Р Е Ш Е Н И Е

ГР.БЕРКОВИЦА, 11.11.2013г.

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

РАЙОНЕН СЪД гр.Берковица…….……...наказателна колегия в публично

заседание на 11 октомври…...……..………….……………………………….

през две хиляди и тринадесета година………….……………………в състав:

 

                                            ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДЕСИСЛАВА ЦВЕТКОВА

                                                    

при секретаря К.А.…….….……..…..……………и в присъствието на прокурора..……………………….……....…....като разгледа докладваното от

съдията Цветкова..……………………………………...АН дело 356 по описа

за 2013г…………………………………......и за да се произнесе взе предвид:

 

            Производството е по реда на чл.59 и сл. от ЗАНН.

          С Наказателно постановление 805 / 20.08.2013г. на Зам-Директора на РДГ – Берковица, упълномощен като АНО на основание чл.275 ал.1 т.2 от ЗГ със Заповед № РД-49-199/16.05.2011г. на МЗХ на А.И.Д. ***, с ЕГН **********,***, офис 6, чрез адв.А.Д., САК е наложено административно наказание глоба в размер на 300лв. на основание чл.257 ал.1 т.1 от Закона за горите.

          Недоволен от така издаденото Наказателно постановление е останал А.Д., който обжалва същото с оплакване за незаконосъобразност, като излага конкретни доводи. Предвид горното моли съда да постанови решение, с което да се отмени атакуваното наказателно постановление. В съдебно заседание пълномощникът му доразвива доводите изложени в жалбата.

         Въззиваемата страна чрез своя процесуален представител взема становище, че жалбата е неоснователна, а атакуватното НП - законосъобразно.

          Въззивният съд, като взе предвид събраните по делото писмени доказателства, доводите на страните и посочените в жалбата основания, намира за установено следното:

          Жалбата е допустима: подадена в срока по чл.59 ал.2 от ЗАНН в съответствие с изискуемото от закона съдържание и от страна, имаща правен интерес и процесуална възможност за въззивно обжалване, а разгледана по същество се явява НЕОСНОВАТЕЛНА.

         Съдът като взе предвид становищата на страните и събраните по делото писмени и гласни доказателства, намира за установено следното от фактическа страна:

         Актът за установяване на административно нарушение е съставен на жалбоподателя, за това, че като лице регистрирано за упражняване на частна лесовъдна практика – Удостоверение № 1363/26.03.2012г. на ИАГ, на чието име е издадено позволителното за сеч № 0123303 от 22.07.2013г. не е упражнен контрол по извършване на добив на дървесина в сечището, отдел 195, подотдел „Н”, в следствие на което е допусната сеч и извоз на 42.00 куб.м. дърва за огрев от дървесина вид благун и цер извън определените по позволителното срокове за започване на сета и извоза – 25.07.2013г. Нарушението е извършено в периода от 22.07.2013г. до 23.07.2013г. и е открито на 23.07.2013г. в з-щето на село Гагатица, обл.Монтана, отдел 195, подотдел Н, имот кад.№ 924021-собственост на физическо лице. Проверяващите счели, че жалбоподателят е извършил нарушение на чл.257 ал.1 т.1 пр.ІІІ от ЗГ във връзка с чл.108 ал.3 от СЗ и чл.52 ал.6 от Наредба № 8/05.08.2013г. за сечите в горите. При предявяване на акта жалбоподателят вписал, че ще направи писмени възражения, но такива в срока по чл.44 от ЗАНН не са постъпили. Въз основа на акта било издадено и атакуваното НП.  

При така изложените фактически обстоятелства, съдът е мотивиран от правна страна да приеме следното:

Безспорно е установена по делото фактическата обстановка приета от наказващият орган. От разпита на свидетелите Д.Г.К., И.П.Г. и Й.Д.П. се установява по несъмен начин описаната в АУАН и атакуваното НП фактическа обстановка. Съдът изцяло дава вяра на тези свидетелски показания, още повече, че в процеса не се събраха доказателства, които да противоречат на изложеното.

При извършената цялостна проверка за законосъобразност на атакуваното НП съдът не установи в хода на административнонаказателното производство да са допуснати нарушения на процесуалните правила, които да са съществени по своя характер. Постоянна е практиката на всички съдилища, че съществено нарушение на процесуалните правила има тогава, когато е нарушено правото на защита на някоя от страните. В това производство не се установи да е нарушено правото на защита на която и да е от страните.

Съдът не установи и нарушение на материалния закон. Правилно са определени санкционните норми. Атакуваното НП е издадено и от компетентен орган.

Предвид гореизложеното правилно наказващият орган е санкционирал жалбоподателя. При определяне размера на наказанието административнонаказващият е взел предвид целите на наказанието определени в чл.12 от ЗАНН, както и изискванията на чл.27 от ЗАНН - да отчита тежестта на конкретното нарушение, подбудите за неговото извършване и други смекчаващи или отегчаващи обстоятелства и имотното състояние на нарушителя, а също и обществената опастност на този вид административно нарушение, като е наложил съответното наказание в минимален размер.

          Предвид гореизложеното съдът намира, че жалбата е неоснователна, а атакуваното наказателно постановление – законосъобразно и като такова следва да се потвърди.

Предвид гореизложените мотиви и на основание чл.63 ал.1 от ЗАНН Районен съд - Берковица

 

Р  Е  Ш  И  :

 

          ПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление 805 / 20.08.2013г. на Зам-Директора на РДГ – Берковица, упълномощен като АНО на основание чл.275 ал.1 т.2 от ЗГ със Заповед № РД-49-199/16.05.2011г. на МЗХ, с което на А.И.Д. ***, с ЕГН **********,***, офис 6, чрез адв.А.Д., САК е наложено административно наказание глоба в размер на 300лв. на основание чл.257 ал.1 т.1 от Закона за горите, като ЗАКОНОСЪОБРАЗНО.

          РЕШЕНИЕТО подлежи на касационно обжалване пред АС-Монтана в 14-дневен срок от съобщението на страните.

 

 

                                                         

                                                                  РАЙОНЕН СЪДИЯ: