Р Е Ш Е Н И Е

25.10.2013г. гр. Берковица

 

В   И М Е Т О   Н А   Н А Р О Д А

 

           

РАЙОНЕН СЪД гр.Берковица…….……...наказателна колегия в публично

заседание на 11 октомври.....……..………….……………………………….

през две хиляди и тринадесета година..……….……………………в състав:

 

                                            ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЮЛИТА Г.

                                                    

при секретаря Т.Й.…….….……..………………и в присъствието на прокурора..……………………….……....…..като разгледа докладваното от

съдията Г...………………………....………...АН дело 258  по описа

за 2013г…………………………………....и за да се произнесе взе предвид:

 

                                                

            Производството е по реда на чл.59 и сл. от ЗАНН.

         Обжалвано е Наказателно постановление №12-032 от 11.06.2013г., издадено от Началник сектор „Рибарство и контрол”-Монтана, с което на жалбоподателя В.Г.И. *** и ЕГН ********** за нарушение на чл.38 ал.1 от Закона за рибарството и аквакултурите е наложено административно наказание ГЛОБА в полза на държавата в размер на 600 лв.  на основание чл.75, ал.1 от ЗРА

Нарушителят обжалва наказателното постановление в 7-дневен срок от връчването му съгласно чл.59, ал.2 от ЗАНН. В жалбата си излага мотивите, поради които счита, че обжалваното наказателно постановление следва да се отмени – фактическата страна не отговаряла на обективната истина, на посочената дата изобщо не е бил в посочения район и изобщо не е осъществявал какъвто и да е риболов.За първи път разбрал за нарушението,след като бил извикан в РУП-Берковица.В съдебно заседание,редовно призован се представлява от упълномощен адвокат,който доразвива доводите,изложени в жалбата и моли НП да бъде отменено.

В с.з. органа, издал обжалваното наказателно постановление не изпраща представител.В представено писмено становище/ получено след съдебно заседание / излага доводи за потвърждаване на издаденото НП

Съдът, като прецени събраните доказателства, установи:

Жалбата е подадена в срок и е процесуално допустима, разгледана по същество същата е основателна.

Не се установи по безспорен и категоричен начин, че жалбоподателят е осъществил описаното в акта и издаденото въз основа на него наказателно постановление, административно нарушение. Актът за установяване на административно нарушение няма обвързваща сила за фактите, описани в него, а извършването на нарушението подлежи на доказване по несъмнен начин от административно наказващия орган, като до тогава е в сила презумцията за невиновност, действаща в наказателното право. Съобразно събраните в съдебното производство доказателства, съдът установи следната фактическа:

С Акт за установяване на административно нарушение №А 0018148/26.04.2013г., съставен от инспектор сектор „РК”-Монтана, е образувано административнонаказателно производство относно извършено от жалбоподателя административно нарушение. Деянието, осъществено от посочения за нарушител, е описано - на 26.04.2013г. в 07,20ч. г-н И. извършва стопански риболов от гумена лодка с 2 бр. хрилни мрежи във водите на яз.Огоста в землището на бивше с.Калиманица, общ.Берковица като в мрежите са уловени  и задържани 6бр. риби с размери,по-малки от минимално допустимите -1бр. шаран- 20см.,1бр. шаран 25см.,1бр.платика,3бр. сребриста каракуда-12см.,с което нарушават чл.38 ал.1 от ЗРА.

С обжалваното наказателно постановление на нарушителя  е наложено административно наказание, като е определена глоба  в размер на 600 лева относно установеното нарушение, а именно – извършва стопански риболов с 2 бр.хрилни мрежи и уловил 6бр. риби с размери,по-малки от минимално допустимите -1бр. шаран- 20см.,1бр. шаран 25см.,1бр.платика-18см.,3бр. сребриста каракуда-12см , с което деяние виновно е нарушил чл.38, ал.1 от ЗРА. При връчване на АУАН нарушителят не прави възражение.

         От разпита на свидетелите В., К. и Г. се установява, че тримата извършвали проверка по график от вечерта на 25 срещу 26 април 2013год..Наблюдавали яз.”Огоста” в землището на с.Калиманица.Сутринта към 5,30-6,00 забелязали 2 лица,разпознати по-късно като В.И. и Светослав Цветков ,които надули гумена лодка и влезли в язовира.Издърпали мрежите,но като видели приближаващите към тях  проверяващи ,излезли на брега.Единият се качил в лек автомобил и избягал ,а другият се скрил в гората.В лодката оставили уловената риба- 6 броя.Проверяващите подали сигнал в  РУ”П”-Берковица и помолили за оказване на съдействие като казали номера и марката на лекия автомобил,с който избягал единия от нарушителите.Така същите били открити и докарани същия ден в сградата на РУ”П”-Берковица,където им съставили съответно АУАН.  Свид.Г. в показанията си твърди,че при съставяне на АУАН визуално разпознали единия нарушител- Светослав,,тъй като успели да го видят като тръгнал да бяга към колата,с която избягал.

 При така изложените свидетелски показания и като извърши проверка на административнонаказателната преписка, съдът счита, че жалбата е основателна.

         В съставения акт за установяване на административно нарушение са пропуснати задължителни реквизити - липсва яснота при фактическото описание на нарушението, както и на обстоятелствата, при които е било извършено. Посочено е, че В.И. е извършвал стопански риболов  от гумена лодка с 2 броя хрилни мрежи във водите на яз.Огоста. Видно,обаче от установената в хода на съдебното производство фактическа обстановка наказаните лица са две  и нарушението е извършено в съучастие.  Чл. 11 от ЗАНН изрично препраща към общата част на Наказателния кодекс относно въпросите по вината, вменяемостта, обстоятелствата, изключващи отговорността, формите на съучастие, приготовлението и опита. Очевидно в процесния случай се сочи на съучастие под формата на съизвършителство по смисъла на чл. 20, ал. 2 от НК. В тази насока са и показанията на разпитаните свидетели в съдебно заседание, че наказаното лице В.И. и лицето Светослав Цветков са осъществявали риболов с 2бр. хрилни мрежи на посоченото място като  и двамата са участвали в действията по улавянето на рибата.В АУАН и НП е описана различна от установената в съдебно заседание фактическа обстановка .

         Съгласно чл.42, т.4 от ЗАНН в акта за установяване на административното нарушение трябва да се съдържат и обстоятелствата, при които е било извършено, но в случая актосъставителите в съдебно заседание установяват фактическа обстановка съвсем различна от отразената в АУАН и НП. В  АУАН и издаденото въз основа на него НП липсва  конкретика при описанието на фактите – няма изрично посочване на минималните размери за всеки от установените видове риба , а само извода, че установените размери са под  минимално допустимите . Разпитаните свидетели твърдят, че рибите са били маломерни, но говорят за 6 бр. шаран ,което е различно от отразеното в АУАН и изобщо не сочат  размерите им. Поради това не може да се установи  дали уловената риба действително е била маломерна според критериите на Приложение № 2 от ЗРА.

           Административнонаказателната отговорност на В.И. е ангажирана за нарушение на чл.38, ал.1 от ЗРА, а именно за улов на риба, чиито размери са под минимално допустимите. Доколкото нормативната регламентация на дължината е в сантиметри, според Приложение № 2, към което препраща чл.38, ал.4, т.1 от ЗРА, установяването на нарушението следва да се извърши чрез измерване с техническо средство.Видно от събраните по делото гласни доказателства чрез разпита на актосъставителя В. и свид.К. и Г., уловените от В.И. 6 бр. риби са върнати обратно в язовира.Никой от тях не свидетелства  относно това по какъв начин е установен размера на рибите ,т.е. чрез какво техническо средство е измерена дължината им или е направена приблизителна  преценка на око . Липсва протокол, удостоверяващ начина на измерване на рибата и използваното средство за измерване ,което следва да бъде извършено със сертифициран метър или  рулетка,тарирана със стикер.

      В случая разликата между констатирания размер на уловената риба платика /18 см./ и минимално допустимия размер на улов на този вид риба по Приложение № 2 към чл.38, ал.1 т.1 от ЗРА - 20 см, както и сребриста каракуда /12см./ и минимално допустимия размер на този вид риба -15см. е достатъчно малка.В случай, че не се установява начина на извършване на измерването , при наличие на отклонение при измерването, надхвърлящо допустимия толеранс, би  довело до друг правен извод за обективната страна от състава на нарушението. Актосъставителят не е документирал действието , удостоверяващо начина на измерване на рибата и използваното средство за измерване ,не се сочат други свидетели,присъствали при измерване на рибата,освен самите проверяващи.

Описанието на нарушението и обстоятелствата, при които е било извършено, следва да се съдържат в акта за установяване на административно нарушение и е недопустимо конкретиката да се установява чрез събиране на допълнителни доказателства – в случая чрез гласни доказателства. Актът за установяване на административно нарушение поставя началото на административнонаказателното производство и нарушителят следва да има възможност да разбере точно какво административно нарушение му се вменява, че е извършил. Събраните гласни доказателства могат да бъдат единствено доказателства в подкрепа на съдържащите се в акта за установяване на административно нарушение констатации. За да може да организира защитата си в пълен обем, привлеченият към административнонаказателна отговорност трябва да знае точно какво административно нарушение се твърди, че е извършил. Допуснатите процесуални нарушения не са от категорията нарушения в акта, които могат да се преодолеят по реда на чл.53, ал.2 ЗАНН, тъй като са съществени. Поради това издаденото наказателно постановление е съставено при съществено процесуално нарушение - в нарушение на разпоредбата на чл.57, ал.1, т.5 ЗАНН, и следва да бъде отменено.

 

Мотивиран така, съдът

                                                 Р Е Ш И :

        

        ОТМЕНЯ Наказателно постановление 12-032 от 11.06.2013г., издадено от Началник сектор „Рибарство и контрол”-Монтана, с което на жалбоподателя В.Г.И. *** и ЕГН ********** за нарушение на чл.38 ал.1 от Закона за рибарството и аквакултурите е наложено административно наказание ГЛОБА в полза на държавата в размер на 600 лв.  на основание чл.75, ал.1 от ЗРА

         Решението може да бъде обжалвано пред АС-Монтана в 14-дневен срок от съобщението.

 

 

                                                        ПРЕДСЕДАТЕЛ :