МОТИВИ към присъда по НОХД – БП № 409/ 2013год.-05.11.2013г. по описа на БРС,ІІ н.с. 

Районна прокуратура - гр. Берковица е повдигнала обвинение срещу М.Л.К. роден на ***г*** български гражданин ,с основно  образование , безработен , неженен ,  ЕГН********** за това ,че на 22.10.2013година,около 02.18часа в град Берковица,област Монтана по ул.“Александровска“,с посока на движение от центъра към бензиностанция „ОМВ“ управлявал товарен автомобил „Мерцедес“,модел „Спринтер“,ДК№М 57 30ВА,собственост на Никола Рангелов Николов от град Берковица с концентрация на алкохол в кръвта от над 1.2 на хиляда, а именно 1.24 на хиляда,установено по надлежния ред с техническо средство –„Алкотест Дрегер“7510,с фабр.№АRВВ 0070,тариран и годен за работа-престъпление  по  чл.343б, ал. 1 НК.  

В съдебно заседание представителят на прокуратурата поддържа обвинението със същата правна квалификация на деянието. Счита, че от събраните по делото доказателства  обвинението се доказало по несъмнен начин с оглед и на което подсъдимия следва да бъде признат за виновен  в извършването на престъплението по чл.343 б ал.1 от НК. По отношение на индивидуализиране на наказанието представителят на държавното обвинение предлага на подсъдимия да  бъде наложено наказание при условията на чл. 55 от НК , тъй като намира , че  са налице изключителни и многобройни смекчаващи вината обстоятелства, при които и най-лекото наложено наказание ще се окаже несъразмерно тежко. Подсъдимият не е осъждан, не е освобождаван от наказателна отговорност по реда на чл.78А от НК,признава вината си.. Прокурорът пледира на подсъдимия да  бъде наложено и   наказание лишаване от  право да управлява МПС,тъй  като същият  е правоспособен водач.

       Подсъдимият М.Л.К.  участва в С.З. лично ,   признава се   за виновен . На ДП също  признава вината си и твърди,че изпил две питиета и поради това,че не се чувствал повлиян от алкохола,тръгнал за цигари.

Съдът, след като прецени събраните по делото доказателства поотделно и в тяхната съвкупност и обсъди доводите и съображенията на страните, намира за установено следното: 

ОТ ФАКТИЧЕСКА СТРАНА: Подсъдимият М.Л.К. роден на ***г*** български гражданин ,с основно  образование , безработен , неженен ,  ЕГН********** .

Същият  е правоспособен водач на  МПС ,  притежава СУМПС и е правоспособен водач с категории „В“ и „М“.Наказван е за извършени нарушения на ЗДвП .

    На 22.10.2013година около  02.18 часа в град Берковица служители на РУ“ПОЛИЦИЯ“-Берковица спрели за проверка  товарен автомобил „Мерцедес“,модел „Спринтер“,ДК№М М 57 30ВА.Същия се движел по ул.“Александровска“,с посока на движение от центъра на града към бензиностанция „ОМВ“.При извършване на проверката водача на автомобила –подс.М.Л.К. *** не представил СУМПС и контролен талон.На последния е била извършена проба за алкохол,което е сторено с техническо средство „Алкотест Дрегер“7510,с фабр.№АRВВ 0070,тариран и годен за работа,при което показанията на уреда отчели наличие на алкохол от 1.24 на хиляда.За констатираното нарушение на подс.К. е съставен Акт за установяване на административно нарушение №32 –А/100467/22.10.2013година.Издаден му е бил също така Талон за Медицинско изследване,при което се е явил във ФСМП –Берковица и е отказал да предостави такава за изследване.        

По доказателствата: Горната фактическа обстановка съдът установи след съвкупен анализ на всички събрани по делото писмени и гласни доказателства.

        Така описаната фактическа обстановка се установява от следните, събрани по делото доказателствени материали- от  гласните доказателствени средства - показанията на свидетелите Б.Ц. ,   както и от писмените доказателства, прочетени на основание чл.283 от НПК и надлежно приобщени към доказателствения материал ( включително  АУАН, талон за медицинско изследване , справка за съдимост ,справка за нарушител ).

      Съдът кредитира изцяло показанията на свидетеля Ц. , като същите доказателствени средства са логични, непротиворечиви и напълно кореспондират с останалите събрани по делото доказателства.

     Съдът  кредитира  обясненията  на подсъдимия М.К.,дадени в хода на съдебното следствие като  съдът ги приема за достоверни, тъй като същите доказателствени средства са логични и кореспондират с  останалия доказателствен материал. Т.е. съдът приема за достоверни обясненията на подсъдимия в частта им  относно  обстоятелствата, че е управлявал  на посоченото време и място МПС , след употреба на алкохол. В тази им част  тези обяснения на подсъдимия са в унисон с останалите кредитирани от съда доказателства и са достоверни. Към доказателствения материал съдът приобщи на основание чл. 283 от НПК и всички събрани на дознанието писмени доказателства.

       От наличните по делото и кредитирани от съда доказателствени материали, събрани и проверени по реда и със средствата, предвидени в НПК, по несъмнен начин се установи осъществяването на деянието, предмет на настоящото наказателно производство, неговото време, място, механизъм и начин на извършване, както и авторството.

При така установената в хода на настоящото производство фактическа обстановка и анализът на събраните доказателства и ангажирани доказателствени средства в хода на наказателно производство и възприетите и кредитирани такива, съдът направи следните изводи от ПРАВНА СТРАНА:

С гореописаното деяние подсъдимият М.К. е осъществил от обективна и субективна страна състава на престъплението по чл.343Б ал.1 от НК, тъй като на 22.10.2013година,около 02.18часа в град Берковица,област Монтана по ул.“Александровска“,с посока на движение от центъра към бензиностанция „ОМВ“ управлявал товарен автомобил „Мерцедес“,модел „Спринтер“,ДК№М 57 30ВА,собственост на Никола Рангелов Николов от град Берковица с концентрация на алкохол в кръвта от над 1.2 на хиляда, а именно 1.24 на хиляда,установено по надлежния ред с техническо средство –„Алкотест Дрегер“7510,с фабр.№АRВВ 0070,тариран и годен за работа .

Фактът, че подсъдимият К. е автор на деянието съдът намери за безспорно установен, както от обясненията му,  така и от показанията на всички разпитани по делото свидетели и особено от показанията на очевидеца  Б.Ц. , а също и  от останалия събран  и кредитиран доказателствен материал.

От обективна страна, налице е извършено от подсъдимия К. съставомерно деяние по посочения текст от наказателния закон. В настоящия казус са  налице от обективна страна всички признаци на горепосочения състав на  чл. 343 б ал.1 от НК. От доказателствата по делото  безспорно се установява, че подсъдимият е управлявал  моторно превозно средство товарен автомобил „Мерцедес“,модел „Спринтер“,ДК№М 57 30ВА,собственост на Никола Рангелов Николов от град Берковица. За да е осъществено деянието по чл. 343б, ал. 1 от НК като елемент от престъплението е наличието на алкохол в кръвта на извършителя като количеството на алкохола трябва да бъде "над 1,2 на хиляда". Горепосоченият елемент от обективна страна в случая  е безспорно налице, тъй като в кръвта на водача на МПС( на автомобила „Мерцедес“,модел „Спринтер“,ДК№М 57 30ВА),а именно на  подс. М.К. е  установена концентрация на алкохол  от 1,24 на хиляда. Освен това от обективна страна  законодателят изисква и това количество алкохол в кръвта на водача на МПС да бъде установено по надлежния ред. В случая под надлежен ред следва да се разбира реда, установен в Наредбата за реда за установяване употребата на алкохол или друго упойващо вещество от водачите на моторни превозни средства. Впрочем всяко отклонение от реда, установен в Наредбата води до нарушение на  изискуемия  от закона "надлежен ред" за установяване употребата на алкохол, респективно води до липса на елемент от обективна страна и до несъставомерност на деянието. В настоящия казус, обаче, са спазени всички изисквания на наредбата, съгласно която употребата на алкохол или друго упойващо вещество се установява посредством използване на съответни технически средства и/ или чрез медицински и лабораторни изследвания.

От субективна страна деянието е извършено виновно, при пряк умисъл, като подсъдимият К. е съзнавал неговия общественоопасен характер, предвиждал е и е желаел настъпването на общественоопасните последици.Съзнавал е ,че е употребил алкохол и въпреки това е управлявал МПС. 

Причини за осъществяване на деянието от страна на подсъдимия са   заниженият му самоконтрол и самодисциплина както и  несъобразяване с правилата за движение по пътищата.

ПО НАКАЗАНИЕТО: Санкцията на чл. 343 Б ал.1 от НК предвижда за извършеното от подсъдимия престъпление наказание лишаване от свобода до една година.

        При индивидуализирането на наказанието на  подсъдимия съдът отчете  от една страна като смекчаващи  вината обстоятелства чистото  съдебно минало на подсъдимия / същият не е осъждан и не е освобождаван от наказателна отговорност по реда на чл.78А от НК /, признанието на вината,  липсата на неблагоприятни последици от деянието му както и оказаното съдействие за разкриване на обективната истина давайки обяснения в хода на съдебното производство.Отегчаващо вината обстоятелство е факта , че е допуснал  да управлява след употреба на алкохол,както и обстоятелството,че на същия многократно  са налагани наказания за нарушения на ЗВДП ( видно от приложената на БП справка). С оглед на изложеното съдът прие, че е налице превес на смекчаващи отговорността на подсъдимия обстоятелства, без наличие на изключителни или многобройни такива, водещи до несъразмерност на предвиденото в закона най-леко наказание. Затова и на основание чл. 54 от НК, съдът определи размерът на наказанието ЛОС под средния размер, а именно- лишаване от свобода в размер от пет месеца. 

    Не са налице законни пречки за приложението на чл.66 ал.1 от НК в процесния случай-размерът на наложеното наказание е до една година лишаване от свобода и съдът намира,че за постигане на целите ,визирани в чл.36 от НК и преди всичко за поправянето и превъзпитанието на подсъдимия не се налага същият да изтърпи ефективно наложеното му наказание.Ето защо и предвид гореизложеното съдът постанови изпълнението на това наказание да бъде  ОТЛОЖЕНО за изпитателен срок  от ТРИ ГОДИНИ,считано от влизане в законна сила на настоящата присъда.

            Подсъдимият  е правоспособен водач,поради което съдът  приложи  императивната разпоредба на чл. 343г във вр. с чл. 343 б, ал.1,във вр. с чл. 37, т. 7 от НК и му наложи наказание  лишаване от право да управлява МПС за срок от дванадесет месеца,считано от влизане на присъдата в законна сила,като се приспадне времето на лишаване от това право по административен ред,отчитайки сравнително ниската  концентрация на алкохол в кръвта и наложените по административен ред наказания за извършени нарушения. 

       Съдът счита, че за постигане целите на индивидуалната и генералната превенция и най-вече за поправяне и превъзпитание на подсъдимия не е наложително да му бъдат определени наказания в по-висок размер. Така наложените наказания са необходими и достатъчни за оказване на предупредително, превъзпитателно и възпиращо въздействие, както върху самия подсъдим, така и върху останалите членове на обществото.

       По изложените мотиви съдът постанови присъдата си.

 

                                  ПРЕДСЕДАТЕЛ: