Р Е Ш Е Н И Е

гр.Берковица , 13.11.2013 год.

 

В     И М Е Т О     Н А     Н А Р О Д А

 

Районен съд-Берковица, втора наказателна колегия в публично заседание на осемнадесети октомври през  две хиляди и тринадесета година в състав:

 

Председател: Юлита Г.

 

при секретаря Т.Й. , като разгледа докладваното от съдията АНД  № 349 по описа за 2013 г. и за да се произнесе взе предвид следното:

Производството е образувано по жалба на М.И.Д. *** и ЕГН **********, който не е съгласен с НП № 12-057/26.08.2013 г. на Началник-сектор „Рибарство и контрол”-Монтана, с което му е наложено административно наказание "Глоба" в размер на 5000.00 лева на основание чл.74,ал.1 от Закона за рибарството и аквакултурите /ЗРА/ за нарушение на разпоредбите на чл. 35 ал.1 т.2 РА.

В жалбата и в съдебно заседание, чрез процесуалния си представител адв. Станков от АК Монтана, се излагат съображения за незаконосъобразност и неправилност на НП: НП било незаконосъобразно, тъй като на посочената дата не се е намирал на посоченото място и не  е извършвал риболов.В подкрепа на твърденията си,представят доказателства.

Началник-сектор „Рибарство и контрол”-Монтана  в писмено становище навежда доводи за правилност и законосъобразност на НП.                      Съдът, като прецени събраните доказателства, установи:

Жалбата е подадена в срок и е процесуално допустима, разгледана по същество същата е основателна.

Не са изложени твърдения за извършени процесуални нарушения на процесулните правила при съставяне на акта за установяване на административно нарушение, с които да е нарушено правото на защита на жалбоподателя и които да са основание за отмяната на издаденото наказателно постановление. Действително, актът съдържа всички задължителни реквизити по чл. 42 от ЗАНН, подписан е от актосъставителя, нарушителя и свидетеля, съдържа описание на нарушение, за което е издадено и обжалваното наказателното постановление.

 Според констатациите на актосъставителя, на 03.05.2013 год., в 15.00 часа във водите на река Бяла река над моста на реката в с.Горна Бела Речка,общ.Вършец,жалбоподателят извършил  риболов чрез техническо устройство ,произвеждащо електрически ток,представляващо съоръжение за електроулов, като  не е представил документ за собственост на риболовния уред,контролирал уреда в работно положение, потопен във водата и боравил с него и имало уловена 3,100кг риба балканска пъстърва,която била върната обратно във водите на реката. Посочени са и нарушени законови разпоредби - чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗРА. Актът е съставен от компетентен орган, съгласно чл. 91, ал. 2 от ЗРА.

Началник-сектор „Рибарство и контрол”-Монтана , въз основа на така констатираното нарушение с акт № А 0018249/07.05.2013 год. по реда, предвиден в чл. 36 и следващите от ЗАНН, е издал обжалваното наказателно постановление, в срока по чл. 34 от ЗАНН. Съгласно представената Заповед № 09-1300 / 09.11.2012 год. на Министъра на земеделието и храните администраивнонаказващият орган е от кръга на лицата, оправомощени да издават наказателни постановления за нарушения на ЗРА, съгласно чл. 91, ал. 4 от същия закон. В наказателното постановление административното нарушение е описано по начина, по който това е сторено и в акта за установяване на административно нарушение.

Не се установи по безспорен и категоричен начин, че жалбоподателят е осъществил описаното в акта и издаденото въз основа на него наказателно постановление, административно нарушение. Актът за установяване на административно нарушение няма обвързваща сила за фактите, описани в него, а извършването на нарушението подлежи на доказване по несъмнен начин от административно наказващия орган, като до тогава е в сила презумцията за невиновност, действаща в наказателното право.

 След като обсъди приетите по делото доказателства, Съдът констатира следното:

На 03.05.2013 г. свидетелите В.,К. и Г. в качеството си на служители на въззиваемата страна след получен на тел.112 сигнал за извършване на риболов с електрическа въдица ,отишли в района на река Бяла под моста на с.Горна Бела Речка за извършване на проверка. Там двамата установили, че две лица осъществяват  риболов с  електрическа въдица,а трето лице ги чака в паркиран в близост лек автомобил .         Проверяващите подали сигнал до РУП-Вършец, като поискали от тях съдействие. Отишли на място,легитимирали се  и лицата оставили уреда и рибата на брега ,влезли в намиращия се наблизо лек автомобил и избягали.Полицейските служители  по подадените им данни за автомобила,направили предположение за извършителя на нарушението.Същият бил призован  и на 07.05.2013год. в сградата на РУП-Вършец му е съставен АУАН № 0018249 за нарушение по чл. 35 ал.1 т.2 от ЗРА, за това, че на 03.05.2013 год., в 15.00 часа във водите на река Бяла река над моста на реката в с.Горна Бела Речка,общ.Вършец,извършил  риболов чрез техническо устройство ,произвеждащо електрически ток,представляващо съоръжение за електроулов, като  не е представил документ за собственост на риболовния уред,контролирал уреда в работно положение потопен във водата и боравил с него и имало уловена 3,100кг риба балканска пъстърва,която била върната обратно във водите на реката.Въз основа, на  АУАН било издадено НП № 12-057/26.08.2013 г. на Началник-сектор „Рибарство и контрол”-Монтана  . Според показанията на свидетелите уреда,с който се извършвал риболова бил един,а нарушителите били двама и се сменяли да работят с него.

Съдът констатира съществено разминаване и противоречие  между показанията на разпитаните по делото свидетели В.,К. и Г. ***.

Така например свид.В. обяснява,че изобщо не е видял и разпознал нарушителите , че автомобила,с който са избягали е бил червен на цвят,както и че уловена риба е намерена само в една торбичка.

Свид.К.,който е и актосъставител  твърди,че рибата,която са намерили е била в два сака,като само  уловената от жалбоподателя е била 3,100кг.

Свид.Г. пък твърди,че общото намерено количество риба е било 3,100кг. .

          На следващо място нито в акта за установяване на административно нарушение, нито в издаденото въз основа на него наказателно постановление не се твърди, че жалбоподателят е ловил риба със средства, в нарушение на чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗРА,посочен е само вида на уреда. Изпълнителното деяние, описано в наказателното постановление е “извършва  риболов чрез техническо устройство възпроизвеждащо електрически ток,представляващо съоръжение за електроулов и не представя документ за собственост на същия.”,където се сочи и друго нарушение изразяващо се в непредставяне на документ.

        По същество,съдът също не намира за безспорно доказано и установено визираното в НП административно нарушение.Видно от показанията на свидетеля М.Яничков,който е бил заедно с жалбоподателя ,в посочения ден и час жалбоподателят Д. не се е намирал  в района на река Бяла. Свид.Р.В.-служител на ИАРА категорично заяви,че на мястото където са се намирали проверяващите,не е видял нарушителя. Тези доказателства разколебават в значителна степен обвинителната теза и водят до извода,че обвинението по отношение на жалбоподателя Д. не е доказано по един безспорен и несъмнен начин.

     Съдът намира,че не се доказа по безспорен и категоричен начин извършеното от жалбоподателя нарушение и поради обстоятеството,че служебно известно на съда като съдия –докладчик по друго дело- АНД №347/2013год. на РС-Берковица  е обстоятелството,че на жалбоподателя е наложено административно наказание за друго нарушение,извършено на същия ден и час 03.05.2013год. в 15,00часа  на друго място- в центъра на с.Горна Бела Речка,общ.Вършец,поради което съдът е възпрепятстван да прецени как нарушителят едновременно се е намирал на две различни места и е извършил едновременно две нарушения.

Поради изложеното съдът счете за недоказано по безспорен и категоричен начин, че жалбоподателят е ловил риба със средства, в нарушение на чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗРА, което е и обявеното за административно нарушение деяние, съгласно чл. 6 от ЗАНН. Не може да бъде съставено и наказателното постановление, впоследствие и потвърдено, въз основа на предположения, че е налице извършено административно нарушение, независимо колко основателни са те, ако не е доказано по безспорен и категоричен начин, че е налице извършено административно нарушение от жалбоподателя.

Не се доказа по безспорен начин от административнонаказващия орган в производството и описаното в наказателното постановление деяние – извършване на риболов със забранени средства за елекроулов, в следствие на което и съдът счете, че наказателното постановление следва да бъде отменено изцяло.

Воден от посочените мотиви и на основание чл. 63, ал. 1 от ЗАНН, съдът:

 

Р Е Ш И :

 

ОТМЕНЯ  НП № 12-057/26.08.2013 г. на Началник-сектор „Рибарство и контрол”-Монтана, с  на което М.И.Д. *** и ЕГН **********  е наложено административно наказание "Глоба" в размер на 5000.00 лева на основание чл.74,ал.4 от Закона за рибарството и аквакултурите /ЗРА/ за нарушение на разпоредбите на чл. 35 ал.1 т.2 РА.

РЕШЕНИЕТО  подлежи на касационно обжалване пред Административен съд –Монтана  в 14 дневен срок от съобщението на страните, че е изготвено.

 

                                                                  ПРЕДСЕДАТЕЛ :