МОТИВИ по НОХД №372/2013год.-26.11.2013год.

 

         С Обвинителен акт РП-Берковица е обвинила подсъдимия Т.С.А.- роден на *** *** с постоянен адрес с. Дъбница ,област Благоевград, община Гърмен и настоящ адрес гр. Берковица, кв. „Раковица”,ул.”Свобода”№18, българин ,български гражданин, неженен, осъждан, с начално образование, не работи, ЕГН **********   В ТОВА , ЧЕ през нощта на 26 срещу 27.03.2013 година в гр. Берковица , кв. „Раковица” на ул. „Свобода” № 18 чрез повреждане на преграда ,здраво направена за защита на имот/счупване на прозорец/ отнел от владението на Николина Т.К. *** адрес една пералня марка „LG” на стойност 430 лева; един телевизор марка „LINEA” за 180 лева; една двуколонна стереоуредба марка „LG” на стойност 60 лева; два броя ютии с неустановени марка и модел за 30 лева и един фритюрник също с неустановена марка и модел за 35 лева или всичко вещи на стойност 735.00 лева, без съгласието на собственика и с намерение противозаконно да ги присвои-  престъпление  по чл.195 ал.l т.3,пр. ІІ  във връзка с чл.194 ал.l  от НК

 Прокурорът поддържа обвинението по отношение  на  подсъдимия във вида ,в който е предявен.

Подсъдимият  се признава за виновен, заявява, че съжалява за извършеното и че то няма да се повтаря..Твърди,че е взел посочените вещи от дома на своята братовчедка,тъй като майката на същата му дължала пари.  

 Съдът след като прецени събраните по делото доказателства в тяхната взаимна връзка и единство и като взе предвид доводите и становищата на страните, приема за установено следното:

        Подсъдимият Т.С.А. е роден на *** ***. Постоянният му адрес е с. Дъбница,област Благоевград,община Гърмен и с настоящ адрес гр. Берковица, ул. „Свобода” №18, неженен. С определение от 21.05.2012 година по НОХД № 193/2012 година по описа на Окръжен съд- гр. Благоевград е одобрено споразумение, по силата на което за престъпление по чл. 244 ал.1 предложение първо във връзка с чл. 20 ал.2 и чл.26 ал.1 от НК обвиняемият е осъден на една година лишаване от свобода с приложение разпоредбите на чл.66 ал.1 от НК.

         Подсъдимият Т.С.А. и свидетелката Н.Т. Кирилова са роднини по съребрена линия четвърта степен/ първи братовчеди/ като първият известно време живял в дома на втората в гр. Берковица,кв. „Раковица”,ул. „Свобода” № 18 където си направил и адресна регистрация за настоящ адрес, след което се прибрал в с. Дъбница,област Благоевград. Впоследствие през месец март 2013 година след като узнал,че Кирилова е отишла по търговия в друго населено място за неопределен период от време решил да се върне в гр. Берковица с цел да извърши кражба. В изпълнение на намерението си през нощта на 26 срещу 27.03.2013 година отишъл до дома на посочения по- горе адрес и след като счупил едно от стъклата на прозорец, проникнал в къщата откъдето взел със себе си и изнесъл една пералня марка „LG”, един телевизор марка „LINEA”, една двуколонна стереоуредба марка „LG”, два броя ютии с неустановени марка и модел и един фритюрник също с неустановена марка и модел. Тъй като нямал личен автомобил помолил свидетеля Я.Б.Ц. / на същия му било известно обстоятелството,че обвиняемият живял известно време на този адрес/ и след като обяснил, че иска да заложи лични вещи натоварил отнетото в автомобила на втория и ги откарал до заложна къща в гр. Монтана. Пералнята продал на неизвестни лица за сумата от 150 лева, а за телевизора и стереоуредбата получил 40 лева. Всички пари изразходвал за свои собствени нужди.

      Съгласно заключението на вещото лице П.А.В. по назначената и изготвена оценъчна експертиза/л. 24 от досъдебното производство/ стойността на така отнетите вещи към момента на извършване на деянието възлиза в размер общо на 735.00 лева.

     От субективна страна подсъдимият е съзнавал противоправният характер на поведението си и е целял настъпването на вредоносния резултат. С проникването в къщата и отнемането на вещите деянието е осъществено и завършено и от обективна страна.

      Съдът приема за установени обстоятелствата изложени в обвинителния акт, като се позовава на направеното самопризнание от подсъдимия и доказателствата от досъдебното производство, както и от събраните такива в хода на съдебното следствие ,които го подкрепят.

            Налице са условията на чл. 303, ал. 2 НПК и съдът намира, че обвинението е доказано по несъмнен начин.

         От разпита на свид. Н.Т. Кирилова   в съдебно заседание  се установи,че подс. Т.С.А.  е възстановил причинените от деянието щети .Поради това съдът прие,че подс. А.  с деянието си е осъществил състава на престъпление по чл.197,т.3 във връзка чл.195 ал.l т.3,пр. ІІ  във връзка с чл.194 ал.l  от НК и го  оправда за извършеното от него престъпление по чл.195 ал.l т.3,пр. ІІ  във връзка с чл.194 ал.l  от НК

От субективна страна е налице пряк умисъл – подсъдимият е съзнавал обществено опасния характер на деянието, предвиждал е настъпването на обществено опасните последици и е искал тяхното настъпване.

Причините за извършване на деянието са неправилното отношение към чуждата собственост, желание за престъпно облагодетелстване,  пренебрежително отношение към установения правов ред .

За извършеното от подсъдимия престъпление визирано по - горе съдът го призна за ВИНОВЕН и му определи съответно наказание.

 За извършеното от подс.Т.А. престъпление чл.197,т.3 във връзка 195 ал. 1 т.3, пр. 2 вр. с чл.194 ал. 1  от НК визирано по - горе съдът го призна за ВИНОВЕН и му определи съответно наказание като замени предвиденото наказание лишаване от свобода с пробация при условията на чл.55 ал.1 ,т.2 б.”б” от НК като му определи следните пробационни мерки-1. „ЗАДЪЛЖИТЕЛНА РЕГИСТРАЦИЯ ПО НАСТОЯЩ АДРЕС”  -ЗА СРОК ОТ  12 /дванадесет / МЕСЕЦА- с периодичност на явяване и подписване  на основание чл.42б,ал.1 от НК - 2 /два / пъти седмично , 2.”ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ПЕРИОДИЧНИ СРЕЩИ С ПРОБАЦИОНЕН СЛУЖИТЕЛ”-ЗА СРОК ОТ 12/дванадесет/ МЕСЕЦА и 3.„ 200 часа безвъзмезден труд в полза на обществото”-в рамките на една календарна година.

      При определяне вида и размера на наказанието съдът счита, че е съобразил всички обстоятелства с правно значение за неговата индивидуализация и  прецени като смекчаващи отговорността обстоятелства  направеното от подсъдимия самопризнание на досъдебното производство,дадените обяснения с които е съдействал за разкриване на обективната истина,обстоятелството,че с пострадалата са в близки роднински отношения, пълното възстановяване и липсата на причинени щети .  Съдът прие ,че  са налице изключителни и многобройни смекчаващи вината обстоятелства ,при които и най-лекото наложено наказание ще се окаже несъразмерно тежко за осъдения,поради което  при условията на чл. 55 ал. 1 т. 2, б. “б” от НК, настоящият състав определи и наложи на подс. А. наказание „Пробация” в замяна на предвиденото наказание лишаване от свобода.

 

   Съдът осъди подсъдимия да заплати по сметка на ВСС и съответно по сметка на ОД на МВР-Монтана  направените разноски по делото.

Предвид горните мотиви съдът постанови присъдата си.

 

 

                                                               РАЙОНЕН СЪДИЯ :