Р Е Ш Е Н И Е

ГР.БЕРКОВИЦА, 10.10.2013г.

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

РАЙОНЕН СЪД гр.Берковица…….……...наказателна колегия в публично

заседание на 10 септември.....……..………….……………………………….

през две хиляди и тринадесета година..……….……………………в състав:

 

                                            ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДЕСИСЛАВА ЦВЕТКОВА

                                                    

при секретаря К.А.…….….……..………………и в присъствието на прокурора..……………………….……....…..като разгледа докладваното от

съдията Цветкова..………………………..…………...АН дело 205 по описа

за 2013г…………………………………....и за да се произнесе взе предвид:

 

            Производството е по реда на чл.59 и сл. от ЗАНН.

          С Наказателно постановление 428/ 15.05.2013г. на Директора на РДГ - Берковица на М.Ц.Ц. ***, с ЕГН ********** е наложено административно наказание глоба в размер на 50.00 лева на основание чл.266 ал.1 от ЗГ във връзка с чл.213 ал.1 т.1 от ЗГ, глоба в размер на 50.00 лева на основание чл.266 ал.1 от ЗГ във връзка с чл.213 ал.1 т.2 от ЗГ, отнети в полза на държавата на основание чл.273 ал.1 от ЗГ – вещите, послужили за извършване на нарушението – 1брой товарен автомобил „Фиат Дукато” бордови, с ДКН М 07 88АР, определена на основание чл.275 ал.2 от ЗГ парична равностойност на липсващите вещи – предмет на нарушението, а именно 2 куб.м. дърва за огрев от дървесен вид акация, нарязани на размери от 1.00 метър на стойност 50.00 лева.

          Недоволен от така издаденото Наказателно постановление е останал М.Ц., който обжалва същото с оплакване за незаконосъобразност, като излага конкретни доводи. Предвид горното моли съда да постанови решение, с което да се отмени атакуваното наказателно постановление, като незаконосъобразно. В съдебно заседание пълномощникът му доразвива доводите изложени в жалбата.

          Въззиваемата страна чрез своя процесуален представител взема становище, че жалбата е неоснователна, а атакуваното НП - законосъобразно.

          Въззивният съд, като взе предвид събраните по делото писмени и гласни доказателства, доводите на страните и посочените в жалбата основания, намира за установено следното:

          Жалбата е допустима: подадена в срока по чл.59 ал.2 от ЗАНН в съответствие с изискуемото от закона съдържание и от страна, имаща правен интерес и процесуална възможност за въззивно обжалване, а разгледана по същество се явява ЧАСТИЧНО ОСНОВАТЕЛНА.

          Съдът като взе предвид становищата на страните и събраните по делото писмени и гласни доказателства, намира за установено следното от фактическа страна:

          При извършена проверка на 20.03.2013г. на асфалтов път в село Боровци, обл.Монтана от служители на въззиваемата страна по спазване на Закона за горите е установен товарен автомобил марка „Фиат Дукато” бордови с ДКН М 07 88 АР. Водач на този автомобил бил жалбоподателя М.Ц.Ц.. С моторното превозно средство се транспортирали 2 куб.м. дърва за огрев от дървесен вид акация, нарязани от по един метър. При проверката се констатирало, че същите са немаркирани с КГМ или общинска марка и са без превозен билет. Предвид на това на жалбоподателя бил съставен Констативен протокол – л.7 от делото, а въз основа на това бил съставен и акт за нарушение на чл.213 ал.1 т.1 и т.2 от ЗГ на място след извършената проверка.

          Жалбоподателят не направил възражения по констатациите при съставянето на акта. Не направил такива и в срока по чл.44 ал.1 от ЗАНН. Въз основа на събраните в хода на производството доказателства административнонаказващият орган издал атакуваното наказателно постановление.

          Изложената фактическа обстановка съдът прие за установена, въз основа на писмените и гласни доказателства събрани в хода на въззивното производство. Свидетелските показания на В.Л., Н.Н. и Р.А. съдът кредитира изцяло, като непротиворечиви, логични и в съответствие с писмените доказателства по делото.

          При така установената фактическа обстановка, съдът намира, че жалбата е основателна поради следните съображения:

По направените процесуални възражения:

          Жалбоподателят навежда доводи, че не е извършил нарушението, за което е наказан, както и че в хода на административнонаказателното производство са допуснати съществени нарушения на процесуалните правила. Твърди още, че неправилно е приложена разпоредбата на чл.273 ал.1 от ЗГ, тъй като МПС е собственост на трето лице и е използвано без негово знание и разрешение от наказания

          Безспорно е установено от доказателствата по делото, че жалбоподателят на 20.03.2013г. е спрян за проверка от служители на въззиваемата страна на асфалтов път в село Боровци, обл.Монтана. По безспорен начин от разпита на свидетелите се установи в процеса, че е санкционирания е управлявал МПС, с което са транспортирани дърва за огрев от акация, които не са били маркирани със съответната контролна марка, както и не са имали превозен билет. Жалбоподателят по никакъв начин не доказа твърденията си в процеса свързани с оспорените констатации. Обстоятелството, че не е изяснен произхода на дървения материал е ирелевантно обстоятелство, тъй като жалбоподателят е санкциониран за транспортиране на дърва за огрев. Факт е че не са били маркирани нито с КГМ, нито с общинска такава. Жалбоподателят не е представил на проверяващите превозен билет за дървата, като не е представил такъв и в хода на въззивното производство.

          Предвид на гореизложено съдът намира, че жалбоподателя е извършил нарушение на чл.213 ал.1 т.1 и т.2 от Закона за горите, поради което правилно му е вменена и административна отговорност.

          Предвид гореизложеното съдът намира, че жалбоподателя е извършил нарушенията, за които е наказан и същите правилно са квалифицирани по чл.213 ал.1 т.1 и т.2 от ЗГ.

          По разбиране на настоящият съдебен състав фактическите обстоятелства свързани с настоящият случай не указват на маловажност по смисъла на чл.28 от ЗАНН, особено като се има предвид характера на този вид административно нарушение. Тези обществени отношения по транспортиране на дърва за огрев са масово нарушавани и са причина за неблагоприятните последици.

Предвид гореизложеното правилно наказващият орган е санкционирал жалбоподателя. При определяне размера на наказанието административнонаказващият е взел предвид целите на наказанието определени в чл.12 от ЗАНН, както и изискванията на чл.27 от ЗАНН - да отчита тежестта на конкретното нарушение, подбудите за неговото извършване и други смекчаващи или отегчаващи обстоятелства и имотното състояние на нарушителя, а също и обществената опастност на този вид административно нарушение, като е наложил съответните наказания.

Предвид гореизложеното съдът намира, че жалбата е неоснователна в тази си част, а атакуваното наказателно постановление – законосъобразно и като такова следва да се потвърди.

          Съдът обаче намира възраженията на жалбоподателя за неправилно приложение на чл.273 ал.1 от ЗГ и по чл.275 ал.2 от ЗГ за основателно.

          Безспорно се установи в процеса, че отнетото МПС е собственост на „Рид 09” ЕООД град Берковица, представлявана от Р.А., свидетел в настоящето производство. От показанията на последния  се установява, че е предоставил на жалбоподателя автомобила, с цел да проверка на техническото му състоянеие за евентуална покупко – продажба. Предвид на това наказания без знанието и съгласието на собственика на МПС е извършил действия, които съставляват нарушения на ЗГ.

Ето защо съдът намира, че в тази част НП е незаконосъобразно и като такова следва да се отмени.

На следващо място, неправилно наказващият орган е наложил и последното административно наказание - заплащане паричната равностойност на липсващите вещи, предмет на нарушението - 2 плътни куб. метра дърва за огрев, в размер на 50.00 лева, тъй като безспорно установено е, в процеса, че дървесината не е липсваща, а оставена на отговорно пазене – арг.л.11 от делото. АНО е имал правната възможност да постанови нейното отнемане в полза на държавата, вместо да присъжда паричната й равностойност.

В този смисъл обжалваното НП следва да бъде отменено по отношение присъдената парична равностойност на предмета на нарушението.

          Водим от горните съображения и на основание чл.63 ал.1 от ЗАНН Районен съд гр.Берковица

 

Р  Е  Ш  И  : 

 

          ПОТВЪРЖДАВА    Наказателно постановление 428/ 15.05.2013г. на Директора на РДГ – Берковица, в ЧАСТТА, която на М.Ц.Ц. ***, с ЕГН ********** е наложено административно наказание глоба в размер на 50.00 лева на основание чл.266 ал.1 от ЗГ във връзка с чл.213 ал.1 т.1 от ЗГ и глоба в размер на 50.00 лева на основание чл.266 ал.1 от ЗГ във връзка с чл.213 ал.1 т.2 от ЗГ, като ЗАКОНОСЪОБРАЗНО.                                     

          ОТМЕНЯ Наказателно постановление 428/ 15.05.2013г. на Директора на РДГ – Берковица, в ЧАСТТА, с която на М.Ц.Ц. ***, с ЕГН ********** е наложено административно наказание отнемане в полза на държавата на основание чл.273 ал.1 от ЗГ – вещите, послужили за извършване на нарушението – 1брой товарен автомобил „Фиат Дукато” бордови, с ДКН М 07 88АР и определена на основание чл.275 ал.2 от ЗГ парична равностойност на липсващите вещи – предмет на нарушението, а именно 2 куб.м. дърва за огрев от дървесен вид акация, нарязани на размери от 1.00 метър на стойност 50.00 лева, като НЕЗАКОНОСЪОБРАЗНО.

          РЕШЕНИЕТО подлежи на касационно обжалване по реда на АПК пред АС-Монтана в 14 дневен срок от получаване на съобщението.

 

 

 

РАЙОНЕН СЪДИЯ: