Р Е Ш Е Н И Е

ГР.БЕРКОВИЦА, 19.11.2013г.

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

РАЙОНЕН СЪД гр.Берковица….….……...наказателна колегия в публично

заседание на 05 ноември.…...……..………….……………………………….

през две хиляди и тринадесета година……....……….………………в състав:

 

                                            ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДЕСИСЛАВА ЦВЕТКОВА

                                                    

при секретаря К.А...….….……..…………………и в присъствието на прокурора..……………………….……....…....като разгледа докладваното от

съдията Цветкова..………………………..………….....АН дело 391 по описа

за 2013г...…………………………………....и за да се произнесе взе предвид:

 

            Производството е по реда на чл.59 и сл. от ЗАНН.

          С Наказателно постановление № 46/ 20.05.2013г. на Началника на РУ”Полиция” град Берковица на М.Ж.П. ***, с ЕГН ********** е наложено административно наказание глоба в размер на 100.00лв. на основание чл.270 ал.1 от ЗМВР.

          Недоволен от така издаденото Наказателно постановление е останал М.Ж.П., който обжалва същото с оплакване за неправилност, необоснованост и незаконосъобразност, като излага конкретни доводи. Навежда още доводи, че в хода на административно-наказателното производство са допуснати съществени нарушения на процесуалните правила, които са опорочили цялото административно-наказателно производство. Предвид горното моли съда да постанови решение, с което да се отмени атакуваното наказателно постановление, като незаконосъобразно. В хода на въззивното производство пълномощникът доразвива доводите изложени в жалбата.

          Въззиваемата страна не изпраща процесуален представител и не взема становище по жалбата.

          Въззивният съд, като взе предвид събраните по делото писмени и гласни доказателства, доводите на страните и посочените в жалбата основания, намира за установено следното:

          Жалбата е допустима: подадена в срока по чл.59 ал.2 от ЗАНН в съответствие с изискуемото от закона съдържание и от страна, имаща правен интерес и процесуална възможност за въззивно обжалване, а разгледана по същество се явява ОСНОВАТЕЛНА.

         Съдът като взе предвид становищата на страните и събраните по делото писмени и гласни доказателства, намира за установено следното от фактическа страна:

            С акт за установяване на административно нарушение е констатирано, че  на 01.05.2013г. около 15.00 часа на път ІІ-81 в местността „Малка Бързия”, проход „Петрохан” жалбоподателят не е изпълнил писмено полицейско разпореждане с рег.№ 3424/2013г. Същият, като организатор на протестни действия не е създал необходимата организация и е допуснал блокирането на път ІІ-81, без да има разрешение за това, с което не е спазил разпоредбите на Закон за събранията, митингите и протестите. С това си деяние жалбоподателят виновно е нарушил чл.55 ал.1 от ЗМВР.

         Актът за установяване на административното нарушение бил връчен на жалбоподателя, който направил своите възражения. Въз основа на така съставеният акт за установяване на административно нарушение наказващият орган издал атакуваното наказателно постановление.

Безспорно е установено от доказателствата по делото, а не се спори и между страните, че на 01.05.2013г. е имало протест в местността „Малка Бързия”, проход „Петрохан”.

Спорното по делото е дали е осъществил нарушението, за които е наказан по реда на ЗМВР, правилно ли му е вменена административнонаказателна отговорност, правилно ли е определен размера на наложените наказания, както и дали в хода на административнонаказателното производство са допуснати съществени процесуални нарушения.

По безспорен и несъмнен начин в процеса се доказа, че жалбоподателят е направил добра организация на протеста, като това е видно и от събраните по делото писмени доказателства, както и от свидетелските показания на Н.С.. Последният установява, че жалбоподателят непрекъснато е уведомявал протестиращите, че няма разрешение за блокиране на пътя, че това е противозаконно и незабавно да освободят пътното платно.

На следващо място, ЗСМП е специален закон по отношение на ЗМВР ако е допуснато нарушение на първия е следвало да му бъде реализирана отговорност по него, а не по ЗМВР. В обстоятелствената част на НП обаче не е посочена с поведението жалбоподателя коя норма е нарушил от ЗСМП.

Актът е съставен 15 дни след датата на извършване на деянието, макар, че на място на протеста е бил жалбоподателя и служители на въззиваемата страна.

На следващо място, ако все пак се презюмира, че жалбоподателят макар и формално е допуснал нарушение на чл.55 от ЗМВР, то случаят е явно маловажен по смисъла на чл.28 от ЗАНН и е следвало АНО на предупреди наказания, а не да издаде НП. Видно от писмо –л.8 от делото Началника на РУ”П”-Берковица е уведомил ОД на МВР-Монтана, че движението на пътното платно е  преустановено само за 20 минути, както и че протестът е приключил без инциденти и груби нарушения на обществения ред.

Предвид гореизложеното съдът намира, че атакуваното НП е незаконосъобразно и като такова следва да се отмени, а жалбата да се приеме за основателна.

Предвид гореизложените мотиви и на основание чл.63 ал.1 от ЗАНН Районен съд-Берковица

 

Р  Е  Ш  И  :

 

          ОТМЕНЯВА Наказателно постановление № 46/ 20.05.2013г. на Началника на РУ”Полиция” град Берковица, с което на М.Ж.П. ***, с ЕГН ********** е наложено административно наказание глоба в размер на 100.00лв. на основание чл.270 ал.1 от ЗМВР, като НЕЗАКОНОСЪОБРАЗНО. 

          РЕШЕНИЕТО подлежи на касационно обжалване по реда на АПК пред АС-Монтана в 14-дневен срок от съобщението на страните.

 

 

                                                      РАЙОНЕН СЪДИЯ: