09-264/11.04.2013год. на Министъра на земеделието и храните.Господин Ц. е контролирал уредите в работно положение и боравил с тях.Имало уловена общо 19кг риба,от която платика -9 кг и сребриста каракуда-10кги, с което деяние виновно е нарушил чл.32, ал.1 от ЗРА. При връчване на АУАН нарушителят не прави възражение.

         От разпита на свидетелите В., К. и Г. се установява, че тримата извършвали проверка по график от вечерта на 25 срещу 26 април 2013год..Наблюдавали яз.”Огоста” в землището на с.Калиманица.Сутринта към 5,30-6,00 забелязали 2 лица,разпознати по-късно като Вангел Иванов и С.Ц. ,които надули гумена лодка и влезли в язовира.Издърпали мрежите,но като видели приближаващите към тях  проверяващи ,излезли на брега.Единият се качил в лек автомобил и избягал ,а другият се скрил в гората.В лодката оставили уловената риба- 6 броя шаран и друг вид риба.Проверяващите подали сигнал в  РУ”П”-Берковица и помолили за оказване на съдействие като казали номера и марката на лекия автомобил,с който избягал единия от нарушителите.Така същите били открити и докарани същия ден в сградата на РУ”П”-Берковица,където им съставили съответно АУАН.  Свид.Г. в показанията си твърди,че при съставяне на АУАН визуално разпознали единия нарушител- С.,,тъй като успели да го видят като тръгнал да бяга към колата,с която избягал.

 При така изложените свидетелски показания и като извърши проверка на административнонаказателната преписка, съдът счита, че жалбата е  частично основателна.

      При служебна проверка на АУАН и НП съдът констатира, че са допуснати съществени нарушения на процесуалните правила при съставянето и респективно издаването им, довели до неговата  незаконосъобразност на атакуваното НП, което е абсолютно основание за отмяната му, поради което и не се налага произнасяне по същество на предмета на делото.

Административно-наказателната отговорност на жалбоподателя е ангажирана, като му е вменено във вина извършването на нарушение на чл.32, ал.1 от ЗРА, според която норма уловът на риба и други водни организми през периода на тяхното размножаване, съгласно приложение № 1, е забранен във водните обекти, посочени в чл.3, ал.1, т.1 и 2 от ЗРА. В цитираното Приложение № 1 към чл.32, ал.1 от ЗРА са посочени сроковете на забрани за улов на риба и други водни организми през периода на размножение, както и видовете риби и други водни организми, рибностопанските обекти и зони, за които се отнасят забраните.

Същевременно, обаче, в обстоятелствената част, както на обжалваното наказателно постановление, така и на издадения АУАН, не е посочена фактическа обстановка, при която е извършено нарушение. По същество липсва описание на конкретно установените факти и обстоятелства, не е посочено конкретно в какво се изразява от фактическа страна изпълнителното деяние, с което е осъществен съставът на административното нарушение, като липсват обстоятелствата относно това от какъв вид е бил уловената риба и какъв е периодът на забраната за улов на същата, нито пък е посочено язовир “Огоста” от който тип рибностопански обект е, съобразно нормата на чл.3, ал.1 от ЗРА, за да може да се прецени и кой е разрешения за улов в него период, съгласно Приложение № 1.

       В съставения акт за установяване на административно нарушение е посочено , че С.Ц. е извършвал стопански риболов  от гумена лодка с 2 броя хрилни мрежи във водите на яз.Огоста. Видно,обаче от установената в хода на съдебното производство фактическа обстановка наказаните лица са две като служебно известно/като съдия-докладчик по друго дело /.  /като съдия-докладчик по друго дело / на съда е обстоятелството,че другото лице също е „ контролирал  уредите в работно положение и боравил с тях” .  В този случай не става ясно кой точно  от двамата е извършителя на нарушението. Чл. 11 от ЗАНН изрично препраща към общата част на Наказателния кодекс относно въпросите по вината, вменяемостта, обстоятелствата, изключващи отговорността, формите на съучастие, приготовлението и опита. Очевидно в процесния случай става въпрос за нарушение ,извършено в съучастие под формата на съизвършителство по смисъла на чл. 20, ал. 2 от НК. В тази насока са и показанията на разпитаните свидетели в съдебно заседание, че наказаното лице С.Ц. и лицето Вангел Иванов са осъществявали риболов с 2бр. хрилни мрежи на посоченото място ,като  и двамата са участвали в действията по улавянето на рибата.В АУАН и НП е описана различна от установената в съдебно заседание фактическа обстановка .

На следващо място следва да бъде отбелязано следното: в обстоятелствената част на съставения акт за установяване на административно нарушение и издаденото въз основа на него наказателно постановление е посочено, че жалбоподателят е извършил стопански риболов с 2 броя мрежи във водите на яз.Огоста. В допълнителните разпоредби на ЗРА – т.28 е дадено легално определение на понятието “стопански риболов”, което го отличава от любителския риболов с оглед неговата цел – продажба на продукцията на пазара и реализиране на доход. От описаното в акта и наказателното постановление обаче, както и от събраните по делото доказателства не са налице данни извършваният риболов действително да е стопански, а не любителски, доколкото изобщо не е обсъдена целта на улова. Касае се за квалифициращ деянието признак от състава на нарушението, чието наличие следва да бъде установено, което в случая не е сторено.

В случая непълното излагане на обстоятелствата, свързани с осъществяване на нарушението по същество представляват липса на изложена фактическа обстановка, която АНО следва да отнесе към признаците на фактическия състав на нарушението. В издаденото наказателно постановление наказващият орган като нарушение е описал единствено това, че жалбоподателят лови риба в забранен за улов период, като не е посочил обстоятелствата, при които е сторено това, така както по-горе се изложиха. Коментираните непълноти се установяват по аналогичен начин и досежно АУАН, въз основа на който е издадено атакуваното НП. Обстоятелствата, при които е осъществено нарушението е следвало ясно и точно да намерят място в изложената от наказващия орган фактическа обстановка. Липса на конкретизация на деянието е нарушение на разпоредбите на чл.57, ал.1, т.5 от ЗАНН и на чл.42, т.4 от ЗАНН, съответно по отношение на НП и АУАН, които правни норми са императивни и спазването им е не само абсолютно условие за формална изрядност на административния акт, но и условие за неговата законосъобразност. Посочените нарушения на процесуалните правила са от категорията на съществените, тъй като е довело да ограничаване правото на защита на наказаното лице, което единствено от обстоятелствената част на наказателното постановление има възможност да разбере какво е вмененото му във вина административно нарушение и срещу кои факти и обстоятелства следва да се защитава.

Описанието на нарушението и обстоятелствата, при които е било извършено, следва да се съдържат в акта за установяване на административно нарушение и е недопустимо конкретиката да се установява чрез събиране на допълнителни доказателства – в случая чрез гласни доказателства. Актът за установяване на административно нарушение поставя началото на административнонаказателното производство и нарушителят следва да има възможност да разбере точно какво административно нарушение му се вменява, че е извършил. Събраните гласни доказателства могат да бъдат единствено доказателства в подкрепа на съдържащите се в акта за установяване на административно нарушение констатации. За да може да организира защитата си в пълен обем, привлеченият към административнонаказателна отговорност трябва да знае точно какво административно нарушение се твърди, че е извършил.

        При това наличие на съществени разминавания в установената в акта обстановка и изразеното от служителите  на ИАРА- Монтана, възниква основателно съмнение за достоверността на изложените в акта данни от страна на административния орган.  

Допуснатите процесуални нарушения не са от категорията нарушения в акта, които могат да се преодолеят по реда на чл.53, ал.2 ЗАНН, тъй като са съществени. Поради това издаденото наказателно постановление е съставено при съществено процесуално нарушение - в нарушение на разпоредбата на чл.57, ал.1, т.5 ЗАНН, и следва да бъде отменено.

 

Мотивиран така, съдът

                                                 Р Е Ш И :

        

        ОТМЕНЯ Наказателно постановление 12-035 от 11.06.2013г., издадено от Началник сектор „Рибарство и контрол”-Монтана,В ЧАСТТА  с което на жалбоподателя С.Е.Ц. ***  и ЕГН ********** за нарушение на чл.32 ал.1 от Закона за рибарството и аквакултурите е наложено административно наказание ГЛОБА в полза на държавата в размер на 2000 лв.  на основание чл.70, ал.1 от ЗРА

         ПОТВЪРЖДАВА НП 12-035 от 11.06.2013г., издадено от Началник сектор „Рибарство и контрол”-Монтана,В ЧАСТТА с което са отнети в полза на Държавата 2 броя хрилни мрежи с размери  50 м. х 3м х 80мм И 50м х 3,20м х 80мм на основание чл.90 ал.1 от ЗРА.

         Решението може да бъде обжалвано пред АС-Монтана в 14-дневен срок от съобщението.

 

 

                                                        ПРЕДСЕДАТЕЛ :