Р   Е   Ш   Е   Н   И   Е

 

гр. Берковица, 30.10.2013 г.

 

В  ИМЕТО НА  НАРОДА

 

Берковски районен съд, І състав в публичното заседание на двадесет и девети октомври през две хиляди и тринадесета година в състав:                                                                              

Председател:  Калин Тодоров

 

при секретаря П. И., като разгледа докладваното от съдия Тодоров гр. дело № 352 по описа за 2013г., за да се произнесе взе предвид следното:

 

Производството е по иск за увеличение на присъдена издръжка с правно основание чл. 150 от Семейния кодекс.

В исковата молба непълнолетния ищец Л.С.Т., със съгласието на своята майка С.П.К., твърди, че с влязло в сила решение, постановено по гр.д. № 267/1999 год., Берковският районен съд е осъдил ответника – неговия баща С.Л.Т., да му заплаща месечна издръжка в размер 20 лева, считано от м. май 1999г., ведно със законната лихва върху всяка просрочена вноска, до настъпването на причини, обуславящи нейното изменение или прекратяване. Поддържа, че от определянето на тази издръжка са изминали повече от 13 г., през което време и нуждите му от храна, облекло и учебни пособия значително са нараснали. Изтъква, че икономическите условия, при които е определена издръжката в размер 20 лв. месечно, са се изменили съществено и животът като цяло е поскъпнал; изминал е продължителен период от време и средствата, необходими за задоволяване на ежедневните му потребности са се увеличили значително, като този размер, който е и под минимално определения по закон, е крайно недостатъчен. Поддържа също, че е ученик в Ха клас в ЛПГ - гр.Берковица, като последният клас е XII, посещава редовно учебните занятия и не е на държавна издръжка. Наред с това закупува всички учебници, а за специалността Механизация на горското стопанство, която учи, закупува и допълнителни помагала по специализираните предмети. Сочи, че майка му полага преките и непосредствени грижи по неговото възпитание и отглеждане, но счита, че и баща му, като родител, въпреки, че не се интересува от него и не го е виждал, би следвало да дава средства за издръжка, докато завърши образованието си. Счита, че една издръжка в размер 150 лв. месечно няма да представлява особено затруднение за баща му и същият ще може да я заплаща редовно. Счита също, че с този размер на издръжката ще си подсигури достатъчно средства за нормално обучение и за посрещане на основни и необходими разходи за храна, облекло, учебници и учебни помагала и пособия. Твърди, че ответникът е в трудоспособна възраст, няма задължения към други лица и без особени затруднения може да му заплаща по-голяма издръжка, която ще е съответна на неговите нужди и потребности. Моли съда, след установяване на твърдените обстоятелства да постанови решение, с което да измени размера на присъдената издръжка, като осъди ответника да му заплаща, със съгласието на неговата майка, вместо по 20 лв., по 150 лв. месечна издръжка, считано от датата на предявяване на иска, ведно със законната лихва върху всяка просрочена вноска, до настъпването на причини, обуславящи нейното изменение или прекратяване, както и да му заплати направените разноски по водене на делото.

Ответникът С.Л.Т. ***, редовно известен, в срока за отговор на исковата молба не взема становище по иска, не прави възражения, не посочва и не представя доказателства и не е поискал събирането на такива. Редовно призован за участие в съдебно заседание не се явява и не се представлява.

Отдел “Закрила на детето” към Дирекция “Социално подпомагане” Община Берковица в писмено становище по делото поддържат, че с оглед най-добрия интерес на детето е необходимо и двамата родители да поемат своите задължения по отглеждането, възпитанието и развитието на детето.

Съдът, като прецени събраните по делото писмени и гласни доказателства, намери за установено от фактическа и правна страна, следното:

Искът е допустим, а разгледан по същество е основателен.

Безспорно е по делото и от представеното удостоверение за раждане се установи, че ответника С.Л.Т. е баща на ищеца, като с влязло в сила решение от 10.01.2000г. по гр.д. № 267/1999г. на БРС е осъден да заплаща на С.П. Терзийска, в качеството й на майка и законна представителка на малолетното дете Л.С.Т. издръжка в размер 20 лв. месечно, считано от месец май 1999г. От този момент до приключване на устните състезания по настоящето дело е изминал период повече от 14 години. Установи се по делото, от представеното удостоверение от 15.07.2013г., издадено от работодателя на майката на ищеца, че последната е реализирала месечен доход за едногодишния период преди завеждане на делото средно в размер 300 лв.

От друга страна, ответникът не е ангажирал доказателства за доходите си.

Видно от удостоверение от 12.07.2013г., издадено от Лесотехническа професионална гимназия, гр.Берковица, ищецът е бил редовен ученик за учебната 2012-2013г. Свидетелката Здравка Еленкова, приятелка и съседка на майката на ищеца, която също има дете, което учи заедно с ищеца в Лесотехническата гимназия в паралелката по Механизация, установи с показанията си в съдебно заседание, че още от осми клас майката на ищеца му закупува учебници, а учебниците за 11-ти клас не са на стойност по-малко от 100 лв. Свидетелката твърди, че за издръжката на дете в 11-ти клас са необходими доста средства, тъй като на ищеца и нейното дете им предстоят курсове и обучения по специалността „Механизация”. От показанията на свидетелката се установи също, че бащата на ищеца от 17 години не е посещавал дома му, не е идвал на празниците на сина си, както и че майката полага основните грижи за отглеждането на детето.

По така установените факти по делото не се спори.

С оглед на горното, от правна страна, съдът намира за обосновани следните изводи:

Съгласно чл. 143, ал. 2 от СК родителите дължат издръжка на своите ненавършили пълнолетие деца независимо дали са работоспособни и дали могат да се издържат от имуществото си, а съгласно чл. 150 от СК при изменение на обстоятелствата присъдената издръжка или добавката към нея може да бъде изменена или прекратена. С оглед потребностите на децата и възможностите на родителите, съобразно законовата разпоредба на чл. 142, ал.1 от СК, съдът намира, че са налице елементите от състава на разпоредбата на чл. 150 от СК за увеличение на присъдената издръжка.

Обективно за периода от 14 години от присъждането на издръжката с решението по гр.д. № 267/1999г. на БРС, обстоятелствата са се изменили. Ноторен е фактът (който следва да бъде взет предвид), че в последните няколко години се забелязва трайна тенденция на съществено нарастване на цените на стоките и услугите, което предпоставя и изисква по-висок размер на средствата за издръжка на едно дете. Налице са изменения както на минималната работна заплата за страната и инфлационния индекс, така и на необходимите средства за издръжка на едно лице месечно, а така също и на макроикономическата обстановка в страната.

От друга страна, ищецът е пораснал, вече е на 17 години, и за задоволяване на нуждите му от храна, облекло, учебни пособия и други ежедневно необходими разходи са нужни значителни средства, които следва да се поемат от родителите й съобразно доходите и възможностите им. Доходите на майката и издръжката, която е осъден да заплаща ответника-баща не са достатъчни да задоволят нарасналите нужди на ищеца, което обуславя и необходимостта от увеличение на присъдената издръжка.

Съдът отчита, че с установения по-горе доход майката на ищеца е в обективно затруднение за осигуряване издръжката на детето, с оглед нарасналите му нужди. От друга страна, съгласно закона и добрите нрави ответника-баща също трябва да полага грижи и да осигурява издръжка за своето дете. Неоправдано е както от етична, така и от правна страна, с оглед нарасналите нужди на детето, да продължи изплащането от ответника на присъдената преди 14 години с решението на съда издръжка.

С оглед изложеното, съдът намира, че за непълнолетния ищец месечната издръжка следва да бъде не по-малко от 220 лева. Съгласно чл.140, ал.3 от СК тази сума следва да се разпредели между родителите съобразно с възможностите им, като се вземат предвид и непосредствените грижи по отглеждането и възпитанието на детето от страна на майката и получаваните от нея месечни помощи за деца. Имайки предвид, че бащата-ответник е млад, работоспособен и няма данни за здравословни пречки, както и че при повече воля и желание от негова страна би могъл да осигурява повече средства за съществуване, съдът намира, че същият ще участва в издръжката на ищеца с претендираната сума от 150 лева, който размер няма да затрудни неговата собствена издръжка. Останалите необходими средства ще се дават от майката, която ще продължи да полага преки и непосредствени грижи по възпитанието и отглеждането на ищцата.

В съдебното заседание процесуалния представител на ищеца поиска постановяване на неприсъствено решение срещу ответника. Съдът намира, че са налице предпоставките за постановяване на неприсъствено решение срещу ответника по предявения иск – с разпореждането от 10.10.2013г. на страните са указани последиците от неспазването на сроковете за размяна на книжа и от неявяването им в съдебно заседание; искът е вероятно основателен с оглед на посочените в исковата молба обстоятелства и представените доказателства.

При този изход на делото ответника следва да заплати държавна такса върху увеличения размер на издръжката в размер 187,20 лева, както и направените от ищеца разноски за адвокатско възнаграждение от 150 лв.

Въз основа на изложеното, съдът

 

Р     Е     Ш     И :

 

ИЗМЕНЯ РАЗМЕРА НА ИЗДРЪЖКАТА, присъдена с решение от 10.01.2000г. по гр. д. № 267/1999 г. на БРС, като ОСЪЖДА С.Л.Т., с ЕГН **********, с постоянен адрес гр.Бяла Слатина, ул.”Димитър Благоев” № 112 да ЗАПЛАЩА на Л.С.Т. с ЕГН **********, със съгласието на майка му С. Петцова К. с ЕГН **********, и двамата от гр.Берковица, ул.”Страцимировска” №3, вместо по 20 лева по 150 (сто и петдесет) лева месечна издръжка, ведно със законоустановената лихва върху всяка просрочена вноска от 31.07.2013г. до окончателното й изплащане или до настъпване на законни причини за изменение или прекратяване на издръжката, както и направените в производството разноски от 150 лв. за адвокатско възнаграждение. 

ОСЪЖДА С.Л.Т., с ЕГН **********, с постоянен адрес гр.Бяла Слатина, ул.”Димитър Благоев” № 112 ДА ЗАПЛАТИ за присъдената издръжка в полза на държавата по сметка на ВСС държавна такса в размер 187,20 лева, както и 5 лева държавна такса при служебно издаване на изпълнителен лист.

ДОПУСКА предварително изпълнение на решението относно присъдената издръжка на основание чл.242, ал.1 от ГПК.

 

Решението не подлежи на обжалване.

                      

                                                                             РАЙОНЕН СЪДИЯ: