Р     Е     Ш     Е     Н    И    Е

 

Гр. Берковица, 13.11.2013 г.

 

 В ИМЕТО НА НАРОДА

 

Районен съд-Берковица, втора наказателна колегия в публично заседание на осемнадесети октомври през  две хиляди и тринадесета година в състав:

 

Председател: Юлита Г.

 

при секретаря Т.Й. , като разгледа докладваното от съдията АНД  № 347 по описа за 2013 г. и за да се произнесе взе предвид следното:

Производството е образувано по жалба на М.И.Д. *** и ЕГН **********, който не е съгласен с НП № 12-055/26.08.2013 г. на Началник-сектор „Рибарство и контрол”-Монтана, с което му е наложено административно наказание "Глоба" в размер на 2000.00 лева на основание чл. 91,ал.4 от Закона за рибарството и аквакултурите /ЗРА/ за нарушение на разпоредбите на чл. 88 ЗРА.

В жалбата и в съдебно заседание, чрез процесуалния си представител адв. Станков от АК Монтана, се излагат съображения за незаконосъобразност и неправилност на НП: НП било незаконосъобразно, тъй като на посочената дата не се е намирал на посоченото място и не му е извършвана проверка,която да е препятствал с действията си.

Началник-сектор „Рибарство и контрол”-Монтана  в писмено становище навежда доводи за правилност и законосъобразност на НП.

След като обсъди приетите по делото доказателства, Съдът констатира следното:

На 03.05.2013 г. свидетелите В.,К. и Г. в качеството си на служители на въззиваемата страна след получен на тел.112 сигнал за извършване на риболов с електрическа въдица ,отишли в района на река Бяла под моста на с.Горна Бела Речка за извършване на проверка. Там двамата установили, че жалбоподателят,заедно с друго лице осъщестява  риболов с с електрическа въдица          Проверяващите подали сигнал до РУП, като поискали от тях съдействие. Отишли на място,легитимирали се  и жалбоподателят оставил уреда и рибата на брега ,влязъл в намиращ се наблизо лек автомобил и избягал.Полицейските служители  по подадените им данни за автомобила,направили предположение за извършителя на нарушението.Същият бил призован  и на 07.05.2013год. в сградата на РУП-Вършец му е съставен АУАН № 0018149 за нарушение по чл. 88 от ЗРА, за това, че в района на с.Горна Бела Речка в центъра на селото по време на проверката лицето се опитва да бяга.Въз основа, на  АУАН било издадено НП № 12-055/26.08.2013 г. на Началник-сектор „Рибарство и контрол”-Монтана  .

АУАН бил предявен на място на жалбоподателя, но същият отказал да го подпише и да му бъде връчен.

На жалбоподателя било наложено административно наказание "Глоба" в размер на 2000.00 лева на основание чл. 91,ал.1 от Закона за рибарството и аквакултурите /ЗРА/ за нарушение на разпоредбите на чл. 88 ЗРА.

НП, видно от известие за доставяне на “Български пощи”, било връчено на жалбоподателя на 28.08.2013 г..

На 02.09.2013 г., видно от вх.№ 94010-4027 на ИАРА била подадена жалба срещу НП .

При така установената фактическа обстановка, съдът приема от правна страна следното:

Жалбата е подадена в срок, поради което е процесуално допустима.

АУАН е съставен, а НП е издадено от компетентни органи, по смисъла на чл. 91, ал. 2 и ал. 4 ЗРА, съответно служител на АИРА и оправомощено от Министъра на земеделието и храните длъжностно лице.

Съдът намери, че при съставянето на АУАН и издаването на НП са допуснати съществени процедурни нарушения, които опорочават административно-наказателното производство по реализирането на отговорността на жалбоподателя, поради което са налице формални предпоставки за отмяна на НП.

Описанието на нарушението в АУАН и в НП, което се дължи по силата на чл. 42, т. 4 и чл. 57, ал. 1, т. 5 ЗАНН е несъответно на състава на нарушението по чл. 88 ЗРА.

Нарушението по чл. 88 ЗРА се изразява в препятстване на проверките, извършвани от контролните органи. По силата на чл. 54, ал.1, т.10 от ЗРА контролните органи са оправомощени да "проверяват документите за самоличност при образуване на административнонаказателно производство за нарушения по този закон", а съгласно т.4 на същата разпоредба в техните правомощия е да контролират риболовните уреди,оборудването,спомагателните материали и други технически средства за извършване на риболов.

Изпълнителното деяние е именно “препятства”, тоест създаване на пречки, затрудняване с действия или бездействия извършване на проверките от контролните органи.И в АУАН и в НП нарушението е описано като “лицето се опитало да бяга”. В този текст няма съставомерно описание на нарушение по чл. 88 ЗРА, изразяващо се в “твърдение” за това, че жалбоподателят препятства проверката, включително и като  “се опитало да бяга” /каквото и да значи това/

От текста на АУАН и НП не става ясно нарушителят като  “се опитал да бяга” с какво точно  е препятствал тази проверка – Да се установи самоличността му ли? Да се установят риболовните му права ли? Да се установят средствата за извършване на риболов ли? Или друг елемент на проверката още повече,че в АУАН и в НП е отразено, че жалбоподателят е препятствал проверка ,извършена в центъра на с.Горна Бела Речка.От описанието на нарушението в АУАН и НП не става ясно по какъв повод и  каква точно проверка са искали да извършат служителите на ИАРА в центъра на с.Горна Бела Речка.

На следващо място, нарушени са разпоредбите на чл.42 т.3 и чл.57 ал.1 т.5 от ЗАНН, които изискват в акта за установяване на административно нарушение и в наказателното постановление да се впише мястото на извършване на нарушението. В конкретния случай като място на извършване на нарушението е посочено - “центъра на с.Горна Бела Речка, община Вършец”. Отразяването по този начин на мястото на извършване на нарушението затруднява преценящата дейност на съда, като засяга и правото на защита на жалбоподателя, доколкото от мястото на нарушението е обусловен до голяма степен и изводът дали нарушение по чл.88 от ЗРА изобщо е осъществено. В показанията си ,дадени в съдебното производство свидетелите внасят нови обстоятелства,като твърдят,че нарушителят се е намирал под моста на река Бяла край с.Горна Бела Речка и е извършвало риболов,както и че точно от това място е избягал.

Съдът счита, че при съставяне на акта за установяване на административно нарушение и издаването на обжалваното наказателно постановление са допуснати съществени нарушения на административно производствените правила, които са основание за отмяна на НП.

На следващо място в санкционната част на НП не е посочено на основание на коя законова разпоредба е наложено административното наказание. В НП е посочено, че наказанието се налага на основание чл. 91, ал.4 от ЗРА, но тази норма не съдържа санкция. Тя регламентира кръга от лицата, които са оправомощени да издават наказателни постановления. В НП е посочено, че жалбоподателят е осъществил състава на чл. 88 от ЗРА, но именно тази норма съдържа състава на нарушение и санкция.    

            Посочените процесуални нарушения са съществени,тъй като ограничават процесуалните права на жалбоподателя,възпрепятствуват организирането и реализирането на защитата му и опорочават издаденото наказателно постановление,тъй като поради тях то страда от пороци,изразяващи се в несъответствието му с изискванията на императивни норми по ЗАНН.

            По същество съдът също не намира за безспорно доказани и установено визираното в НП административно нарушение.Видно от показанията на свидетеля М.Яничков,който е бил заедно с жалбоподателя ,в посочения ден и час жалбоподателят Д. не се е намирал нито в района на река Бяла,нито в центъра на с.Горна Бела Речка както е посочено в АУАН.Свид.Р.В.-служител на ИАРА категорично заяви,че на мястото където са се намирали проверяващите,не е видял нарушителя. Тези доказателства разколебават в значителна степен обвинителната теза и водят до извода,че обвинението по отношение на жалбоподателя Д. не е доказано по един безспорен и несъмнен начин.

            Предвид изложеното съдът намира,че обжалваното наказателно постановление като незаконосъобразно-издадено при съществени нарушения на административно-производствените правила,и като необосновано и недоказано по същество,следва да бъде отменено.

 

Водим от изложеното и на основание чл. 63, ал. 1 ЗАНН, Съдът   

 

Р  Е  Ш  И:

 

 

ОТМЕНЯ НП № 12-055/26.08.2013 г. на Началник-сектор „Рибарство и контрол”-Монтана, с което на  М.И.Д. *** и ЕГН ********** е наложено административно наказание "Глоба" в размер на 2000.00 лева на основание чл. 91,ал.4 от Закона за рибарството и аквакултурите /ЗРА/ за нарушение на разпоредбите на чл. 88 ЗРА.

Решението подлежи на касационно обжалване пред Административен съд – Монтана в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.

 

                                             ПРЕДСЕДАТЕЛ: