Р Е Ш Е Н И Е

ГР.БЕРКОВИЦА, 11.11.2013г.

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

РАЙОНЕН СЪД гр.Берковица…….……...наказателна колегия в публично

заседание на 11 октомври…...……..………….……………………………….

през две хиляди и тринадесета година………….……………………в състав:

 

                                            ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДЕСИСЛАВА ЦВЕТКОВА

                                                    

при секретаря К.А.…….….……..…..……………и в присъствието на прокурора..……………………….……....…....като разгледа докладваното от

съдията Цветкова..……………………………………...АН дело 357 по описа

за 2013г…………………………………......и за да се произнесе взе предвид:

 

            Производството е по реда на чл.59 и сл. от ЗАНН.

          С Наказателно постановление 803 / 20.08.2013г. на Зам-Директора на РДГ - Берковица на А.И.Д. ***, с ЕГН **********,***, офис 6, чрез адв.А.Д., САК е наложено административно наказание глоба в размер на 1 000лв. на основание чл.268 ал.1 т.1 от Закона за горите.

          Недоволен от така издаденото Наказателно постановление е останал А.Д., който обжалва същото с оплакване за незаконосъобразност, като излага конкретни доводи. Предвид горното моли съда да постанови решение, с което да се отмени атакуваното наказателно постановление. В съдебно заседание пълномощникът му доразвива доводите изложени в жалбата.

         Въззиваемата страна чрез своя процесуален представител взема становище, че жалбата е неоснователна, а атакуватното НП - законосъобразно.

          Въззивният съд, като взе предвид събраните по делото писмени доказателства, доводите на страните и посочените в жалбата основания, намира за установено следното:

          Жалбата е допустима: подадена в срока по чл.59 ал.2 от ЗАНН в съответствие с изискуемото от закона съдържание и от страна, имаща правен интерес и процесуална възможност за въззивно обжалване, а разгледана по същество се явява ОСНОВАТЕЛНА.

         Съдът като взе предвид становищата на страните и събраните по делото писмени и гласни доказателства, намира за установено следното от фактическа страна:

         На 23.07.2013г. служители на въззиваемата страна получили сигнал, че на асфалтов път в село Гаганица, обл.Монтана се товари тир с дърва в МПС с рег. № .. и с ремарке с ДКН … При пристигане на място проверяващите установили, че тирът е половината покрит с покривало /от дясната страна/, а от лявата страна не покрит. В тази част установили, че има дърва, които не са маркирани. Поискали документи от водача на МПС – превозен билет и други, но той заявил, че няма документи. Проверяващите поискали от водача на МПС за свали покривалото, но той отказал, като заявил, че изключително трудно го е поставил и няма да го свали. От проверяващите му било разпоредено да закара МПС до база в град Монтана, с цел извършване на подробна проверка. МПС било откарано на посоченото от проверяващите място. На следващият ден, след премахването на покривалото се установило, че в дясната страна на тира /на която не била извършена проверка на място/ на дървата имало КГМ, а в другата половина на дървата нямало изискуемата се марка. След проверка се установило, че КГМ № …. е на жалбоподателя.

         Предвид на това проверяващите счели, че жалбоподателя е извършил нарушение на чл.209 от Закона за горите и му съставили акт за установяване на административно нарушение. Въз основа на акта било издадено и атакуваното НП.       

При така изложените фактически обстоятелства, съдът е мотивиран от правна страна да приеме следното:

         Безспорно е установена фактическата обстановка и по нея не се спори.

         Спорното е дали жалбоподателят е изпълнил действия или бездействия, по силата на които е допуснал нарушение на чл.209 от ЗГ, правилно ли му е вменена административнонаказателна отговорност, правилно ли му е реализирана такава, както и правилно ли е определен размера на наложеното наказание.      

         При извършената служебна проверка за законосъобразност съдът установи, че в хода на административнонаказателното производство е допуснато съществено нарушение на процесуалните правила, а именно в обстоятелствената част на НП липсва дата на извършеното нарушение,  както и дата на констатиране на нарушението. Това е съществен реквизит по силата на чл.57 от ЗАНН и само на това основание НП се явява незаконосъобразно.

         На следващо място, атакуваното НП е издадено при напълно неизяснена фактическа обстановка.

От установената и описана по – горе фактическа обстановка се установява, че проверяващите не са извършили проверката на място пълно и задълбочено. Ако бяха сторили това, то може би щеше да установят, че половината от натоварените дърва в МПС са били маркирани с КГМ. Това обстоятелство обаче е установено на следващият ден. По делото не се събраха никакви доказателства жалбоподателя, в качеството му на лице упражняващо частна лесовъдна практика да е преотстъпило собствената си КГМ на друго лице за маркиране на 21 куб.м. дърва за огрев.  

От друга страна, изследвайки и материалноправната законосъобразност на НП, съдът намира, че от събраните в хода на съдебното производство доказателства, не се установява по безспорен начин извършване на административно нарушение по чл.209 от ЗГ от жалбоподателят. Преотстъпването на КГМ предполага предоставянето й на друго лице и използването й от това лице в отсъствието на нейният притежател и без осъществяван контрол от страна на последния – арг. чл.56 от Наредба № 1 от 30.01.2012г. за контрола и опазването на горските територии. Дори и да се приеме, че жалбоподателят е предоставил КГМ на трето лице, то не е установено същото, няма и доказателства как и кога си е служел с нея за маркирането на дървесината. Такива действия от страна на трето лице, както и от страна на жалбоподателя, не са били установени от извършилите проверката свидетели.

          С оглед на изложеното и установената по делото фактическа обстановка, съдът намира, че НП следва да бъде отменено изцяло като незаконосъобразно.

          Предвид гореизложените мотиви и на основание чл.63 ал.1 от ЗАНН Районен съд-Берковица

 

Р  Е  Ш  И  :

 

          ОТМЕНЯВА Наказателно постановление № 803 / 20.08.2013г. на Зам-Директора на РДГ – Берковица, с което на А.И.Д. ***, с ЕГН **********,***, офис 6, чрез адв.А.Д., САК е наложено административно наказание глоба в размер на 1 000лв. на основание чл.268 ал.1 т.1 от Закона за горите, като НЕЗАКОНОСЪОБРАЗНО. 

          РЕШЕНИЕТО подлежи на касационно обжалване по реда на АПК пред АС-Монтана в 14-дневен срок от съобщението на страните.

 

 

                                                      РАЙОНЕН СЪДИЯ: