Р Е Ш Е Н И Е

ГР.БЕРКОВИЦА, 11.10.2013 г.

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

РАЙОНЕН СЪД гр.Берковица……………III състав,.гражданска колегия в публично заседание на 26 септември……………..……………………… през две хиляди и тринадесета година…………........……………………………в състав:

 

                                                              ПРЕДСЕДАТЕЛ: Ел.ФИЛИПОВА

 

при секретаря Св.П.………………………………и в присъствието на прокурора……………………………..като разгледа докладваното от съдията Филипова……….…………………………….гр.дело 346 по описа за 2013г………….……...……………..и за да се произнесе взе предвид следното:

 

            Молбата е за прекратяване на брака с развод по взаимно съгласие и е с правно основание чл.50 от СК.

        

Двамата съпрузи – Д. и П. Йорданови - поддържат, че са сключили граждански брак на 04.09.2010 година и от брака си нямат  ненавършили пълнолетие деца.  Твърдят също, че са постигнали взаимно съгласие, което било сериозно и непоколебимо да прекратят брака си, като са постигнали съгласие и по всички въпроси, съгласно чл.51 от СК, за което представят и съответно споразумение.

В съдебно заседание и двамата поддържат горното, като са категорични, че сериозно са обмислили, както възможността за заздравяване на брака, така и последиците от развода. Поддържат изложеното в молбата и споразумението  и молят съда, да постанови решение, с което допусне развод и прекрати брака им, като утвърди постигнатото между тях споразумение.

         По делото са събрани писмени доказателства, след чиято преценка в тяхната съвкупност и поотделно, съдът приема за установено следното :

         Двамата съпрузи са сключили граждански брак на 04.09.2010 година и от брака си нямат ненавършили пълнолетие деца.

За да бъде допуснато прекратяване на брака по взаимно съгласие по реда на чл.50 от СК, то съгласието на страните трябва да е взаимно, непоколебимо и сериозно. Двамата съпрузи заедно заявиха съгласието си за прекратяване на брака - веднъж с подаване на молбата и след това лично пред съда при разглеждане на делото в открито съдебно заседание. Решението им е категорично и окончателно, по разбиране на съда е обмислено задълбочено и не е резултат на моментно хрумване или временно настроение.

За да бъде утвърдено постигнатото между страните споразумение, регламентиращо условията, при които се прекратява брака, то трябва да е пълно, да не противоречи на закона и да са защитени правата на децата. Представеното споразумение по чл.51 от СК е изчерпателно и пълно и след цялостната му преценка, съдът намира, че същото не противоречи на закона и морала. Изчерпателно страните са постигнали съгласие по всички въпроси, които следва да бъдат уредени при прекратяване на брака и то по начин, съответстващ на законорегламентирания.

По изложените съображения така постигнатото споразумение следва да бъде утвърдено в диспозитива на решението.

С подаване на исковата молба страните са внесли дължимия размер ДТ

Водим от гореизложените мотиви, съдът

 

Р   Е   Ш   И :

 

         ПРЕКРАТЯВА с развод брака между Д.С.Й.  с ЕГН ********** *** Симеон 2  и П.И.П.-Й. с ЕГН ********** *** Симеон 2,  сключен на 04.09.2010 г. в гр. Вършец, акт № 8/04.09.2010 година по ВЗАИМНО СЪГЛАСИЕ НА СТРАНИТЕ.

 

         УТВЪРЖДАВА представеното споразумение по чл.51, ал.1 от СК, по силата на което :

         Семейното жилище, находящо се в гр. Вършец, ул. Цар Симеон № 2 ,  собственост на родителите на Д.С.Й. се предоставя за ползване на Д.Й..

         Страните нямат взаимни претенции за издръжка.

След прекратяване на брака П.И.П.-Й. ще носи предбрачното си име П..

Страните заявяват че са уредили всички имуществени и лични отношения помежду си.

 

Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.         

                                                          

                                                           РАЙОНЕН СЪДИЯ :