Р Е Ш Е Н И Е

гр.Берковица , 13.11.2013 год.

 

В     И М Е Т О     Н А     Н А Р О Д А

 

РАЙОНЕН СЪД гр.Берковица…….……...наказателна колегия в публично

заседание на 28 октомври.....……..………….……………………………….

през две хиляди и тринадесета година..……….……………………в състав:

 

                                            ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЮЛИТА Г.

                                                    

при секретаря Т.Й.…….….……..………………и в присъствието на прокурора..……………………….……....…..като разгледа докладваното от

съдията Г...………………………....………...АН дело 353  по описа

за 2013г…………………………………....и за да се произнесе взе предвид:

 

                                                

            Производството е по реда на чл.59 и сл. от ЗАНН.

         Обжалвано е Наказателно постановление №12-061 от 26.08.2013г., издадено от Началник сектор „Рибарство и контрол”-Монтана, с което на жалбоподателя В.С.М. *** и ЕГН ********** за нарушение на чл.35 ал.1 т.2  от Закона за рибарството и аквакултурите е наложено административно наказание ГЛОБА в полза на държавата в размер на 5000 лв.  на основание чл.74, ал.1 от ЗРА

Нарушителят обжалва наказателното постановление в 7-дневен срок от връчването му съгласно чл.59, ал.2 от ЗАНН. В жалбата си излага мотивите, поради които счита, че обжалваното наказателно постановление следва да се отмени – описаната в АУАН и НП фактическа обстановка не отговаряла на обективната истина, на посочената дата изобщо не е бил в посочения район и изобщо не е осъществявал какъвто и да е риболов.В съдебно заседание,редовно призован се представлява от упълномощен адвокат,който доразвива доводите,изложени в жалбата и моли НП да бъде отменено.

Началник-сектор „Рибарство и контрол”-Монтана  в писмено становище навежда доводи за правилност и законосъобразност на НП.                      Съдът, като прецени събраните доказателства, установи:

Жалбата е подадена в срок и е процесуално допустима, разгледана по същество същата е основателна.

Не са изложени твърдения за извършени процесуални нарушения на процесулните правила при съставяне на акта за установяване на административно нарушение, с които да е нарушено правото на защита на жалбоподателя и които да са основание за отмяната на издаденото наказателно постановление. Действително, актът съдържа всички задължителни реквизити по чл. 42 от ЗАНН, подписан е от актосъставителя, нарушителя и свидетеля, съдържа описание на нарушение, за което е издадено и обжалваното наказателното постановление.

 Според констатациите на актосъставителя, на 03.05.2013 год., в 15.00 часа във водите на река Бяла река над моста на реката в с.Горна Бела Речка,общ.Вършец,жалбоподателят извършил  риболов чрез техническо устройство ,произвеждащо електрически ток,представляващо съоръжение за електроулов, като  не е представил документ за собственост на риболовния уред,контролирал уреда в работно положение, потопен във водата и боравил с него и имало уловена 2,900кг риба балканска пъстърва,която била върната обратно във водите на реката. Посочени са и нарушени законови разпоредби - чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗРА. Актът е съставен от компетентен орган, съгласно чл. 91, ал. 2 от ЗРА.

Началник-сектор „Рибарство и контрол”-Монтана , въз основа на така констатираното нарушение с акт № А 0018278/09.05.2013 год. по реда, предвиден в чл. 36 и следващите от ЗАНН, е издал обжалваното наказателно постановление, в срока по чл. 34 от ЗАНН. Съгласно представената Заповед № 09-1300 / 09.11.2012 год. на Министъра на земеделието и храните администраивнонаказващият орган е от кръга на лицата, оправомощени да издават наказателни постановления за нарушения на ЗРА, съгласно чл. 91, ал. 4 от същия закон. В наказателното постановление административното нарушение е описано по начина, по който това е сторено и в акта за установяване на административно нарушение.

Не се установи по безспорен и категоричен начин, че жалбоподателят е осъществил описаното в акта и издаденото въз основа на него наказателно постановление, административно нарушение. Актът за установяване на административно нарушение няма обвързваща сила за фактите, описани в него, а извършването на нарушението подлежи на доказване по несъмнен начин от административно наказващия орган, като дотогава е в сила презумцията за невиновност, действаща в наказателното право.

 След като обсъди приетите по делото доказателства, Съдът констатира следното:

На 03.05.2013 г. свидетелите В.,К. и Г. в качеството си на служители на въззиваемата страна ,след получен на тел.112 сигнал за извършване на риболов с електрическа въдица ,отишли в района на река Бяла под моста на с.Горна Бела Речка за извършване на проверка. Там  установили, че две лица осъществяват  риболов с  електрическа въдица,а трето лице ги чака в паркиран в близост лек автомобил .         Проверяващите подали сигнал до РУП-Вършец, като поискали от тях съдействие. Отишли на място,легитимирали се  и лицата оставили уреда и рибата на брега ,влезли в намиращия се наблизо лек автомобил и избягали.Полицейските служители  по подадените им данни за автомобила,направили предположение за извършителя на нарушението.Същият бил призован  и на 09.05.2013год. в сградата на РУП-Вършец му е съставен АУАН № 0018249 за нарушение по чл. 35 ал.1 т.2 от ЗРА, за това, че на 03.05.2013 год., в 15.00 часа във водите на река Бяла река над моста на реката в с.Горна Бела Речка,общ.Вършец,извършил  риболов чрез техническо устройство ,произвеждащо електрически ток,представляващо съоръжение за електроулов, като  не е представил документ за собственост на риболовния уред,контролирал уреда в работно положение потопен във водата и боравил с него и имало уловена 2,900кг риба балканска пъстърва,която била върната обратно във водите на реката.Въз основа, на  АУАН било издадено НП № 12-061/26.08.2013 г. на Началник-сектор „Рибарство и контрол”-Монтана  . Според показанията на свидетелите уреда,с който се извършвал риболова бил един,а нарушителите били двама и се сменяли да работят с него.Съдът намира,че административнонаказателното производство е приключило при напълно неизяснена фактическа обстановка.

      Съдът констатира съществено разминаване и противоречие  между показанията на разпитаните по делото свидетели К. и Г. *** и констатациите ,отразени в АУАН и НП.Двамата свидетели категорично в съдебно заседания заявяват,че  АУАН е съставен за това ,че нарушителят не представил документ за собственост на риболовния уред.Видно от АУАН и издаденото въз основа на него НП ,жалбоподателят е наказан за извършено нарушение по чл.35 ал.1 т.2 от ЗРА.  В акта за установяване на административно нарушение и  в издаденото въз основа на него наказателно постановление изпълнителното деяние е  описано като “извършва  риболов чрез техническо устройство възпроизвеждащо електрически ток,представляващо съоръжение за електроулов и не представя документ за собственост на същия.”,а като нарушена е посочена разпоредбата на чл.35 ал.1 т.2 от ЗРА.Съгласно тази разпоредба „ Забранява се стопанският и любителският риболов в обектите по чл. 3, ал. 1 със следните уреди, средства, принадлежности и приспособления-   електрически ток и технически устройства и съоръжения за улов с електрически ток и лъчения;

На следващо място,от показанията на двамата свидетели се установява  в съдебно заседание ,че на мястото на нарушението са се намирали три лица,като две от тях извършвали риболова.Никъде обаче в АУАН и НП не е посочено,че уловът е  извършван съвместно от жалбоподателя  с други лица.

Двамата свидетели изобщо не изясняват и  начина,по който са установили кое от лицата какво количество риба е уловило .Макар и да е ирелевантно обстоятелството имало ли е изобщо уловена риба,то същото е от съществено значение във връзка с изясняване на отразената в АУАН и НП фактическа обстановка и обстоятелствата, при които е констатирано нарушението и с оглед това,че се сочи конкретно количество.

        По същество,съдът също не намира за безспорно доказано и установено визираното в НП административно нарушение.Видно от показанията на свидетелите Звезда Христова и Иван Христов ,които са били заедно с жалбоподателя ,в посочения ден и час жалбоподателят М. не се е намирал  в района на река Бяла. Тези доказателства,както и наличието на съществени противоречия между фактическата обстановка ,отразена в АУАН и НП и установената такава в съдебно заседание, разколебават в значителна степен обвинителната теза и водят до извода,че обвинението по отношение на жалбоподателя М. не е доказано по един безспорен и несъмнен начин.

Поради изложеното съдът счете за недоказано по безспорен и категоричен начин, че жалбоподателят е ловил риба със средства, в нарушение на чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗРА, което е и обявеното за административно нарушение деяние, съгласно чл. 6 от ЗАНН. Не може да бъде съставено и наказателното постановление, впоследствие и потвърдено, въз основа на предположения, че е налице извършено административно нарушение, независимо колко основателни са те, ако не е доказано по безспорен и категоричен начин, че е налице извършено административно нарушение от жалбоподателя.

Не се доказа по безспорен начин от административнонаказващия орган в производството и описаното в наказателното постановление деяние – извършване на риболов със забранени средства за елекроулов, в следствие на което и съдът счете, че наказателното постановление следва да бъде отменено изцяло.

Воден от посочените мотиви и на основание чл. 63, ал. 1 от ЗАНН, съдът:

 

Р Е Ш И :

 

ОТМЕНЯ  НП № 12-061/26.08.2013 г. на Началник-сектор „Рибарство и контрол”-Монтана, с което на  В.С.М. *** и ЕГН **********   е наложено административно наказание "Глоба" в размер на 5000.00 лева на основание чл.74,ал.1 от Закона за рибарството и аквакултурите /ЗРА/ за нарушение на разпоредбите на чл. 35 ал.1 т.2 РА.

РЕШЕНИЕТО  подлежи на касационно обжалване пред Административен съд –Монтана  в 14 дневен срок от съобщението на страните, че е изготвено.

 

                                                                  ПРЕДСЕДАТЕЛ :