Р Е Ш Е Н И Е

ГР.БЕРКОВИЦА, 11.10.2013г.

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

РАЙОНЕН СЪД гр.Берковица……………III състав,.гражданска колегия в публично заседание на 26 септември………………….……………… през две хиляди и тринадесета година…………........……………………………в състав:

 

                                                              ПРЕДСЕДАТЕЛ: Ел.ФИЛИПОВА

 

при секретаря Св.П.………………………………и в присъствието на прокурора……………………………..като разгледа докладваното от съдията Филипова……….…………………………….гр.дело 251 по описа за 2013г…………………….…………..и за да се произнесе взе предвид следното:

 

          Производството е по иск за развод с правно основание чл.49 от СК.

 

         Ищецът Н.П.Н. твърди в исковата си молба, че с ответницата са съпрузи, сключили граждански брак на 27.10.1991 година и от брака си нямат ненавършили пълнолетие деца. Твърди, че първите години след сключване на брака  отношенията им са били добри, но преди три години ответницата напуснала семейната жилище. Конфликтите им се появили, след като разбрал че му изневерява. Твърди, че от три години са във фактическа раздяла и бракът им е изчерпан от съдържание и съществува само формално. Моли съда, да постанови решение, с което прекрати брака, сключен между него и ответницата като дълбоко и непоправимо разстроен по вина на последната, да му предостави за ползване семейното жилище, след развода ответницата да носи предбрачното си фамилно име Н..

         Ответницата в предоставения срок по чл.131 ГПК не взема становище по предявения иск.

 

В съдебно заседание страните постигнаха съгласие за прекратяване на брака и подписаха споразумение за последиците от развода.

 

Доказателствата по делото са писмени и гласни. След преценката им, съдът намери за установено следното:

 

Страните са сключили граждански брак 27.10.1991 година и от брака си имат две навършили пълнолетие деца. Безспорно е обстоятелството, че в последните години брачната връзка между страните е разкъсана, като отношенията им се характеризират с настъпило отчуждение и неразбирателство по различни въпроси от семейното им ежедневие. Следва да бъде изяснено, дали настъпилото в отношенията между страните разстройство е от категорията на визираното такова в СК,  наличието на което да обуславя прекратяване на брака.

 

Състоянието на дълбоко и непоправимо разстройство на брака, като едно от основанията за допускане на развод, се характеризира с непоправимо изчезване на уважението и доверието между съпрузите, на взаимното разбирателство и общите усилия за обезпечаване благополучието на семейството. По разбиране на настоящия съдебен състав, това обстоятелство се доказа от твърденията на страните, както и от показанията на разпитания по делото свидетел. Доказа се "дълбоко" разстройство, т.е. пълно отсъствие на дължимото съдържание на брачната връзка. Настъпилото разстройство в нея е и "непоправимо", т.е. то е окончателно, без възможност за преодоляване и възстановяване на съпружеските отношения. Свидетелство в тази насока е и настъпилата фактическа раздяла. Последната е резултат от пълното изчерпване от съдържание на брака, каквото е вменено от закона и морала.

Причините, довели до това разстройство на брачната връзка са от различно естество. В постигнатото споразумение по реда на чл.49, ал.4 СК страните са направили искане съдът да не се произнеся по въпроса за вината, поради което и съдът няма да  изследва този въпрос.

С прекратяване на брака настъпват последици в имуществената и личната сфера на всяка една от страните. Законодателят е предвидил част от тези отношения да бъдат уредени непременно в рамките на бракоразводния процес. В конкретния случай страните са постигнали споразумение по основните въпроси, по които съдът дължи произнасяне. В рамките на предоставените на съда правомощия, последният следва да се убеди, че постигнатото между страните съгласие не противоречи на закона и морала и най — вече, че са защитени правата на родените в брака деца. В конкретния случай към момента на прекратяване на брака не са налице непълнолетни, чиито интереси да бъдат охранявани.

 

С оглед изхода на делото и постигнатото споразумение всички разноски се поемат от всяка една от страните така както са направени. Ответницата  следва да заплати по сметка на БРС  допълнителна ДТ за прекратяване на брака 25.00 лева.

        

При такъв разбор на доказателствата  съдът

Р  Е  Ш  И  :

 

          ПРЕКРАТЯВА С РАЗВОД БРАКА между Н.П.Н. с ЕГН ********** ***  и Р.И.Н. с ЕГН ********** ***, сключен на 27.10.1991 г. в гр.Вършец, акт 59/27.10.1991 година, поради ДЪЛБОКО И НЕПОПРАВИМО РАЗСТРОЙСТВО.

  

ОДОБРЯВА постигнатото между страните споразумение, по силата на което :

         ПРЕДОСТАВЯ ползването на семейното жилище, находящо се в  гр.Вършец, ул. Цар Симеон № 22, собственост на родителите на Н.П.Н. на Н.Н..

 

         ПОСТАНОВЯВА след прекратяване на брака ответницата Р.И.Н. да носи предбрачното си фамилно име Н..

 

СТРАНИТЕ нямат претенции за издръжка един към друг.

 

         ОСЪЖДА Р.И.Н. с ЕГН ********** *** ДА ЗАПЛАТИ в полза на държавата по сметка на ВСС 25.00 лева ДТ за прекратяване на брака, както и 5.00 лева ДТ за издаване на изпълнителен лист.

 

        

 

          РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване пред МОС в двуседмичен срок от получаване на съобщение от страните, че е изготвено.

                                                                                             

 

РАЙОНЕН СЪДИЯ: