МОТИВИ

към присъда по НОХД № 374 по описа на Районен съд град Берковица за 2013 година, четвърти наказателен състав.

 

Подсъдимият В.Д.П. с последен известен адрес *** се обвинява от Районна прокуратура град Берковица в това, че в периода 24.11.2006г. /първата междинна проверка, при която са представяни документи по проекта, свързани с започналите тръжни процедури/  до 29.06.2007г. /датата на представяне на окончателния технически и финансов доклад/, в гр.Вършец, обл.Монтана и в гр.Монтана, в качеството си на  длъжностно лице - ПРЕДСЕДАТЕЛ  на Кооперация „*** „ град Вършец /по смисъла на чл. 93 ,т.1 ,б.”Б” от НК/, сам и чрез лицето Т*** П*** /съпруга на подсъдимия и координатор по посочения по-долу проект/, с цел да набави имотна облага за Кооперация „***” гр.Вършец, в условията на продължавано престъпление, възбудил и поддържал  заблуждение  у свидетелките К*** Й*** и Л*** К*** - служители на Министерство на труда и социалната политика, Главна дирекция „Европейски фондове, международни програми и проекти” - гр.Монтана и пред П*** М***, служител на Агенция по заетостта гр.Монтана, относно изпълнението по отделните пунктове на договор от 30.11.2005г, регистриран под № BG ***.11.01-3.020, за безвъзмездна помощ - Външни дейности на Европейската общност и  BG ***.11.01 “Алтернативна заетост, сключен между  Министерството на труда и социалната политика, от  една страна като възложител и Кооперация “*** “ град Вършец, от друга страна, както следва :

·        На 17.01.2007г. използвал по време на междинна проверка пред Л*** К*** служител на Министерство на труда и социалната политика Главна дирекция  „Европейски фондове, международни програми и проекти”  град Монтана, неистински частен  документ – Акт образец 19 за извършени натурални видове строителни и монтажни работи към декември 2006г, като същия не е подписан от изпълнителя Н*** М***, собственик и управител на „***” ЕООД гр.София, с цел да докаже изпълнение по посочения договор/ от 30.11.2005г., регистриран под № BG ***.11.01-3.020/, бюджетно перо 5.9;

·        На 17.01.2007г. използвал по време на междинна проверка пред Л*** К*** служител на Министерство на труда и социалната политика Главна дирекция „Европейски фондове, международни програми и проекти” - гр.Монтана, неистински частен  документ – Договор за СМР от 20.10.2006г. за изграждане на демострационен пункт за производство на екопродукти от диворастящи плодове с възложител Кооперация „*** гр.Вършец и изпълнител „***” ЕООД гр.София, като същия не е подписан от изпълнителя Н*** М*** собственик и управител на „***” ЕООД гр.София с цел да докаже изпълнението на  специалните условия по посочения договор/ от 30.11.2005г, регистриран под № BG ***.11.01-3.020/, а именно изграждане на демонстрационен пункт,бюджетно перо 5.9;

·        На 17.01.2007г. използвал по време на междинна проверка пред Л*** К*** служител на Министерство на труда и социалната политика Главна дирекция  „Европейски фондове, международни програми и проекти” гр.Монтана, неистински частен  документ – Оферта на изпълнител № 4 за изграждане на демострационен пункт за производство на екопродукти от диворастящи плодове подадена от  „***” ЕООД гр.София, като същата не е подписана от изпълнителя Н*** М*** собственик и управител на „***” ЕООД гр.София за да  докаже изпъление на специалните  условия по  посочения договор/ от 30.11.2005г, регистриран под № BG ***.11.01-3.020/, бюджетно перо 5.9;

·        На 17.01.2007г. използвал по време на междинна проверка пред Л*** К*** служител на Министерство на труда и социалната политика Главна дирекция „Европейски фондове, международни програми и проекти” гр.Монтана, частен документ с невярно съдържание – Фактура № 37/ 01.12.20007г. с доставчик „***” ЕООД гр.София и получател Кооперация „*** гр.Вършец, на стойност 7 265.32 лева, с цел да се докаже изпълнението изпълнени СМР по Договор за СМР от 20.10.2006 г. за изграждане на демострационен пункт за производство на екопродукти от диворастящи плодове;

·        На 15.02.2007г. използвал по време на междинна проверка пред К*** Й*** служител на Министерство на труда и социалната политика Главна дирекция „Европейски фондове, международни програми и проекти” - гр.Монтана, неистински частен документ  – Договор за доставка на офис оборудване от 04.11.2006г с изпълнител ЕТ „Б*** Б*** В***” и възложител Кооперация „*** гр.Вършец, като договора не е подписан от изпълнителя Б*** В***, с цел да докаже изпълнението по договор от 30.11.2005г, регистриран под № BG***.11.01-3.020, бюджетно  перо 3.2;

·        На 29.06.2007г. /с окончателния финансов и технически  доклад / използвал пред П*** М*** служител на Агенция по заетостта гр.Монтана, неистински частен документ – Трудов договор № 6/02.04.2007 г. сключен между В.П. като председател на Кооперация „*** гр.Вършец и П*** Г*** П. ***, като подписа в графата „Работник/ служител”  не е положен от П*** П.;

·        На 15.02.2007г. използвал по време на междинна проверка пред К*** Й*** служител на Министерство на труда и социалната политика Главна дирекция „Европейски фондове, международни програми и проекти” гр.Монтана и пред П*** М*** служител на Агенция по заетостта гр.Монтана, неистински частен документ – Трудов договор № 16/ 02.07.2006 г. сключен между В.П. като председател на Кооперация „*** гр.Вършец и Д*** А.  П*** от гр.Вършец, като подписа в графата „Работник/служител” не е положен от Д*** П***;

·        На 29.06.2007г. /с окончателния финансов и технически  доклад /  използвал пред П*** М*** служител на Агенция по заетостта гр.Монтана, частен документ с невярно съдържание – Трудов договор № 4/02.04.2007г.  издаден на името на Г*** П*** М***, с ЕГН: ********** ***,  на длъжност : работник в селско стопанство за срок от 12м, което лице не е извършвало дейността, за която е сключен договора.

·        На 29.06.2007г. /с окончателния финансов и технически  доклад/ използвал пред П*** М*** служител на Агенция по заетостта гр.Монтана, частен документ с невярно съдържание – Трудов договор № 3/02.04.07г, издаден на името на Д*** В*** П***, с ЕГН: ********** ***, на длъжност: работник в селско стопанство за срок от 12м, което лице не е извършвало дейността, за която е сключен договора;

·        На 15.02.2007г. използвал по време на междинна проверка пред К*** Й*** служител на Министерство на труда и социалната политика Главна дирекция „Европейски фондове, международни програми и проекти” гр.Монтана и пред П*** М*** служител на Агенция по заетостта гр.Монтана, частен документ с невярно съдържание – Трудов договор  № 1/ 24.07.2006г издаден на името на Л*** Д*** В***, с ЕГН: ********** ***,  на длъжност:  работник в растениевъдството със срок на договора 4 месеца, което лице не е извършвало дейността, за която е сключен договора;

·        На 15.02.2007г. използвал по време на междинна проверка пред К*** Й*** служител на Министерство на труда и социалната политика Главна дирекция „Европейски фондове, международни програми и проекти” - гр.Монтана и пред П*** М*** служител на Агенция по заетостта гр.Монтана, частен документ с невярно съдържание – Трудов договор № 2/24.07.2006г, издаден на името на Р*** М*** Р***, с ЕГН: ********** ***,  на длъжност : работник в растениевъдството със срок на договора 4 месеца, което лице не е извършвало дейността, за която е сключен договора;

·        На 15.02.2007г. използвал по време на междинна проверка пред К*** Й*** служител на Министерство на труда и социалната политика Главна дирекция „Европейски фондове, международни програми и проекти” гр.Монтана и пред П*** М*** служител на Агенция по заетостта гр.Монтана, частен документ с невярно съдържание – Трудов договор № 7/24.07.2006, издаден на името на М*** И*** К***, с ЕГН: ********** ***, на длъжност: работник в растениевъдството със срок на договора 4 месеца, което лице не е извършвало дейността, за която е сключен договора;

·        На 15.02.2007г. използвал по време на междинна проверка пред К*** Й*** служител на Министерство на труда и социалната политика Главна дирекция „Европейски фондове, международни програми и проекти” - гр.Монтана и пред П*** М*** служител на Агенция по заетостта гр.Монтана, частен документ с невярно съдържание – Трудов договор № 18/24.07.2006г, издаден на името на Т*** И*** Т***, с ЕГН: ********** ***, на длъжност: работник в растениевъдството със срок на договора 4 месеца, което лице не е извършвало дейността, за която е сключен договора;

като с това причинил имотна вреда в големи размери - 39 116.11лв. както следва: от една страна  на Европейския съюз в размер на  14 999.81 евро, равняваща се на 29 337.08 лева и представляваща 75 % финансиране по програма ФАР от Европейската комисия и от друга страна  причинил имотна вреда  на Българската държава /на Държавния бюджет на РБ/ в размер на  4 999.94 евро или 9 779 .03 лева, предоставени от държавния бюджет и представляващи 25 % съфинансиране по програма ФАР -  престъпление по чл.210 ал.1 т. 3 и т.5 във връзка с чл.209 ал.1 връзка с чл.26 ал.1 от НК.

Прокурорът в съдебно заседание поддържа така предявеното обвинение и взема становище, че е доказано по несъмнен начин, за което и следва да се наложи съответното наказание на подсъдимия при спазване на изискванията на закона. Взема становище, че следва да се определи наказание “лишаване от свобода” при условията на чл.54 от НК, към предвидения в правната норма минимален размер, а  изпълнението да бъде отложено по реда на чл.66 ал.1 от НК. Счита, че така определеното, наказание ще е съобразено с осъщественото деяние и личността на подсъдимия, както и с постигане на целите на генералната превенция.

Подсъдимият В.Д.П. не се явява за участие в съдебно заседание. В хода на досъдебното производство се е признал за виновен, но се е възползвал от правото да не дава обяснения. Съдебното производство се разглеждат по реда на чл.269 ал.3 т.4 буква „А” и б.”В” от НПК, а именно лицето се намира извън пределите на страната, няма известен адрес, поради което не може да бъде призован , няма данни за регистрирано връщане в страната и е редовно призован и не сочи уважителни причини за неявяването си. Защитникът му развива доводи, че не е установено по безспорен начин подсъдимият да е извършил деянието, за което е обвинен, поради което моли съда да постанови присъда, с която го признае за невинен и го оправдае по повдигнатото обвинение, а като алтернативно искане моли съда да го признае за виновен само в частта за причинената вреда от 3 999.95 евро.

         Доказателствата по делото са писмени. Обясненията на подсъдимия да приобщени към доказателствения материал на основание чл.279 ал.2 във връзка с ал.1 т.2 от НПК. Всички свидетелски показания са приобщени на основание чл.281 от НПК, а експертните заключения са приобщени на основание чл.282 ал.3 от НПК.

          Съдът, като прецени събраните по делото доказателства, доводите и възраженията на страните намира за установено следното:

От фактическа страна:   

          

Подсъдимият В.Д.П. е роден на *** ***. Не е осъждан  за престъпление от общ характер. Към настоящият момент се намира извън пределите на страната и няма данни за обратно връщане.

Кооперация „Малина - Вършец 2003” град Вършец е кооперативна организация,  юридическо лице,  вписано по фирмено дело № 703 от 2003г. по описа на ОС - Монтана. С Решение № 29.06.2004г. по фирменото дело са вписани промени, съгласно които като председател е определен В.Д.П., подсъдим в настоящето производство. Кооперация „*** гр.Вършец е сдружение на малинопроизводители.

През 2006г. действала програма за финансиране на предприятия с основна цел създаване на заетост и доходи на безработни лица чрез МТСП,  разширяване на дейността на кооперацията,  изграждане на хладилна камера за съхранение на продукти,  създаване на иновативна екологична система за изкупуване,  събиране и преработка на диворастящи плодове и гъби,  създаване на условия за допълнителна ангажираност на земеделските производители,  членове на кооперацията,  разработване на маркетингова стратегия за реализация на екологично чисти сладка от диворастящи плодове и консерви от гъби. Средствата били осигурявани от европейски фондове по програмата “Фар” и МТСП. Кандидат за финансиране по програмата била и кооперация “*** гр.Вършец с председател В.П., подсъдим в настоящето производство.

Бил сключен двустранен договор на 30.11.2005г. регистриран под № BG ***.11.01-3.020,  договор за безвъзмездна помощ – Външни дейности на Европейската общност BG 2003/004-937.11.01 „Алтернативна заетост”,  между Министерство на труда и социалната политика,  от една страна като възложител и Кооперация „*** гр.Вършец от друга страна,  като Изпълнител. Общата сума на допустими разходи за изпълнение на проекта възлизал на 27 712 евро. Съгласно чл.3.2 от Специалните условия на договора,  Възложителя финансира 19 999.75 евро,  което представлява 72.17 на сто от прогнозната обща сума за разходи,  а финансовия принос на Изпълнителя бил 7 712.25 евро или 27.83 на сто от общата сума.

В чл.3.1 от Специалните условия на договора е предвидено плащането от Възложителя да стане на два транша по банков път,  авансово плащане в размер на 80 % от договорената обща сума 15 999.98 евро в срок от 45 след подписване на договора и 20 %,  4 000 евро-окончателно плащане,  след представяне на окончателен технически и финансов отчет.

От доказателствата по делото се установява, че на 30.03.2006г. по откритата валутна сметка на изпълнителя в ЦКБ клон Вършец са преведени първо 3 999.95 евро,  на 31.03.2006 г. останалите 11 999.85 лева,  или общо 15 999.98 евро,  представляващо първи транш по договора.

Окончателното плащане в размер на 3 639.11 евро е извършено по банков път на 20.11.2007г. след направените проверки на финалния финансов отчет.

Срока за изпълнение на проекта е бил десет месеца,  като същия бил удължен с два месеца и е приключил на 31.03.2007 г.

Кооперацията,  за да получи финансиране, т.е окончателно разплащане и признаване на авансово изплатените средства,  следвало да изпълни договорът в посочения срок. При изпълнение на първо направление от договора председателят на кооперацията следвало да сключи трудови договори с 20 безработни лица за срок от 4 месеца, а след изтичане срока на тези договори,  с още 6 броя безработни лица за срок от 12месеца. Лицата следвало да са регистрирани в Дирекция «Бюро по труда» -гр.Вършец, като подбора на безработните лица бил извършен от Агенция по заетостта гр.Вършец. На 24.07.2006г. председателят на кооперацията сключил трудови договори с 20 броя безработни лица, които следвало да извършват дейност в малиновите насаждения на кооперацията. На 02.04.2007г. председателят на кооперацията – В.Д., подсъдим в настоящето производство сключил още 6 броя договори с безработни лица, които следвало да работят като общи работници в кооперацията за срок от 1 година. По делото се установява, обаче, че подсъдимия Д. е бил сключил трудови договор, като на всички лица съгласно разплащателна ведомост са плащани заплати и осигуровки.

От събраните в хода на производството доказателства – свидетелски показания на всички лица сключили трудови договори с кооперацията,  като от същите е снет сравнителен материал от подписа с цел изготвянето на „Графическа експертиза”. Една част от свидетелите са подписали сами договорите си. Друга част от разпитаните свидетели заявяват,  че след подписване на договорите изобщо не са ходили на работа към кооперацията – свидетелите Р*** Г***, С*** В*** - П***, М*** К***, П*** П., Т*** Т***, Л*** В***, Г*** М***. Свидетелите са подписали трудовите си договори – установено с „Графическа експертиза”,  плащани са им осигуровки – справки от НАП Монтана,  но не са получавали заплата и не са полагали труд. Тези договори са документи с невярно съдържание,  представени от председателя на кооперацията пред служителите на Агенция по заетосттта в гр.Монтана и на служителите на МТСП.

От държавното обвинение е установено в хода на разследване с «Графическа експертиза», че сключените два броя договори  с лицата – свидетелите П*** П., трудов договор № 6/02.04.2007 г. и Д*** П***, трудов договор № 16/02.07.2006г. не са подписани от самите тях. Сключените трудови договори с тези лица представляват неистински частни документи, които са били използвани от подсъдимия при междинните проверки пред служители на МТСП с цел същите да бъдат въведени в заблуждение относно изпълнението на отделните пунктове по договора и усвоени субсидиите.

Безспорно се установи също, че са сключени трудови договори с роднини на председателя на кооперацията В.П., подсъдим в това производство и координатора по проекта Т*** П***, една от които е дъщеря им Д*** П***. За свидетелката Д*** П*** се установи, че има сключен трудов договор с кооперацията № 13/24.07.2006г със срок до 25.11.2006г и трудов договор № 3/ 02.04.2007г. със срок до 03.04.2008г. Видно от извършена справка в БДСЧ при ОД на МВР –Монтана същата е била напуснала пределите на РБ за периода от 30.05.2007г до 30.09.2007г.

От показания се установява, че част от свидетелиете са работили на насаждения с малини, описани от тях самите като малините на «В***», намиращи се в м.»И*** » и «Ж***». Насажденията били собственост на В.П., а не на съкооператорите. От тук следва извода, че работната ръка,   предназначена да бъде използвана за нуждите на всички малинопроизводители включени в кооперацията, е била използвана само от подсъдимия П., за работа на личните му насаждения.

Следващо  направление по проекта било изграждането на демонстрационен пункт. На 10.02.2006 г. В.П. подал молба до Главния архитект на Община Вършец за разрешение за изграждането на „демонстрационен пункт” в парцел № 040076 в местността „Старата ливада” в землището на гр.Вършец. На 13.03.2006 г. Главния архитект разрешил строеж с Разрешението за строеж е № 4/13.03.2006г. на „демонстрационен пункт” в парцел № 040076 в местността „Старата ливада” в землището на гр.Вършец.

По финансовия проект на „демонстрационния пункт” в т.6-„Други” е записано,  че за изграждането му се предвиждат 3 791 евро.

Със заповед № 2/05.09.2006г. на Председателя на кооперацията е открита тръжна процедура по избор на изпълнител. Предоставени са били оферти от – „ДДС 05” ООД гр.Вършец; „***” ЕООД гр.София и „Б***” ЕООД гр.Монтана. На 20.10.2006г. е сключен договор за СМР между Кооперация М*** Вършец и изпълнителя „***” ЕООД гр.София,  със собственик и управител свидетелката Н*** М***. На 02.12.2006г. подсъдимият В.П. подписал констативен протокол за извършени СМР от „***” ЕООД на стойност 7 265.32 лева,  което е левовата равностойност на 3 715.71 евро. За сумата «***» ЕООД издали опростена фактура № 37/01.12.2006г. На 11.12.2006г. с платежно нареждане е преведена сумата от 7 265.32 лева, с което е платено на изпълнителя.

В последствие при извършени проверки на място от служители на МТСП се установило,   че в имот № 040076,  в местността „Старата ливада”,  в землището на гр.Вършец,  няма изграден демонстрационен пункт. Установило се че същия е изграден в имот № 040009 в местността „Иванчова поляна”,  собственост на Община Вършец. За така извършената промяна в мястото за изграждане на пункта не е уведомена програма „ФАР” и МТСП нито от страна на предедателя на кооперацията,   нито от координатора на проекта – съпругата му Т*** Х***.

Безспорно се установи в прлоцеса, че фирмата спечелила правото да изгради демонстрационния пункт -  „***” ЕООД е с предмет на дейност проектиране на ОВИ инсталации,  покупко-продажба на недвижими имоти,  хотелиерски услуги и т.н, но не е изписано в предмета и на дейност извършване на строителни дейности. Въпреки това са представени документи пред служителите на МТСП, за това че именно тази фирма е участвала в търга и го е спечелила. При проведения разпит с управителя свидетелката М***,  същата е заявила,  че от кооперация "М***" са и се обадили по телефона и са и казали че тя и нейната фирма няма да извършват СМР,  това ще бъде свършено от техен човек,  а именно свидетеля Светослав Йорданов – собственик на другата фирма участвала в търга- „"Б***" ЕООД Монтана. С назначената „Графическа експертиза” се установи в хода на разследване, че договора за СМР от 20.10.2006г. не е подписан от свидетелката Н*** М***,  а е подписан от свидетеля Светослав Йорданов. Печата който е положен обаче е на фирмата изпълнител „***” ЕООД гр.София,  това прави този договор неистински.

 По безспорен начин се доказа в процеса, че напрактика изграждане на „демонстрационен пункт” в имот № 040076 в местността „Старата ливада” в землището на гр.Вършец,  няма. Свидетелката М*** в показанията си заявила, че по телефона е била уведомена за промяната в мястото на изграждане,  тя самата не е ходила до гр.Вършец и не се е запознала с основанията за това. Видно от назначената „Графическа експертиза” подписите в Акт 19 от декември 2006 г. удостоверяващ извършени СМР не е подписан от изпълнителя свидетелката М***. Подписа в графата „Възложител” е на В.П., подсъдим в това производство. От същата експертиза се установява че „оферта на изпълнителя номер 4” от 18.092006г. не е изпълнен от свидетелката М***,  изпълнен е от свидетеля Светослав И. Йорданов. От така изложеното става ясно че фактура № 37/ 01.12.2006 г. издадена от „***” ЕООД на кооперация "Р***" във връзка извършени СМР на стойност 7 265.32 лева е документ с невярно съдържание. Тъй като договора за СМР е неистински,  установи се че реално изграждане на пункта няма,  подписания Акт 19 също е неистински документ,  то и издадената фактура е с невярно съдържание.

По изпълнение на бюджет раздел 3.2 ”Мебели и компютърно оборудване”,  доставени са били две 2 маси на стойност 144 евро и 4 броя стола на стойност 304 евро,  или общо 448 евро от изпълнителя ЕТ ”Бинт” гр.Вършец. Издадена е фактура № 119/14.11.2006 г. на стойност 876.21 лева,  с платежно нареждане по банков път е платена сумата на 04.12.2006 г.

На 04.11.2006г. е е подписан договор за доставка на офис оборудване,  маси и столове, с изпълнителя УЕТ ”Б***-Б*** В***” гр.Вършец. Видно от изготвената „Графическа експертиза” положения подпис в графата „Изпълнител” на договора не е положен от Б*** В***. В проведения със свидетеля Б*** В*** разпит,  същия заявява че съпругата на В.П.,  Т*** П*** е поискала от него да и напише една оферта за 2 маси и 4 стола. Той и бил написал такава оферта,  след около месец му се обадила по телефона,  казала му, че е спечелил и че той трябва да ги направи. Сввидетелят ВА***ов направил поръчката и я предал с протокол за доставка от 14.11.2006 г. Същия не знае дали е участвал в търг,  не знае за какво са били предназначени тези продукти,  не знае дали е имало и други фирми участници. Не е подписвал договор за доставка на офис оборудване.

От всичко гореизложено се установява, че подсъдимия В.П.,  като ръководител на проекта е използвал неистински документ „договор за доставка на офис оборудване”. Договора не е подписан от страна на изпълнителя свидетеля ВА***ов. Установи се,  че предоставената оферта за участие в търга е подписана от свидетеля ВА***ов,  което го прави документ с вярно съдържание.

По производството са изискани множество документи,  цялата документация по проекта е приложена в оригинал,  приложени са документи от Бюрото по труда Вършец свързани с безработните лица използвани по проекта,  приложени са писма от МТСП и програма „ФАР” от които се установи че финансирането на проекта от страна на Европейската комисия е в размер на 14 999.81 евро,  а националното съфинансиране е 4 999.94 евро. Общата стойност на финансиране от страна на програма „ФАР” е 19 999.75 евро,  личния принос на бенефициента е 7 712.25 евро. След извършени проверки по изпълнението на проекта и констатирани нередности с писмо № BG № 2003/004-937.11.01-3.020/36 от 09.01.2009 г. случая бил докладван на Европейската служба за борба с измамите. С писмо изх.№ ФИЛ МН-0001 от 13.03.2009 г. изпълнителят В.П. е поканен да възстанови сумата от 17 290.99 евро по сметка на МТСП поради констатирани нередности по проекта.

По делото е разпитан като свидетели представителка на МТСП и програма «Фар» - свидетелката З*** Р***. Разпитани са в процесуално каческтво свидетел и служителите на МТСП – офис Монтана – Л*** К***, К*** Й*** и В*** П***. По делото е приложена и документацията от проверката на кооперация "М***" от страна на тези длъжностни лица. От разпитите на свидетелите К***, Й*** и М*** се установява, че същите са извършвали проверки на кооперацията и изпълнението на проекта на 26.05.06г, на 03.07.06г, на 24.11.06г, 17.01.2007г,  и 15.02.2007г, както и проверка през м.март 2007г. За всички проверки служителите са попълвали формуляри, единствено няма попълнен такъв за извършената проверка пррез м.март 2007г. При тези проверки от страна на кооперацията са предоставяни документите от тръжните процедури и документите,   доказващи изпълнението на проекта. От проведения разпит на свидетелката В*** П*** от град Видин, се установи че същата никога не е ходила на мястото, където следвало да бъде изграден деменстрационния пункт. На практика тя не е посещавала строителната площадка и не е проследила строежа. Същата заявява, че е дала заключението си единствено въз основа на представените и документи от служителите по програма «Фар» от гр.Монтана.

          Предвид гореизложеното се установава, че с деянието си подсъдимия е причинил вреда в големи размери, т. е надхвърляща 70 пъти размира на минималната към момента работна заплата, съгласно съдебната практика изложена в ТР № 1 /30.10.1998година на ВКС.

На досъдебното производство са назначени две графологични експертизи, които доказват неистинността на инкриминираните документи и една икономическа експертиза, относно размера на причинената имотна вреда. Вещите лица И. Х*** В*** и В*** П*** Т*** са изготвили заключение по икономическата експертиза давайки отговор, че причинената щета и стойността на преведената сума е 19 625,84 евро или общата стойност е 39 116.11 лева. Съдът приема експертните заключения на вещи лица И. В***, В*** Т***, З*** З***ев, Л*** С*** и М*** В***, като обективни и компетентно дадени, а още повече и не оспорени от страните по делото.

ПО ДОКАЗАТЕЛСТВАТА:

 

Изложената по-горе фактическа обстановка съдът прие за установена въз основа на събраните доказателства, посочени по-горе, а именно: обясненията на подсъдимия В.Д.П. /макар и да се възползва от правото да не дава обяснения, същият се признава за виновен по повдигнатото му обвинение/, показанията на разпитаните на досъдебното производство свидетели и тези в пред друг съдебен състав – Л*** Г***а А***, Л*** И*** К***, дадени пред друг състав на съда и по отношение на свидетелските показания на З***  Р***,  К***  Й***, В*** П***, И. Ц***, Д*** М***, Д***  П***, Д***  П***, Б***  ВА***ов, А***  А***ов, А*** И., А*** М***, К*** К***, А***  К***, К*** Г***, В*** К***, В***  П***, П***  М***, Н***й Н***,  Д***  А***,  Х*** П., Т***  Т***, П*** П., Н***  Н***, Н***  М***,  М*** М***, М*** Д***, Л***  В***, Р*** Г***,  Д*** Д., К*** Ш***, С***  В***,  Г***  ВА***ов, М***  К***, Д*** И***,  П***  П***, И***  П***, Д***  И***, И. И***, С*** М***, Г***  М***, както и писмените доказателства приети по реда на чл. 283 от НПК, в тази насока и експертните заключения.

Показанията на свидетелите са правдиви, логични, последователни, безпристрастни и най- вече непредубедени. Те си съвпадат по основните точки в тяхното изложение и в тях несъмнено личи стремеж да разкрият фактите такива, каквито те са били обективно съществуващи. Налице е непоколебимост на техния разказ. Затова съдът изцяло ги кредитира по отношение на всички обстоятелства, изразени чрез тях и касаещи действията и простъпките на подсъдимия. Горните доказателства по един непротиворечив и взаимно подкрепящ се начин описват фактическата обстановка приета в обвинителният акт.

Основното възражение на защитата е, че не е осъществил деянието, за което е обвинен съдът намира за естествена защитна позиция. По никакъв начин не се доказва в процеса това твърдение.

Измамата е престъпление с два предмета - измамено лице и ощетено имущество. Последното се намира във фактическа или разпоредителна власт на измамения, поради което той може да се разпорежда с имуществения предмет. Неправилната представа на измаменото лице се отнася до правното основание или до условията, при които то ще осъществи акт на имуществено разпореждане. Тази представа е от съществено значение за вземане на решението за разпореждане с имущественият предмет . Нейното значение за механизма на измамата се определя от това, че ако у измамения не е формирана такава представа, той не би се разпоредил с имуществото - ако подсъдимия П. не е представил отделните  подробно посочени в обвинителния акт неистински документи и такива с невярно съдържание, с които е установил изпълнението на договора по отделните пунктове, то МТСП не би превело посочената сума.

По своето естество измамата е резултатно увреждащо престъпление, защото е настъпила имотна вреда  в размер на 39 116.11лв. както следва: от една страна на Европейския съюз в размер на 14 999.81 евро, равняваща се на 29 337.08 лева и представляваща 75 % финансиране по програма ФАР от Европейската комисия и от друга страна имотна вреда на Българската държава /на Държавния бюджет на РБ/ в размер на 4 999.94 евро или 9 779.03 лева, предоставени от държавния бюджет и представляващи 25 % съфинансиране по програма ФАР.

С оглед начина на извършване измамата е квалифицирана, когато деецът е действал в качеството длъжностно лице, в настоящият случай – председател на Кооперация „Малина-Вършец-2003”. У измаменото лице действа убеждението, че измамника е изпълнил условията по договора. Представяйки посочените документи пред съответните служители лично с финалния доклад по програмата или чрез съпругата си Т*** П***, подсъдимият е въвел в заблуждение съответните служители и представители на МТСП, отговарящи за програмата, от които зависи одобрението на изпълнението на договора. Подсъдимият не е изпълнил клаузите по договора за безвъзмездна помощ и не е развивал посочените в специалните условия дейности, но чрез използването на документи с невярно съдържание и неистински такива е въвел в заблуждение проверяващите органи от МТСП за изпълнение на съответните дейности по договора и поради това е получил без основание отпуснатата финансова безвъзмездна субсидия.

Субект на престъплението по чл.210 ал.1 т.3 от НК може да бъде длъжностно лице, в кръга на неговата длъжност. От обективна страна съставът на изпълнителното деяние на посоченото престъпление се свежда до създаване на невярна представа у свидетелите К*** Й*** и Л*** К***-служители  на МТСП – „Главна дирекция „Европейски фондове, международни програми и проекти” град Монтана и пред свидетелката П*** М*** – служител на Агенция по заетостта  град Монтана относно изпълнението по отделните пунктове на договор от 30.11.2005г. чрез представяне по време на проверките на неистински официални документи и документи с невярно съдържание. От субективна страна престъплението може да бъде извършено само с пряк умисъл. Подсъдимият П. е действал с пряк умисъл и користна цел с цел набавяне на имотна облага. От интелектуална страна умисълът на подсъдимият е включвал представи, същият е предвиждал, че в резултат на въздействието върху проверяващите служители на МТСП, представяйки необходимите документи, у тях ще възникнат неправилни представи относно изпълнението на договора. Същият е предвиждал, че в резултат на тези неверни представи ще бъде одобрено изпълнението по договора и ще бъде извършено финансирането и отпусната  определената безвъзмездна помощ. От волева страна подсъдимият П. е целял имотна облага за кооперацията, съзнавайки неизбежността на настъпилата имотна вреда. В тази връзка съдът не споделя изложеното от защитата на подсъдимия В.П., че не е налице субективната страна на деянието, осъществено от него.

От събраните по делото доказателства по безспорен и категоричен начин се установява, че подсъдимият В.Д.П. към инкриминирания период е имала качеството на длъжностно лице по смисъла на чл.93  т.1  б. “Б” от НК- бил е председател на кооперацията.

При тази система от преки доказателства съдът приема горната фактическа обстановка за безспорно доказана по настоящото дело, от която могат да се обосноват съответните правни изводи:

Подсъдимият е годен субект на престъплението, в което е обвинен, защото към момента на деянието е пълнолетен и е бил в състояние на вменяемост. Разбирал е свойството и значението на извършеното и е могъл да ръководи постъпките си. Бил е в ясно съзнание, адекватен и подреден.

От обективна страна според становището на съда, действията на подсъдимия са съставомерни за осъществено от него изпълнително деяние на престъплението по което е обвинен.

Основният въпрос в настоящото производство – каква е осъществилата се фактическа обстановка и дали тя осъществява от обективна и субективна страна признаците на престъплението измама по чл.210 ал.1 т.3 и т.5 от НК.

       Измама по смисъла на чл.210 ал.1 от НК е налице тогава, когато едно лице, с цел да набави за себе си или за другиго имотна облага възбуди или поддържа у някого заблуждение и с това причини нему или другиму имотна вреда, която е в големи размери, а лицето е било длъжностно такова.

       Това означава, че при измамата са налице три основни момента – 1. Възбуждане или поддържане на заблуждение у някого – т.е умишлено създаване на неверни представи за съществуването или несъществуването на определени обстоятелства от обективната действителност или укрепване, утвърждаване на вече съществуващите в съзнанието на пострадалия неверни представи; 2. Неверните представи именно мотивират пострадалия да извърши акт на имуществено разпореждане – т.е ако тези представи не са налице у пострадалия същият не би извършил фактическото или правното разпореждане; 3 Акт на имуществено разпореждане, в резултат на който настъпват вреди – в патримониума на измамения или на друго лице, т.е престъплението е резултатно и поначало умишлено от субективна страна, при наличие и на специфична противоправна цел – да се набави за себе си или за другиго имотна облага.

       Освен това при измамата от субективна страна е характерно, че още изначално деецът няма никакво намерение да изпълнява каквито и да е облигационни отношение, а влиза в тях, само за да създаде измамливи представи /или да укрепне съществуващи/, с цел да мотивира пострадалия да извърши акт на имуществено разпореждане.

       С оглед горепосоченото съдът намира, че в конкретният случай се установява наличието на измама от обективна страна, тъй като е установено по категоричен начин всеки от трите компонента на обективната страна на престъплението по чл.210 от НК.

          Има акт на имуществено разпореждане от страна на свидетелите, по което обстоятелство спор няма. Не се спори и по повода за плащането. Не е спорно и обстоятелството, че към настоящият момент тези суми не са възстановени на пострадалите, независимо от това, че неколкократно са изисквани от подсъдимия. Подсъдимият умишлено е поддържал заблуждението, че по проекта всичко е наред. Безспорно е, че подсъдимият е длъжностно лице по смисъла на чл.93 т.1 б.Б от НК, а именно той е председател на кооперация. Причинената вреда е в размер на 39 116.11 лева или това е сума, която се нанася повече от 70 пъти в размера на МРЗ за страната към момента на деянието и съгласно ТР № 1/30.10.1998г. на ВКС тази щета се явява в големи размери.

          Налице е проявление на обективните признаците на състава. Изпълнителното деяние се е проявило чрез действията на подсъдимия.

От субективна страна подсъдимият е осъществил престъплението при пряк умисъл като форма на вината. Тази форма изхожда от установените факти по делото. Същият е съзнавал обществено опасните последици и е търсил настъпването на техния резултат. Налице е пълно проявление на  съставомерни признаци за осъществено от него деяние от субективна страна.

Предвид всичко гореизложено съдът призна подсъдимият В.Д.П.  за ВИНОВЕН в това, че в периода 24.11.2006г. /първата междинна проверка, при която са представяни документи по проекта, свързани с започналите тръжни процедури/  до 29.06.2007г. /датата на представяне на окончателния технически и финансов доклад/, в гр.Вършец, обл.Монтана и в гр.Монтана, в качеството си на  длъжностно лице - ПРЕДСЕДАТЕЛ  на Кооперация „*** „ град Вършец /по смисъла на чл. 93 ,т.1 ,б.”Б” от НК/, сам и чрез лицето Т*** П*** /съпруга на подсъдимия и координатор по посочения по-долу проект/, с цел да набави имотна облага за Кооперация „*** година” гр.Вършец, в условията на продължавано престъпление, възбудил и поддържал  заблуждение  у свидетелките К*** Й*** и Л*** К*** - служители на Министерство на труда и социалната политика, Главна дирекция „Европейски фондове, международни програми и проекти” - гр.Монтана и пред П*** М***, служител на Агенция по заетостта гр.Монтана, относно изпълнението по отделните пунктове на договор от 30.11.2005г, регистриран под № BG ***.11.01-3.020, за безвъзмездна помощ - Външни дейности на Европейската общност и  BG ***.11.01 “Алтернативна заетост, сключен между  Министерството на труда и социалната политика, от  една страна като възложител и Кооперация “*** “ град Вършец, от друга страна, както следва :

·        На 17.01.2007г. използвал по време на междинна проверка пред Л*** К*** служител на Министерство на труда и социалната политика Главна дирекция  „Европейски фондове, международни програми и проекти”  град Монтана, неистински частен  документ – Акт образец 19 за извършени натурални видове строителни и монтажни работи към декември 2006г, като същия не е подписан от изпълнителя Н*** М***, собственик и управител на „***” ЕООД гр.София, с цел да докаже изпълнение по посочения договор/ от 30.11.2005г., регистриран под № BG ***.11.01-3.020/, бюджетно перо 5.9;

·        На 17.01.2007г. използвал по време на междинна проверка пред Л*** К*** служител на Министерство на труда и социалната политика Главна дирекция „Европейски фондове, международни програми и проекти” - гр.Монтана, неистински частен  документ – Договор за СМР от 20.10.2006г. за изграждане на демострационен пункт за производство на екопродукти от диворастящи плодове с възложител Кооперация „*** гр.Вършец и изпълнител „***” ЕООД гр.София, като същия не е подписан от изпълнителя Н*** М*** собственик и управител на „***” ЕООД гр.София с цел да докаже изпълнението на  специалните условия по посочения договор/ от 30.11.2005г, регистриран под № BG ***.11.01-3.020/, а именно изграждане на демонстрационен пункт,бюджетно перо 5.9;

·        На 17.01.2007г. използвал по време на междинна проверка пред Л*** К*** служител на Министерство на труда и социалната политика Главна дирекция  „Европейски фондове, международни програми и проекти” гр.Монтана, неистински частен  документ – Оферта на изпълнител № 4 за изграждане на демострационен пункт за производство на екопродукти от диворастящи плодове подадена от  „***” ЕООД гр.София, като същата не е подписана от изпълнителя Н*** М*** собственик и управител на „***” ЕООД гр.София за да  докаже изпъление на специалните  условия по  посочения договор/ от 30.11.2005г, регистриран под № BG ***.11.01-3.020/, бюджетно перо 5.9;

·        На 17.01.2007г. използвал по време на междинна проверка пред Л*** К*** служител на Министерство на труда и социалната политика Главна дирекция „Европейски фондове, международни програми и проекти” гр.Монтана, частен документ с невярно съдържание – Фактура № 37/ 01.12.20007г. с доставчик „***” ЕООД гр.София и получател Кооперация „*** гр.Вършец, на стойност 7 265.32 лева, с цел да се докаже изпълнението изпълнени СМР по Договор за СМР от 20.10.2006 г. за изграждане на демострационен пункт за производство на екопродукти от диворастящи плодове;

·        На 15.02.2007г. използвал по време на междинна проверка пред К*** Й*** служител на Министерство на труда и социалната политика Главна дирекция „Европейски фондове, международни програми и проекти” - гр.Монтана, неистински частен документ  – Договор за доставка на офис оборудване от 04.11.2006г с изпълнител ЕТ „Б*** Б*** В***” и възложител Кооперация „*** гр.Вършец, като договора не е подписан от изпълнителя Б*** В***, с цел да докаже изпълнението по договор от 30.11.2005г, регистриран под № BG***.11.01-3.020, бюджетно  перо 3.2;

·        На 29.06.2007г. /с окончателния финансов и технически  доклад / използвал пред П*** М*** служител на Агенция по заетостта гр.Монтана, неистински частен документ – Трудов договор № 6/02.04.2007 г. сключен между В.П. като председател на Кооперация „*** гр.Вършец и П*** Г*** П. ***, като подписа в графата „Работник/ служител”  не е положен от П*** П.;

·        На 15.02.2007г. използвал по време на междинна проверка пред К*** Й*** служител на Министерство на труда и социалната политика Главна дирекция „Европейски фондове, международни програми и проекти” гр.Монтана и пред П*** М*** служител на Агенция по заетостта гр.Монтана, неистински частен документ – Трудов договор № 16/ 02.07.2006 г. сключен между В.П. като председател на Кооперация „*** гр.Вършец и Д*** А.  П*** от гр.Вършец, като подписа в графата „Работник/служител” не е положен от Д*** П***;

·        На 29.06.2007г. /с окончателния финансов и технически  доклад /  използвал пред П*** М*** служител на Агенция по заетостта гр.Монтана, частен документ с невярно съдържание – Трудов договор № 4/02.04.2007г.  издаден на името на Г*** П*** М***, с ЕГН: ********** ***,  на длъжност : работник в селско стопанство за срок от 12м, което лице не е извършвало дейността, за която е сключен договора.

·        На 29.06.2007г. /с окончателния финансов и технически  доклад/ използвал пред П*** М*** служител на Агенция по заетостта гр.Монтана, частен документ с невярно съдържание – Трудов договор № 3/02.04.07г, издаден на името на Д*** В*** П***, с ЕГН: ********** ***, на длъжност: работник в селско стопанство за срок от 12м, което лице не е извършвало дейността, за която е сключен договора;

·        На 15.02.2007г. използвал по време на междинна проверка пред К*** Й*** служител на Министерство на труда и социалната политика Главна дирекция „Европейски фондове, международни програми и проекти” гр.Монтана и пред П*** М*** служител на Агенция по заетостта гр.Монтана, частен документ с невярно съдържание – Трудов договор  № 1/ 24.07.2006г издаден на името на Л*** Д*** В***, с ЕГН: ********** ***,  на длъжност:  работник в растениевъдството със срок на договора 4 месеца, което лице не е извършвало дейността, за която е сключен договора;

·        На 15.02.2007г. използвал по време на междинна проверка пред К*** Й*** служител на Министерство на труда и социалната политика Главна дирекция „Европейски фондове, международни програми и проекти” - гр.Монтана и пред П*** М*** служител на Агенция по заетостта гр.Монтана, частен документ с невярно съдържание – Трудов договор № 2/24.07.2006г, издаден на името на Р*** М*** Р***, с ЕГН: ********** ***,  на длъжност : работник в растениевъдството със срок на договора 4 месеца, което лице не е извършвало дейността, за която е сключен договора;

·        На 15.02.2007г. използвал по време на междинна проверка пред К*** Й*** служител на Министерство на труда и социалната политика Главна дирекция „Европейски фондове, международни програми и проекти” гр.Монтана и пред П*** М*** служител на Агенция по заетостта гр.Монтана, частен документ с невярно съдържание – Трудов договор № 7/24.07.2006, издаден на името на М*** И*** К***, с ЕГН: ********** ***, на длъжност: работник в растениевъдството със срок на договора 4 месеца, което лице не е извършвало дейността, за която е сключен договора;

·        На 15.02.2007г. използвал по време на междинна проверка пред К*** Й*** служител на Министерство на труда и социалната политика Главна дирекция „Европейски фондове, международни програми и проекти” - гр.Монтана и пред П*** М*** служител на Агенция по заетостта гр.Монтана, частен документ с невярно съдържание – Трудов договор № 18/24.07.2006г, издаден на името на Т*** И*** Т***, с ЕГН: ********** ***, на длъжност: работник в растениевъдството със срок на договора 4 месеца, което лице не е извършвало дейността, за която е сключен договора;

като с това причинил имотна вреда в големи размери - 39 116.11лв. както следва: от една страна  на Европейския съюз в размер на  14 999.81 евро, равняваща се на 29 337.08 лева и представляваща 75 % финансиране по програма ФАР от Европейската комисия и от друга страна  причинил имотна вреда  на Българската държава /на Държавния бюджет на РБ/ в размер на  4 999.94 евро или 9 779 .03 лева, предоставени от държавния бюджет и представляващи 25 % съфинансиране по програма ФАР -  престъпление по чл.210 ал.1 т. 3 и т.5 във връзка с чл.209 ал.1 връзка с чл.26 ал.1 от НК.

При така изложените правни съображения, касаещи установените обстоятелства, подкрепени от събраните доказателства, се определи съответното наказание на подсъдимия.

При индивидуализацията на наказанието на подсъдимият П. за така извършеното от него престъпление, съдът взе в предвид смекчаващите и отегчаващите вината обстоятелства.

Смекчаващи вината обстоятелства – признание на вината и чисто съдебно минало.

Отегчаващи вината обстоятелства – няма. 

При определяне на наказанието съдът счете, че са налице смекчаващи вината обстоятелства и определи наказанието при условията на чл.54 от НК, в предвидения в правната норма минимален размер.

          За извършеното от подсъдимият В.Д.П. престъпление съдът му наложи съответното наказание от ЕДНА ГОДИНА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА. Не са налице законни пречки за приложението на чл.66 ал.1 от НК в процесният случай –подсъдимият е с отрицателна съдимост, наложеното му наказание е до три години лишаване от свобода и съдът намира, че за постигане целите на наказанието по чл.36 от НК и особено за поправянето на подсъдимия, не е наложително същият да изтърпяват ефективно наложеното му наказание. Ето защо съдът постанови изпълнението  на това наказание да се отложи за изпитателен срок от ТРИ ГОДИНИ, считано от влизане в сила на настоящата присъда.

          С така наложеното по вид и размер наказание на подсъдимият П. съдът, счита, че ще могат да се постигнат целите и задачите на личната и генералната превенция, а наказанието да въздейства поправително, предупредително и възпитателно по отношение на този подсъдим и по отношение на останалите граждани.

         Нормата на чл.210 ал.2 от НК предвижда възможност съдът да постанови конфискация на до ½ от имуществото на виновния. Съдът намира, че в конкретният случай не е наложително да се прилага това наказание.  Деянието е извършено през 2006-2007г. и към настоящият момент е изтекъл един значителен период от време. Съдът намира, че с определеното наказание ще се изпълнят целите на наказанието визирани в чл.36 от НК.

         Предвид изхода на делото и на основание чл.189 ал.3 от НПК подсъдимият П. следва да ЗАПЛАТИ направените по водене на делото разноски на основание чл.189 ал.3 от НПК в размер на 743.00 лева в полза на МВР-София, както и 84.00 лева в полза на ВСС-София, както и по 5.00 лева държавна такса в случай на служебно издаване на изпълнителен лист.

Няма приложени по делото веществени доказателства.

По горните съображения, съдът се произнесе с присъдата си.

РАЙОНЕН СЪДИЯ: